Search result for

tigkeit

(148 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tigkeit-, *tigkeit*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tigkeit มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tigkeit*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Justice?Gerechtigkeit12 Rounds 2: Reloaded (2013)
Violence is contagious.Like measles.Gewalttätigkeit ist ansteckend. Wie die Masern. Time After Time (1979)
Violence is ignorance.Gewalttätigkeit ist Torheit. The Villain (1979)
To see that justice is done.Dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. The Villain (1979)
It gives these kids a chance to settle their differences in a beneficial manner.So können die Kinder ihre Streitigkeiten auf positive Weise austragen. The Wanderers (1979)
- Justice.- GerechtigkeitCaligula (1979)
The charity ball's in there.Die Wohltätigkeitsveranstaltung ist da drinnen. Terror Express (1980)
Our scans showed little moisture, but sufficient for plant growth:Unsere Scans zeigen ein wenig Feuchtigkeit, aber genug für die Pflanzen. Space Croppers (1980)
Precipitation or rain is caused by the evaporation of sea water, or from dust particles blown up by the wind.Niederschlag wird normalerweise durch die Verdunstung von Meerwasser erzeugt. Oder wenn der Wind Feuchtigkeit hochwirbelt. Space Croppers (1980)
Then we will use artificial methods to create particles around which the moisture will form.Dann müssen wir eine Methode finden, damit diese Feuchtigkeit als Regen auf die Erde runterfällt. Space Croppers (1980)
The difference being, that our ship will be able to cool the water vapor to a very low temperature.Wir haben den Vorteil, dass unser Schiff die Fähigkeit besitzt, die Feuchtigkeit ernorm abzukühlen. Space Croppers (1980)
And the moisture will fall from the clouds we created.Feuchtigkeit wird aus den Wolken fallen, die wir geschaffen haben. Space Croppers (1980)
You will never escape our justice:Sie entkommen nicht der GerechtigkeitSpaceball (1980)
Proficiency, yes.Tüchtigkeit, ja. Spaceball (1980)
Well, then, I think that we had better get some better fishing equipment because he can break these fishing poles right in half.Dann sollten wir bessere Angelruten haben, finde ich, denn diese hier zerbricht er mit LeichtigkeitThe Last Straw (1980)
I heard President Roosevelt give a speech about justice and the common man.Ich habe Präsident Roosevelts Rede über Gerechtigkeit und Bürger gehört. The Outrage: Part 2 (1980)
On the home front, however, my father found himself in the vanguard of the battle for equality and freedom that was so long overdue in America.Aber an der Heimatfront wurde mein Vater zum Vorreiter in dem längst überfälligen Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit in Amerika. The Outrage: Part 2 (1980)
Oh, he claims he's here to see that justice is done.Ach, er will sichergehen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. The Outrage: Part 2 (1980)
I know about his kind of justice.Ich kenne seine Art von GerechtigkeitThe Outrage: Part 2 (1980)
Someone who wants to see simple justice being done.Jemanden, der einfach nur Gerechtigkeit will. The Outrage: Part 2 (1980)
I heard President Roosevelt give a speech about justice and the common man.Ich habe Präsident Roosevelts Rede über Gerechtigkeit und Bürger gehört. The Outrage: Part 2 (1980)
Minister, I must seriouslyadvise you with all the earnestnessat my command, not to referto the Solihull Projecton the air.- Minister, ich muss Ihnen eindringlich den Rat geben, mit aller Ernsthaftigkeit, die mir zu Gebote steht, während der Sendung das Solihull-Projekt nicht zu erwähnen. Jobs for the Boys (1980)
No, it's a highly specialised skill which few outside the Service can master.Nein, das ist eine hochspezialisierte Fertigkeit, die nur wenige außerhalb des Staatsdienstes beherrschen. The Writing on the Wall (1980)
You're the expert on straightforwardness.Sie sind ja der Fachmann für AufrichtigkeitThe Writing on the Wall (1980)
Do not let an unjust suspicion destroy the happiness which is to me dearer than life but give me time to show you by a thousand proofs the sincerity of my affection.erspart mir die Dolchstiche eines kränkenden Verdachts, Gönnt mir Zeit, Euch von meiner Aufrichtigkeit zu überzeugen. The Miser (1980)
That their judgment is not biassed by their being in love themselves that they, therefore, judge better what is good for us that we ought to trust their experience rather than the passion which blinds us and that the rashness of youth often carries us to the very brink of dangerous abysses.Von keiner Leidenschaft beherrscht täuschen sie sich weniger als wir und beurteilen besser was uns frommt, Wir können uns sicherer auf ihre Einsicht verlassen, als auf unsre Leidenschaft, deren Heftigkeit uns in gefährliche Abgründe stürzt. The Miser (1980)
For is there anything more cruel than this mean economy to which we are subjected? This strange penury in which we are made to pine?Gibt es Grausameres als die harte Sparsamkeit, die man gegen uns ausübt, die Dürftigkeit, in der wir schmachten? The Miser (1980)
If your love, dear Élise, is as strong as...Wenn Eure Liebe Festigkeit genug besitzt... The Miser (1980)
Plague take all sincerity. It is a bad trade.Die Aufrichtigkeit ist ein schlechtes Handwerk. The Miser (1980)
Well, Master Jacques, your frankness is badly rewarded.Das habt Ihr von Eurer Aufrichtigkeit, Meister Jacques. The Miser (1980)
Justice, just heavens!GerechtigkeitThe Miser (1980)
I will hear nothing, and justice must have its course.Nichts da! Die Gerechtigkeit soll ihren Fortgang haben. The Miser (1980)
The sight of her made me a slave to her beauty and the violence of my love and the harshness of her father made me come into his house and send some one else to look after my parents.Ihr Anblick machte mich zum Sklaven ihrer Schönheit. Die Heftigkeit meiner Leidenschaft führte mich dazu, in den Dienst ihres Vaters zu treten und meine Suche aufzugeben. The Miser (1980)
Leaving her unjust relatives she came here, where she has lived but a weary life.Die Härte und Ungerechtigkeit ihrer Verwandten vertrieb sie hierher wo sie seitdem in Kummer lebt. The Miser (1980)
Sophie, my depravity and your beauty, We do not hunt small game.Sophie, mit deiner Niederträchtigkeit und meinem Aussehen können wir noch eine Menge Hühner rupfen. Le guignolo (1980)
Why, isn't it unfair?Wieso diese UngerechtigkeitMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
That's good. I felt something like that.Gut, sonst hatte ich Angst, daß du meinetwegen einen Minderwertigkeitskomplex kriegst. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
Remember how happy you were when you felt that lightness?Erinnerst du dich an die angenehme Leichtigkeit in deinem Körper? Oblomov (1980)
In one wing, the roof is so badly insulated that snow seeps through it.Das Dach ist so schlecht isoliert, dass Feuchtigkeit ins Haus dringt. From the Life of the Marionettes (1980)
But somehow there was a direct link between my lower body... and the intense and sweet-smelling moisture of a woman.Aber irgendwie gab es einen deutlichen Zusammenhang zwischen meinem Unterleib... und einem intensiven und guten Duft der Feuchtigkeit einer Frau... From the Life of the Marionettes (1980)
Our Father who art in heaven kingdom come with liberty and justice for all.Vater unser im Himmel, ...Reich komme, mit Freiheit und Gerechtigkeit für alle. The Blue Lagoon (1980)
There's a lot of...well, badness in the world today.Es gibt viel... Schlechtigkeit in der Welt. Caddyshack (1980)
In any case, it´s been condemned since 39.Wegen der Feuchtigkeit gilt er als gesundheitsschädlich. The Last Metro (1980)
"Righteousness ! "GerechtigkeitThe Elephant Man (1980)
"He leadeth me into the paths of righteousness for his name's sake."Er führt mich auf dem Pfade der Gerechtigkeit um seines Namens Willen. The Elephant Man (1980)
Curdine is a cursive language that deliberately fosters ambiguities and encourages punning.Curdin ist eine schräge Sprache, die absichtlich Zweideutigkeiten begünstigt und zu Wortspielen anregt. The Falls (1980)
Curdine, notorious for ambiguity, is certainly antipathetic to being spoken mechanically.Curdin, bekannt für seine Vieldeutigkeit, widersetzt sich natürlich der mechanischen Aussprache. The Falls (1980)
To announce Corntopia's return the magazine printed on its cover a photograph of the will or the poor-will, known as the sleeper, a bird that lay dormant for weeks without detectable heartbeat in the cliff crevices of the Sierra Nevada.Um Corntopias Rückkehr anzukündigen, druckte das Magazin auf dem Titel ein Foto des Ziegenmelkers, als Schläfer bekannt, ein Vogel, der wochenlang ohne erkennbare Herztätigkeit in den Felsen der Sierra Nevada lag und schlief. The Falls (1980)
They used the word to describe the VUE's malevolence.Ein Wort, um die Bösartigkeit des GUE zu beschreiben. The Falls (1980)
Sallis, collector of nursery rhymes, playground songs and folklore, believed in the Theory of the Responsibility of Birds and was not surprised in the least at the VUE's malevolence, knowing the traditional antipathy and antagonism of man towards birds that begins its propaganda in the nursery.Sallis sammelte Abzählverse, Spielplatzlieder und Kinderfolklore und glaubte an die Theorie von der Verantwortung der Vögel. Sie war keineswegs über die Boshaftigkeit des GUE verwundert, wusste sie doch von der angestammten Feindschaft des Menschen gegenüber den Vögeln, die Kinder in der Vorschule lernen. The Falls (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
tigkeit(n) |die, pl. Tätigkeiten| งานหรือสิ่งที่กำลังทำอยู่(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานประจำเสมอ) เช่น Zu seinem einzigartigem Lebenswerk gehöre neben seiner Schauspielerkarriere auch seine erfolgreiche Tätigkeit als Maler, Regisseur, und Autor. นอกเหนือจากอาชีพนักแสดงแล้ว ผลงานชิ้นเอกของเขายังมี งานที่ประสบความสำเร็จในฐานะจิตรกร ผู้กำกับการแสดง และนักประพันธ์อีกด้วย , See also: S. Beschäftigung

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abartigkeit {f}kinkiness [Add to Longdo]
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance [Add to Longdo]
Akt {m}; Tat {f} | Akt der Gerechtigkeit {m}act; action | act of justice [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}catholicity [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}generality [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}universality [Add to Longdo]
Amt {n}; Dienst {m}; Betrieb {m}; Tätigkeit {f}commission [Add to Longdo]
Andersartigkeit {f}distinction; being different [Add to Longdo]
Anfechtung {f}; Bestreitung {f} der Glaubwürdigkeit oder Gültigkeitimpeachment [Add to Longdo]
Arbeit {f}; Tätigkeit {f} | Arbeiten {pl} | bei der Arbeit | Arbeit suchen | sich an die Arbeit machen | die Arbeit niederlegenwork | works | at work | to look for work | to set to work | to down tools [Add to Longdo]
Arbeit {f}; Beruf {m}; Tätigkeit {f}; Stellung {f} | Arbeit ohne Ende | ein schweres Stück Arbeitjob | a never-ending job | a tough job [Add to Longdo]
Aufgabenkreis {m}; Tätigkeitsfeld {n}; Tätigkeitsbereich {m} | Aufgabenkreise {pl}; Arbeitsgebiete {pl}field of activity | fields of activity [Add to Longdo]
Aufrichtigkeit {f}candor [Am.]; candour [Br.] [Add to Longdo]
Aufrichtigkeit {f} | Aufrichtigkeiten {pl}sincerity | sincerities [Add to Longdo]
Aufrichtigkeit {f}unaffectedness [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}; Streit {m}; Streitigkeit {f}contention [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}; Disput {m}; Streit {m}; Streitigkeit {f}; Zwistigkeit {f} | innenpolitische Auseinandersetzung | eine Streitigkeit beilegen; einen Strei schlichten; einen Streit regelndispute | dispute over domestic policy | to settle a dispute [Add to Longdo]
Bautätigkeit {f}construction activity [Add to Longdo]
Bedächtigkeit {f}deliberation [Add to Longdo]
Bedürftigkeit {f}neediness [Add to Longdo]
Beispiellosigkeit {f}; Einzigartigkeit {f}singularity [Add to Longdo]
Benefiz...; Wohltätigkeitsveranstaltung {f}benefit [Add to Longdo]
Beratungstätigkeit {f}advisory activity [Add to Longdo]
Berstfestigkeit {f} [techn.]bursting strength; resistance to bursting [Add to Longdo]
Besänftigkeit {f}soothingness [Add to Longdo]
Beschäftigung {f}; Tätigkeit {f}occupation [Add to Longdo]
Beschlagenheit {f}; Tüchtigkeit {f}proficiency [Add to Longdo]
Beständigkeit {f}; Stetigkeit {f}consistency [Add to Longdo]
Betonfestigkeit {f}concrete strength [Add to Longdo]
Betriebsfestigkeit {f}operational stability [Add to Longdo]
Betriebsfestigkeitssoftware {f}operational stability software [Add to Longdo]
Biegefestigkeit {f}bending strength; flexural strength [Add to Longdo]
Biegefestigkeit {f}resistance to bending [Add to Longdo]
Biegeversuch {m} (Festigkeitsprüfung)bending test [Add to Longdo]
Bindenahtfestigkeit {f}weld line strength [Add to Longdo]
Blutdürstigkeit {f}bloodthirstiness [Add to Longdo]
Bösartigkeit {f}malignity [Add to Longdo]
Bösartigkeit {f}sinisterness [Add to Longdo]
Bösartigkeit {f}viciousness [Add to Longdo]
Bösartigkeit {f}; Böswilligkeit {f}malice [Add to Longdo]
Boshaftigkeit {f}evilness [Add to Longdo]
Boshaftigkeit {f}; Gehässigkeit {f} | etw. aus reiner Boshaftigkeit tunspite | to do sth. out of spite [Add to Longdo]
Boshaftigkeit {f}shrewishness [Add to Longdo]
Bruchfestigkeit {f}breaking strength [Add to Longdo]
Bruchfestigkeit {f} (Bruchmodul)modulus of rupture [Add to Longdo]
Bußfertigkeit {f}penitence [Add to Longdo]
Cliquenhaftigkeit {f}cliquishness [Add to Longdo]
Datenintegrität {f}; Datenrichtigkeit {f}; Datensicherheit {f}data integrity [Add to Longdo]
Dauerfestigkeit {f}fatigue limit [Add to Longdo]
Dauerfestigkeit {f}fatigue strength [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一貫[いっかん, ikkan] Folgerichtigkeit, Konsequenz [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
丹精[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
丹誠[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
[じん, jin] WOHLTAETIGKEIT, GUETE, MENSCHENLIEBE [Add to Longdo]
仁愛[じんあい, jin'ai] Wohltaetigkeit, Menschenliebe [Add to Longdo]
仁義[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]
俊敏[しゅんびん, shunbin] Scharfsinn, Schlagfertigkeit [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] Erschoepfung, Muedigkeit, Gleichgueltigkeit [Add to Longdo]
劣悪[れつあく, retsuaku] Minderwertigkeit [Add to Longdo]
劣等[れっとう, rettou] Minderwertigkeit [Add to Longdo]
劣等感[れっとうかん, rettoukan] Minderwertigkeitskomplex [Add to Longdo]
効力[こうりょく, kouryoku] Wirkung, Wirksamkeit, Gueltigkeit [Add to Longdo]
困窮[こんきゅう, konkyuu] Armut, Beduerftigkeit, -Not [Add to Longdo]
多様[たよう, tayou] Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit [Add to Longdo]
安閑[あんかん, ankan] -Musse, Untaetigkeit [Add to Longdo]
恒常[こうじょう, koujou] Bestaendigkeit, Stetigkeit [Add to Longdo]
恒心[こうしん, koushin] Standhaftigkeit, Bestaendigkeit [Add to Longdo]
恭敬[きょうけい, kyoukei] Ehrerbietigkeit, Respekt [Add to Longdo]
慈恵[じけい, jikei] Mildtaetigkeit [Add to Longdo]
技巧[ぎこう, gikou] -Kunst, Kunstfertigkeit, Technik, Finesse [Add to Longdo]
有効[ゆうこう, yuukou] Gueltigkeit, Geltung, Wirkung [Add to Longdo]
本気[ほんき, honki] Ernsthaftigkeit [Add to Longdo]
正確[せいかく, seikaku] Genauigkeit, Praezision, Richtigkeit [Add to Longdo]
比肩[ひけん, hiken] Ebenbuertigkeit [Add to Longdo]
活動[かつどう, katsudou] Taetigkeit, Aktivitaet [Add to Longdo]
活躍[かつやく, katsuyaku] Taetigkeit, Aktivitaet [Add to Longdo]
清廉[せいれん, seiren] Aufrichtigkeit, Unbestechlichkeit [Add to Longdo]
湿度[しつど, shitsudo] Feuchtigkeit, Naesse [Add to Longdo]
湿気[しっけ, shikke] Feuchtigkeit, Naesse [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] Ungueltigkeit, Nichtigkeit, Wirkungslosigkeit [Add to Longdo]
無為[むい, mui] Nichtstun, Untaetigkeit [Add to Longdo]
熟練[じゅくれん, jukuren] Geschicklichkeit, Fertigkeit, Meisterschaft [Add to Longdo]
糖質[とうしつ, toushitsu] Zuckerhaltigkeit [Add to Longdo]
[ぎ, gi] GERECHTIGKEIT, EHRE, -SINN, SCHWIEGER-, KUENSTLICH [Add to Longdo]
耐久[たいきゅう, taikyuu] Dauerhaftigkeit, Dauer- [Add to Longdo]
腕前[うでまえ, udemae] Faehigkeit, Tuechtigkeit [Add to Longdo]
[げい, gei] Kunst, Kunstfertigkeit [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] Tollkuehnheit, Gewalt, Gewalttaetigkeit [Add to Longdo]
[まこと, makoto] Wahrheit, Wirklichkeit, Aufrichtigkeit [Add to Longdo]
誠心誠意[せいしんせいい, seishinseii] Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit [Add to Longdo]
近眼[きんがん, kingan] Kurzsichtigkeit [Add to Longdo]
近視[きんし, kinshi] Kurzsichtigkeit [Add to Longdo]
鋭気[えいき, eiki] Lebhaftigkeit, Energie, -Mut [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top