Search result for

tendency

(52 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tendency-, *tendency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tendency[N] แนวโน้ม, See also: การโน้มเอียง, ความโน้มเอียง, Syn. inclination, trend
tendency[N] จุดประสงค์เฉพาะ, Syn. inclination, trend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tendency(เทน'เดินซี) n. ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,นิสัย,การบริการ,จุดประสงค์พิเศษ หรือเฉพาะ., See also: tendentious adj.
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ

English-Thai: Nontri Dictionary
tendency(n) ความโน้มเอียง,การบริการ,นิสัย,จุดประสงค์พิเศษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What I do know is that I have a tendency to surprise myself.สิ่งที่ผมทราบคือ ผมมีโอกาสที่จะเซอร์ไพรส์ตัวเองได้ Marley & Me (2008)
We got the same brilliant mind, the same natural-born leader tendency, the same one-in-a-million-type charisma, yes?เรามีสมองอันชาญฉลาดเหมือนกัน เกิดมาเพื่อเปนผู้นำโดยเฉพาะเหมือนกัน หนึ่งในล้านพรสวรรค์ที่เหมือนกัน Scylla (2008)
As you may have notice, he has the tendency to get in trouble.บางที เขาอาจจะได้รับความลำบาก Prison Break: The Final Break (2009)
We live in a world where the people who can make fire have a tendency to wear condoms, sit in casinos and drink themselves into a stupor.เราอาศัยอยู่บนโลก ที่ซึ่งมนุษย์ค้นพบวิธีจุดไฟ เต็มใจที่จะใส่ถุงยางอนามัย นั่งในบ่อน มอมเหล้าตัวเองให้ขาดสติ Duplicity (2009)
People have a tendency to talk when they're behind bars.คนมักมีแนวโน้มจะพูดเมื่อ อยู่หลังลูกกรง I Knew You Were a Pig (2009)
Well...tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically... ..as a method of coping.เอ่อ มีผลการทดสอบแสดงว่าเด็กภายใต้แรงกดดันปานกลาง มีแนวโน้มที่จะ เรียนรู้การปรับตัวเอง ด้วยวิธีทำตามแบบอย่าง Up in the Air (2009)
Eventually, Gein grew unhappy with the flesh of dead bodies, which had a tendency to dry and crack, so he shifted his focus to live victims whose bodies he could better preserve.ที่ทั้งแห้งและแตกง่าย เค้าเลยเปลี่ยนมาให้ความสนใจเหยื่อที่ยังมีชีวิต ที่ร่างพวกเค้าเก็บรักษาได้ง่ายกว่า การเปลี่ยนแปลงจากศพเป็นเหยื่อมีชีวิต เป็นด้านสะท้อนของคนร้ายของเรา Cold Comfort (2009)
I could see how that would have its appeal, especially to humans with their tendency towards Puritanism.ผมคิดว่า มันคงมีความน่าสนใจอยู่บ้าง ยิ่งกับมนุษย์ที่มีทีท่าจะหลงความบริสุทธิ์ Frenzy (2009)
The human brain depending on the situation has a tendency to make decisions based on color, rather than on shapes or words.สมองของคนเรา ...ขึ้นอยู่กับสถานการณ์... ...มีแนวโน้มที่สร้างพื้นฐานการตัดสินใจด้วยสี มากกว่ารูปร่างหรืออักษร Episode #1.6 (2009)
As you may have notice, he has the tendency to get in trouble.คุณก็รู้นี่ว่า เขาอาจมีเรื่องได้ Free (2009)
Well, now that's a fancy word for an ugly tendency.แหม นั่นเป็นคำที่ยกระดับให้ดูดีเชียวนะ Frankie & Alice (2010)
It's been the biggest dream of my career to pay homage to Madonna... the woman most responsible for my take-no-prisoners demeanor... and my subconscious tendency to always be desperately looking for someone named Susan.ความฝันฉัน คือได้แสดงความเคารพ มาดอนน่า ผู้หญิงที่มีอิทธิพล ต่อชีวิตฉัน ไม่ใช่ทำฉันหดหู่ เหมือนยัย "ซูซาน" The Power of Madonna (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tendencyAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
tendencyChildren have a tendency to become rebellious.
tendencyHe has a tendency to be pessimistic.
tendencyHe has a tendency toward exaggeration.
tendencyIt seems to me that she has a tendency to exaggerate.
tendencyPrices showed a tendency of going up.
tendencyShe has a tendency to look on the dark side of things.
tendencySpirits are to be found all over the world. This school was built upon the site of a shrine and thus there is a particular tendency for them to gather.
tendencyThe present writer doesn't like such a tendency.
tendencyThere is a tendency for Japanese to want to know a certain amount of personal information about someone such as age, position and whether they are married or not, before they feel comfortable talking with a stranger.
tendencyThere is a tendency for people to think that hanggliding is dangerous.
tendencyToday there seems to be a tendency to make little of human relations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แนวโน้ม[N] tendency, Example: ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆ ในขณะที่สมรรถภาพกลับสูงขึ้น, Thai definition: แนวทางที่น่าจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง
ท่วงที[N] attitude, See also: tendency, sign, deportment, manner, Syn. ท่าทาง, ชั้นเชิง, หน่วยก้าน, Example: พระแก้วมีท่วงทีกริยาสงบ สำรวม สมเป็นผู้ทรงศีลอย่างแท้จริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แนว[n.] (naēo) EN: trend ; tendency ; style   
แนวโน้ม[n.] (naēonōm) EN: tendency ; trend   FR: tendance [f] ; incination [f]
ท่า[n.] (thā) EN: sign ; promise ; tendency   FR: signe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TENDENCY    T EH1 N D AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tendency    (n) (t e1 n d @ n s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tendenz {f}; Absicht {f}; Neigung {f} | Tendenzen {pl}tendency | tendencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうかすると[, doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility [Add to Longdo]
イオン化傾向[イオンかけいこう, ion kakeikou] (n) ionization tendency; ionisation tendency [Add to Longdo]
インフレ傾向[インフレけいこう, infure keikou] (n) inflationary tendency [Add to Longdo]
テンデンシー[, tendenshi-] (n) tendency [Add to Longdo]
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] (n) {comp} data trend; data tendency [Add to Longdo]
一色[いっしょく(P);いっしき;ひといろ, isshoku (P); isshiki ; hitoiro] (adj-na,n) (1) one color; one colour; one article; (2) same tendency; everyone being caught up in the same thing; (P) [Add to Longdo]
寄り[より, yori] (n) (1) pushing back one's opponent while locked in close quarters (sumo); (suf) (2) having a tendency towards; being close to [Add to Longdo]
帰趨[きすう, kisuu] (n,vs) tendency; trend; drift [Add to Longdo]
気運[きうん, kiun] (n) luck; tendency; opportunity; trend [Add to Longdo]
気味[ぎみ, gimi] (n) (1) (See いい気味・いいきみ) sensation; feeling; (2) (きみ only) (See 気味・ぎみ) tendency; propensity; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾向性[qīng xiàng xìng, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] tendency; tendentious [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ傾向[データけいこう, de-ta keikou] data trend, data tendency [Add to Longdo]
向き[むき, muki] orientation, , direction, seriousness, tendency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tendency \Tend"en*cy\, n.; pl. {Tendencies}. [L. tendents,
   -entis, p. pr. of tendere: cf. F. tendance. See {Tend} to
   move.]
   Direction or course toward any place, object, effect, or
   result; drift; causal or efficient influence to bring about
   an effect or result.
   [1913 Webster]
 
      Writings of this kind, if conducted with candor, have a
      more particular tendency to the good of their country.
                          --Addison.
   [1913 Webster]
 
      In every experimental science, there is a tendency
      toward perfection.            --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Disposition; inclination; proneness; drift; scope; aim.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tendency
   n 1: an attitude of mind especially one that favors one
      alternative over others; "he had an inclination to give up
      too easily"; "a tendency to be too strict" [syn:
      {inclination}, {disposition}, {tendency}]
   2: an inclination to do something; "he felt leanings toward
     frivolity" [syn: {leaning}, {propensity}, {tendency}]
   3: a characteristic likelihood of or natural disposition toward
     a certain condition or character or effect; "the alkaline
     inclination of the local waters"; "fabric with a tendency to
     shrink" [syn: {tendency}, {inclination}]
   4: a general direction in which something tends to move; "the
     shoreward tendency of the current"; "the trend of the stock
     market" [syn: {tendency}, {trend}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top