Search result for

things

(68 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -things-, *things*, thing
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Things are looking up.[IDM] สภาพบางอย่างกำลังดีขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
things personalสิ่งของส่วนตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
things realอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real estate และ real property] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Things (Law)ทรัพย์ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What more is there? Well, things are different now.มีอะไรเกิดขึ้นที่แตกต่างกับตอนนี้งั้นเหรอ ? New Haven Can Wait (2008)
How about a little private party to kick things off?เริ่มจากปาร์ตี้ส่วนตัวเล็กๆก่อนเป็นไง? New Haven Can Wait (2008)
For the things you said to me this morning.สำหรับสิ่งที่เธอพูดกับฉันเมื่อเช้า New Haven Can Wait (2008)
Of all the things--ทุกสิ่งทุกอย่าง New Haven Can Wait (2008)
You just told me two things I never wanted to hear,เธอเพิ่งจะบอกสองสิ่งที่ฉันไม่อยากจะได้ยิน New Haven Can Wait (2008)
As a freegan, I believe in all living thingsเหมือนฟรีแกน ฉันเชื่อในสิ่งมีชีวิต New Haven Can Wait (2008)
That we don't have to do things that way. I don't understand.เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นแบบแผนเป็นหลักเกณฑ์/หนูไม่เข้าใจค่ะ New Haven Can Wait (2008)
Things were so good last year.ปีที่แล้วเรื่องทุกอย่างดีมาก Chuck in Real Life (2008)
Well, to say things ended badlyจบไปแล้วอย่างเจ็บปวดนะ Chuck in Real Life (2008)
I mean, not that she cleans thingsฉันหมายถึงไม่ใช่ว่าเธอไม่ทำความสะอาดนะ Chuck in Real Life (2008)
No, I'm the one who said things they shouldn't have.ไม่คะ หนูต่างหากที่พูดอะไรไม่คิด Chuck in Real Life (2008)
And some things never change.และบางอย่างก็ไม่เคยเปลี่ยน Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thingsAbove all things, we must not be selfish.
thingsA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
thingsAcid acts on things which contain metal.
thingsAcids act on many things including metals.
thingsA good many people have an interest in things American.
thingsA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
things"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
thingsAll living things die some day.
thingsAll living things on earth depend one another.
thingsAll of them were handmade things.
thingsAll our things were turned upside down.
thingsAll that time the things granddad had said, like the sound of flies flying round a melon, buzzed in my head.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวของ[N] things, See also: belongings, goods, Syn. เครื่องใช้, ของ, สิ่งของ, ข้าวของเครื่องใช้, ของใช้, Example: อย่าทิ้งข้าวของไว้เกลื่อนกลาดอย่างนี้ มันไม่สะอาดตาเลย, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: สิ่งของต่างๆ มีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับ เป็นต้น
ทรัพย์นอกพาณิชย์[N] things outside commerce, See also: public treasures, public property, Syn. สาธารณสมบัติ, Count unit: ชนิด, ประเภท, Thai definition: ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share   FR: alléger
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บางอย่าง[X] (bāng yāng) EN: something ; some things   FR: certaines choses ; quelque chose
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthēt) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat   
ชิว ชิว = ชิล ชิล[adj.] (chiu-chiu) EN: easy-going ; taking things easy   FR: complaisant
ชีวัน[n.] (chīwan) EN: life ; living things ; living beings   FR: vie [f] ; être vivant [m]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
จับปลาสองมือ[xp] (jap plā søng meū) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand   FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
กับข้าว[n.] (kapkhāo) EN: course eaten with rice ; things to eat with rice ; dish   FR: plat accompagnant le riz [m] ; mets [m] (Québ.)
ข้าวของ[n.] (khāokhøng) EN: things ; belongings ; goods   FR: affaires [fpl] ; effets [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
THINGS    TH IH1 NG Z
THINGS'    TH IH1 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
things    (n) (th i1 ng z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
事物[じぶつ, jibutsu] Thai: สิ่งต่าง ๆ English: things

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Das kann nicht so bleiben.Things can't remain this way. [Add to Longdo]
Das wird sich von selbst klären.Things will straighten out. [Add to Longdo]
Es bessert sich.Things are looking up. [Add to Longdo]
Es geht hoch her.Things are getting lively. [Add to Longdo]
Es herrscht Hochspannung.Things are very tense. [Add to Longdo]
Es sieht sehr gut aus.Things are shaping up well. [Add to Longdo]
Es sieht ziemlich trostlos für ihn aus.Things look rather bleak for him. [Add to Longdo]
Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht.Things are never as bad as they seem. [Add to Longdo]
Unverhofft kommt oft.Things always seem to happen when you least expect them. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing? [Add to Longdo]
おざなりになって[, ozanarininatte] (exp) to say commonplace things [Add to Longdo]
こともあろうに[, kotomoarouni] (exp) of all things [Add to Longdo]
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way [Add to Longdo]
これを要するに;此れを要するに[これをようするに, korewoyousuruni] (exp,adv) to sum things up; in short; in other words [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
そんなこんな[, sonnakonna] (exp) this and that; various things; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞天[fēi tiān, ㄈㄟ ㄊㄧㄢ, / ] things that fly, #14,926 [Add to Longdo]
事与愿违[shì yǔ yuàn wéi, ㄕˋ ㄩˇ ㄩㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] things don't turn out the way you want or plan, #30,377 [Add to Longdo]
事体[shì tǐ, ㄕˋ ㄊㄧˇ, / ] things; affairs; decorum, #46,570 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  things
      n 1: any movable possession (especially articles of clothing);
           "she packed her things and left"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top