Search result for

teste

(73 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teste-, *teste*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
testee[N] ผู้สอบ, See also: ผู้ถูกทดสอบ, Syn. undersigned
tester[N] ผู้เข้าทดลอง, See also: ผู้เข้าสอบผู้ถูกทดสอบ, Syn. examiner, checker, inspector, validator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
testee(เทสที') n. เข้าทดลอง,ผู้เข้าสอบ,ผู้ถูกทดสอบ
contestee(คันเทส'ที) n. ผู้ถูกท้าทาย

English-Thai: Nontri Dictionary
tester(n) ผู้สอบ,ผู้ตรวจพิสูจน์,ผู้ทดลอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
testectomy; orchidectomy; orchiectomyการตัดอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
teste (n ) พยานที่เป็นทางการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guy works at home as a consumer product tester.ชายคนนี้ทำงานที่บ้านเป็นผู้ทดลองใช้สินค้า Joy (2008)
Tested it twice.ตรวจแล้ว 2 ครั้ง Joy (2008)
He have tiny testes?เขามีอัณฑะเล็ก Joy (2008)
" I was tested for Huntington's, and my life span's been cut in half.""ฉ้นเป็นโรคฮันทิงตันส์(ระบบประสาทผิดปกติ) และช่วงชีวิตของฉันถูกตัดเหลือครึ่งหนึ่ง" Dying Changes Everything (2008)
The patient tested positive for pregnancy because the patient is pregnant.คนไข้มีผลตั้งครรภ์เป็นบวก เพราะคนไข้ท้องน่ะสิ Dying Changes Everything (2008)
- You told me to get tested.คุณบอกฉันให้ไปตรวจ ฉันไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนสี Dying Changes Everything (2008)
- All right! testees s01e01 "Gas Pills"- ทั้งหมดสิทธินี้เป็นครั้งล่าสุด. Gas Pills (2008)
My favourite testees back from early retirement\ NMy ชื่นชอบ testees กลับจากต้นเกษียณ Gas Pills (2008)
You will be tested.เจ้าจะถูกทดสอบ The Labyrinth of Gedref (2008)
Anhora said you would be tested.อันโทร่า พูดว่าเจ้าควรถูกทดสอบ The Labyrinth of Gedref (2008)
If you're tested again, you have a chance to end your people suffering.ถ้าเจ้าถูกทดสอบอีกครั้ง เจ้ามีโอกาสที่จะจบความอดอยากของประชาชน The Labyrinth of Gedref (2008)
You weren't to know you were being tested.เจ้าไม่รู้นี่ว่ากำลังถูกทดสอบ The Labyrinth of Gedref (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
testeAnd the master of the banquet tested the water that had been turned into wine.
testeDr. Patterson, a psychologist, has tested Koko's IQ.
testeI got my eyes tested.
testeI went to the hospital to have my eyes tested.
testeThe new drug will be tested in Vaxgen's laboratory.
testeThe scientist maintained that the theory should be tested through experiments.
testeTo borrow an argument from Karl Popper, a hypothesis is only of value if it can be tested.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ทดลอง[N] experimenter, See also: tester, Ant. ผู้ถูกทดลอง, Example: ผู้ทดลองบอกว่าสามารถนำสารไพรม์วันเข้าไปใช้ร่วมในการรักษามะเร็งด้วยวิธีอื่น ไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีหรือการใช้ยา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR:tester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ชิม[v.] (chim) EN: taste ; savour = savor (Am.) ; try ; sample   FR: goûter ; déguster ; essayer ; tester
ไข่[n.] (khai) EN: scrotum ; testis ; testes ; balls   FR: testicule [m] ; bourse [f] ; couilles [fpl] (vulg.) ; balles [fpl] (pop. - vx)
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent   FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban   FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict   FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaēng) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe   FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
คนคัดค้าน[n. exp.] (khon khatkhān) EN: protester   FR: contestataire [m]
คนเสื้อแดง [n. exp.] (khon seūa daēng) EN: red shirts ; red-shirted protesters   FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike   FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer

CMU English Pronouncing Dictionary
TESTED    T EH1 S T AH0 D
TESTER    T EH1 S T ER0
TESTES    T EH1 S T IY2 Z
TESTES    T EH1 S T S
TESTERS    T EH1 S T ER0 Z
TESTERS    T EH1 S T AH0 Z
TESTERMAN    T EH1 S T ER0 M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tested    (v) (t e1 s t i d)
testes    (n) (t e1 s t ii z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Testen {n}; Kontrolle {f}checking [Add to Longdo]
Tester {m}tester [Add to Longdo]
Testergebnis {n}test score [Add to Longdo]
testen; prüfen (auf) | testend | getestet | er/sie testet | ich/er/sie testete | er/sie hat/hatte getestetto test (for) | testing | tested | he/she tests | I/he/she tested | he/she has/had tested [Add to Longdo]
testet ausdebugs [Add to Longdo]
testet vorpretests [Add to Longdo]
testet wiederretests [Add to Longdo]
testete vorpretested [Add to Longdo]
testete wiederretested [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インサーキットテスタ[, insa-kittotesuta] (n) in-circuit tester [Add to Longdo]
テスター[, tesuta-] (n) tester; (P) [Add to Longdo]
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] (n) {comp} lower tester [Add to Longdo]
激戦区[げきせんく, gekisenku] (n) closely contested constituency [Add to Longdo]
試験済み[しけんずみ, shikenzumi] (adj-no) tested; tried [Add to Longdo]
実試験手段[じつしけんしゅだん, jitsushikenshudan] (n) {comp} real tester [Add to Longdo]
証明謄本[しょうめいとうほん, shoumeitouhon] (n) attested copy [Add to Longdo]
上位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] (n) {comp} upper tester [Add to Longdo]
絶縁抵抗計[ぜつえんていこうけい, zetsuenteikoukei] (n) insulation resistance tester [Add to Longdo]
伯仲[はくちゅう, hakuchuu] (n,vs) matching someone; being equal with; being on a par; being well contested; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精巢[jīng cháo, ㄐㄧㄥ ㄔㄠˊ, ] testes, #142,347 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester [Add to Longdo]
実試験手段[じつしけんしゅだん, jitsushikenshudan] real tester [Add to Longdo]
上位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teste \Tes"te\, n. [So called fr. L. teste, abl. of testis a
   witness, because this was formerly the initial word in the
   clause.] (Law)
   (a) A witness.
   (b) The witnessing or concluding clause, duty attached; --
     said of a writ, deed, or the like. --Burrill.
     [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 teste
   test
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 teste
   investigation; examination; test
   test
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top