Search result for

tester

(46 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tester-, *tester*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tester[N] ผู้เข้าทดลอง, See also: ผู้เข้าสอบผู้ถูกทดสอบ, Syn. examiner, checker, inspector, validator

English-Thai: Nontri Dictionary
tester(n) ผู้สอบ,ผู้ตรวจพิสูจน์,ผู้ทดลอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guy works at home as a consumer product tester.ชายคนนี้ทำงานที่บ้านเป็นผู้ทดลองใช้สินค้า Joy (2008)
If I do, I am no longer your taste tester.ถ้าฉันยอมไป\ ฉันจะไม่ต้องเป็นผู้ทดลองชิมนะ August (2009)
And as the first beta testers, you two'll have quite the edge when we play with Wolowitz and Koothrappali on Sunday.และเนื่อจากเป็นการทดลองเกมส์ครั้งแรก เธอ 2 คนจะได้ มีด ตอนที่เราเล่นกับ โวโลวิส และ คุทาพาลี วันอาทิตย์นี้ The Guitarist Amplification (2009)
While she's eating, I'll go upstairs to the makeup counter, put on some testers and spray on some perfume.ระหว่างที่เธอกิน ฉันไปดูเครื่องสำอางค์ดีกว่า ใช้ของทดลอง ฉีดน้ำหอมนิดดีกว่า Episode #1.3 (2010)
You might think pretending to buy makeup so you can use all the free testers is dishonest.คุณอาจคิดว่าแกล้ง ทำเป็นซื้อที่แต่งหน้า แล้วคุณจะทดลอง ของต่างๆได้อย่างสบายใจ The Big Chill (2011)
Yup, he lived alone, he worked as a beta tester for a company called Tendyne Systems.ใช่เลย เขาอยู่คนเดียว ทำงานเป็นคนทดสอบระบบที่บริษัท Tendyne Systems Playtime (2012)
Mark and Yvonne were both beta testers.มาร์ค และ ยูวัน ต่างก็เป็น คนทดสอบเบื้องต้น Playtime (2012)
She also worked as a beta tester at Tendyne Systems.เธอก็ทำงานเป็นคนทดสอบระบบที่ Tendyne Systems Playtime (2012)
I mean, two beta testers at the same company going off the rails on the same day?ผมหมายถึง คนทดสอบระบบสองคนจากบริษัทเดียวกัน ก่อเหตุวันเดียวกันเนี่ยนะ Playtime (2012)
I have over a dozen beta testers working on it, no one else has had a reaction.ผมมี คนทสดอบ มากว่า โหล ที่ดูแล เรื่องนี้ ไม่เห็นมี ใครมี ปฏิกิริยา โต้ตอบเลย Playtime (2012)
They were beta testers.พวกเขาเป็น นักทดสอบเบื้องต้น Playtime (2012)
I just lost two testers, I have a right to be.ผมก็เพิ่งเสีย คนทำงานทดสอบไปสองคน นะครับ Playtime (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทดลอง[N] experimenter, See also: tester, Ant. ผู้ถูกทดลอง, Example: ผู้ทดลองบอกว่าสามารถนำสารไพรม์วันเข้าไปใช้ร่วมในการรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีหรือการใช้ยา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR:tester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict   FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
คนคัดค้าน[n. exp.] (khon khatkhān) EN: protester   FR: contestataire [m]
คนเสื้อแดง [n. exp.] (khon seūa daēng) EN: red shirts ; red-shirted protesters   FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
เกลียดชัง[v.] (klīetchang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTER    T EH1 S T ER0
TESTERS    T EH1 S T ER0 Z
TESTERS    T EH1 S T AH0 Z
TESTERMAN    T EH1 S T ER0 M AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmelbett {n} | Himmelbetten {pl}tester bed | tester beds [Add to Longdo]
Prüfgerät {n} | Prüfgeräte {pl}tester | test equipment [Add to Longdo]
Tester {m}tester [Add to Longdo]
Testergebnis {n}test score [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インサーキットテスタ[, insa-kittotesuta] (n) in-circuit tester [Add to Longdo]
テスター[, tesuta-] (n) tester; (P) [Add to Longdo]
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] (n) {comp} lower tester [Add to Longdo]
実試験手段[じつしけんしゅだん, jitsushikenshudan] (n) {comp} real tester [Add to Longdo]
上位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] (n) {comp} upper tester [Add to Longdo]
絶縁抵抗計[ぜつえんていこうけい, zetsuenteikoukei] (n) insulation resistance tester [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester [Add to Longdo]
実試験手段[じつしけんしゅだん, jitsushikenshudan] real tester [Add to Longdo]
上位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tester \Tes"ter\, n. [OE. testere a headpiece, helmet, OF.
   testiere, F. t[^e]ti[`e]re a head covering, fr. OF. teste the
   head, F. t[^e]te, fr. L. testa an earthen pot, the skull. See
   {Test} a cupel, and cf. {Testi[`e]re}.]
   1. A headpiece; a helmet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The shields bright, testers, and trappures.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A flat canopy, as over a pulpit or tomb. --Oxf. Gross.
    [1913 Webster]
 
   3. A canopy over a bed, supported by the bedposts.
    [1913 Webster]
 
       No testers to the bed, and the saddles and
       portmanteaus heaped on me to keep off the cold.
                          --Walpole.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tester \Tes"ter\, n. [For testern, teston, fr. F. teston, fr.
   OF. teste the head, the head of the king being impressed upon
   the coin. See {Tester} a covering, and cf. {Testone},
   {Testoon}.]
   An old French silver coin, originally of the value of about
   eighteen pence, subsequently reduced to ninepence, and later
   to sixpence, sterling. Hence, in modern English slang, a
   sixpence; -- often contracted to {tizzy}. Called also
   {teston}. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tester
   n 1: someone who administers a test to determine your
      qualifications [syn: {examiner}, {tester}, {quizzer}]
   2: a flat canopy (especially one over a four-poster bed)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tester [tɛstr] (n) , s.(m )
   probe; tester
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top