Search result for

temptation

(57 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -temptation-, *temptation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temptation[N] การล่อ, See also: การล่อใจ, Syn. attraction, fascination, lure, inducement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
temptation(เทมพฺเท'เชิน) n. การล่อ,การยั่วใจ,การล่อใจ,สิ่งล่อใจ., See also: al adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
temptation(n) การยั่วยวน,สิ่งล่อใจ,การล่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Temptationอบายมุข [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
temptation (n) ความพยายาม
See also: S. a tempting or being tempted ,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
- Now, you see, the world is full of temptations.ตอนนี้คุณเห็นโลกที่เต็มไปด้วย ความเย้ายวน Pinocchio (1940)
- Temptations? Yep.ติดตลาด? Pinocchio (1940)
Temptations.อ๋อ ติดตลาด Pinocchio (1940)
When you meet temptation and the urge is very strongเมื่อคุณพบสิ่งล่อใจ และกระตุ้นให้มีความแข็งแรง มาก Pinocchio (1940)
Remember what I said about temptation? - Uh-huh.โปรดจำไว้ว่าสิ่งที่ฉันพูด เกี่ยวกับสิ่งล่อใจ? Pinocchio (1940)
Though he was sure no local people would steal... ... the old man thought a gaff and a harpoon... ... were needless temptations to leave in a boat.และแม้ว่าเขาจะเป็นค่อนข้าง แน่ใจว่า ไม่มีคนในท้องถิ่นจะขโมยจาก เขา ชายชราคนหนึ่งคิดว่าฉมวก และฉมวกอยู่ The Old Man and the Sea (1958)
I couldn't resist the temptation, so I killed herฉันไม่ต้านการล่อ,\ Nso ที่ฉันฆ่าของเธอ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Lead us not into temptation, but deliver us from evil.""Phantasm (1979)
Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.โปรดช่วยเรามิให้หลงอุบายของปีศาจ นำพาเราหลีกหนีจากมัน The Lawnmower Man (1992)
Quite difficult, I would think for the police to resist the temptation...ยาก, ฉันคิดว่าสำหรับ ตำรวจเพื่อต่อต้านการล่อ ... In the Name of the Father (1993)
Look at it in any way you like. The temptation is not worth the risk.มองไปที่สิ่งที่หลานอยากให้เป็นสิ การล่อลวงไม่มีค่าพอให้เสี่ยงหรอก Episode #1.5 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
temptationBecause he was just like a child he yeilded to temptation.
temptationDon't yield to any temptation.
temptationFinally she gave in to temptation and ate the whole cake.
temptationHe gave in to the temptation.
temptationHe gave way to the temptation.
temptationHe gave way to the temptation again.
temptationHe is proof against temptation.
temptationHe made every effort to avoid yielding to the temptation to start drinking again.
temptationHe never gave in to temptation.
temptationHe never gave way to temptation.
temptationHe was so childish that he couldn't resist temptation.
temptationHe was weak enough to succumb to temptation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งจูงใจ[N] temptation, See also: enticement, lure, Syn. เครื่องล่อใจ, สิ่งล่อใจ, สิ่งดึงดูดใจ
สิ่งล่อใจ[N] temptation, See also: enticement, lure
สิ่งยั่วยวน[N] temptation, See also: lure, enticement, seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อใจ, Example: ผมรอดพ้นมาจากสิ่งยั่วยวนได้เพราะความหนักแน่นของจิตใจ
สิ่งล่อใจ[N] lure, See also: temptation, enticement, , seduction, inducement, allurement, incentive, Syn. สิ่งล่อตาล่อใจ, Example: คะแนนเป็นสิ่งล่อใจให้นักเรียนหมั่นเพียรเรียนหนังสือ, Thai definition: สิ่งซึ่งชักจูงให้กระทำตาม
การล่อ[N] temptation, See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction, Syn. การลวง, การหลอก, การหลอกลวง, การล่อลวง, การล่อหลอก, Example: การล่อซื้อยาบ้าของตำรวจครั้งนี้สามารถจับตัวการใหญ่ระดับชาติได้, Thai definition: การใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ
ความยั่วยวน[N] temptation, See also: fascination, banter, allure, seductiveness, attraction, Syn. ความยั่วยวนใจ, Example: การแต่งตัวของหญิงสาวก่อให้เกิดความยั่วยวนต่อสายตาของเพศชาย
สิ่งล่อใจ[N] temptation, See also: lure, seduction
สิ่งยั่วยุ[N] enticement, See also: temptation, allurement, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย
สิ่งยั่วยุ[N] enticement, See also: temptation, allurement, Example: สังคมสมัยใหม่มีสิ่งยั่วยุให้เด็กประพฤติตัวออกนอกลู่นอกทางมากมาย
สิ่งล่อใจ[N] temptation, See also: lure, seduction

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
เครื่องล่อ[X] (khreūang lø) EN: lure ; bait ; decoy ; temptation ; allure ; enticement   

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPTATION    T EH0 M T EY1 SH AH0 N
TEMPTATIONS    T EH0 M T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temptation    (n) (t e1 m p t ei1 sh @ n)
temptations    (n) (t e1 m p t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versuchung {f}; Verlockung {f} | Versuchungen {pl}; Verlockungen {pl} | in Versuchung führen | in Versuchung sein; in Versuchung kommentemptation | temptations | to lead into temptation | to be tempted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テンプテーション[, tenpute-shon] (n) temptation [Add to Longdo]
猫に鰹節[ねこにかつおぶし, nekonikatsuobushi] (exp) (id) temptation one can't resist; setting a wolf to mind the sheep; trusting a cat with milk [Add to Longdo]
浮気心[うわきごころ, uwakigokoro] (n) cheating heart; temptation to cheat on one's partner [Add to Longdo]
魔が差す[まがさす, magasasu] (exp,v5s) to be possessed by an evil spirit; to be tempted; to give in to an urge; to succumb to temptation [Add to Longdo]
迷う(P);紕う[まよう, mayou] (v5u,vi) (1) (See 道に迷う) to lose one's way; (2) (See 迷い・1) to waver; to hesitate; to be of two minds over; to be puzzled; to be perplexed; (3) to give into temptation; to lose control of oneself; (4) to turn in one's grave; (P) [Add to Longdo]
目の毒[めのどく, menodoku] (n) tempting thing; temptation; something that shouldn't be seen [Add to Longdo]
誘い[さそい(P);いざない, sasoi (P); izanai] (n) (1) invitation; introduction; (2) temptation; (P) [Add to Longdo]
誘惑[ゆうわく, yuuwaku] (n,vs) temptation; allurement; lure; seduction; (P) [Add to Longdo]
誘惑に負ける[ゆうわくにまける, yuuwakunimakeru] (exp,v1) to yield (succumb) to temptation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temptation \Temp*ta"tion\, n. [OF. temptation, tentation, F.
   tentation, L. tentatio.]
   1. The act of tempting, or enticing to evil; seduction.
    [1913 Webster]
 
       When the devil had ended all the temptation, he
       departed from him for a season.    --Luke iv. 13.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being tempted, or enticed to evil.
    [1913 Webster]
 
       Lead us not into temptation.     --Luke xi. 4.
    [1913 Webster]
 
   3. That which tempts; an inducement; an allurement,
    especially to something evil.
    [1913 Webster]
 
       Dare to be great, without a guilty crown;
       View it, and lay the bright temptation down.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 temptation
   n 1: something that seduces or has the quality to seduce [syn:
      {temptation}, {enticement}]
   2: the desire to have or do something that you know you should
     avoid; "he felt the temptation and his will power weakened"
   3: the act of influencing by exciting hope or desire; "his
     enticements were shameless" [syn: {enticement}, {temptation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top