Search result for

third person

(29 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -third person-, *third person*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
third person[N] บุรุษที่สาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
third personn. บุรุษที่สาม,บุคคลภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
third person liabilityความรับผิดต่อบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yeah. - All right, the third person is supposed to be a stranger.ใช่ๆ บุคคลที่สามนั้นต้องเป็นคนแปลกหน้า The Last Days of Disco Stick (2009)
The third person is always supposed to be a stranger.บุคคลที่สามต้องเป็นคนที่เราไม่รู้จักตลอดนะ The Last Days of Disco Stick (2009)
She really hates dudes who refer to themselves in the third person.เธอโคตรเกลียด ผู้ชายที่อ้างว่าพวกเขา เป็นบุคคลที่สาม Questions and Antlers (2010)
What did I tell you about using the third person?ฉันเคยบอกอะไรคุณไป เกี่ยวกับการอ้างถึงบุคคลที่สาม? Questions and Antlers (2010)
So we're referring to ourselves in the third person now?เราเรียกตัวเองเป็นบุรุษที่สามกันแล้วหรอ Swap Meat (2010)
Spending the night with a third person?มีบุคคลที่สามมาร่วมหลับนอนด้วยมั้ย? Interpretive Dance (2010)
She's oversized, humorless, refers to herself in the third person as an animal.เธอตัวใหญ่เกินไป ไร้อารมณ์ขัน พูดถึงตัวเองในแง่บุคคลที่สามอย่างกับสัตว์ Audition (2010)
A third person is secretly manipulating the situation to make the land value around here climb sky high.เรื่องนี้มันต้องมีสือที่สามแน่นอน เพื่อทำให้ที่ดินแถวนี้มีราคาสูงขึ้นๆ God of Study (2010)
And I also know how to make it look like a third person was never there.แล้วก็รู้ว่าทำยังไง ไม่ให้รู้ว่า มีบุคคลที่สาม อยู่ในเหตุการณ์นั้น Hick (2011)
And a third person.และคนที่สามไง The Wildebeest Implementation (2011)
Makes you the third person to underestimate me today.นั่นทำให้วันนี้คุณเป็นคนที่สามแล้ว ที่ประเมินผมต่ำไป Disturbing Behavior (2011)
Buddy, you really need to stop talking about yourself in the third person.เพื่อน แกต้องเลิกเรียก ตัวเองเป็นบุคคลที่สามได้แล้ว Flesh and Blood (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุคคลที่สาม[N] third party, See also: third person, Syn. มือที่สาม, Example: รัฐบาลเกรงว่าจะมีบุคคลที่สามเข้าแทรกแซงก่อเหตุร้าย, Count unit: คน, พวก, กลุ่ม, Thai definition: ผู้สอดเข้ามาเกี่ยวข้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาดำ[n.] (yādam) EN: pill ; unwanted third person   

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P) [Add to Longdo]
三人称[さんにんしょう, sanninshou] (n) {ling} third person [Add to Longdo]
三人称代名詞[さんにんしょうだいめいし, sanninshoudaimeishi] (n) {ling} third person pronoun [Add to Longdo]
三人称単数[さんにんしょうたんすう, sanninshoutansuu] (n) {ling} third person singular [Add to Longdo]
三人称単数現在[さんにんしょうたんすうげんざい, sanninshoutansuugenzai] (n) {ling} third person singular present [Add to Longdo]
三単現[さんたんげん, santangen] (n) (abbr) {ling} (See 三人称単数現在・さんにんしょうたんすうげんざい) third person singular present [Add to Longdo]
側(P);傍;端[そば(側;傍)(P);そく(側);はた, soba ( gawa ; bou )(P); soku ( gawa ); hata] (n) (1) near; close; beside; vicinity; proximity; besides; while; (2) (はた only) third person; (P) [Add to Longdo]
他称[たしょう, tashou] (n) {ling} third person [Add to Longdo]
第三者[だいさんしゃ, daisansha] (n) third party; third person; outsider; disinterested person; (P) [Add to Longdo]
第三人称[だいさんにんしょう, daisanninshou] (n) {ling} third person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Third \Third\ (th[~e]rd), a. [OE. thirde, AS. [thorn]ridda, fr.
   [thorn]r[imac], [thorn]re['o], three; akin to D. derde third,
   G. dritte, Icel. [thorn]ri[eth]i, Goth. [thorn]ridja, L.
   tertius, Gr. tri`tos, Skr. t[.r]t[imac]ya. See {Three}, and
   cf. {Riding} a jurisdiction, {Tierce}.]
   1. Next after the second; coming after two others; -- the
    ordinal of three; as, the third hour in the day. "The
    third night." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Constituting or being one of three equal parts into which
    anything is divided; as, the third part of a day.
    [1913 Webster]
 
   {Third estate}.
    (a) In England, the commons, or the commonalty, who are
      represented in Parliament by the House of Commons.
    (b) In France, the tiers ['e]tat. See {Tiers ['e]tat}.
 
   {Third order} (R. C. Ch.), an order attached to a monastic
    order, and comprising men and women devoted to a rule of
    pious living, called the third rule, by a simple vow if
    they remain seculars, and by more solemn vows if they
    become regulars. See {Tertiary}, n., 1.
 
   {Third person} (Gram.), the person spoken of. See {Person},
    n., 7.
 
   {Third sound}. (Mus.) See {Third}, n., 3.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 third person
   n 1: pronouns and verbs that are used to refer to something
      other than the speaker or addressee of the language in
      which they occur

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top