Search result for

timely

(45 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -timely-, *timely*, time
English-Thai: Longdo Dictionary
timely(adj) ถูกเวลา, ถูกกาลเทศะ, S. opportune

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
timely[ADJ] เกิดขึ้นเหมาะสมกับเวลา, See also: ที่เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม, ถูกกาละเทศะ, Syn. well-timed
timely[ADJ] ที่เร็วกว่ากำหนด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
timely(ไทม'ลี) adj. เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา,ทันกาลทันเวลา, See also: timeliness n., Syn. proper,opportune,happy
untimely(อันไทมฺ'ลี) adj.,adv. ไม่ได้เวลา,ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่สมควร,ก่อนถึงเวลา. ., See also: untimeliness n. -S.premature,ill-timed,inapt

English-Thai: Nontri Dictionary
timely(adj) ทันเวลา,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา
untimely(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกกาลเทศะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Timely suggestion.ถึงเวลาพูดแล้ว The Bank Job (2008)
Timely, actually.อันที่จริงมันถึงเวลาแล้ว Balm (2009)
Timely magazine wants to do an article on you.นิตยสารทามลี่ ต้องการลงบทความเกี่ยวกับคุณ Gokusen: The Movie (2009)
But when he paid A visit to his grandfather, He made a timely discovery.แต่เมื่อเขาได้ไปเยี่ยมคุณตาของเขา เขาก็ได้พบทันที Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Fix it, and in a timely fashion, otherwise you're all going as the "Real Housewives of New Jersey" for Halloween.เอาไปเปลี่ยน แล้วก็ให้ไวด้วย ไม่งั้นพวกเธอทั้งหมดจะได้ไป งานฮาโลวีนในฐานะ ยัยแม่บ้านจากนิวเจอซีตัวจริง How to Succeed in Bassness (2009)
What could be more timely?อะไรจะตรงเวลาเท่านี้? How to Succeed in Bassness (2009)
- in a timely manner.ให้ทันในเวลาที่กำหนด Would I Think of Suicide? (2009)
Tell your undertaker friend that I will get the assignment done in a timely manner.บอกเพื่อนผู้รับใช้คุณที ฉันจะทำให้เสร็จทั้งหมด ให้ทันในเวลาที่กำหนด Would I Think of Suicide? (2009)
However, it does present an opportunity both timely and unique.ถึงอย่างนั้นก็เหอะ มันก็เป็นโอกาสครั้งสำคัญ ที่ยิ่งใหญ่ Avatar (2009)
Since you got the plantation after Mrs. Kim's timely death.เพราะท่านได้ไร่ หลังจากแม่นางคิมตาย Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
So, during the time while I was in the ICU, the company was at risk of bankruptcy, but it was prevented in a timely manner?ถ้างั้น ตอนที่ฉันอยูในICU บริษัทจะล้มละลาย แต่ป้องกันได้ทันเวลาใช่ไหม?  ()
I mean, that's the only reason why we had to finish in such a timely fashion.ฉันหมายถึง นั่นคือ เหตุผลเดียวที่เราต้องเสร็จ ในเวลาที่กำลังเหมาะพอดี Con-Heir (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
timelyBut for his timely rescue, I would have drowned.
timelyHe made his timely escape from the stock market crash.
timelyI am sure your promotion was timely and well deserved.
timelyIf it had not been for his timely hit, our team would have lost the game.
timelyThe statement was not timely.
timelyYou must perform all assignments in a timely manner.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดจังหวะ[adj.] (phit jangwa) EN: out of step ; wrong timing ; ill-timed ; untimely ; inopportune   

CMU English Pronouncing Dictionary
TIMELY    T AY1 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
timely    (j) (t ai1 m l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイムリー(P);タイムリ[, taimuri-(P); taimuri] (adj-na) (1) timely; (n) (2) run-batted-in (baseball); RBI; (P) [Add to Longdo]
時を得た[ときをえた, tokiwoeta] (exp,adj-f) timely [Add to Longdo]
時宜を得る[じぎをえる, jigiwoeru] (exp,v1) (often used prenominally as 時宜を得た) to be well-timed; to be timely; to be opportune [Add to Longdo]
助け船;助け舟[たすけぶね, tasukebune] (n) lifeboat; friend in need; timely help [Add to Longdo]
適時[てきじ, tekiji] (n,adj-na,adj-no) timely; opportune; (P) [Add to Longdo]
適時打[てきじだ, tekijida] (n) timely hit [Add to Longdo]
非業[ひごう, higou] (n) unnatural or untimely (death) [Add to Longdo]
非命[ひめい, himei] (n) unnatural or untimely death [Add to Longdo]
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
瑞雪[ruì xuě, ㄖㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˇ, ] timely snow [Add to Longdo]
适时[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ, / ] timely; apt to the occasion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timely \Time"ly\ (t[imac]m"l[=e]), a. [Compar. {Timelier}
   (t[imac]m"l[=e]*[~e]r); superl. {Timeliest}.]
   1. Being or occurring in good time; sufficiently early;
    seasonable. "The timely dew of sleep." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Keeping time or measure. --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Timely \Time"ly\, adv.
   Early; soon; in good season.
   [1913 Webster]
 
      Timely advised, the coming evil shun.  --Prior.
   [1913 Webster]
 
      Thanks to you,
      That called me timelier than my purpose hither,
      For I have gained by it.         --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 timely
   adv 1: at an opportune time; "your letter arrived apropos" [syn:
       {seasonably}, {timely}, {well-timed}, {apropos}]
   adj 1: before a time limit expires; "the timely filing of his
       income tax return"
   2: done or happening at the appropriate or proper time; "a
     timely warning"; "with timely treatment the patient has a
     good chance of recovery"; "a seasonable time for discussion";
     "the book's publication was well timed" [syn: {timely},
     {seasonable}, {well-timed(a)}, {well timed(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top