Search result for

throb

(49 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throb-, *throb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throb[VI] เต้นเป็นจังหวะและแรง (เช่น การเต้นของหัวใจ), Syn. beat, pulsate, palpitate
throb[N] การเต้นเป็นจังหวะ, Syn. beat, pulsation, pulse
throb away[PHRV] ปวดตลอด, See also: ปวดตุ๊บ ๆ ตลอด, เต้นตุบ ๆ ตลอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
throb(ธรอบ) vi.,n. (การ) เต้น,เต้นแรงขึ้น,กระเพื่อม,สั่น,แสดงอารมณ์,มีอารมณ์, See also: throbbingly adv., Syn. palpitate,pulsate,beat
bathroben. เสื้อคลุมสำหรับเดินไปอาบน้ำหรือใส่หลังอาบน้ำ
heartthrobn. การเต้นแรงของหัวใจ,อารมณ์รุนแรง,คนรัก

English-Thai: Nontri Dictionary
throb(vi) เต้นตุบๆ,สั่น,กระเพื่อม,ไหว,หอบ
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
throb; pulsation; throbbing๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throbbing painอาการปวดตุบ ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throbbing; pulsation; throb๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're just upset because the whole time she was with you, she was thinking about my huge, throbbing diagnostic skills.คุณพึ่งหัวเสีย เพราะเธออยู่กับคุณตลอดเวลา เธอคิดว่าอ้อมกอดของฉัน สั่นระริก Lucky Thirteen (2008)
No, they are diamond, filled with a throbbing, savage and hemped-up energy.ไม่เลย มันคือขุมพลังที่สั่นสะท้าน เปี่ยมไปด้วยพลังที่ปลุกเร้าสรรพสิ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Oh, God, it's throbbing! A tourniquet, that's it.โอ้มันรั่ว เออต้องพาสเตอร์ Julie & Julia (2009)
I-It's really throbbing.ฉันรู้สึกใจเต้นตุบๆ Bargaining (2009)
That way I'll get good at it, be really popular and maybe my toes will stop throbbing.ชั้นเลยวางแผนไว้ว่า ให้พวกผู้ชายได้ชั้นเยอะๆไปเลย นั่นเป็นวิธีที่จะทำให้ชั้นดังระเบิด Everyone (2009)
Uh, throbbing.เอ่อ, ตุบๆ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
- you are inside a throbbing, cosmic wombเธอกำลังอยู่ในช่องคลอดอันเป็นจุดกำเนิด... Advanced Criminal Law (2009)
It's throbbing a little bit.มันสั่นนิดๆ Chuck Versus the Pink Slip (2010)
My head is throbbing.หัวแม่หมุนไปหมด There Goes the Neighborhood (2010)
Throbbing music.เสียงดนตรีสนั่นหวั่นไหว The Science of Illusion (2010)
My joints are throbbing, and if I move even a little bit, I'm so dizzy that I can't work.ฉันปวดข้อ, และถ้าฉันขยับตัวนิดหน่อย, ก็จะรู้สึกมึนหัว แล้วก็ทำงานไม่ได้, ชิ! ถ้าคุณยังมีอาการอยู่, แน่นอนว่าคุณต้องได้รับการรักษา Personal Taste (2010)
It wouldn't be a living organism, but it'd be a sort of gigantic, throbbing megabrain.มันเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิต เหล่านี้ซุปเปอร์คนต่างด้าว Are We Alone? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throbHer heart was throbbing with excitement.
throbI have a dull, throbbing headache.
throbI have a throbbing pain here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้น[V] beat, See also: throb, pulsate, palpitate, Example: นอกจากในใจของเขาจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังเต้นระทึกกึกก้องจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai definition: เคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ หรือไปๆ มาๆ
ตุบๆ[ADV] throbbingly, See also: spasmodically, repeatedly, achingly, Example: แม่จำได้ดีถึงครั้งแรกที่ลูกดิ้น ลักษณะคล้ายกับมีอะไรเต้นตุบๆ อยู่ข้างใน, Thai definition: อาการที่ชีพจรเต้นเป็นระยะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
เต้น[v.] (ten) EN: pulsate ; palpitate ; beat ; throb   FR: battre ; vibrer ; palpiter

CMU English Pronouncing Dictionary
THROB    TH R AA1 B
THROBBING    TH R AA1 B IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
throb    (v) (th r o1 b)
throbs    (v) (th r o1 b z)
throbbed    (v) (th r o1 b d)
throbbing    (v) (th r o1 b i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing [Add to Longdo]
ずきずき[, zukizuki] (adv,n,vs) (on-mim) throbbing pain; heartbreakingly; (P) [Add to Longdo]
ずきん[, zukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ずきんずきん[, zukinzukin] (adv-to) (on-mim) throbbing (pain); pounding [Add to Longdo]
ときめき[, tokimeki] (n) palpitation; throbbing [Add to Longdo]
ときめく[, tokimeku] (v5k,vi) to throb; to flutter; to palpitate [Add to Longdo]
グキグキ;ぐきぐき[, gukiguki ; gukiguki] (adv,n,vs) (1) throbbing pain; (2) jerkily; awkwardly [Add to Longdo]
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P) [Add to Longdo]
バスローブ[, basuro-bu] (n) bathrobe [Add to Longdo]
鼓動[こどう, kodou] (n,vs) beat; palpitation; pulsation; throbbing; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throb \Throb\, v. i. [imp. & p. p. {Throbbed}; p. pr. & vb. n.
   {Throbbing}.] [OE. [thorn]robben; of uncertain origin; cf.
   Russ. trepete a trembling, and E. trepidation.]
   To beat, or pulsate, with more than usual force or rapidity;
   to beat in consequence of agitation; to palpitate; -- said of
   the heart, pulse, etc.
   [1913 Webster]
 
      My heart
      Throbs to know one thing.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Here may his head lie on my throbbing breast. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Throb \Throb\, n.
   A beat, or strong pulsation, as of the heart and arteries; a
   violent beating; a papitation:
   [1913 Webster]
 
      The impatient throbs and longings of a soul
      That pants and reaches after distant good. --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throb
   n 1: a deep pulsating type of pain
   2: an instance of rapid strong pulsation (of the heart); "he
     felt a throbbing in his head" [syn: {throb}, {throbbing},
     {pounding}]
   v 1: pulsate or pound with abnormal force; "my head is
      throbbing"; "Her heart was throbbing"
   2: expand and contract rhythmically; beat rhythmically; "The
     baby's heart was pulsating again after the surgeon massaged
     it" [syn: {pulsate}, {throb}, {pulse}]
   3: tremble convulsively, as from fear or excitement [syn:
     {shudder}, {shiver}, {throb}, {thrill}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top