Search result for

terminate

(69 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terminate-, *terminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terminate[VI] สิ้นสุด, See also: ยุติ, ลงเอย, ลงท้าย, จบลง, Syn. eliminate, stop
terminate[VT] ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้ยุติ, Syn. eliminate, stop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terminate(เทอ'มะเนท) vt. ทำให้สิ้นสุด vi. สิ้นสุด,ยุติ,ลงท้าย,เป็นผล., See also: terminative adj., Syn. end,stop
terminate-and-stay-resideterminate-and-stay-resident program โปรแกรมค้างในหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า TSR (อ่านว่า ทีเอสอาร์) หมายถึง โปรแกรมชนิดพิเศษที่จะอยู่ใน RAM เสมอ สามารถเรียกหาได้โดยการกดแป้นคำสั่งที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเรียกโปรแกรมประเภทนี้ จะเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกำลังทำโปรแกรมอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เรามีระบบวินโดว์ ซึ่งทำให้เราเรียกโปรแกรมมาใช้พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรมได้อยู่แล้ว โปรแกรมประเภท TSR จึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
determinate(ดิเทอร์'มิเนท) adj. แน่นอน,ซึ่งได้กำหนดไว้,เด็ดขาด,ซึ่งได้ตัดสินใจแล้ว,ซึ่งมีค่าหรือจำนวนที่แน่นอน, Syn. specific
exterminate(อิคซฺเทอ'มะเนท) vt. ทำลายสิ้น,ถอนราก, See also: exterminable adj. extermination n. exterminatory adj. exterminative adj., Syn. annihilate,
indeterminate(อินดีเทอ' มิเนท) adj. ไม่แน่นอน, ไม่จำกัด, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตกลงใจ, ยังไม่ตัดสิน, ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้สมบูรณ์โดยหลักของวิชาสถิติศาสตร์ (statics) ., See also: indeterminateness n., Syn. unfixed, indefinite,

English-Thai: Nontri Dictionary
terminate(vi,vt) สุดสิ้นลง,จบลง,ลงท้าย,ลงเอย,ยุติ
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว,แน่นอน,เด็ดขาด,ตามที่กำหนดไว้
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน,กำจัดให้หมด,ทำลายสิ้น,ผลาญ
indeterminate(adj) ไม่แน่นอน,ไม่ได้กำหนด,ไม่จำกัด,คลุมเครือ,ยังไม่ตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terminate๑. สิ้นสุด๒. ทำให้สิ้นสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
terminateเลิก, สิ้นสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminate-and-stay-resident program (TSR program)โปรแกรมค้างในหน่วยความจำ (โปรแกรมทีเอสอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I suggest you find Lex, or you will be summarily terminated.ฉันแนะนำให้คุณไปค้นหาเล็กซ์ หรือไม่คุณก็หยุด Odyssey (2008)
Thank you, Mr. Beam. (Connection terminated)ขอบคุณ คุณบีม Quantum of Solace (2008)
Connection terminatedสิ้นสุดการติดต่อ Quantum of Solace (2008)
- The guy we're to terminate.-ผู้ชายที่เราเจอเมื่อกี้น่ะ Taken (2008)
Look, this project's been terminated.ฟังนะ ไม่มีงานนี้อีกต่อไปแล้ว Shut Down (2008)
I just terminated a 12-year career with Ml6.ผมเพิ่งโยนอาชีพ 12 ปีกับ MI6 ทิ้ง Duplicity (2009)
every terminated policyดูแลสัญญาที่หมดอายุแล้ว Saw VI (2009)
Their findings result in over two-thirds of all applications denied or prematurely terminated.หาข้อผิดพลาดในส่วนที่ 2 และ 3 ของโปรแกรม ซึ่งถูกยกเลิกแล้ว หรือยกเลิก Saw VI (2009)
He just kept telling me he loves her. - who was terminated.เขาเอาแต่พร่ำบอกฉันว่าเขารักหล่อน กลับถูกกำจัด The Story of Lucy and Jessie (2009)
But as of right now, your services are officially terminated.แต่ตอนนี้ การอุทิศตัวนี้ ได้จบลงอย่างเป็นทางการ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Anyway, this is very painful for me, but I have no other choice but to terminate your employment.ไงก็เถอะ ผมเองก็เจ็บปวดเหมือนกันนะ แต่ทำไงได้ ไม่มีทางเลือก ชีวิตการทำงานของคุณต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ล่ะ Would I Think of Suicide? (2009)
Mental functions such as logic, emotion, most parts of speech, then terminated much faster than you or your team originally speculated, Doctors.อารมณ์,การควบคุม การพูดคุยถูกทำร้ายโดยสิ้นเชิง รวดเร็วกว่าตัวคุณ หรือทีมคุณได้ คาดเดาไว้ ดร.ดาร์ตัน Daybreakers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terminateThe countries terminated friendly relations.
terminateThe Tokaido line terminates at Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิกกัน[V] terminate (the relationship), See also: abandon/desert (one's wife or husband), Syn. เลิก, เลิกร้าง, Ant. คบกัน, Example: คู่รักส่วนใหญ่เลิกกันเพราะพื้นฐานทางสังคมของแต่ละฝ่ายต่างกันมาก, Thai definition: เลิกเป็นคู่รักหรือสามีภรรยา
หมดสัญญา[V] terminate one's contract, See also: end one's contract, Ant. ทำสัญญา, Example: ปลายปีนี้ผมก็จะหมดสัญญากับบริษัทนี้แล้ว คงต้องเตรียมหางานอื่นไปพลางๆ, Thai definition: สิ้นสุดข้อตกลงที่ได้ทำไว้
หมดวาระ[V] terminate, See also: expire, be over, Syn. ครบวาระ, ครบกำหนด, Example: อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะหมดวาระในตำแหน่งลง หลังจากนั่งมาครบวาระ 4 ปีเต็ม, Thai definition: ครบตามเวลาที่กำหนดไว้, พ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่ง
ตัดสวาท[V] terminate sexual relations, See also: jilt, Syn. เลิกรา, ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์, Example: เขาตัดสวาทกับคู่ขาทั้งหมด, Thai definition: เลิกความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
ยุติ[V] end, See also: terminate, cease, finish, stop, come to an end, wind up, culminate, Syn. ตกลง, จบ, เลิก, Ant. เริ่มต้น, Example: สภาตำบลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการปลูกยูคาลิปตัส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขาดอายุ[V] expire, See also: terminate, Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด, เกินอายุ, Example: สัญญาฉบับนี้ขาดอายุไปนานแล้ว, Thai definition: หมดเวลาที่กำหนดไว้
ปิดประชุม[V] close a meeting, See also: terminate a meeting, Ant. เปิดประชุม, Example: ประธานไม่ตอบคำถามแต่รีบปิดประชุมทันที, Thai definition: หยุดการประชุม
ปิดสำนวน[V] terminate the investigation, Example: คดีนี้ถูกปิดสำนวนไปเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: ยุติการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี, Notes: (ปาก)
ตอนจบ[N] end, See also: terminate, Syn. ตอนอวสาน, Example: คืนนี้ละครเรื่องพายุอารมณ์ถึงตอนจบ, Thai definition: ตอนที่เรื่องราวของเหตุการณ์ ละครหรือนิยายจะจบลง
รีดลูก[V] abort, See also: terminate, have an abortion, Syn. ทำแท้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวสาน[v.] (awasān) EN: end ; terminate ; come to an end ; be over   FR: terminer
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate   FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlum) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear   FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
เลิกกัน[v.] (loēk kan) EN: separate ; break off ; divorce ; terminate a relationship   FR: se séparer ; rompre ; divorcer
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out   FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดอายุ [v.] (mot-āyu) EN: expire ; run out ; finish ; end ; terminate   FR: expirer ; se périmer
สิ้น[v.] (sin) EN: be finished ; be over ; come to the end ; end ; terminate ; expire   FR: se terminer ; expirer ; être révolu
สิ้นสุด[v.] (sinsut) EN: end ; come to en end ; terminate   FR: finir ; se terminer ; expirer ; cesser ; prendre fin
สิ้นสุดลง[v. exp.] (sinsut long) EN: terminate ; end ; stop ; cease ; expire ; discontinue   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERMINATE    T ER1 M AH0 N EY2 T
TERMINATED    T ER1 M AH0 N EY2 T AH0 D
TERMINATES    T ER1 M AH0 N EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terminate    (v) (t @@1 m i n ei t)
terminated    (v) (t @@1 m i n ei t i d)
terminates    (v) (t @@1 m i n ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこはかとない[, sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
エラー終了[エラーしゅうりょう, era-shuuryou] (n,vs) {comp} error termination; terminate with error [Add to Longdo]
極まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r,vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P) [Add to Longdo]
終端せず[しゅうたんせず, shuutansezu] (n) {comp} non-terminating; non-terminated [Add to Longdo]
集散花序[しゅうさんかじょ, shuusankajo] (n,adj-no) (See 総穂花序) cymose inflorescence (any determinate simple inflorescence); cyme [Add to Longdo]
常駐型プログラム[じょうちゅうがたプログラム, jouchuugata puroguramu] (n) {comp} terminate and stay resident program [Add to Longdo]
常駐終了プログラム[じょうちゅうしゅうりょうプログラム, jouchuushuuryou puroguramu] (n) {comp} terminate and stay resident program [Add to Longdo]
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] (n) {comp} terminate-and-stay-resident program; TSR program [Add to Longdo]
睡眠預金[すいみんよきん, suiminyokin] (n) inactive bank account (no withdrawals or deposits made, and to which the owner's rights have been terminated) [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
終端せず[しゅうたんせず, shuutansezu] non-terminating, non-terminated [Add to Longdo]
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] terminate-and-stay-resident (TSR) program [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terminate \Ter"mi*nate\, v. t. [imp. & p. p. {Terminated}; p.
   pr. & vb. n. {Terminating}.] [L. terminatus, p. p. of
   terminare. See {Term}.]
   1. To set a term or limit to; to form the extreme point or
    side of; to bound; to limit; as, to terminate a surface by
    a line.
    [1913 Webster]
 
   2. To put an end to; to make to cease; as, to terminate an
    effort, or a controversy.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to put the finishing touch to; to bring to
    completion; to perfect.
    [1913 Webster]
 
       During this interval of calm and prosperity, he
       [Michael Angelo] terminated two figures of slaves,
       destined for the tomb, in an incomparable style of
       art.                 --J. S.
                          Harford.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terminate \Ter"mi*nate\, v. i.
   1. To be limited in space by a point, line, or surface; to
    stop short; to end; to cease; as, the torrid zone
    terminates at the tropics.
    [1913 Webster]
 
   2. To come to a limit in time; to end; to close.
    [1913 Webster]
 
       The wisdom of this world, its designs and efficacy,
       terminate on zhis side heaven.    --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terminate
   v 1: bring to an end or halt; "She ended their friendship when
      she found out that he had once been convicted of a crime";
      "The attack on Poland terminated the relatively peaceful
      period after WW I" [syn: {end}, {terminate}] [ant: {begin},
      {commence}, {get}, {get down}, {lead off}, {set about},
      {set out}, {start}, {start out}]
   2: have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense;
     either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in
     a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon
     the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The
     symphony ends in a pianissimo" [syn: {end}, {stop}, {finish},
     {terminate}, {cease}] [ant: {begin}, {start}]
   3: be the end of; be the last or concluding part of; "This sad
     scene ended the movie" [syn: {end}, {terminate}]
   4: terminate the employment of; discharge from an office or
     position; "The boss fired his secretary today"; "The company
     terminated 25% of its workers" [syn: {displace}, {fire},
     {give notice}, {can}, {dismiss}, {give the axe}, {send away},
     {sack}, {force out}, {give the sack}, {terminate}] [ant:
     {employ}, {engage}, {hire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top