Search result for

thrive

(51 entries)
(0.057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thrive-, *thrive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thrive    [VI] เจริญเติบโตดี, See also: (ต้นไม้) เจริญงอกงาม, Syn. grow
thrive    [VI] ประสบความสำเร็จ, See also: เจริญรุ่งเรือง, สำเร็จผล, Syn. advance, succeed
thrive on    [PHRV] เติบโตด้วยการกิน (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thrive(ไธรฟว) vi. เจริญ,เติบโต,ก้าวหน้า,งอกงาม,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง., See also: thriving adj., Syn. flourish,wax

English-Thai: Nontri Dictionary
thrive(vi) เจริญ,เติบโต,งอกงาม,สมบูรณ์,เฟื่องฟู,ก้าวหน้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thrive (vi ) เจริญ เติบโต ก้าวหน้า รุ่งเรือง eg. The plants will not thrive unless you water them.
thrive on (vt ) อยากเพลิดเพลินกับสิ่งที่ปกติแล้วถือว่าทำได้ยาก
See also: S. กระสัน (อยากจะทำ),

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She like a challenge. She thrives when she's pushed.เธอชอบการท้าทาย เธอมุ่งมั่น Raise Your Voice (2004)
Day-to-day, it's where I thrive. You know that.การงานนี้ของโปรดของหนูเลย พ่อก็รู้นี้น่า Red Eye (2005)
- M.O. Would be dynamic. Evolvings,fire setting escalates, they thrive on panic, fear.พัฒนาขี้น การวางเพลิงเพิ่มขึ้น/N พวกเขาดูดกินความกลัว การตื่นตระหนก Compulsion (2005)
A monstrous toad has settled in its roots and won't let the tree thrive.ปีศาจคางคก อาศัยอยู่ในราก และทำให้ต้นไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้. Pan's Labyrinth (2006)
I thrive on chaos.สำหรับฉันยิ่งวุ่นวายงานยิ่งเดิน That Night, a Forest Grew (2007)
We thrive on negative criticism, which is fun to write and to read.เราสร้างชื่อจากการวิจารณ์ผู้อื่นในทางลบ ซึ่งเป็นเรื่องที่สนุกสำหรับคนเขียนและคนอ่าน Ratatouille (2007)
Exactly. But in life, bad characters often thrive. Take yourself.แต่ในความเป็นจริง คนชั่วกลับได้ดี อย่างคุณไง นิยายต้องสื่อความเป็นจริง ออกมาสิ Becoming Jane (2007)
But here thrives another themeแต่ชีวิตในอีกฉากนั้น Like Stars on Earth (2007)
They figured we would just destroy ourselves, but instead, we've thrived.พวกเขาคงคิดได้ว่าให้พวกเรา ทำลายกันเอง แต่ที่ไหนได้ เราเก่งขึ้น Orientación (2007)
They figured we would just destroy ourselves,but instead we've thrived.พวกเขาคงคิดได้ว่าให้พวกเราทำลายกันเองแต่ที่ไหนได้ เราเก่งขึ้น Fire/Water (2007)
But I believe, if we reach out to one another, that we can coexist, and even thrive together.แล้วฉันจะรู้มั้ยเนี่ย คืนนี้ผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ปกติแวมไพร์จะอยู่ในโลกส่วนตัว Sparks Fly Out (2008)
Mold usually needs exposure to water and a dark, contained environment to thrive.ปกติราจะขึ้นในที่ที่มีน้ำและมืด Page Turner (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thriveFirst thrive and then wife.
thriveHe that will thrive must ask leave of his wife.
thriveHis business has begun to thrive at last.
thriveIll weeds are sure to thrive. [Proverb]
thriveThe shortage of water means that plants cannot thrive.
thriveWhat is it you thrive?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟื่องฟู [V] prosper, See also: thrive, boom, flourish, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, ฟูเฟื่อง, Example: กิจการประดับยนต์ของเขากำลังเฟื่องฟู คงไม่มีเวลามาสนใจกิจการเล็กๆ ของพวกเราเท่าไหร่, Thai definition: มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี, มีความรุ่งเรืองสดใส
เจริญงอกงาม [V] grow, See also: thrive, flourish, Syn. เติบโต, งอกงาม, เจริญเติบโต, Example: เขาทำให้พืชพรรณในชุมชนเจริญงอกงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ปลูกในดินทราย
จำเริญ    [V] prosper, See also: thrive, flourish, be successful, Syn. เติบโต, งอกงาม, มากขึ้น, สมบูรณ์, เจริญ, Example: ปัจจัย 4 มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสังคมหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของชาติให้จำเริญรุดหน้ามาได้
เติบโต [V] grow, See also: thrive, flourish, Syn. เติบใหญ่, โตขึ้น, โต, Ant. แคระแกร็น, Example: ลักษณะพิเศษของเด็กวัยรุ่นก็คือ ร่างกายเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความคิดและอารมณ์ก็เติบโตตามไปด้วย, Thai definition: มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือสูงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่อง[v.] (feuang) EN: boom ; prosper ; thrive   FR: prospérer ; progresser
เฟื่องฟู[v.] (feuangfū) EN: prosper ; thrive ; boom ; flourish   
จำเริญ[v.] (jamroēn) EN: prosper ; thrive ; flourish ; be successful   FR: prospérer ; croître ; se développer
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: prosper ; grow ; develop ; flourish ; wax ; thrive ; progress ; bloom   FR: se développer ; croître ; s'étendre ; progresser ; prospérer
เจริญงอกงาม[v. exp.] (jaroēn ngøk-ngām) EN: grow ; thrive ; flourish   FR: pousser ; croître ; se développer
งอกงาม[v.] (ngøk-ngām) EN: thrive ; grow   FR: se développer ; croître
รุ่งเรือง[v.] (rungreūang) EN: shine ; prosper ; thrive ; become a success ; flourish ; progress ; be prosperous   FR: prospérer ; être florissant
รุ่งโรจน์[v.] (rungrōt) EN: prosper ; flourish ; succeed ; shine ; thrive ; become a success   

CMU English Pronouncing Dictionary
THRIVE    TH R AY1 V
THRIVED    TH R AY1 V D
THRIVES    TH R AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thrive    (v) (th r ai1 v)
thrived    (v) (th r ai1 v d)
thriven    (v) (th r i1 v @ n)
thrives    (v) (th r ai1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
根笹;千里竹[ねざさ, nezasa] (n) dwarf bamboo (varieties that thrive in western Japan) [Add to Longdo]
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u,vt) (1) (See 槍を振るう,奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive [Add to Longdo]
生い茂る;生茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance [Add to Longdo]
流行る[はやる, hayaru] (v5r,vi) (1) to be popular; to come into fashion; (2) to be prevalent; to spread widely (e.g. disease); to be endemic; (3) to flourish; to thrive; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勃发[bó fā, ㄅㄛˊ ㄈㄚ, / ] thrive; prosper; break out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrive \Thrive\ (thr[imac]v), v. i. [imp. {Throve} (thr[=o]v) or
   {Thrived} (thr[imac]vd); p. p. {Thrived} or {Thriven}
   (thr[i^]v"'n); p. pr. & vb. n. {Thriving}.] [OE.
   [thorn]riven, Icel. [thorn]r[imac]fask; probably originally,
   to grasp for one's self, from [thorn]r[imac]fa to grasp; akin
   to Dan. trives to thrive, Sw. trifvas. Cf. {Thrift}.]
   1. To prosper by industry, economy, and good management of
    property; to increase in goods and estate; as, a farmer
    thrives by good husbandry.
    [1913 Webster]
 
       Diligence and humility is the way to thrive in the
       riches of the understanding, as well as in gold.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. To prosper in any business; to have increase or success.
    "They by vices thrive." --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       O son, why sit we here, each other viewing
       Idly, while Satan, our great author, thrives?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And so she throve and prospered.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To increase in bulk or stature; to grow vigorously or
    luxuriantly, as a plant; to flourish; as, young cattle
    thrive in rich pastures; trees thrive in a good soil.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thrive
   v 1: grow vigorously; "The deer population in this town is
      thriving"; "business is booming" [syn: {boom}, {thrive},
      {flourish}, {expand}]
   2: make steady progress; be at the high point in one's career or
     reach a high point in historical significance or importance;
     "The new student is thriving" [syn: {thrive}, {prosper}, {fly
     high}, {flourish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top