Search result for

there

(132 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -there-, *there*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
there[ADV] ที่นั่น, See also: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น, Syn. over there, at a distance, in that place
there[ADV] ในข้อนั้น, See also: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น
there[ADV] ในผลสำเร็จนั้น
there[PRON] มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)
there[PRON] ที่นั่น, See also: ตรงนั้น
there[PRON] ประเด็นนั้น
there[N] ภาวะนั้น, See also: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น
thereat[ADV] ณ เวลานั้น, Syn. at that time
thereat[ADV] เพราะเหตุนั้น
thereby[ADV] ด้วยวิธีนั้น, See also: โดยวิธีนั้น, เนื่องด้วยเหตุนั้น, Syn. by way of, how, by which, whereby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
there(แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น
there's(แธร์ซ) abbr. there is,abbr. there has
there-Pref. 'ที่นั้น','ตรงนั้น','เวลานั้น'
thereabouts(แธร์'อะเบาซฺ) adv. ในบริเวณนั้น,ราว ๆ นั้น, Syn. thereabout.
thereafter(แธร์อาฟ'เทอะ) adv. หลังจากนั้น, Syn. thenceforth
thereagainst(แธร์อะเกนซฺทฺ') adv. ต่อต้านสิ่งนั้น
thereat(แธร์'แอท') adv. ณที่นั้น,ในเวลานั้น,ตรงนั้น,เพราะเหตุนั้น,เนื่องจากสิ่งนั้น
thereby(แธร์'ใบ') adv. ดังนั้น,ดังนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น
therefor(แธร์'ฟอ) adv. ด้วยเหตุนั้น,ด้วยเหตนี้}ุ
therefore(แธร์'ฟอ) เพราะฉะนั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
there(adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น
thereabout(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereafter(adv) ภายหลังจากนั้น,ต่อมาภายหลัง
thereat(adv) ณ ที่นั้น,ดังนั้น,ในเวลานั้น,เพราะเหตุนั้น
thereby(adv) โดยทางนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยวิธีนั้น,ดังนั้น
therefor(adv) เพื่อสิ่งนั้น,เพื่อประสงค์อย่างนั้น,ด้วยเหตุนั้น,ด้วยเหตุนี้
therefore(adv) เพราะฉะนั้น,ดังนั้น,เช่นนั้น,เนื่องจากนั้น,โดยเหตุนั้น
therefrom(adv) จากนั้น
therein(adv) ในที่นั้น,ในเรื่องนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There's nothing honest about it. - Hey. Whoa, whoa, whoa, whoa.มันไม่พอหรอกโว้ยยย // เฮ้ โววๆ The Serena Also Rises (2008)
There's a first time for everything.ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอล่ะ The Serena Also Rises (2008)
Hi. Somehow my job got mixed up with Jenny's, and I want to make sure there's no more confusion.โทษนะคะ ดูเหมือนว่างานของฉันจะซ้อนกับงานของเจนนี่ The Serena Also Rises (2008)
There's no mistake.ไม่มีอะไรผิดพลาดนี่คะ The Serena Also Rises (2008)
Excuse me. I think there's been a mistake.ขอโทษนะคะ คือฉันว่ามันน่าจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อย The Serena Also Rises (2008)
Yeah, there is.อ่า ค่ะ มีค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Oh. Is there a problem, Serena?มีปัญหาอะไรรึเปล่าคะ? The Serena Also Rises (2008)
No, there's no way that I'm writing from his point of view.ไม่ครับ ผมจะไม่ทำอย่างนั้น The Serena Also Rises (2008)
There's so much saccharine in this, it's giving me cancer.นี่มันมีแต่สารให้ความหวานจนแทบทำให้ฉันเป็นมะเร็งแล้วล่ะ The Serena Also Rises (2008)
What is there to say?เธอยังมีอะไรจะพูดอีกหรอ ? The Serena Also Rises (2008)
Who knew there was a sex club behind the white castle?คุณรู้ไหมว่ามีเซ็กส์คลับหลังปราสาทขาว The Serena Also Rises (2008)
Is--is there, like, a insider hand-signal system for the drunken elite?รหัสลับอะไรประมาณนั้นน่ะ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
there2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
thereAbout how many days will it take to get there?
thereAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
thereAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
thereAccording to the newspaper, there was a big fire last night.
thereAccording to the papers, there was a big fire in the town.
thereAccording to the paper, there was a big fire in Boston.
thereAccording to the paper, there was an earthquake in Mexico.
thereAccording to the paper, there was an earthquake in Peru.
thereAccording to the paper, there was an earthquake last night.
thereAccording to the weather forecast, there'll be more rain on the way.
thereAccording to today's paper, there was a big earthquake in Chile yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกิดเรื่อง[V] there is trouble, Syn. เกิดเหตุ, Example: โครงการนี้เกิดเรื่องขึ้นมาได้ก็เพราะความไม่สอดคล้องของหน่วยงาน, Thai definition: มีเรื่องหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นมา
โพ้น[ADV] beyond, See also: there, Syn. โน้น, Example: ฉันมองไปที่ขอบฟ้าแลลิบโพ้นสุดสายตา, Thai definition: ใช้ประกอบนามที่อยู่ไกลออกไป
เพราะเหตุนี้[CONJ] for this reason, See also: therefore, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เพราะฉะนี้, Example: ตำรวจปล่อยให้คดีคาราคาซังอยู่ เพราะเหตุนี้จึงมีข้อสรุปว่าคดีนี้หนีไม่พ้นเป็นเรื่องการเมือง, Thai definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะฉะนี้[CONJ] therefore, See also: for this reason, wherefore, hence, consequently, in consequence, so, as, Syn. ด้วยเหตุนี้, เหตุดังนี้, Example: งานใหม่ได้เงินไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนี้ฉันจึงต้องกลับมาทำงานที่เดิมที่ให้เงินดีกว่า, Thai definition: คำเชื่อมสำหรับนำหน้าความที่บอกผลหรือข้อสรุป
เพราะเช่นนั้น[CONJ] therefore, See also: so, thus, for that reason, Syn. ดังนั้น, เพราะฉะนั้น, Example: เขาไม่อยากจะเผชิญหน้ากับผม เพราะเช่นนั้นเขาจึงหลีกเลี่ยงผมทุกวิถีทาง, Thai definition: คำเชื่อมแสดงเหตุและผลของความ
ที่นั่น[PRON] there, See also: that place, Syn. แห่งนั้น, ตรงนั้น, Ant. ที่นี่, Example: ที่นั่นเป็นที่ที่แม่ชอบมาก
ทางโน้น[ADJ] there, See also: over there, Syn. ทางนู้น, โน่น, โพ้น, Ant. ทางนี้, Example: เขาจะส่งข่าวให้คนทางโน้นทราบเป็นระยะๆ, Thai definition: ห่างออกไป, พ้นออกไป
จึง[ADV] then, See also: therefore, consequently, accordingly, Syn. จึ่ง, แล้วจึง, แล้วก็, Example: เมื่อทำงานเสร็จ พนักงานจึงกลับบ้าน, Thai definition: คำสำหรับต่อความแสดงคำกิริยาที่กระทำภายหลัง
ด้วยเหตุนี้[CONJ] so, See also: therefore, thus, for this reason, that is why, Syn. ดังนี้, ดังนี้, เพราะเหตุนี้, , Example: หลวงพ่อเป็นพระที่มากด้วยเมตตามีความกรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ด้วยเหตุนี้จึงมีคนชอบนำสัตว์นานาชนิดมาถวาย
ดังนั้น[CONJ] therefore, See also: in consequence, there by, thereupon, thence, hence, thus, as, Syn. เพราะฉะนั้น, ฉะนั้น, โดยเหตุนั้น, Example: เนื่องจากนโยบายนี้ขัดกับความสงบของประชาชน ดังนั้นจึงมีการร่างนโยบายขึ้นมาใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะนี้[adv.] (cha) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon
ฉะนั้น[adv.] (chanan) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[X] (chanī) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as   FR: de cette façon ; pour cette raison
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors
ดังนี้[adv.] (dangnī) EN: as follows ; thus ; therefore ; so   FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante
โดยเหตุนั้น[X] (dōi hēt nan) EN: therefore   FR: à cause de cela
ด้วยเหตุนี้[conj.] (dūay hēt nī) EN: so ; therefore ; thus ; for this reason ; that is why   FR: c'est pour cette raison
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān chanī) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore   
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[xp] (fontok mai thūa fā) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism   
จากนั้น[conj.] (jāknan) EN: then ; after that ; from there ; thence ; from that time ; since   FR: à partir de là ; depuis lors ; ensuite

CMU English Pronouncing Dictionary
THERE    DH EH1 R
THERESA    T ER0 EY1 S AH0
THEREBY    DH EH1 R B AY1
THERESA    T ER0 IY1 S AH0
THEREOF    TH EH2 R AH1 V
THEREIN    DH EH0 R IH1 N
THERE'S    DH EH1 R Z
THERESE    TH EH1 R IY0 S
THERE'D    DH EH1 R D
THERE'VE    DH EH1 R V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
there    (a) (dh e@1 r)
Theresa    (n) (t @1 r ii1 z @)
there's    (v) (dh e@ z)
thereby    (a) (dh e@1 b ai1)
therein    (a) (dh e@1 r i1 n)
thereof    (a) (dh e@1 r o1 v)
thereon    (a) (dh e@1 r o1 n)
thereto    (a) (dh e@1 t uu1)
therefore    (a) (dh e@1 f oo r)
therefrom    (a) (dh e@1 f r o1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
es gibtthere is [Add to Longdo]
es sindthere are [Add to Longdo]
es ist vorgesehen zu ...there are plans to; they're planning to [Add to Longdo]
Alles hat seine Grenzen.There is a limit to everything. [Add to Longdo]
Alles hat seine Zeit.There is a time for everything. [Add to Longdo]
Alles spricht dafür, dass ...There is every indication that ... [Add to Longdo]
Andere Mütter haben auch schöne Töchter.There are plenty of other fish in the sea. [fig.] [Add to Longdo]
Da haben wir die Bescherung!There you are! [Add to Longdo]
Da haben Sie es!There you are! [Add to Longdo]
Da irren Sie sich.There you're mistaken. [Add to Longdo]
Da ist doch ein Trick dabei.There is a trick to it. [Add to Longdo]
Da ist was faul dran.There is something shady about it. [Add to Longdo]
Da muss ein Irrtum vorliegen.There must be some mistake. [Add to Longdo]
Da muss es sich um eine Verwechslung handeln.There must be some mistake. [Add to Longdo]
Da sind Sie ja!There you are! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある限り;有る限り[あるかぎり, arukagiri] (n) (1) (See 限り・1,有る・1) all (there is); (exp,n-adv) (2) as long as there is [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
こりゃ[, korya] (exp) (from これは) hey there; I say; see here [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
すると[, suruto] (conj) thereupon; hereupon; (P) [Add to Longdo]
そこから;そっから[, sokokara ; sokkara] (adv) from there; thence [Add to Longdo]
そこら辺(P);其処等辺[そこらへん, sokorahen] (n-adv) (uk) (col) (See そこら) hereabouts; around there; that area; (P) [Add to Longdo]
その下で[そのしたで, sonoshitade] (adv) thereunder; whereunder [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所以[suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ, ] therefore; as a result; so, #198 [Add to Longdo]
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, / ] thereupon; as a result; consequently; thus; hence, #877 [Add to Longdo]
那里[nà li, ㄋㄚˋ ㄌㄧ˙, / ] there; that place, #1,309 [Add to Longdo]
因而[yīn ér, ㄦˊ, ] therefore; as a result; thus; and as a result, ..., #2,577 [Add to Longdo]
何必[hé bì, ㄏㄜˊ ㄅㄧˋ, ] there is no need; why should, #5,524 [Add to Longdo]
不妨[bù fáng, ㄅㄨˋ ㄈㄤˊ, ] there is no harm in; might as well, #5,770 [Add to Longdo]
那儿[nà r, ㄋㄚˋ ㄖ˙, / ] there, #6,503 [Add to Longdo]
来不及[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth), #6,857 [Add to Longdo]
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's still time; able to do sth in time, #9,079 [Add to Longdo]
不乏[bù fá, ㄅㄨˋ ㄈㄚˊ, ] there is no lack of, #9,802 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 There \There\, adv. [OE. ther, AS. [eth][=ae]r; akin to D. daar,
   G. da, OHG. d[=a]r, Sw. & Dan. der, Icel. & Goth. [thorn]ar,
   Skr. tarhi then, and E. that. [root]184. See {That}, pron.]
   1. In or at that place. "[They] there left me and my man,
    both bound together." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Lord God planted a garden eastward in Eden; and
       there he put the man whom he had formed. --Ge. ii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
   Note: In distinction from here, there usually signifies a
      place farther off. "Darkness there might well seem
      twilight here." --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. In that matter, relation, etc.; at that point, stage,
    etc., regarded as a distinct place; as, he did not stop
    there, but continued his speech.
    [1913 Webster]
 
       The law that theaten'd death becomes thy friend
       And turns it to exile; there art thou happy. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To or into that place; thither.
    [1913 Webster]
 
       The rarest that e'er came there.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: There is sometimes used by way of exclamation, calling
      the attention to something, especially to something
      distant; as, there, there! see there! look there! There
      is often used as an expletive, and in this use, when it
      introduces a sentence or clause, the verb precedes its
      subject.
      [1913 Webster]
 
         A knight there was, and that a worthy man.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         There is a path which no fowl knoweth. --Job
                          xxviii. 7.
      [1913 Webster]
 
         Wherever there is a sense or perception, there
         some idea is actually produced.  --Locke.
      [1913 Webster]
 
         There have been that have delivered themselves
         from their ills by their good fortune or virtue.
                          --Suckling.
      [1913 Webster]
 
   Note: There is much used in composition, and often has the
      sense of a pronoun. See {Thereabout}, {Thereafter},
      {Therefrom}, etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: There was formerly used in the sense of where.
      [1913 Webster]
 
         Spend their good there it is reasonable.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Here and there}, in one place and another.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Thither}.
     [1913 Webster] Thereabout

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 there
   adv 1: in or at that place; "they have lived there for years";
       "it's not there"; "that man there" [syn: {there}, {at
       that place}, {in that location}] [ant: {here}]
   2: in that matter; "I agree with you there" [syn: {there}, {in
     that respect}, {on that point}]
   3: to or toward that place; away from the speaker; "go there
     around noon!" [syn: {there}, {thither}] [ant: {here},
     {hither}]
   n 1: a location other than here; that place; "you can take it
      from there" [ant: {here}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 there
 
 1. (ünlem) orada
 2. oraya
 3. o noktada, o derecede
 4. o hususta
 5. o yer
 6. (ünlem) İşte ! Alsana ! Gördün mü? (Bu kelime be fiilinden önce gelince varlık belirtir ve özne fiilden sonra gelir: There is still time. Vakit var daha. There is a burglar down tairs. Aşağıda hırsız var.There is no reason. Sebep yok. Is there anybody at home? Evde kimse var mı?) There, there, don't cry. Haydi, haydi, ağlama. There you are ! Demedim mi ! Buyurun ! all there (k. dili) uyanık, çevik. Are you there? Orada mısınız ? have been there haberdar. in there mücadele halinde. not all there (k. dili) kaçık. So there ! işte o kadar ! You have me there. işte bunu bilmem. You there, pay attention. Hey, önüne (bak.), dikkat et.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top