Search result for

this

(112 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -this-, *this*, thi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
this[DET] (คน, สิ่ง) นี้, Syn. the, that
this[PRON] นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว), Syn. the one, this one, that
this[ADV] ขนาดนี้, See also: ถึงเพียงนี้, เท่านี้
thistle[N] พืชไม้มีหนามจำพวก Cirsium, Carduus, Onopordum

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
this(ธิส) นี่, ที่นี่
thistle(ธิส'เซิล) n. พืชไม้มีหนามชนิดหนึ่ง
akathisiaภาวะที่ต้องเปลี่ยนท่าบ่อย ๆ
phthisis(ไธ'ซิส,ธิส'ซิส) n. วัณโรคปอด,การเสื่อมเสียของร่างกาย หรือส่วนของร่างกาย
sympathise(ซิม'พะไธซ) vi. เห็นอกเห็นใจ., See also: sympathiser n. sympathizer n., Syn. commiserate

English-Thai: Nontri Dictionary
this(adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่
this(n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้
thistle(n) ต้นไม้หนาม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
This has not healed yet. (pron. )
This matter coming on to be heard ศาลได้ออกนั่้งพิจารณาคดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- not a call from lockup. - Yeah, look, I'm sorry about this.ไม่นึกว่าจะโทรมาจากห้องขัง // เอ่ออ ผมต้องขอโทษด้วยครับ The Serena Also Rises (2008)
You did this on purpose.เธอตั้งใจทำมัน The Serena Also Rises (2008)
Who gave this to you?ใครให้คุณมา? The Serena Also Rises (2008)
Is this something you want your kids to know?รวมถึงอันนี้ด้วยรึเปล่า? The Serena Also Rises (2008)
Why did you do this?เธอทำแบบนี้ทำไม? The Serena Also Rises (2008)
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
Please. He expects this.เขาคิดไว้แล้ว The Serena Also Rises (2008)
- Never thought I'd say this, but thanks. - Oh, that--that changes everything.ไม่เคยคิดว่าฉันจะพูดอย่างนี้ แต่ขอบคุณ โอ้ ทุก ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไป The Serena Also Rises (2008)
You know, I hear Yale's looking to recruit more bar fighters this year.นายรู้มัย ฉันได้ยินว่าปีนี้ Yale กำลังมองหานักสู้ในผับล่ะ The Serena Also Rises (2008)
I spoke with Jennifer this afternoon, and the situation has gotten out of control.ฉันได้คุยกับลูกสาวคุณแล้วเมื่อบ่ายนี้ แต่มันเลวร้ายมากเลยค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Mr. Humphrey, this is headmistress Queller.คุณฮัมฟรีย์ นี่ฉันเองครูใหญ่ Queller The Serena Also Rises (2008)
Hey. Um, would you mind putting this in the back for me?เฮ้ เอ่อขอโทษนะคะ ช่วยเก็บชุดนนี้ไว้ข้างหลังให้ฉันที The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
this... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
thisA bad cold has kept me from studying this week.
thisAbility to operate a computer is critical for this job.
thisA black coat is in fashion this winter.
thisAbout one hundred people were killed in this accident.
thisAbout this time of the year typhoons visit the island.
thisAbout this time, the disease slowed.
thisAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
thisAbove and beyond this, he can read Hebrew.
thisA car was coming in this direction.
thisAccidents of this kind often occur.
thisAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช้านี้[N] this morning, Syn. เช้าวันนี้, Ant. เย็นนี้, Example: จิตใจของเธอในเช้านี้เบิกบาน เพราะมีโอกาสได้สัมผัสกับลูกน้อยอย่างแท้จริง, Thai definition: เวลาเช้าของวันนี้
ศกนี้[N] this year, Syn. ปีนี้, พ.ศ.นี้, Ant. ศกหน้า, Example: กองกำลังส่วนหนึ่งจะเริ่มถอนออกไปประมาณกลางเดือนพฤษภาคมศกนี้
คืนนี้[ADV] tonight, See also: this night, this evening, Syn. คืนวันนี้, Example: เขาจะไปโตเกียวคืนนี้
ทั้งนี้ทั้งนั้น[CONJ] at any rate, See also: this is to say, in any case, however, nevertheless, at all events, Syn. อย่างไรก็ตาม, Example: สังคมไทยปัจจุบัน เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากร, Thai definition: พอสรุปลงได้ว่า
นี้แหละ[DET] this, Ant. นั้นแหละ, Example: บทจะอารมณ์ดีแม่ก็พูดเพราะๆ ได้อย่างนี้แหละ
ครั้งนี้[ADV] this time, See also: now, Syn. คราวนี้, Example: ครั้งนี้ถึงเวลาที่ต้องไตร่ตรองปัญหาความแออัดในกรุงเทพแล้ว
คราวนี้[N] this occasion, See also: this time, now, at present, at this time, Syn. ครั้งนี้, โอกาสนี้, ตอนนี้, Ant. คราวนั้น, ตอนนั้น, Example: คราวนี้เราลองมาวาดภาพด้วยสีน้ำมันดูบ้าง
ตรงนี้[DET] here, See also: this place, Syn. นี้, Example: หอตรงนี้เป็นโรงเรียนมาก่อน
นี่แหละ[PRON] this/these, Syn. นี่เอง, Example: ขบวนการพยัคฆ์ทมิฬนี่แหละที่เป็นตัวการลอบสังหารนายราชีพคานธี
เมื่อเช้านี้[N] this morning

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อนี่[n. exp.] (āhān meū nī) EN: this meal   FR: ce repas
อันนี้[pr.] (an nī) EN: this one ; this thing   FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[X] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon ; pour cette raison
เช้านี้[n. exp.] (chāo nī) EN: this morning   FR: ce matin ; aujourd'hui matin
เช้าวันนี้ [X] (chāo wannī) EN: this morning   
เช่นนี้[X] (chen nī) EN: such ; like this ; in this way   FR: comme ça ; pareil ; tel
เชิญทางนี้[xp] (choēn thāng nī) EN: This way, please   

CMU English Pronouncing Dictionary
THIS    DH IH1 S
THIS    DH AH0 S
THIS'    DH IH1 S
THIS'    DH AH0 S
THIS'LL    DH IH1 S AH0 L
THIS'LL    DH AH0 S AH0 L
THISSEN    TH IH1 S AH0 N
THISTLE    TH IH1 S AH0 L
THISTLES    TH IH1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
this    (j) (dh i s)
thistle    (n) (th i1 s l)
thistles    (n) (th i1 s l z)
thistledown    (n) (th i1 s l d au n)

German-Thai: Longdo Dictionary
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diesseits {n} | im Diesseitsthis world | in this world [Add to Longdo]
augenblicklichthis minute [Add to Longdo]
dies und jenesthis and that [Add to Longdo]
diesjährig; heurig [Ös.] [Süddt.] {adj}this year's [Add to Longdo]
genau diese Fragethis very question [Add to Longdo]
heuer [Ös.] [Süddt.]this year [Add to Longdo]
noch heutethis very day [Add to Longdo]
Damit ist mir nicht gedient.This won't serve my turn. [Add to Longdo]
Daraus geht hervor, dass ...This shows that ... [Add to Longdo]
Daraus wird ersichtlich, dass ...This shows that ... [Add to Longdo]
Daraus wird ersichtlich, dass ...This indicates that ... [Add to Longdo]
Das erinnert mich an zu Hause.This reminds me of home. [Add to Longdo]
Das geht Sie an.This concerns you. [Add to Longdo]
Das geht auf meine Rechnung.This is on me. [Add to Longdo]
Das gehört dir.This is yours. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああしろこうしろ[, aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts [Add to Longdo]
ああだこうだ[, aadakouda] (exp) this, that and the other; this and that [Add to Longdo]
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]
こういった[, kouitta] (exp) (See 言う,斯う) this sort of [Add to Longdo]
こうする[, kousuru] (exp,vs-i) (See 為る・する・1) to (do) like this [Add to Longdo]
こうすると[, kousuruto] (exp) having done this; if this is done; if it is done in this way; (P) [Add to Longdo]
こうすれば[, kousureba] (exp) if you do this; if this is the case; (P) [Add to Longdo]
こうなると[, kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this [Add to Longdo]
こうやって[, kouyatte] (conj) thus; in this way [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
今世[jīn shì, ㄐㄧㄣ ㄕˋ, ] this life; this age [Add to Longdo]
今年[jīn nián, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ, ] this year [Add to Longdo]
今晨[jīn chén, ㄐㄧㄣ ㄔㄣˊ, ] this morning [Add to Longdo]
今生[jīn shēng, ㄐㄧㄣ ㄕㄥ, ] this life [Add to Longdo]
即日[jí rì, ㄐㄧˊ ㄖˋ, ] this or that very day; in the next few days [Add to Longdo]
尘世[chén shì, ㄔㄣˊ ㄕˋ, / ] this mortal life; the mundane world [Add to Longdo]
本周[běn zhōu, ㄅㄣˇ ㄓㄡ, ] this week [Add to Longdo]
本报[běn bào, ㄅㄣˇ ㄅㄠˋ, / ] this newspaper [Add to Longdo]
本年度[běn nián dù, ㄅㄣˇ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, ] this year; the current year [Add to Longdo]
本文[běn wén, ㄅㄣˇ ㄨㄣˊ, ] this text; article; the main body of a book [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!! [Add to Longdo]
[てい, tei] base, radix (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
論理リンク制御副層[ろんりリンクせいぎょふくそう, ronri rinku seigyofukusou] WHAT IS THIS? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 This \This\ ([th][i^]s), pron. & a.; pl. {These} ([th][=e]z).
   [OE. this, thes, AS. [eth][=e]s, masc., [eth]e['o]s, fem.,
   [eth]is, neut.; akin to OS. these, D. deze, G. dieser, OHG.
   diser, deser, Icel. [thorn]essi; originally from the definite
   article + a particle -se, -si; cf. Goth. sai behold. See
   {The}, {That}, and cf. {These}, {Those}.]
   1. As a demonstrative pronoun, this denotes something that is
    present or near in place or time, or something just
    mentioned, or that is just about to be mentioned.
    [1913 Webster]
 
       When they heard this, they were pricked in their
       heart.                --Acts ii. 37.
    [1913 Webster]
 
       But know this, that if the good man of the house had
       known in what watch the thief would come, he would
       have watched.             --Matt. xxiv.
                          43.
    [1913 Webster]
 
   2. As an adjective, this has the same demonstrative force as
    the pronoun, but is followed by a noun; as, this book;
    this way to town.
    [1913 Webster]
 
   Note: This may be used as opposed or correlative to that, and
      sometimes as opposed to other or to a second this. See
      the Note under {That}, 1.
      [1913 Webster]
 
         This way and that wavering sails they bend.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
 
         A body of this or that denomination is produced.
                          --Boyle.
      [1913 Webster]
 
         Their judgment in this we may not, and in that we
         need not, follow.         --Hooker.
      [1913 Webster]
 
         Consider the arguments which the author had to
         write this, or to design the other, before you
         arraign him.            --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Thy crimes . . . soon by this or this will end.
                          --Addison.
      [1913 Webster]
 
   Note: This, like a, every, that, etc., may refer to a number,
      as of years, persons, etc., taken collectively or as a
      whole.
      [1913 Webster]
 
         This twenty years have I been with thee.. --Gen.
                          xxxi. 38.
      [1913 Webster]
 
         I have not wept this years; but now
         My mother comes afresh into my eyes. --Dryden.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top