Search result for

telling

(50 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -telling-, *telling*, tell
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
telling[ADJ] ที่สื่อข้อมูล
telling[ADJ] ที่เกิดผล, See also: มีผล, ได้ผล, Syn. effective, important, crucial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
telling(เทล'ลิง) adj. มีแรง,มีผล,ได้ผล,ชะงัด,เล่าเรื่อง,บอกเล่า.
storytelling(สทอรีเทล'ลิง) n. การเล่า (หรือเขียน) นิยายหรือนิทาน,การโกหก

English-Thai: Nontri Dictionary
telling(adj) อย่างแรง,ชะงัด,ได้ผล
telling(n) การเล่า,การบอก,การบรรยาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why don't you try telling the truth?ทำไมเธอไม่ลองพูดความจริงออกมาบ้างล่ะ? The Dark Night (2008)
Telling the model that has to wear my desigบอกนางแบบที่จะใส่งานของฉันว่า.. The Dark Night (2008)
Wh--come on. This is your body's way of telling you.เอาน่า นี่คือวิธีที่ร่างกายของนายมันจะบอกกับนาย The Dark Night (2008)
I am telling you that I am out for good.ฉันกำลังจะบอกว่า ฉันควรไปดีกว่า The Dark Night (2008)
Well, this is fate telling us we can't.ตอนนี้ชะตามันบอกเราแล้วว่า เราไม่สามารถ The Dark Night (2008)
Th-that's enough. Now I'm telling you to goพอได้แล้วล่ะ ตอนนี้ไปกันได้แล้ว The Dark Night (2008)
You know, and if we just start telling people...-แต่คุณเชื่อมั้ย? ถ้าเราเริ่มบอกพวกเขา The Dark Night (2008)
You're telling me you didn't have any fun with anyone all summer?นายกำลังบอกฉันว่าอย่าไปสนุกกับใครในช่วงหน้าร้อนนะเหรอ Never Been Marcused (2008)
Well, thank you for telling meอ๋อ ขอบคุณที่บอกฉัน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
... butI wroteyouafterthefashion show, telling you I had feelings for you.บอกเธอว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอ It's a Wonderful Lie (2008)
Oh, yeah. I'm--i was just telling dan. I'm fine.โอ้ อืม ฉันเพิ่งบอกแดนไปแล้วว่า สบายดี O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Mr. rose propose this evening at dinner. They be telling everyone at thanksgiving,Mr.Rose ขอคุณแม่ของคุณแต่งงานเมื่อตอนอาหารค่ำ The Magnificent Archibalds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tellingA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
tellingAre you suggesting that I am not telling the truth?
tellingAs he was drinking he got very merry and kept telling everybody just how much he hated hospitals.
tellingA tale never loses in the telling.
tellingAt first he had difficulty telling one student from another.
tellingBut you know, there's no telling about that other world.
tellingDon't degrade yourself by telling such a lie.
tellingFred is always telling lies.
tellingHave no hesitation in telling the truth.
tellingHe betrayed us by telling the enemy where we were.
tellingHe degraded himself by telling me lies.
tellingHe disgraced himself by telling a lie.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing   FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การเล่าเรื่อง[n.] (kān lao reūang) EN: storytelling   
ญาณศาสตร์[n.] (yānnasāt) EN: science of fortune-telling ; treatise on prophecy ; prognostication and prediction   

CMU English Pronouncing Dictionary
TELLING    T EH1 L IH0 NG
TELLINGLY    T EH1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
telling    (v) (t e1 l i ng)
tellingly    (a) (t e1 l i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクリ[, chikuri] (adv) type of prickling pain; tale telling; (P) [Add to Longdo]
パチこく[, pachi koku] (n) (sl) (See 嘘っぱち) telling a lie [Add to Longdo]
[えき, eki] (n) divination; fortune-telling [Add to Longdo]
易断[えきだん, ekidan] (n) divination; fortunetelling [Add to Longdo]
運勢判断[うんせいはんだん, unseihandan] (n) fortune-telling [Add to Longdo]
縁は異なもの[えんはいなもの, enhainamono] (exp) (See 縁は異なもの味なもの) inscrutable are the ways people are brought together; there is no telling how people are brought together [Add to Longdo]
花信風[かしんふう, kashinfuu] (n) spring wind telling the tidings of flowers [Add to Longdo]
滑る(P);辷る[すべる, suberu] (v5r,vi) (1) to glide; to slide (e.g. on skis); to slip; (2) to fail (an examination); to bomb (when telling a joke); (3) to drop; to go down; to come down; to fall (e.g. in status); (P) [Add to Longdo]
閑話休題[かんわきゅうだい, kanwakyuudai] (exp,n) Now let's return to the main subject; To return from the digression,.. (in a conversation, speech, or story-telling) [Add to Longdo]
気学[きがく, kigaku] (n) fortune telling based on Chinese twelve year cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tell \Tell\ (t[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Told} (t[=o]ld); p.
   pr. & vb. n. {Telling}.] [AS. tellan, from talu tale, number,
   speech; akin to D. tellen to count, G. z[aum]hlen, OHG.
   zellen to count, tell, say, Icel. telja, Dan. tale to speak,
   t[ae]lle to count. See {Tale} that which is told.]
   1. To mention one by one, or piece by piece; to recount; to
    enumerate; to reckon; to number; to count; as, to tell
    money. "An heap of coin he told." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       He telleth the number of the stars.  --Ps. cxlvii.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       Tell the joints of the body.     --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To utter or recite in detail; to give an account of; to
    narrate.
    [1913 Webster]
 
       Of which I shall tell all the array. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And not a man appears to tell their fate. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To make known; to publish; to disclose; to divulge.
    [1913 Webster]
 
       Why didst thou not tell me that she was thy wife?
                          --Gen. xii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   4. To give instruction to; to make report to; to acquaint; to
    teach; to inform.
    [1913 Webster]
 
       A secret pilgrimage,
       That you to-day promised to tell me of? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To order; to request; to command.
    [1913 Webster]
 
       He told her not to be frightened.   --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   6. To discern so as to report; to ascertain by observing; to
    find out; to discover; as, I can not tell where one color
    ends and the other begins.
    [1913 Webster]
 
   7. To make account of; to regard; to reckon; to value; to
    estimate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I ne told no dainity of her love.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Tell, though equivalent in some respect to speak and
      say, has not always the same application. We say, to
      tell truth or falsehood, to tell a number, to tell the
      reasons, to tell something or nothing; but we never
      say, to tell a speech, discourse, or oration, or to
      tell an argument or a lesson. It is much used in
      commands; as, tell me the whole story; tell me all you
      know.
      [1913 Webster]
 
   {To tell off}, to count; to divide. --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To communicate; impart; reveal; disclose; inform;
     acquaint; report; repeat; rehearse; recite.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Telling \Tell"ing\, a.
   Operating with great effect; effective; as, a telling speech.
   -- {Tell"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 telling
   adj 1: disclosing unintentionally; "a telling smile"; "a
       telltale panel of lights"; "a telltale patch of oil on
       the water marked where the boat went down" [syn:
       {revealing}, {telling}, {telltale(a)}]
   2: powerfully persuasive; "a cogent argument"; "a telling
     presentation"; "a weighty argument" [syn: {cogent},
     {telling}, {weighty}]
   3: producing a strong effect; "gave an impressive performance as
     Othello"; "a telling gesture" [syn: {impressive}, {telling}]
   n 1: an act of narration; "he was the hero according to his own
      relation"; "his endless recounting of the incident
      eventually became unbearable" [syn: {relation}, {telling},
      {recounting}]
   2: informing by words [syn: {telling}, {apprisal},
     {notification}]
   3: disclosing information or giving evidence about another [syn:
     {tattle}, {singing}, {telling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top