Search result for

testify

(44 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -testify-, *testify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testify[VI] ให้การเป็นพยาน, See also: เป็นพยาน, ให้การยืนยัน, Syn. warrant, witness
testify[VI] พิสูจน์, See also: แสดงหลักฐาน
testify to[PHRV] เป็นพยานยืนยัน, Syn. witness to
testify to[PHRV] พิสูจน์ให้เห็น, Syn. witness to
testify for[PHRV] เป็นพยานให้
testify against[PHRV] ให้การแย้ง, See also: เป็นพยานยืนยันความผิดของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
testify(เทส'ทะไฟ) vi.,vt. พิสูจน์,เป็นพยาน,สาบานตัว,แถลง,ยืนยัน., See also: testification, testifier n., Syn. witness,bear,affirm

English-Thai: Nontri Dictionary
testify(vi) เป็นพยาน,แสดงหลักฐาน,ให้การ,ยืนยัน,พิสูจน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
testifyให้การเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
testify at hearingsพิจารณาคดี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- ...a chartered plane back to Hong Kong. - After you testify in open court.และนั่งเครื่องบินกลับฮ่องกง หลังจากขึ้นศาล The Dark Knight (2008)
Not only will I put it in writing, I will testify to it in a court of law or to the President calvin coolidge himself if I have to;ไม่ใช่แค่ดิฉันจะเขียนรายงานเรื่องนี้ให้คุณนะคะ ดิฉันยินดีที่จะขึ้นให้ว่าการในศาลด้วยค่ะ หรือให้ขึ้นพูดต่อหน้าประธานาธิปดีก็ยินดีค่ะ Changeling (2008)
They said that they won't let me testify at the hearing or call witnesses;พวกเขาพูดว่า จะไม่ให้ฉัน ให้การเป็นพยาน ทั้งตอนรับฟัง หรือเพิกพยาน เพราะไม่จำเป็น Changeling (2008)
I want to thank you for coming to this country today to testify.ศาลขอขอบคุณที่เดินทางมาเยอรมัน เพื่อมาให้การในวันนี้ The Reader (2008)
I don't want to testify against you.ฉันไม่ได้อยากมาให้การเป็นพยานฟ้องเธอ Eggtown (2008)
The mother of the defendant,is unable to testify because of medical reasons.แม่ของจำเลย ไม่สามารถมาให้การที่ศาลได้ เนื่องจากเหตุผลทางสุขภาพ Eggtown (2008)
All these experiments are only examples, but they testify to a new awareness.การทดลองทั้งหมดนี้ เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง แต่พวกมันแสดงถึงจิตสำนึกใหม่ Home (2009)
I refused to testify in that insider-trading thing.ผมปฎิเสธการเป็นพยานในเรื่อง ทุจริตการค้าภายใน I Lied, Too. (2009)
Testify against her.เป็นพยานให้กับเธอ I Lied, Too. (2009)
Then why'd you testify on his behalf? Because I cut a deal with him.แน่นอน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
I need you to corroborate how you used gps coordinates to make your stock trades. I need you to testify.ของขวัญที่คุณให้มานี่ไม่ใช่สำหรับผมคนเดียวนะ Trust Me (2009)
I am ready to testify.ให้เธอขึ้นมา Trust Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
testifyAnd I testify that this is the Son of God.
testifyHe came as a witness to testify concerning that light.
testifyI am not in a position to testify.
testifyI can testify to that.
testifyWe noticed his reluctance to testify.
testifyWe speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
testifyYou yourselves can testify that I said.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิกความ[V] testify, See also: give evidence, Example: นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางมาเบิกความต่อศาลด้วยตนเองในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง, Thai definition: ให้ถ้อยคำต่อศาลในฐานะพยาน, Notes: (กฎหมาย)
ให้การเท็จ[V] give false testimony, See also: testify wrongly, Example: พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์, Thai definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง
ให้การเท็จ[V] give false testimony, See also: testify wrongly, Example: พยานให้การเท็จต่อศาล เพราะรับสินจากฝ่ายโจทก์, Thai definition: ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นมา โดยไม่ตรงกับความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
ให้ปากคำ[v. exp.] (hai pākkham) EN: testify ; give evidence   

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTIFY    T EH1 S T AH0 F AY2
TESTIFYING    T EH1 S T AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
testify    (v) (t e1 s t i f ai)
testifying    (v) (t e1 s t i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あかし, akashi] (n) (1) proof; evidence; testimony; (vs) (2) to testify (usu. Christian religious context); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testify \Tes"ti*fy\, v. i. [imp. & p. p. {Testified}; p. pr. &
   vb. n. {Testifying}.] [OF. testifier, L. testificari; testis
   a witness + -ficare (in comp.) to make. See {-fy}, and cf.
   {Attest}, {Contest}, {Detest}, {Protest}, {Testament}.]
   1. To make a solemn declaration, verbal or written, to
    establish some fact; to give testimony for the purpose of
    communicating to others a knowledge of something not known
    to them.
    [1913 Webster]
 
       Jesus . . . needed not that any should testify of
       man, for he knew what was in man.   --John ii. 25.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To make a solemn declaration under oath or
    affirmation, for the purpose of establishing, or making
    proof of, some fact to a court; to give testimony in a
    cause depending before a tribunal.
    [1913 Webster]
 
       One witness shall not testify against any person to
       cause him to die.           --Num. xxxv.
                          30.
    [1913 Webster]
 
   3. To declare a charge; to protest; to give information; to
    bear witness; -- with against.
    [1913 Webster]
 
       O Israel, . . . I will testify against thee. --Ps.
                          l. 7.
    [1913 Webster]
 
       I testified against them in the day wherein they
       sold victuals.            --Neh. xiii.
                          15.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testify \Tes"ti*fy\, adv.
   In a testy manner; fretfully; peevishly; with petulance.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Testify \Tes"ti*fy\, v. t.
   1. To bear witness to; to support the truth of by testimony;
    to affirm or declare solemny.
    [1913 Webster]
 
       We speak that we do know, and testify that we have
       seen; and ye receive not our witness. --John iii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To affirm or declare under oath or affirmation
    before a tribunal, in order to prove some fact.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 testify
   v 1: give testimony in a court of law [syn: {testify}, {attest},
      {take the stand}, {bear witness}]
   2: provide evidence for; "The blood test showed that he was the
     father"; "Her behavior testified to her incompetence" [syn:
     {testify}, {bear witness}, {prove}, {evidence}, {show}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top