Search result for

there-

(78 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: there, -there-, *there*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
there[ADV] ที่นั่น, See also: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น, Syn. over there, at a distance, in that place
there[ADV] ในข้อนั้น, See also: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น
there[ADV] ในผลสำเร็จนั้น
there[PRON] มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)
there[PRON] ที่นั่น, See also: ตรงนั้น
there[PRON] ประเด็นนั้น
there[N] ภาวะนั้น, See also: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
there(แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
there(adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- There's nothing honest about it. - Hey. Whoa, whoa, whoa, whoa.มันไม่พอหรอกโว้ยยย // เฮ้ โววๆ The Serena Also Rises (2008)
There's a first time for everything.ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอล่ะ The Serena Also Rises (2008)
Hi. Somehow my job got mixed up with Jenny's, and I want to make sure there's no more confusion.โทษนะคะ ดูเหมือนว่างานของฉันจะซ้อนกับงานของเจนนี่ The Serena Also Rises (2008)
There's no mistake.ไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คะ The Serena Also Rises (2008)
Excuse me. I think there's been a mistake.ขอโทษนะคะ คือฉันว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อย The Serena Also Rises (2008)
Yeah, there is.อ่า ค่ะ มีค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Oh. Is there a problem, Serena?มีปัญหาอะไรรึเปล่าคะ? The Serena Also Rises (2008)
No, there's no way that I'm writing from his point of view.ไม่ครับ ผมจะไม่ทำอย่างนั้น The Serena Also Rises (2008)
There's so much saccharine in this, it's giving me cancer.นี่มันมีแต่สารให้ความหวานจนแทบทำให้ฉันเป็นมะเร็งแล้วล่ะ The Serena Also Rises (2008)
What is there to say?เธอยังมีอะไรจะพูดอีกหรอ ? The Serena Also Rises (2008)
Who knew there was a sex club behind the white castle?คุณรู้ไหมว่ามีเซ็กส์คลับหลังปราสาทขาว The Serena Also Rises (2008)
Is--is there, like, a insider hand-signal system for the drunken elite?รหัสลับอะไรประมาณนั้นน่ะ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
there2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
thereAbout how many days will it take to get there?
thereAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
thereAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
thereAccording to the newspaper, there was a big fire last night.
thereAccording to the papers, there was a big fire in the town.
thereAccording to the paper, there was a big fire in Boston.
thereAccording to the paper, there was an earthquake in Mexico.
thereAccording to the paper, there was an earthquake in Peru.
thereAccording to the paper, there was an earthquake last night.
thereAccording to the weather forecast, there'll be more rain on the way.
thereAccording to today's paper, there was a big earthquake in Chile yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพ้น[ADV] beyond, See also: there, Syn. โน้น, Example: ฉันมองไปที่ขอบฟ้าแลลิบโพ้นสุดสายตา, Thai definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
ที่นั่น[PRON] there, See also: that place, Syn. แห่งนั้น, ตรงนั้น, Ant. ที่นี่, Example: ที่นั่นเป็นที่ที่แม่ชอบมาก
ทางโน้น[ADJ] there, See also: over there, Syn. ทางนู้น, โน่น, โพ้น, Ant. ทางนี้, Example: เขาจะส่งข่าวให้คนทางโน้นทราบเป็นระยะๆ, Thai definition: ห่างออกไป, พ้นออกไป
ตรงนั้น[DET] there, See also: that place, Syn. นั้น, Example: พิพิธภัณฑ์ตรงนั้นเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังมาก่อน
นั่นไง[PRON] there, Example: นั่นไงตัวที่เราหาอยู่
นั่นแหละ[DET] there, See also: Quite so, Example: ต้นไม้นั่นแหละที่คุณตาปลูกไว้ขาย, Thai definition: คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ
นั้นแหละ[DET] there, See also: that, Syn. นั่นแหละ, Example: สมุดเล่มนั้นแหละที่พัชอยากได้, Thai definition: คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ
นั่นเอง[DET] there, See also: sure enough, Example: เสื้อตัวที่หายไปอยู่นั่นเอง หาตั้งนาน, Thai definition: คำใช้ประกอบคำนามเพื่อเน้นความ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเรี่ยกะราดไปทั่ว[xp] (karīakarāt pai thūa) EN: scattered here and there   
กระเจิง[adv.] (krajoēng) EN: in disorder ; in all directions ; here and there   
โพ้น[adj.] (phōn) EN: beyond ; there   FR: au-delà ; outre-
ทันควัน[adv.] (thankhwan) EN: suddenly ; immediately ; instantly ; at once ; promptly; quickly ; right away ; quickly ; then and there   FR: au bon moment ; à pic
ที่โน่น[adv.] (thīnōn) EN: yonder ; at that place over there   FR: là-bas ; au loin
ตรงโน้น[adv.] (trong nōn) EN: over there   FR: là-bas ; plus loin

CMU English Pronouncing Dictionary
THERE    DH EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
there    (a) (dh e@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
es gibtthere is [Add to Longdo]
es sindthere are [Add to Longdo]
es ist vorgesehen zu ...there are plans to; they're planning to [Add to Longdo]
Alles hat seine Grenzen.There is a limit to everything. [Add to Longdo]
Alles hat seine Zeit.There is a time for everything. [Add to Longdo]
Alles spricht dafür, dass ...There is every indication that ... [Add to Longdo]
Andere Mütter haben auch schöne Töchter.There are plenty of other fish in the sea. [fig.] [Add to Longdo]
Da haben wir die Bescherung!There you are! [Add to Longdo]
Da haben Sie es!There you are! [Add to Longdo]
Da irren Sie sich.There you're mistaken. [Add to Longdo]
Da ist doch ein Trick dabei.There is a trick to it. [Add to Longdo]
Da ist was faul dran.There is something shady about it. [Add to Longdo]
Da muss ein Irrtum vorliegen.There must be some mistake. [Add to Longdo]
Da muss es sich um eine Verwechslung handeln.There must be some mistake. [Add to Longdo]
Da sind Sie ja!There you are! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
それっ切り;其れっ切り[それっきり, sorekkiri] (n,adv) (1) (uk) (stronger version of それきり) (See それ切り) no more than that; with that; on that note; altogether; (2) since then; ending there [Add to Longdo]
それ切り;其れ切り[それきり;それぎり, sorekiri ; soregiri] (n,adv) (uk) (See それっ切り) with that; on that note; altogether; ending at that point; cut off there [Add to Longdo]
そんじょそこら[, sonjosokora] (exp) anywhere; here and there [Add to Longdo]
よしよし[, yoshiyoshi] (exp) there, there [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
一本取られた[いっぽんとられた, ippontorareta] (exp) touche'; you've got me there [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
遠近[えんきん;おちこち, enkin ; ochikochi] (n) distance; perspective; far and near; here and there [Add to Longdo]
散見[さんけん, sanken] (n,vs) being seen here and there [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
那儿[nà r, ㄋㄚˋ ㄖ˙, / ] there, #6,503 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 There \There\, adv. [OE. ther, AS. [eth][=ae]r; akin to D. daar,
   G. da, OHG. d[=a]r, Sw. & Dan. der, Icel. & Goth. [thorn]ar,
   Skr. tarhi then, and E. that. [root]184. See {That}, pron.]
   1. In or at that place. "[They] there left me and my man,
    both bound together." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Lord God planted a garden eastward in Eden; and
       there he put the man whom he had formed. --Ge. ii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   Note: In distinction from here, there usually signifies a
      place farther off. "Darkness there might well seem
      twilight here." --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. In that matter, relation, etc.; at that point, stage,
    etc., regarded as a distinct place; as, he did not stop
    there, but continued his speech.
    [1913 Webster]
 
       The law that theaten'd death becomes thy friend
       And turns it to exile; there art thou happy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To or into that place; thither.
    [1913 Webster]
 
       The rarest that e'er came there.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: There is sometimes used by way of exclamation, calling
      the attention to something, especially to something
      distant; as, there, there! see there! look there! There
      is often used as an expletive, and in this use, when it
      introduces a sentence or clause, the verb precedes its
      subject.
      [1913 Webster]
 
         A knight there was, and that a worthy man.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         There is a path which no fowl knoweth. --Job
                          xxviii. 7.
      [1913 Webster]
 
         Wherever there is a sense or perception, there
         some idea is actually produced.  --Locke.
      [1913 Webster]
 
         There have been that have delivered themselves
         from their ills by their good fortune or virtue.
                          --Suckling.
      [1913 Webster]
 
   Note: There is much used in composition, and often has the
      sense of a pronoun. See {Thereabout}, {Thereafter},
      {Therefrom}, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: There was formerly used in the sense of where.
      [1913 Webster]
 
         Spend their good there it is reasonable.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Here and there}, in one place and another.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Thither}.
     [1913 Webster] Thereabout

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 there
   adv 1: in or at that place; "they have lived there for years";
       "it's not there"; "that man there" [syn: {there}, {at
       that place}, {in that location}] [ant: {here}]
   2: in that matter; "I agree with you there" [syn: {there}, {in
     that respect}, {on that point}]
   3: to or toward that place; away from the speaker; "go there
     around noon!" [syn: {there}, {thither}] [ant: {here},
     {hither}]
   n 1: a location other than here; that place; "you can take it
      from there" [ant: {here}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 there
 
 1. (ünlem) orada
 2. oraya
 3. o noktada, o derecede
 4. o hususta
 5. o yer
 6. (ünlem) İşte ! Alsana ! Gördün mü? (Bu kelime be fiilinden önce gelince varlık belirtir ve özne fiilden sonra gelir: There is still time. Vakit var daha. There is a burglar down tairs. Aşağıda hırsız var.There is no reason. Sebep yok. Is there anybody at home? Evde kimse var mı?) There, there, don't cry. Haydi, haydi, ağlama. There you are ! Demedim mi ! Buyurun ! all there (k. dili) uyanık, çevik. Are you there? Orada mısınız ? have been there haberdar. in there mücadele halinde. not all there (k. dili) kaçık. So there ! işte o kadar ! You have me there. işte bunu bilmem. You there, pay attention. Hey, önüne (bak.), dikkat et.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top