Search result for

testify

(44 entries)
(0.0476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -testify-, *testify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testify[VI] ให้การเป็นพยาน, See also: เป็นพยาน, ให้การยืนยัน, Syn. warrant, witness
testify[VI] พิสูจน์, See also: แสดงหลักฐาน
testify to[PHRV] เป็นพยานยืนยัน, Syn. witness to
testify to[PHRV] พิสูจน์ให้เห็น, Syn. witness to
testify for[PHRV] เป็นพยานให้
testify against[PHRV] ให้การแย้ง, See also: เป็นพยานยืนยันความผิดของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
testify(เทส'ทะไฟ) vi.,vt. พิสูจน์,เป็นพยาน,สาบานตัว,แถลง,ยืนยัน., See also: testification, testifier n., Syn. witness,bear,affirm

English-Thai: Nontri Dictionary
testify(vi) เป็นพยาน,แสดงหลักฐาน,ให้การ,ยืนยัน,พิสูจน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
testifyให้การเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
testify at hearingsพิจารณาคดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have her testify without her glasses?Have her testify without her glasses? 12 Angry Men (1957)
I'm not scared. I'll testify.- ผมไม่กลัวนะ ผมจะให้การด้วย *batteries not included (1987)
Testifying day.วันสารภาพบาป The Education of Little Tree (1997)
Look, Serpico, if you agree to testify in open court... No!นี่เซอร์ปิโก้ ถ้านายตกลงจะขึ้นให้การในศาล Rushmore (1998)
- No, I'm not gonna testify.- ไม่ อะไร ไม่ ฉันจะไม่ขึ้นให้การ Rushmore (1998)
First to testify are the victim's daughter and ex-wife.ผู้ให้การวันนี้คือลูกสาวของเหยื่อและภรรยาเก่า Legally Blonde (2001)
You'd better testify! Hello Chris, we have a bet going here. It's you convert one of them, remember?จำได้ใหมที่พระเจ้าได้สอน ให้เรารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น Latter Days (2003)
I, I, I... this morning, Warrick Tennyson agreed to testify in this big federal racketeering case.เมื่อเช้านี้ วอร์ริค เทนนิซัน ยอมเป็นพยานคนสำคัญให้กับรัฐบาลกลาง คดีขู่กรรโชกทรัพย์ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Testify, brother!พี่น้องทั้งหลาย จงเป็นพยาน Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
I don't remember you testifying for me when you had the chance.ผมจำไม่ได้ว่าคุณเป็นพยานยืนยันให้กับผม ตอนที่คุณมีโอกาส Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
- Testify, sister!- ว่ามาเลยน้อง Robots (2005)
Testify on tape.- อัดเทปด้วย\ The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
testifyAnd I testify that this is the Son of God.
testifyHe came as a witness to testify concerning that light.
testifyI am not in a position to testify.
testifyI can testify to that.
testifyWe noticed his reluctance to testify.
testifyWe speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
testifyYou yourselves can testify that I said.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิกความ[V] testify, See also: give evidence, Example: นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางมาเบิกความต่อศาลด้วยตนเองในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง, Thai definition: ให้ถ้อยคำต่อศาลในฐานะพยาน, Notes: (กฎหมาย)
ให้การเท็จ[V] give false testimony, See also: testify wrongly, Example: พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์, Thai definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง
ให้การเท็จ[V] give false testimony, See also: testify wrongly, Example: พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์, Thai definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
ให้ปากคำ[v. exp.] (hai pākkham) EN: testify ; give evidence   

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTIFY    T EH1 S T AH0 F AY2
TESTIFYING    T EH1 S T AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
testify    (v) (t e1 s t i f ai)
testifying    (v) (t e1 s t i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あかし, akashi] (n) (1) proof; evidence; testimony; (vs) (2) to testify (usu. Christian religious context); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testify \Tes"ti*fy\, v. i. [imp. & p. p. {Testified}; p. pr. &
   vb. n. {Testifying}.] [OF. testifier, L. testificari; testis
   a witness + -ficare (in comp.) to make. See {-fy}, and cf.
   {Attest}, {Contest}, {Detest}, {Protest}, {Testament}.]
   1. To make a solemn declaration, verbal or written, to
    establish some fact; to give testimony for the purpose of
    communicating to others a knowledge of something not known
    to them.
    [1913 Webster]
 
       Jesus . . . needed not that any should testify of
       man, for he knew what was in man.   --John ii. 25.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To make a solemn declaration under oath or
    affirmation, for the purpose of establishing, or making
    proof of, some fact to a court; to give testimony in a
    cause depending before a tribunal.
    [1913 Webster]
 
       One witness shall not testify against any person to
       cause him to die.           --Num. xxxv.
                          30.
    [1913 Webster]
 
   3. To declare a charge; to protest; to give information; to
    bear witness; -- with against.
    [1913 Webster]
 
       O Israel, . . . I will testify against thee. --Ps.
                          l. 7.
    [1913 Webster]
 
       I testified against them in the day wherein they
       sold victuals.            --Neh. xiii.
                          15.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testify \Tes"ti*fy\, adv.
   In a testy manner; fretfully; peevishly; with petulance.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testify \Tes"ti*fy\, v. t.
   1. To bear witness to; to support the truth of by testimony;
    to affirm or declare solemny.
    [1913 Webster]
 
       We speak that we do know, and testify that we have
       seen; and ye receive not our witness. --John iii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To affirm or declare under oath or affirmation
    before a tribunal, in order to prove some fact.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 testify
   v 1: give testimony in a court of law [syn: {testify}, {attest},
      {take the stand}, {bear witness}]
   2: provide evidence for; "The blood test showed that he was the
     father"; "Her behavior testified to her incompetence" [syn:
     {testify}, {bear witness}, {prove}, {evidence}, {show}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top