Search result for

timid

(70 entries)
(0.0592 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timid-, *timid*, timi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timid[ADJ] ขี้ขลาด, See also: ตาขาว, ขี้กลัว, Syn. fearful, Ant. bold
timidity[N] ความขี้ขลาด, See also: ความกลัว, Syn. fear, timidness
timidness[N] ความขี้ขลาด, See also: ความกลัว, Syn. fear, timidity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timid(ทิม'มิด) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,เหนียมอาย,ขวยเขิน,ขี้ตื่น., See also: timidity,timidness n. timidly adv., Syn. shy,fearful
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ขู่,คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten,scare,daunt

English-Thai: Nontri Dictionary
timid(adj) ขลาด,ขี้อาย,กระดาก,ขี้ตื่น
timidity(n) ความขลาด,ความกระดาก,ความอาย
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He isn't timid like Yu wasเขาไม่ได้ขี้อายเหมือนที่ยูเคยเป็น 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Perhaps, but this child is far too timid to ever be an actress!บางทีนะ, แต่เด็กคนนี้ ขี้อายเกินไปที่จะไปเป็นนักแสดงได้ ! Millennium Actress (2001)
I'm sick of being treated like some timid, little, old lady.ฉันเบื่อที่ถูกปฏิบัติด้วยเหมือนกับเป็นคนแก่ที่น่าสงสาร Howl's Moving Castle (2004)
I hate being a timid girl.ฉันเบื่อเต็มทนแล้วกับการเป็นสาวขี้ขลาดน่ะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Don't be timid.ไม่ต้องอายหรอก Yeolliji (2006)
There's no place for timidity now that the scorpion rides on your shoulder.แมงป่องที่สักอยู่บนไหล่ของเจ้า บอกว่าเจ้าไม่ใช่คนขลาด The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
The guy seems pretty timid, not someone the local PD couldn't handle.ผู้ชายคนนั้นดูขี้ขลาดจะตาย ไม่มีตำรวจท้องที่สักคนเลยเหรอคะ ที่จะรับมือเรื่องนี้ได้ Chuck Versus Santa Claus (2008)
Listen, there's a time to be brave and a time to be timid.ฟังนะ, มันมีเวลา ที่จะต้องกล้าหาญ และเวลาที่จะขี้ขลาด Chuck Versus Santa Claus (2008)
- Surprisingly timid though.- Surprisingly timid though. Akai ito (2008)
The first intervention Is timid. It's apprehensive, right? But then he gets knocked down...มันไม่ใช่แค่ความโกรธ มันเอ่อ มันเป็นความมั่นใจ เหมือนกับตัวตนที่สองของเขาอยากให้ผมรู้ Conflicted (2009)
"Kanako" is a very timid, nervous personality.คานาโกะนั้นขี้ขลาด และมีบุคลิกที่กระวนกระวาย Episode #1.6 (2009)
Chickens are not, by nature, at all timid.ตามธรรมชาติของไก่แล้ว ไม่ปอดแหกเลย The Jiminy Conjecture (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timidA mouse is a timid creature.
timidBe timid with reptiles.
timidBob is very timid and blushes when chatting with girls.
timidGenerally speaking, we Japanese are a little too timid in speaking foreign languages.
timidHe is as timid as a mouse.
timidHe is more shy than timid.
timidHe is timid as a hare.
timidI did not think he was so timid.
timidI'd like the government to respond resolutely so as to not end up looking timid.
timidMiss Pate felt timid about making a speech before a hundred people.
timidNew hires who just joined the company do everything with this timid/sheepish manner.
timidThe timid man trembled with fear.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ[ADJ] cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
ขี้ขลาด[ADJ] timid, See also: timorous, chicken-hearted, fearful, afraid, scared, coward, craven, Syn. กลัว, ขี้กลัว, ขลาด, ไม่กล้า, ตาขาว, ขี้ขลาดตาขาว, Ant. กล้า, Example: สมรเป็นคนที่ขี้ขลาดมาก เธอไม่กล้าแม้แต่จะเดินทางไปไหนมาไหนตามลำพัง, Thai definition: ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[adj.] (āi) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed   FR: timide ; gêné ; embarrassé
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; intimidation   FR: intimidation [f]
การคุกคาม[n.] (kān khukkhām) EN: menace ; threat ; intimidation ; peril   
ขี้อาย[adj.] (khī-āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful   FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ขี้ขลาด[adj.] (khīkhlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven   FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMID    T IH1 M AH0 D
TIMIDLY    T IH1 M AH0 D L IY0
TIMIDITY    T AH0 M IH1 D AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timid    (j) (t i1 m i d)
timidly    (a) (t i1 m i d l ii)
timidity    (n) (t i1 m i1 d i t ii)
timidness    (n) (t i1 m i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ängstlich; furchtsam (vor) {adj} | ängstlicher; furchtsamer | am ängstlichsten; am furchtsamstentimid (of) | timider; more timid | timidest; most timid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
悪びれる;悪怯れる[わるびれる, warubireru] (v1,vi) to be timid; to be shy [Add to Longdo]
威圧感[いあつかん, iatsukan] (n,adj-f) intimidating air; sense of intimidation [Add to Longdo]
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
威迫[いはく, ihaku] (n,vs) menace; threat; intimidation [Add to Longdo]
意気地なし;意気地無し[いくじなし, ikujinashi] (n) coward; timid creature [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怯弱[qiè ruò, ㄑㄧㄝˋ ㄖㄨㄛˋ, ] timid; weak [Add to Longdo]
怯懦[qiè nuò, ㄑㄧㄝˋ ㄋㄨㄛˋ, ] timid; gutless; weakling [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] timid; cautious [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] timid; cautious [Add to Longdo]
胆怯[dǎn qiè, ㄉㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, / ] timid; cowardly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timid \Tim"id\, a. [L. timidus, fr. timere to fear; cf. Skr. tam
   to become breathless, to become stupefief: cf. F. timide.]
   Wanting courage to meet danger; easily frightened; timorous;
   not bold; fearful; shy.
   [1913 Webster]
 
      Poor is the triumph o'er the timid hare. --Thomson.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Fearful; timorous; afraid; cowardly; pusillanimous;
     faint-hearted; shrinking; retiring.
     [1913 Webster] -- {Tim"id*ly}, adv. -- {Tim"id*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timid
   adj 1: showing fear and lack of confidence [ant: {bold}]
   2: lacking self-confidence; "stood in the doorway diffident and
     abashed"; "problems that call for bold not timid responses";
     "a very unsure young man" [syn: {diffident}, {shy}, {timid},
     {unsure}] [ant: {confident}]
   3: lacking conviction or boldness or courage; "faint heart ne'er
     won fair lady" [syn: {faint}, {fainthearted}, {timid},
     {faint-hearted}]
   n 1: people who are fearful and cautious; "whitewater rafting is
      not for the timid" [syn: {timid}, {cautious}] [ant:
      {brave}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top