Search result for

television

(102 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -television-, *television*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
television[N] เครื่องรับโทรทัศน์, See also: โทรทัศน์, ทีวี, Syn. T.V., teevee, tube, boob tube, box
television[N] รายการทางโทรทัศน์
television[N] ธุรกิจโทรทัศน์
television program[N] รายการโทรทัศน์
television station[N] สถานีโทรทัศน์, Syn. station, studio

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
television(เทล'ละวิชเชิิน) n. โทรทัศน์,การถ่ายโทรทัศน์,ขอบข่ายการถ่ายทอดโทรทัศน์,เครื่องโทรทัศน์., See also: televisional adj. televisionary adj.
national television standคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระบบโทรทัศน์ใช้ตัวย่อว่า NTSC (อ่านว่า เอนทีเอสซี) หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนดมาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่น กำหนดว่า ต้องมีอัตราการส่งเท่าไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตร ฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรปใช้มาตรฐาน PAL
public televisionn. โทรทัศน์เพื่อชุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
television(n) วิทยุโทรภาพ,โทรทัศน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Televisionโทรทัศน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Televisionโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television actors and actressesนักแสดงโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television adaptationsงานดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television advertisingโฆษณาทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Television advertising and childrenโฆษณาทางโทรทัศน์กับเด็ก [TU Subject Heading]
Television and childrenโทรทัศน์กับเด็ก [TU Subject Heading]
Television and familyโทรทัศน์กับครอบครัว [TU Subject Heading]
Television and musicโทรทัศน์กับดนตรี [TU Subject Heading]
Television and older peopleโทรทัศน์กับผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Television viewers, behold our hero, Mrของหมูๆ ท่านผู้ชมคะ ฮีโร่ของพวกเรา มิสเตอร์ซาตานค่ะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
The number-one new drama on televisionดราม่าอันดับหนึ่งบนทีวีขณะนี้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
You know what that is, television?นายรู้จักไม๊? Bolt (2008)
I'll tell you what, if you guys can help me find Penny, the girl from the television show I'd love to hear more about this aliens idea, but on the way.เด็กผู้หญิงที่มาจากรายการโชว์น่ะ.. ฉันจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่จะได้ร่วมวงสนทนา \ เกี่ยวกับไอเดียเรื่องเอเลี่ยนของพวกนาย.. Bolt (2008)
And as for the television's so-called plan Batman has no jurisdiction.แล้วไอ้คนในทีวี ที่บอกว่ามีแผน ...แบทแมน ไม่มีอำนาจตัดสิน The Dark Knight (2008)
Newspaper articles, television interviews, and the story of the village.ข่าวในหนังสือพิมพ์, สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์, และเรื่องราวของหมู่บ้าน. Episode #1.8 (2008)
She has a refrigerator, couch, even a television set.มีตู้เย็น โซฟา แม้แต่โฮมเธียเตอร์ Body of Lies (2008)
...planes that can transmit remote television pictures... of Iraqi ships and other targets.#.. แผนการที่สามารถ ส่งภาพระยะไกล ของเรือรบจากอิรักและเป้าหมายอื่นๆ# Marley & Me (2008)
He went on television.เขาออกทีวี Frost/Nixon (2008)
I was at home with friends, and we were watching television at home.ผมอยู่ที่บ้านกับเพื่อน และพวกเรา กำลังชมรายการโทรทัศน์ Frost/Nixon (2008)
He understood television.เขาเข้าใจใช้โทรทัศน์ Frost/Nixon (2008)
"When Richard Nixon faces the television cameras"เมื่อริชาร์ด นิกสันเจอกล้องทีวี Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
televisionA child will depend on the television.
televisionAlthough it is not thing bad in itself, many men are watching television in many cases too much.
televisionAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.
televisionAs I entered a tearoom, I found two young men watching a wrestling match on television.
televisionA television set used to be a luxury.
televisionBe sure to switch off the television before you go to sleep.
televisionBill turned on the television.
televisionBlack and white television sets have gone out of date.
televisionCan you imagine what life would be like without television?
televisionChildren like watching television.
televisionChildren must go to bed early without watching television.
televisionCommercial television is an effective medium for advertising.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จอรับภาพ[N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
รายการโทรทัศน์[N] television programmes, See also: programs
สถานีโทรทัศน์[N] television station, Example: ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ทั้งหมด 5 สถานี, Count unit: สถานนี, แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่ทำการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพไปสู่โทรทัศน์
สื่อโทรทัศน์[N] television media, Example: รัฐมนตรีฯ คลัง แถลงมาตรการฟื้นฟูความมั่นคงทางสื่อโทรทัศน์ร่วม 1 ชั่วโมง, Thai definition: การทำให้ผู้คนเห็นหรือทราบข้อความ โดยผ่านทางโทรทัศน์
โทรทัศน์[N] television, See also: TV, Syn. ทีวี, Example: ข้าพเจ้าได้ยินคำสรรเสริญเยินยอท่านกันหนาหู ทั้งจากหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: กระบวนการถ่ายทอดเสียงและภาพได้พร้อมกันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยวิธีเปลี่ยนคลื่นเสียงและภาพให้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกสู่อากาศ
วิทยุโทรทัศน์[N] television, Syn. โทรทัศน์, วิทยุโทรภาพ, Example: หลังจากนี้ผมจะให้คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เผยแพร่เรื่องศีลธรรมให้มากขึ้น, Count unit: เครื่อง
สถานีวิทยุโทรทัศน์[N] television station, Example: ประชาชนจับจ้องไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ของหน่วยราชการต่างๆ
จอโทรทัศน์[N] television screen, See also: telescreen, television, Syn. จอทีวี, จอแก้ว, Example: ถ้าคุณสังเกตให้ดีๆ บริเวณหน้าจอโทรทัศน์ของคุณจะมีฝุ่นมากกว่าบริเวณอื่นๆ, Count unit: จอ
ทีวี[N] television, See also: TV, Syn. โทรทัศน์, Count unit: เครื่อง
ละครโทรทัศน์[N] TV play, See also: television play, Syn. ละครทีวี, Example: ผลงานการประพันธ์บทละครของเขาเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชน ในรูปของละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์, Count unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างซ่อมโทรทัศน์[n. exp.] (chang sǿm thōrathat) EN: television repairman   FR: réparateur de télévision [m]
ช่องโทรทัศน์[n. exp.] (chǿng thōrathat) EN: TV channel   FR: chaîne de télévision [f]
ดาราทีวี[n. exp.] (dārā thīwī) EN: t.v. star   FR: vedette de la télévision [f]
ดูทีวี[v. exp.] (dū thīwī) EN: watch TV   FR: regarder la télévision
ดูโทรทัศน์[v. exp.] (dū thōrathat) EN: watching television   FR: regarder la télévision
ห้องที่มีทีวี[n. exp.] (hǿng thī mī thīwī) EN: room with a television   FR: chambre avec télévision [f]
จอโทรทัศน์[n. exp.] (jø thōrathat) EN: television screen   FR: écran de télévision [m]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
นั่งหน้าโทรทัศน์[v. exp.] (nang nā thōrathat) FR: s'asseoir devant la télévision
รายการทางโทรทัศน์[n. exp.] (rāikān thāng thōrathat) EN: television series   FR: série télévisée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TELEVISION    T EH1 L AH0 V IH2 ZH AH0 N
TELEVISIONS    T EH1 L AH0 V IH2 ZH AH0 N Z
TELEVISION'S    T EH1 L AH0 V IH2 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
television    (n) (t e1 l i v i zh n)
televisions    (n) (t e1 l i v i zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsehapparat {m}; Fernsehgerät {n}; Fernseher {m}television set; TV (set) [Add to Longdo]
Fernsehfilm {m} | Fernsehfilme {pl}television film | television films [Add to Longdo]
Fernsehstörungen {pl}television interference [Add to Longdo]
Fernsehturm {m}television tower [Add to Longdo]
Television {f}television [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.) [Add to Longdo]
アウトテイク[, autoteiku] (n) outtake (of a film, television program, etc.) [Add to Longdo]
インターネットテレビ[, inta-nettoterebi] (n) {comp} Internet television; Internet TV [Add to Longdo]
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P) [Add to Longdo]
インタラクティブテレビ[, intarakuteibuterebi] (n) {comp} interactive television [Add to Longdo]
オルシコン[, orushikon] (n) orthicon (early form of television camera tube) [Add to Longdo]
カウチポテト[, kauchipoteto] (n) couch potato; television addict; (P) [Add to Longdo]
カラーバー[, kara-ba-] (n) color bars (television test pattern); colour bars [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
银屏[yín píng, ˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] television; TV screen; the silver screen [Add to Longdo]
电视[diàn shì, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, / ] television; TV [Add to Longdo]
电视广播[diàn shì guǎng bō, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] television broadcast; telecast; videocast [Add to Longdo]
电视机[diàn shì jī, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧ, / ] television (set) [Add to Longdo]
电视节目[diàn shì jié mù, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] television program [Add to Longdo]
电视台[diàn shì tái, ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] television station [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal [Add to Longdo]
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program [Add to Longdo]
ローカルテレビ[ろーかるてれび, ro-karuterebi] local television [Add to Longdo]
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV [Add to Longdo]
高品位テレビ[こうひんテレビ, kouhin terebi] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
高品位テレビジョン[こうひんいテレビジョン, kouhin'i terebijon] high definition television (HDTV) [Add to Longdo]
受信機[じゅしんき, jushinki] (television, radio, etc.) receiver [Add to Longdo]
放送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 electronic device \electronic device\ n.
   a device depending on the principles of electronics and using
   the manipulation of electron flow for its operation.
   [PJC]
 
   Note: Numerous electronic devices are in daily use, among
      them the {television}, {radio}, {computer}, {robot},
      {transmitter}, {receiver}, {VCR}, {CD player}, etc.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 television
   n 1: broadcasting visual images of stationary or moving objects;
      "she is a star of screen and video"; "Television is a
      medium because it is neither rare nor well done" - Ernie
      Kovacs [syn: {television}, {telecasting}, {TV}, {video}]
   2: a telecommunication system that transmits images of objects
     (stationary or moving) between distant points [syn:
     {television}, {television system}]
   3: an electronic device that receives television signals and
     displays them on a screen; "the British call a tv set a
     telly" [syn: {television receiver}, {television}, {television
     set}, {tv}, {tv set}, {idiot box}, {boob tube}, {telly},
     {goggle box}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 television
   television; TV
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Television [teːleːviːziːoːn] (n) , s.(f )
   television
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top