Search result for

territory

(78 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -territory-, *territory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
territory[N] อาณาเขต, See also: เขต, เขตแดน, Syn. area, region
territory[N] ดินแดน, See also: พื้นที่
territory[N] แนวความคิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
territory(เท'ริทอ'รี) n. อาณาเขต,ดินแดน,เขต,ดินแดนในแผนที่,ดินแดนในอาณัติ,แนวการปฎิบัติ,แนวความคิด,ขอบข่าย,อาณาจักร

English-Thai: Nontri Dictionary
territory(n) ดินแดน,ขอบข่าย,อาณาเขต,แนวความคิด,แนวทางปฎิบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
territoryอาณาเขต, ดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territoryอาณาเขต, ดินแดน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
territory, mandatedอาณาเขตในอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territory, trust; trust territoryดินแดนในภาวะทรัสตีของสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
territoryอาณาเขต [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Territory Integrity (n) บูรณภาพแห่งดินแดน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One alarm-clock malfunction, and suddenly you're demoted and sent to deliverance territory.ถ้ามีสัญญาเตือนเกิดขึ้น พวกคุณจะถูกลดขั้นทันที Odyssey (2008)
These Mexi-assholes come into our territory. They steal from us.พวกแม็คซี่สารเลวนั่น ข้ามถิ่นของเรา พวกมันขโมยจากเราไป Pilot (2008)
in enemy territory... and all alone.อยู่ในแดนศัตรู... ตามลำพังด้วย Destroy Malevolence (2008)
I just received words that you have ventured through enemy territory into the Outer Rimข้าได้รับรายงานว่าท่านเสี่ยงภัย เดินทางผ่านดินแดนของข้าศึก เพื่อไปยังบริเวณขอบนอก Bombad Jedi (2008)
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง The Kingdom of the Winds (2008)
I know you don't believe me... but this thing has carved out a territory and you are in it.ข้ารู้ว่าท่าน ไม่เชื่อ.. แต่มันหนีออกไป และอยู่ในอนาเขตนี้ Outlander (2008)
On our territory, there's a welcome ceremony for Lee Ki Chul's son?ในอาณาเขตของเรา, มีการจัดงานฉลอง ตอนรับ สำหรับลูกชาย อีกีชอล? Episode #1.7 (2008)
Coming to other's territory...เข้ามาในเขตแดนของคนอื่น... Episode #1.7 (2008)
How can this be your territory?ที่นี่ จะเป็นอาณาเขตของแก ได้ยังไง? Episode #1.7 (2008)
Come on. This kind of danger goes with the territory. You know that better than anyone.งานนี้มาพร้อมกับอันตราย เธอย่อมรู้ดีกว่าใคร The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Can we really encircle so much territory?เราจะยึดดินแดน ได้มากขนาดนั้นเลยหรือ ? Three Kingdoms (2008)
If you kill two kids, what shits will we look like in the territory when people find out?ก็ถูก แต่ครอบครัวเขา เรายังไม่รู้เลยว่าเป็นใครบ้าง งั้นคุณรับผิดชอบ ? Gomorrah (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
territoryA fifth part of the territory.
territoryAngola was once a Portuguese territory.
territoryIn the Greek football game, the players on one team tried to carry a ball across a line in the other team's territory.
territoryThat island is American territory.
territoryThe armed forces occupied the entire territory.
territoryThe armed forces succeeded in occupying the entire territory.
territoryThe commanding officer led his army into enemy territory.
territoryThey extended their territory by conquest.
territoryThey increased the territory of the empire.
territoryYou're stepping into dangerous territory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาณาจักร[N] territory, See also: regime, area, Example: ความนิยมของธุรกิจบันเทิงที่เติบโตยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ได้ก่อร่างสร้างอาณาจักรบันเทิงขึ้นย่านถนนรัชดาภิเษก-พระราม9, Thai definition: ใช้เปรียบกับความยิ่งใหญ่ของการดำเนินธุรกิจ
อาณาจักร[N] territory, Example: ฝรั่งเศสได้ผนวกเอาเมืองพระตะบองและเสียมราฐเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอินโดจีน, Thai definition: เขตแดนที่อยู่ในอำนาจปกครองของประเทศหนึ่งๆ
แว่นแคว้น[N] region, See also: territory, domain, state, land, kingdom, realm, Syn. แคว้น, แผ่นดิน, อาณาจักร, Example: พระเจ้าแผ่นดินทรงสนับสนุนให้แว่นแคว้นต่างๆ ดำรงเอกลักษณ์พิเศษของตนเองไว้, Count unit: แคว้น, Thai definition: ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์
อาณาบริเวณ[N] territory, See also: area, region, Syn. อาณาเขต, ขอบเขต, บริเวณ, เขต, Example: จีนเป็นรัฐทางการเมืองที่ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตกว่าสหรัฐอเมริกา, Thai definition: ขอบเขตของสถานที่
แผ่นดิน[N] land, See also: territory, country, nation, region, kingdom, Syn. ดินแดน, ประเทศ, เขตคาม, Example: คนไทยทุกคนรักและหวงแหนแผ่นดินนี้ยิ่งชีวิต, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: อาณาจักรหรือขอบเขตของแต่ละประเทศ
อาณาเขต[N] border, See also: territory, Syn. ขอบเขต, เขตแดน, Example: ในช่วงเวลาที่มีอำนาจยิ่งใหญ่นั้น นครศรีธรรมราชมีเมืองขึ้นถึง 12 เมือง โดยมีอาณาเขตตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงไทรบุรีในเขตประเทศมาเลเซีย, Thai definition: เขตแดนในอำนาจปกครอง
น่าน[N] territory, See also: jurisdiction, Syn. ย่าน, เขต
การแผ่อาณาเขต[N] territory expansion, See also: expansion, extension, spread, Syn. การขยายอาณาเขต
ขอก[N] territory, See also: region, district, place, locality, rim, Syn. เขต, แดน
ด้าว[N] land, See also: territory, country, Syn. แดน, ประเทศ, Example: เขาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
แดน[n.] (daēn) EN: country ; land ; territory   FR: pays [m] ; contrée [f] ; territoire [m]
ด้าว[n.] (dāo) EN: land ; territory ; country   FR: territoire [m]
ดินแดน[n.] (dindaēn) EN: territory ; country ; land   FR: territoire [m] ; pays [m]
ขยายอาณาเขต[v. exp.] (khayāi ānākhēt) EN: expand (territory)   
น่าน[n.] (nān) EN: territory ; jurisdiction   FR: zone [f] ; territoire [m]
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: state ; territory ; country ; nation ; region ; kingdom   
ถิ่น[n.] (thin) EN: location ; locality ; territory ; country ; land ; territory ; region ; residence ; home ; place ; zone ; area ; domicile ; part   FR: endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m] ; quartier [m] ; bourg [m] ; localité [f] ; région [f] ; pays [m] ; zone [f] ; domaine [m] ; territoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRITORY    T EH1 R AH0 T AO2 R IY0
TERRITORY'S    T EH1 R AH0 T AO2 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
territory    (n) (t e1 r i t r ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
領土[りょうど, ryoudo] Thai: อาณาเขต English: territory

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebiet {n} | Gebiete {pl}territory | territories [Add to Longdo]
Staatsgebiet {n}territory (of a state); national territory [Add to Longdo]
Territorium {n} | Territorien {pl}territory | territories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period) [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
テリトリー[, teritori-] (n) territory; (P) [Add to Longdo]
ユーコン准州[ユーコンじゅんしゅう, yu-kon junshuu] (n) Yukon Territory [Add to Longdo]
囲碁[いご, igo] (n) Go (board game of capturing territory); (P) [Add to Longdo]
英領[えいりょう, eiryou] (n) British territory (possession) [Add to Longdo]
王化[おうか, ouka] (n,vs) imperial influence; assimilation of new territory [Add to Longdo]
海外領土[かいがいりょうど, kaigairyoudo] (n) overseas territory; overseas possession [Add to Longdo]
割譲[かつじょう, katsujou] (n,vs) cession (of territory); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
领土[lǐng tǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ, / ] territory, #7,323 [Add to Longdo]
领地[lǐng dì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, / ] territory, #18,207 [Add to Longdo]
疆域[jiāng yù, ㄐㄧㄤ ㄩˋ, ] territory, #41,652 [Add to Longdo]
疆土[jiāng tǔ, ㄐㄧㄤ ㄊㄨˇ, ] territory, #51,015 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] territory around the capital, #54,395 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Territory \Ter"ri*to*ry\, n.; pl. {Territories}. [L.
   territorium, from terra the earth: cf. F. territoire. See
   {Terrace}.]
   1. A large extent or tract of land; a region; a country; a
    district.
    [1913 Webster]
 
       He looked, and saw wide territory spread
       Before him -- towns, and rural works between.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The extent of land belonging to, or under the dominion of,
    a prince, state, or other form of government; often, a
    tract of land lying at a distance from the parent country
    or from the seat of government; as, the territory of a
    State; the territories of the East India Company.
    [1913 Webster]
 
   3. In the United States, a portion of the country not
    included within the limits of any State, and not yet
    admitted as a State into the Union, but organized with a
    separate legislature, under a Territorial governor and
    other officers appointed by the President and Senate of
    the United States. In Canada, a similarly organized
    portion of the country not yet formed into a Province.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 territory
   n 1: a region marked off for administrative or other purposes
      [syn: {district}, {territory}, {territorial dominion},
      {dominion}]
   2: an area of knowledge or interest; "his questions covered a
     lot of territory"
   3: the geographical area under the jurisdiction of a sovereign
     state; "American troops were stationed on Japanese soil"
     [syn: {territory}, {soil}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 t
 
 1. (kıs.) teaspoon, temperature tenor, tense, territory, time, ton, town, transitive.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top