Search result for

thankful

(43 entries)
(0.0145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thankful-, *thankful*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
thankful (n adj adv ) ขอบคุณ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thankful[ADJ] ที่รู้สึกยินดี, Syn. obliged, grateful, gratified, Ant. ungrateful, thankless
thankful[ADJ] ที่รู้สึกขอบคุณ
thankful for small mercies[IDM] ขอบคุณในสิ่งเล็กๆ น้อยแต่มีประประโยชน์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thankful(แธงคฺ'ฟูล) adj. รู้สึกขอบคุณ,ขอบ-คุณ,ขอบใจ., See also: thankfully adv. thankfulness n., Syn. obliged,grateful

English-Thai: Nontri Dictionary
thankful(adj) กตัญญู,ขอบคุณมาก,รู้สึกขอบใจ,ยินดีมาก
unthankful(adj) เนรคุณ,ไม่ขอบคุณ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And thankfully, he saved you from your own stupidity.เขาช่วยเธอจากความโง่เขลาของเธอเองแท้ๆ The Mark of Nimueh (2008)
Thankfully, he tracked down his nurturing father.ต้องขอบคุณ เขาตามล่าพ่อผู้โอบเอื้อ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You should be thankful!แล้วก็มาตามหาแก Scandal Makers (2008)
-Be thankful we included an old bachelor like you. -Like you're not!พี่ควรจะขอบใจพวกเราที่ให้พี่มาเล่นด้วยน่ะ พ่อคนเหงาเอ๊ย พูดอย่างกับว่านายไม่เคยงั้นแหละ Scandal Makers (2008)
I would be very thankful if you taught me well.ผมจะรู้สึกขอบคุณมากถ้าคุณจะกรุณาสอนผม Beethoven Virus (2008)
How thankful. You left my seat open.ไม่รู้ขอบคุณยังไง ที่ยังเหลือที่นั่งไว้ให้หน่ะ Beethoven Virus (2008)
Just be thankful for what you're given.ยินดีกับสิ่งที่ลูกได้รับซะเถอะ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You should first be thankful to Tae Sung which allowed your father to earn a living through mining, jerk!สิ่งแรก แกต้องขอบคุณแทซุง ที่ยอม ให้พ่อของแก หาเงินเลี้ยงครอบครัว, ไอ้โง่! Episode #1.7 (2008)
I was thankful towards you for doing that.ฉันขอบคุณมาก สำหรับเรื่องนั้น Episode #1.8 (2008)
The Los angeles police Department is thankful for all the hard work done by the DeKaIb County Sheriff's Department in making this joyful reunion possible;กรมตำรวจลอสเองเจลิสขอขอบคุณ การทำงานหนักของหน่อยสืบสวนของดีแคป ที่ทำให้แม่ลูกได้พบกันอีกครั้งอย่างน่ายินดี Changeling (2008)
We all know your failed father ran this hotel into the ground, and thankfully, you will not get the chance to make the same mistake all over again.การเดินทางไปสั้นๆ สู่ดินแดนสมมติของนาย กำลังจะจบลงแล้ว เรารู้ว่าพ่อนายทำโรงแรมไปไม่รอด Bedtime Stories (2008)
How thankful we are that you and alama are safe.ว่าเรายินดีแค่ไหนที่คุณกับอลาม่าปลอดภัย ขอบคุณ. Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thankfulBut it's because there's no club activity on the day of the mocks that I walk back with Haruka, I'm thankful for that.
thankfulHe is thankful for your kindness.
thankfulHe was far from thankful to his former teacher.;
thankfulI am very thankful to you for your advice.
thankfulIf your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.
thankfulI know you're complaining about your car being totaled but it's just a good thing you weren't injured. You should be thankful to be alive.
thankfulI'm thankful to you for your helping me with my homework.
thankfulShe was thankful that her husband had returned safe.
thankfulWe are thankful for your kindness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กตเวทิตา[N] gratitude, See also: thankfulness, appreciation, gratefulness, Example: บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตเวทิตาคือตอบแทนพระคุณของท่าน โดยเลี้ยงดูอุปการะท่านให้มีความสุข, Thai definition: ความเป็นผู้สนองคุณท่าน
กตัญญุตา[N] gratefulness, See also: thankful, Syn. ความกตัญญูรู้คุณท่าน, กตเวทิตา, Example: พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่า บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตัญญุตาคือรู้คุณท่าน บำรุงพระคุณของท่านให้มีความเจริญ
ความกตัญญู[N] gratitude, See also: thankfulness, Syn. ความรู้คุณ, กตเวทิตา, Ant. การเนรคุณ, Example: มนุษย์เราต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบใจ[v.] (khøpjai) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks   FR: remercier
ขอบคุณ[v.] (khøpkhun) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for   FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant

CMU English Pronouncing Dictionary
THANKFUL    TH AE1 NG K F AH0 L
THANKFULLY    TH AE1 NG K F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thankful    (j) (th a1 ng k f @ l)
thankfully    (a) (th a1 ng k f @ l ii)
thankfulness    (n) (th a1 ng k f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
多とする[たとする, tatosuru] (exp,vs-i) to appreciate; to be thankful [Add to Longdo]
有り難がる[ありがたがる, arigatagaru] (v5r) to be thankful; to feel grateful; to show one's gratitude [Add to Longdo]
有難い(P);有り難い(P)[ありがたい, arigatai] (adj-i) grateful; thankful; welcome; appreciated; evoking gratitude; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thankful \Thank"ful\, a. [AS. [thorn]ancfull.]
   1. Obtaining or deserving thanks; thankworthy. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Ladies, look here; this is the thankful glass
       That mends the looker's eyes; this is the well
       That washes what it shows.      --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   2. Impressed with a sense of kindness received, and ready to
    acknowledge it; grateful.
    [1913 Webster]
 
       Be thankful unto him, and bless his name. --Ps. c.
                          4.
    [1913 Webster] -- {Thank"ful*ly}, adv. --
    {Thank"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thankful
   adj 1: feeling or showing gratitude; "a grateful heart";
       "grateful for the tree's shade"; "a thankful smile" [syn:
       {grateful}, {thankful}] [ant: {thankless}, {ungrateful},
       {unthankful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top