Search result for

threat

(95 entries)
(2.9178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -threat-, *threat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
threat[N] การคุกคาม, See also: การขู่เข็ญ, Syn. menace, peril, intimidation
threaten[VT] คุกคาม, See also: ขู่เข็ญ, Syn. menace, torment
threaten[VI] คุกคาม, See also: ขู่เข็ญ, Syn. menace, torment
threaten with[PHRV] ขู่ด้วย, See also: ทำให้กลัวด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
threat(เธรท) n. การคุกคาม,การขู่เข็ญ,ลางร้าย,ลางเตือนภัย,อาการน่ากลัว. vt.,vi.,คุกคาม,ขู่เข็ญ,เตือนภัย,เป็นลางร้าย., See also: threatful adj. threatfully adv., Syn. danger,menace
threaten(เธรท'เทิน) vt.,vi. คุกคาม,ขู่เข็ญ,เตือนภัย,เป็นลางร้าย., See also: threatener n. threateningly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
threat(n) คำขู่,การคุกคาม,การขู่เข็ญ,ลางร้าย
threaten(vt) คุกคาม,ขู่,เป็นลางร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
threatขู่, การข่มขู่, การขู่เข็ญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
threatening letterจดหมายขู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Threat (Psychology)การข่มขวัญ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
threatenข่มขู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rebecca threatened him with the asylum.รีเบคคาขู่มันว่าจะจับส่งโรงพยาบาลบ้า Rebecca (1940)
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน Night and Fog (1956)
Don't ask, don't threaten, don't plead, keep it shut.ไม่สารภาพปิดให้มันปิด ฉันไม่ได้ขโมย How I Won the War (1967)
-I'm a lawyer. I haven't threatened...- ฉันทนายความ ฉันไม่ได้ขู่ ... The Godfather (1972)
Well, I'll add it to my threat collection.ก็ฉันจะเพิ่มเข้าไปใน คอลเลกชันภัยคุกคามของฉัน Mad Max (1979)
The United States is threatening a naval blockade.ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่ คุกคาม ด่านทหารเรือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
That means there's nothing threatening about it.หมายความว่าไม่มีอะไร ขู่ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
And wasn't it the Sultan of Madagascar who threatened to cut your head off if you ever returned to his country?และมันก็ไม่ได้สุลต่านแห่งมาดากัสการ์ ที่ขู่ว่าจะตัดหัวของคุณออก ถ้าคุณเคยกลับไปยังประเทศของเขา? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
For some considerable time, all of you have been paying what you can afford, and in some cases more than you can afford, to someone who threatens to expose you, and none of you know who's blackmailing you.ในช่วงเวลาไม่นานมานี้ พวกคุณจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ที่คุณพอรับได้ และในบางคน อาจจะมากกว่าที่สามารถจ่ายได้ Clue (1985)
He threatened to kill me in public.เขาเคยขู่ว่าจะฆ่าฉันในที่สาธารณะ Clue (1985)
I think she meant he threatened in public to kill her.ผมคิดว่าเธอหมายความว่า เขาขู่จะฆ่าเธอต่อหน้าที่สาธารณะมากกว่า Clue (1985)
Mr. Boddy threatened to give my wife's name to the House Un-American Activities Committee unless she named them.คุณบ๊อดดี้ขู่ว่าจะให้ชื่อภรรยาของผมให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่เป็นอเมริกันของวุฒิสภา ถ้าเธอไม่ยอมให้รายชื่อแก่เขา Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
threatAir pollution will be a threat to our survival.
threatAlso many incidents of robbery by threats and violence are occurring.
threatA promise given under a threat is worthless.
threatBut the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.
threatCivilization is now threatened by nuclear war.
threatDid the world really act as fast as possible to meet the threat to the environment?
threatDisease is a threat to human beings.
threatE-eh? I somehow seem to feel a very threatening aura...
threatEmployees threatened a strike to protect worker benefits.
threatHe argued that nuclear weapons were a threat to peace.
threatHe is threatened by a certain gangster.
threatHe sensed that threat early in his career.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำหนิโทษ[V] bind over, See also: threaten with punishment, Syn. คาดโทษ, Thai definition: กำหนดโทษตามความผิดที่ควรได้รับ
คาดโทษ[V] bind someone over, See also: threaten with punishment, Syn. หมายโทษ, Example: เจ้าเมืองคาดโทษผู้เป็นกบฏไว้อย่างร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต, Thai definition: กำหนดโทษไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด
ขู่ขวัญ[V] threaten, See also: intimidate, scare, Syn. ข่มขวัญ, ข่มขู่, ขู่, Ant. ปลอบขวัญ, Example: คุณจะขู่ขวัญเด็กไปถึงไหน เดี๋ยวพวกเขาก็ตกใจไม่ได้ความจริงกันพอดี, Thai definition: ทำให้หวาดกลัวหรือทำให้เสียขวัญ
ขู่[V] intimidate, See also: threaten, menace, bluff, terrorize, Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ, Ant. ปลอบโยน, ปลอบใจ, Example: คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าไม่ยอมทำตามข้อตกลง, Thai definition: แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว
คำขู่[N] threat, See also: menace, Example: ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการยื่นคำขาดหรือคำขู่ของทหาร
คุกคาม[V] threaten, See also: menace, browbeat, intimidate, bully, cow, frighten, Syn. ขู่, กดขี่, ข่มเหง, Ant. ปลอบขวัญ, Example: เขาจ้างนักเลงไว้คุกคามบุคคลที่ขัดขวางแผนการหรือผลประโยชน์ของตน, Thai definition: แสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทำให้หวาดกลัว
การข่มขู่[N] threat, See also: intimidation, Example: การข่มขู่เฆี่ยนตีก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพจิตของเด็ก
การขู่[N] threat, See also: intimidation, Example: การขู่ของเขาเหมือนกับการเขียนเสือให้วัวกลัว
เสียงขู่[N] threat, See also: hiss, threatening sound/voice/tone, Example: งูมักจะส่งเสียงขู่ เมื่อมีคนเข้าไปใกล้
ข่มขู่[V] threaten, See also: bully, intimidate, terrorize, menace, Syn. ขู่, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, Ant. ปลอบโยน, Example: นักเลงชอบข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่า, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten   FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
จดหมายขู่[n. exp.] (jotmāi khū) EN: threatening letter   FR: lettre de menace [f]
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; duress   FR: menace [f]
การข่มขู่[n.] (kān khomkhū) EN: threat ; intimidation   FR: intimidation [f]
การขู่[n.] (kān khū) EN: threat   FR: menace [f]
การคุกคาม[n.] (kān khukkhām) EN: menace ; threat ; intimidation ; peril   
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten   
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre

CMU English Pronouncing Dictionary
THREAT    TH R EH1 T
THREATS    TH R EH1 T S
THREATT    TH R IY1 T
THREATEN    TH R EH1 T AH0 N
THREATENS    TH R EH1 T AH0 N Z
THREATENED    TH R EH1 T AH0 N D
THREATENING    TH R EH1 T AH0 N IH0 NG
THREATENING    TH R EH1 T N IH0 NG
THREATENINGLY    TH R EH1 T N IH0 NG L IY0
THREATENINGLY    TH R EH1 T AH0 N IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
threat    (n) (th r e1 t)
threats    (n) (th r e1 t s)
threaten    (v) (th r e1 t n)
threatens    (v) (th r e1 t n z)
threatened    (v) (th r e1 t n d)
threatening    (v) (th r e1 t n i ng)
threateningly    (a) (th r e1 t n i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Androhung {f} | unter Androhung von Gewalt | durch die Androhung seines Rücktrittesthreat | with the threat of violence | by threatening to resign [Add to Longdo]
Bedrohung {f}; Drohung {f} | Bedrohungen {pl}; Drohungen {pl}threat | threats [Add to Longdo]
Rücktrittsdrohung {f}threat to resign [Add to Longdo]
Strafandrohung {f}threat of punishment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P) [Add to Longdo]
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P) [Add to Longdo]
威嚇的[いかくてき, ikakuteki] (adj-na) threatening; menacing [Add to Longdo]
威喝[いかつ, ikatsu] (n,vs) threatening [Add to Longdo]
威迫[いはく, ihaku] (n,vs) menace; threat; intimidation [Add to Longdo]
一旦緩急[いったんかんきゅう, ittankankyuu] (exp) (when) danger threatens; should an emergency occur [Add to Longdo]
雨気[あまけ;うき, amake ; uki] (n) signs of rain; threatening to rain [Add to Longdo]
雨空[あまぞら, amazora] (n) threatening sky [Add to Longdo]
雨催い[あまもよい;あめもよい, amamoyoi ; amemoyoi] (n) threat of rain [Add to Longdo]
雨模様[あまもよう;あめもよう, amamoyou ; amemoyou] (n) signs of rain; threat of rain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扬言[yáng yán, ㄧㄤˊ ㄧㄢˊ, / ] threaten [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]
脅威[きょうい, kyoui] threat [Add to Longdo]
受動的脅威[じゅどうてききょうい, judoutekikyoui] passive threat [Add to Longdo]
能動的脅威[のうどうてききょうい, noudoutekikyoui] active threat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Threat \Threat\ (thr[e^]t), n. [AS. [thorn]re['a]t, akin to
   [=a][thorn]re['o]tan to vex, G. verdriessen, OHG. irdriozan,
   Icel. [thorn]rj[=o]ta to fail, want, lack, Goth.
   us[thorn]riutan to vex, to trouble, Russ. trudite to impose a
   task, irritate, vex, L. trudere to push. Cf. {Abstruse},
   {Intrude}, {Obstrude}, {Protrude}.]
   The expression of an intention to inflict evil or injury on
   another; the declaration of an evil, loss, or pain to come;
   menace; threatening; denunciation.
   [1913 Webster]
 
      There is no terror, Cassius, in your threats. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Threat \Threat\, v. t. & i. [OE. [thorn]reten, AS.
   [thorn]re['a]tian. See {Threat}, n.]
   To threaten. [Obs. or Poetic] --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Of all his threating reck not a mite.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Our dreaded admiral from far they threat. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 threat
   n 1: something that is a source of danger; "earthquakes are a
      constant threat in Japan" [syn: {menace}, {threat}]
   2: a warning that something unpleasant is imminent; "they were
     under threat of arrest"
   3: declaration of an intention or a determination to inflict
     harm on another; "his threat to kill me was quite explicit"
   4: a person who inspires fear or dread; "he was the terror of
     the neighborhood" [syn: {terror}, {scourge}, {threat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top