หรือคุณหมายถึง the busineß?
Search result for

the business

(27 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -the business-, *the business*, the busines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
the business[SL] เจ๋ง, See also: ยอดไปเลย, เยี่ยม, ยอดเยี่ยม, Syn. business

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But we gonna need a front man on this, someone who can sign the lease on the shop and looks the business.แต่เราจำเป็นต้องมีคนมาอยู่หน้าที่นั่น ใครซักคนที่ลงนามเช่าร้าน และดูแลเรื่องธุรกิจได้ The Bank Job (2008)
I know the business is finished, but are the cars really ours?ฉันรู้ว่าธุรกิจมันจบ แต่รถก็ยังเป็นของเราใช่มั้ย The Bank Job (2008)
You interrupt me again, I use the business end.ถ้ามาขัดจังหวะฉันอีกครั้ง ฉันจะเฉือนจมูกแกทิ้งซะ Wanted (2008)
He entered into the business school of Seoul University.เขาเข้าเรียนที่มหา'ลัยโซล คณะบริหารฯ Episode #1.8 (2008)
There is no need to close down the business.ไม่จำเป็นต้อง ยกเลิกการทำธุรกิจด้วยกัน Episode #1.8 (2008)
She's just getting round to the business of replying to all the cards.เธอคงไปออกรอบทำธุรกิจรำพัดจับไพ่ได้สบายๆแล้ว Frost/Nixon (2008)
Business for the businessman.สำหรับนักธุรกิจก็ต้องคุยเรื่องธุรกิจ Pineapple Express (2008)
But you know the business and I know the chemistry.แต่นายรู้การทำธุรกิจ... ...นายรู้เคมี Pilot (2008)
Dad, my costume is the business. I don't want it to get crushed.พ่อ ชุดหนูเจ๋งที่สุดแล้ว หนูไม่ิยากให้มันพัง Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
And also, there's the business of the haka.แล้วก็ยังมีกลยุทธ์ข่มขวัญคู่ต่อสู้.. ด้วย HAKA Invictus (2009)
Starkwood is not in the business of political assassination, Doug.สตาร์วูด ไม่ได้ทำธุรกิจ เกี่ยวกับการสังหารทางการเมืองนะ ดัก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
What's the business?อะไรเหรอคะ? Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
the businessBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
the business"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
the businessHe entered the business world instead of going on to college.
the businessHe found that the things he had studied in school were not useful in the business world.
the businessHe gathered men fresh from college and new to the business.
the businessHe has a strong influence over the business world.
the businessHe is managing the business for his father.
the businessHe is one of the business leaders in Japan.
the businessHe is thoroughly familiar with the business.
the businessHe took over the business.
the businessHe took over the business after her death.
the businessHe took over the business after his father died.

Japanese-English: EDICT Dictionary
業界人[ぎょうかいじん, gyoukaijin] (n) person in the business (entertainment, music, film, etc) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
霸业[bà yè, ㄅㄚˋ ㄧㄝˋ, / ] the business of hegemony; toiling to become master of the universe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top