Search result for

terminal

(119 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terminal-, *terminal*
English-Thai: Longdo Dictionary
bus terminal(n) ท่ารถ, สถานีต้นทางของรถบัสโดยสารประจำทาง, S. bus station, bus depot

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terminal[ADJ] ปลาย, See also: สิ้นสุด, จบ, ท้าย, สุดท้าย, Syn. concluding, final
terminal[ADJ] ที่อยู่ในขั้นร้ายแรง, See also: ที่อยู่ในระยะสุดท้าย, ที่อยู่ในขั้นที่ ไม่สามารถรักษาได้, Syn. fatal, mortal
terminal[ADJ] ที่เกิดขึ้นเสมอในแต่ละช่วงเวลา
terminal[ADJ] ที่เกี่ยวกับหรือเป็นสถานีปลายทาง
terminal[N] ส่วนท้าย, See also: ส่วนปลาย, Syn. limit, extremity, terminus
terminal[N] ขั้วปลายสายไฟ
terminal[N] สถานีปลายทาง, See also: ปลายทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terminal(เทอ'มะเนิล) adj. ปลาย,ท้าย,กำลังสิ้นสุด,สรุป,ลงเอย,มีกำหนดเวลา,เกี่ยวกับสถานีรถไฟ,เกี่ยวกับขอบเขต,สุดเขต,เกี่ยวกับเครื่องหมายของเขต,บั้นปลายชีวิต. n. ส่วนปลาย,ส่วนท้าย,ส่วนหาง,สุดเขต,ขั้วปลายสายไฟ,สถานีปลายทาง,สถานีชุมทาง,ปลายทาง,คำที่อยู่ท้ายคำ,ปัจจัย.
terminal userผู้ใช้เครื่องปลายทางหมายถึง ผู้ที่ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านเครื่องปลายทาง ซึ่งอาจเป็นทั้งผู้ป้อนข้อมูลเข้า และผู้รอรับผลลัพธ์จากการแสดงผลดู terminal ประกอบ
data terminal readyปลายทางพร้อมใช้ตัวย่อว่า DTR (อ่านว่า ดีทีอาร์) หมายถึงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บอกให้รู้ว่า โมเด็ม (modem) พร้อม และสถานีปลายทางก็พร้อมที่จะรับข้อมูลเข้ามาได้แล้ว
dumb terminalเครื่องปลายทางใบ้เครื่องปลายทางธรรมดาหมายถึง เครื่องปลายทางหรือเทอร์มินัลของคอมพิวเตอร์ชนิดธรรมดา ดูเผิน ๆ จะเหมือนกับไมโครคอมพิวเตอร์ แต่จริง ๆ แล้ว จะมีแต่แป้นพิมพ์และจอภาพ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) ที่อื่น เครื่องปลายทางชนิดนี้ไม่มีหน่วยบันทึกข้อมูล หน่วยความจำ หรือตัวประมวลผล ฉะนั้นจะเก็บข้อมูลหรือประมวลผลอะไรไม่ได้เลยดู intelligent terminal หรือ smart terminal เปรียบเทียบ
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาดเครื่องปลายทางเชิงปัญญาหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน smart terminal ดู dumb terminal เปรียบเทียบ
local terminalเครื่องปลายทางระยะใกล้หมายถึงเครื่องปลายทางที่มีสายเชื่อมต่อกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ มักจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
remote terminalเครื่องปลายทางระยะไกลหมายถึง เครื่องปลายทางที่อยู่ห่างออกไปจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องด้วยระบบการสื่อสาร เช่น ทางสายโทรศัพท์ เคเบิล ดาวเทียม ฯลฯดู terminal ประกอบ
smart terminalหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน intelligent terminalดู dumb terminal เปรียบเทียบ
video display terminalใช้ตัวย่อว่า VDT (อ่านว่า วีดีที) ซึ่งก็หมายถึงเครื่องปลายทาง ที่มีจอภาพ (monitor) และแผงแป้นอักขระ (keyboard) นั่นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
terminal(adj) ตอนปลาย,ท้าย,สรุป,เกี่ยวกับขอบเขต
terminal(n) บั้นปลายชีวิต,สถานีปลายทาง,ขั้วปลายสายไฟ,ปัจจัย,คำท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terminalเครื่องปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminal๑. -ปลาย, ที่ปลาย๒. จบ, จุดจบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
terminalเครื่องปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminal branch; root apexปลายรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminal bud; apical budตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
terminal dividendเงินปันผลจ่ายเมื่อสัญญาสิ้นสุด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminal emulationการเลียนแบบเครื่องปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminal emulatorโปรแกรมเลียนแบบเครื่องปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
terminal hinge positionตำแหน่งบานพันสุดขอบ [ดู centric relation ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
terminal infectionการติดเชื้อระยะท้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Terminalเทอร์มินัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Terminalเทอร์มินัล, เครื่องปลายทาง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
terminalเครื่องผลายทาง
อุปกรณ์สำหรับส่งคำสั่งและข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และรับส่งผลลัพธ์ที่เป็นคำตอบมาแสดง เครื่องปลายทางที่รู้จักกันดีก็คือ จอภาพและแป้นพิมพ์ ซึ่งไม่มีตัวประมวลผลอยู่ด้วยและเราเรียกว่าเป็นเครื่องปลายทางแบบโง่ (dumb terminal) ส่วนจอภาพและแป้นพิมพ์ที่มีตัวประมวลผลอยู่ด้วยกันนั้น ส่วนใหญ่ก็คือเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์นี่เอง แต่มีวงจรที่ทำให้ทำงานเป็นเครื่องปลายทางได้ด้วย เครื่องปลายทางแบบหลังเรียกว่าเครื่องปลายทางแบบฉลาด (Intelligence terminal) ในบางครั้งเครื่องปลายทางอาจเป็นเพียงเครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องโทรพิมพ์ก็ได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจอภาพอยู่ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Terminalเครื่องปลายทาง [เทคโนโลยีการศึกษา]
terminal sideด้านสิ้นสุด, ในการวัดมุมถ้าส่วนของเส้นตรง AP หมุมรอบจุด A ไปอยู่ในแนว AQ สิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่ามุม และเรียกส่วนที่เกี่ยวข้องกับมุมดังนี้ เรียกจุด A ว่า จุดยอดมุม   เรียก  AP ว่า  ด้านเริ่มต้น      เรียก AQ ว่า ด้านสิ้นสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Terminally illผู้ป่วยใกล้ตาย [TU Subject Heading]
Terminals (Transportation)สถานีขนส่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You see, I have a terminal illness.คุณเห็นมั้ย ผมน่ะเป็นมะเร็งขั้นสุดท้าย Superhero Movie (2008)
Terminal Island Penitentiary hosts 3 days of the ultimate of Auto Carnage.การแข่งรถสุดอมหิตตลอด3วัน จากสถานราชทัณฑ์เกาะเทอร์มินัล Death Race (2008)
I'm terminal, you know?ฉันอยู่ในระยะสุดท้ายแล้ว รู้มั๊ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Okay, so that's why we have to borrow his terminal.เอาละ นั่นแหละสาเหตุที่เราขอยืม จุดเชื่อมต่อของเขา WarGames: The Dead Code (2008)
I want eyes on every road, every terminal,air,bus,roadblocks.ผมต้องการให้จับตาดูถนนทุกสาย ทุกสถานที่ สนามบิน ท่ารถ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Well, the coffee place over here-- excuse me-- didn't have decaf, so I had to go all the way to the other end of the terminal, but I want you to know I got it.อ่า.. ร้านกาแฟ แถวนี้--ขอโทษ-- ไม่มีกาแฟปลอดคาเฟอีน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
I'm saying someone in this office was mirroring my terminal.ฉันกำลังพูดว่า มีใครบางคนในนี้ กำลังซ้อนระบบของฉันอยู่ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I mean, why aren't we on three terminals?แล้วนี่,ทำไมเราไม่ได้ครบทั้ง 3 ช่อง Duplicity (2009)
That domed main terminal, is the first of its kind, a precursor of everything from JFK to de Gaulle.และอาคารผู้โดยสารรูปโดมนั่น ที่นี่เป็นแห่งแรก ก่อนหน้าทุกแห่ง ตั้งแต่ JFK ไปจนถึง เดอโกล เลย Up in the Air (2009)
One guy with terminal cancer strolls right out of hospice,ผู้ชายคนนึงเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเดินเล่นอยู่นอกโรงพยาบาล Death Takes a Holiday (2009)
This is the positive terminal.นี่แหล่ะที่ส่งอัตราการไหล ของกระแสไฟออกมา 4 Days Out (2009)
NOW, SHE HAD A TERMINALLY ILL HUSBAND AND ALSO 3 BOYFRIENDS UNDER THE AGE OF 20.ฉันอยากจะเชื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนดี ๆ เดินกันอยู่ทุกมุมถนน House on Fire (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terminalGo out of the terminal and turn right.
terminalI board the train at the terminal.
terminalPlease stay seated until we reach the terminal.
terminalThe computer terminals were lined up in one long row.
terminalWe met them by accident by the bus terminal.
terminalWhere is the bus terminal?
terminalWhere is the south terminal?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลายทาง[N] destination, See also: terminal point, end-point, end of the journey, Syn. จุดหมาย, ที่หมาย, สุดทาง, Ant. ต้นทาง, Example: พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปลายทางแห่งชีวิตที่มนุษย์ไม่สามารถหนีพ้นก็คือความตาย
จุดหมายปลายทาง[N] destination, See also: terminal point, goal, Syn. จุดหมาย, เป้าหมาย, ความมุ่งหมาย, Ant. จุดเริ่มต้น, Example: การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เชียงใหม่, Thai definition: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง
สถานีปลายทาง[N] terminal, Ant. สถานีต้นทาง, Example: รถไฟขบวนกรุงเทพฯ - สุไหงโกลก จะถึงสถานีปลายทางภายใน 15 นาทีนี้แล้ว, Thai definition: สถานีที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทาง
สถานีปลายทาง[N] terminal, Ant. สถานีต้นทาง, Example: รถไฟขบวนกรุงเทพฯ - สุไหงโกลก จะถึงสถานีปลายทางภายใน 15 นาทีนี้แล้ว, Thai definition: สถานีที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารที่พักผู้โดยสาร[n. exp.] (ākhān thīphak phūdōisān) EN: passenger terminal   
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command]   FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
ขั้นปลาย[n. exp.] (khan plāi) EN: final stage ; terminal stage ; end   FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]
ขั้นสุดท้าย[n. exp.] (khan sutthāi) EN: final stage ; terminal stage ; end   FR: dernière étape [f] ; ultime étape [f]
ปลายทาง[n.] (plāithāng) EN: destination ; end of a journey ; terminal point ; end-point ; end of the journey   FR: destination [f] ; terminus [m] ; point de chute [m] ; but [m]
สถานีปลายทาง[n.] (sathānī plāithāng) EN: terminus ; terminal ; last station   FR: terminus [m]
เทอร์มินัล[n.] (thoēminan) EN: terminal   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERMINAL    T ER1 M AH0 N AH0 L
TERMINALS    T ER1 M AH0 N AH0 L Z
TERMINALLY    T ER1 M AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terminal    (n) (t @@1 m i n l)
terminals    (n) (t @@1 m i n l z)
terminally    (a) (t @@1 m i n @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfertigungshalle {f}terminal building; check-in area [Add to Longdo]
Abschlussmast {m}terminal tower [Add to Longdo]
Anschlussbelegung {f}terminal assignment [Add to Longdo]
Anschlussfahne {f}terminal lug; terminals [Add to Longdo]
Anschlusskasten {m}terminal box; junction box [Add to Longdo]
Anschlussplan {m}terminal connection diagram; connection diagram [Add to Longdo]
Anschlusspunkt {m}terminal point [Add to Longdo]
Datenstation {f} [comp.] | arbeitende Datenstation {f} | empfangende Datenstation {f} | intelligente Datenstation {f} | unintelligente Datenstation {f} | nicht programmierbare Datenstation {f}terminal | active station | accepting station | intelligent terminal | dumb terminal | nonintelligent terminal [Add to Longdo]
Endmoräne {f} [geol.]terminal moraine [Add to Longdo]
Endvermittlungsstelle {f}terminal exchange [Add to Longdo]
Klemmenleiste {f}terminal block [Add to Longdo]
Klemmbrett {n}; Klemmenbrett {n}terminal board [Add to Longdo]
Klemmenbezeichung {f}terminal block designation [Add to Longdo]
Klemmenkasten {m}; Klemmkasten {m}terminal box [Add to Longdo]
Klemmenkastendeckel {m}; Klemmkastendeckel {m}terminal box lid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
POS端末[ポスたんまつ, posu tanmatsu] (n) point-of-sale terminal; POS terminal [Add to Longdo]
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] (n) {comp} Xterm; Xterminal [Add to Longdo]
インテリジェントターミナル[, interijientota-minaru] (n) {comp} intelligent terminal [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] (n) {comp} intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
エアターミナル[, eata-minaru] (n) air terminal [Add to Longdo]
オンライン端末テスト[オンラインたんまつテスト, onrain tanmatsu tesuto] (n) {comp} online terminal test [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] (n) {comp} CAT; Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
グラフィックスターミナル[, gurafikkusuta-minaru] (n) {comp} graphics terminal [Add to Longdo]
コンピュータ端末[コンピュータたんまつ, konpyu-ta tanmatsu] (n) {comp} computer terminal [Add to Longdo]
シティーエアターミナル[, shitei-eata-minaru] (n) city air terminal; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
必死之症[bì sǐ zhī zhèng, ㄅㄧˋ ㄙˇ ㄓ ㄓㄥˋ, ] terminal illness; uncurable condition (also fig.) [Add to Longdo]
机场大厦[jī chǎng dà shà, ㄐㄧ ㄔㄤˇ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] terminal building [Add to Longdo]
终期[zhōng qī, ㄓㄨㄥ ㄑㄧ, / ] terminal; final [Add to Longdo]
终期癌[zhōng qī ái, ㄓㄨㄥ ㄑㄧ ㄞˊ, / ] terminal cancer [Add to Longdo]
终端机[zhōng duān jī, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ ㄐㄧ, / ] terminal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]
コンピュータ端末[コンピュータたんまつ, konpyu-ta tanmatsu] computer terminal [Add to Longdo]
ターミナルアダプター[たーみなるあだぷたー, ta-minaruadaputa-] terminal adapter [Add to Longdo]
データ端末装置[データたんまつそうち, de-ta tanmatsusouchi] data terminal equipment, DTE (abbr.) [Add to Longdo]
ノンターミナル[のんたーみなる, nonta-minaru] non-terminal [Add to Longdo]
パケット形態端末[ぱけっとけいたいたんまつ, pakettokeitaitanmatsu] packet mode terminal [Add to Longdo]
リモート端末[リモートたんまつ, rimo-to tanmatsu] remote terminal [Add to Longdo]
リングターミナル[りんぐたーみなる, ringuta-minaru] ring terminal (connector) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terminal \Ter"mi*nal\ (-nal), a. [L. terminals: cf. F. terminal.
   See {Term}, n.]
   1. Of or pertaining to the end or extremity; forming the
    extremity; as, a terminal edge.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Growing at the end of a branch or stem;
    terminating; as, a terminal bud, flower, or spike.
    [1913 Webster]
 
   3. (Railroads) Pertaining to a railroad terminal; connected
    with the receipt or delivery of freight; as, terminal
    charges.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Terminal moraine}. See the Note under {Moraine}.
 
   {Terminal statue}. See {Terminus}, n., 2 and 3.
 
   {Terminal velocity}.
    (a) The velocity acquired at the end of a body's motion.
    (b) The limit toward which the velocity of a body
      approaches, as of a body falling through the air.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terminal \Ter"mi*nal\, n.
   1. That which terminates or ends; termination; extremity.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) Either of the ends of the conducting circuit of an
    electrical apparatus, as an inductorium, dynamo, or
    electric motor, usually provided with binding screws for
    the attachment of wires by which a current may be conveyed
    into or from the machine; a pole.
    [1913 Webster]
 
   3. (Railroads)
    (a) The end of a line of railroad, with the switches,
      stations, sheds, and other appliances pertaining
      thereto.
    (b) Any station for the delivery or receipt of freight
      lying too far from the main line to be served by mere
      sidings.
    (c) A rate charged on all freight, independent of the
      distance, and supposed to cover the expenses of
      station service, as distinct from {mileage rate},
      generally proportionate to the distance and intended
      to cover movement expenses; a terminal charge.
    (d) A town lying at the end of a railroad, in which the
      terminal is located; -- more properly called a
      {terminus}.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. The station at either end of a bus line line which
    transports freight or passengers.
    [PJC]
 
   5. A station where passenger buses start or end a trip; --
    also called bus terminal.
    [PJC]
 
   6. The structure at an airport where passengers board or
    debark, and where ticket purchases and baggage pickup is
    performed; -- also called airline terminal.
    [PJC]
 
   7. (Computers) An electronic device where data may be entered
    into a computer, and information received from it, usually
    consisting of a keyboard and video display unit (monitor);
    the terminal may be integrated or connected directly to a
    computer, or connected by a communications circuit with a
    computer at a remote location; -- also called computer
    terminal.
    [PJC]
 
   {freight terminal}, a terminal used for loading or unloading
    of freight.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terminal
   adj 1: of or relating to or situated at the ends of a delivery
       route; "freight pickup is a terminal service"; "terminal
       charges"
   2: relating to or occurring in a term or fixed period of time;
     "terminal examinations"; "terminal payments"
   3: being or situated at an end; "the endmost pillar"; "terminal
     buds on a branch"; "a terminal station"; "the terminal
     syllable" [ant: {intermediate}]
   4: occurring at or forming an end or termination; "his
     concluding words came as a surprise"; "the final chapter";
     "the last days of the dinosaurs"; "terminal leave" [syn:
     {concluding}, {final}, {last}, {terminal}]
   5: causing or ending in or approaching death; "a terminal
     patient"; "terminal cancer"
   n 1: station where transport vehicles load or unload passengers
      or goods [syn: {terminal}, {terminus}, {depot}]
   2: a contact on an electrical device (such as a battery) at
     which electric current enters or leaves [syn: {terminal},
     {pole}]
   3: either extremity of something that has length; "the end of
     the pier"; "she knotted the end of the thread"; "they rode to
     the end of the line"; "the terminals of the anterior arches
     of the fornix" [syn: {end}, {terminal}]
   4: electronic equipment consisting of a device providing access
     to a computer; has a keyboard and display

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 terminal [tɵrminəl]
   terminal
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 terminal
 
 1. uçta veya sonda olan veya bunlara ait
 2. (bot.) dal veya sapın ucunda bulunan
 3. demiryolunun başına ait
 4. belirli zamanlarda meydana gelen
 5. ölümle sonuçlanan
 6. uç, nihayet, bağlantı
 7. terminal
 8. (elek.) kutup, terminal
 9. demiryolu başı ile ona bağlı makas ile istasyon ve depolar
 10. (mim.) tırabzan başında bulunan süs
 11. kompütöre bağlı yazı makinası ve benzeri. terminal illness öIümle sonuçlanan hastalık. terminal leave terhisten evvel verilen son izin. terminally ölümcül derecede.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Terminal [tɛrmiːnaːl] (n) , s.(n )
   data terminal; terminal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top