Search result for

telescope

(69 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -telescope-, *telescope*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
telescope[N] กล้องโทรทรรศน์, See also: กล้องส่องทางไกล, เครื่องส่องทางไกล, Syn. binoculars, optical instrument
telescope into[PHRV] ทำให้หดสั้น, See also: ทำให้สั้นเข้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
telescope(เทล'ลีสโคพ) n. กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,เครื่องส่องทางไกล. vt.,vi. สวมเข้ากัน,เกยกัน,เสียบเข้ากัน,ทำให้สั้นเข้า,ย่อ,ทำให้ข้น,ประสานงา,หดสั้น,ย่อ,เข้มข้นขึ้น, See also: telescopic adj. telescopical adj., Syn. com

English-Thai: Nontri Dictionary
telescope(n) กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล
telescope(vt) เกยกัน,ย่อ,เสียบเข้ากัน,สวมเข้ากัน,ทำให้ข้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
telescoped metaphor; complex metaphorอุปลักษณ์ซับซ้อน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
telescopeกล้องโทรทรรศน์, อุปกรณ์ใช้ส่องดูวัตถุที่อยู่ไกล ๆ โดยขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  และช่วยให้เห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or a telescope.หรือกล้องส่องทางไกล You've Got Yale! (2009)
My dad sent me a telescope for my birthday.พ่อฉันส่งกล้องส่องทางไกลให้ในวันเกิด Episode #1.22 (2009)
Another telescope.กล้องดูดาว Episode #1.22 (2009)
With the telescope that his parents bought him, he loves to star gaze.ด้วยกล้องดูดาวที่พ่อซื้อให้เขา ...เขายังรักการดูดาวด้วย Episode #1.24 (2009)
It'll be so great if I could see the sky through a telescope or something.มันจะดีถ้าฉันสามารถดูมันผ่านกล้องดูดาวหรืออย่างอื่น Episode #1.24 (2009)
Just through the lens of a telescope when she goes in and out of that nasty yogurt shop.แค่ผ่านทางเลน์เทเลสโคป ตอนที่เธอเดินเข้าออกร้านโยเกิร์ต Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Strange feeling like I'm looking at it down the wrong end of a telescope.มันรู้สึกแปลกเหมือนฉันกำลังมอง ดูกล้องโทรทรรศน์ผิดด้าน Episode #1.1 (2010)
You're going to be monitoring the telescope for 12 hours, and by my estimate, you've only selected seven hours of reading material.นายต้องส่องกล้องดูดาวตั้ง 12 ชม. ตามการคำนวณของฉัน นายเลือก หนังสือไปพออ่านแค่ 7 ชม.เอง The Boyfriend Complexity (2010)
So where's the telescope?กล้องดูดาวอยู่ไหนล่ะ The Boyfriend Complexity (2010)
I'd like you to reposition the telescope, please.ผมอยากให้เปลี่ยนทิศทาง ของกล้องดูดาวครับ The Boyfriend Complexity (2010)
Looked through a telescope, saw some stars.ส่องกล้องดูดาว เห็นดวงดาว The Boyfriend Complexity (2010)
You waited months for time with that telescope.นายรอโอกาสนี้ มาตั้งหลายเดือน The Boyfriend Complexity (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
telescopeDo you know the difference between a microscope and a telescope?
telescopeHe adjusted the telescope to his sight.
telescopeHe applied his eye to a telescope. [Old-fashioned]
telescopeHe looked at the ship through his telescope.
telescopeHe was engaged in making a telescope.
telescopeI adjusted the telescope to my vision.
telescopeIt was identified by telescope as a torch.
telescopeSeen through a telescope, the planets take on completely a new appearance.
telescopeThe girl had a telescope in her hand.
telescopeThe space telescope will help us know the universe much better than before.
telescopeThe two vans telescoped together.
telescopeThe view of Mars through earthly telescopes suggested that all was serene.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้องโทรทัศน์[N] telescope, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, Example: หุ่นยนต์บางตัวอาจจะมีประสาทรู้สึก เช่น มีกล้องโทรทัศน์ติดเอาไว้ทำให้มองเห็นได้, Count unit: ตัว, Thai definition: กล้องสำหรับดูของไกลให้เห็นใกล้
กล้องดูดาว[N] telescope, Example: ที่ท้องฟ้าจำลองมีกล้องดูดาวไว้บริการแก่ผู้เข้าชม, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือสำหรับส่องดูวัตถุบนท้องฟ้า
กล้องโทรทรรศน์[N] telescope, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทัศน์, Example: กล้องโทรทรรศน์มีไว้เพื่อส่องดูทางไกล, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์กำลังขยายสูงสำหรับส่องดูวัตถุในระยะไกล
โทรทรรศน์[N] telescope, See also: binoculars, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทรรศน์, Example: เราส่องดูดวง อาทิตย์โดยกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งมีอุปกรณ์กรองแสงและความร้อนจัดเพื่อป้องกันอันตรายแก่ดวงตา, Thai definition: กล้องส่องดูสิ่งของอยู่ไกลให้เห็นใกล้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้อง[n.] (klǿng) EN: [classifier : cameras ; binoculars ; telescopes ; microscopes]   FR: [classificateur : appareils photographiques ; jumelles ; télescopes ; microscopes]
กล้องส่องดูดาว[n. exp.] (kløng sǿngdū dāo) EN: telescope   FR: télescope [m]
กล้องสองตายักษ์[n. exp.] (klǿngsøngtā yak) EN: large binocular telescope   
กล้องถ่ายภาพรายละเอียดสูง[n. exp.] (klǿng thāi phāp rāi laīet sūng) EN: panchromatic telescope   FR: télescope panchromatique [m]
กล้องโทรทรรศน์[n.] (klǿng thōrathat) EN: telescope   FR: télescope [m]
กล้องโทรทรรศน์ช่วงคลื่นแสงสว่าง[n. exp.] (klǿng thōrathat chūang khleūn saēng sawāng) EN: optical telescope   FR: télescope optique [m]
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ[n. exp.] (klǿng thōrathat witthayu) EN: radio telescope   FR: radiotélescope [m]
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: collide ; meet   FR: se télescoper
โทรทรรศน์[n.] (thōrathat) EN: telescope   FR: télescope [m]
วิทยุโทรทรรศน์[n.] (witthayu thōrathat) EN: radio telescope   FR: radiotélescope [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TELESCOPE    T EH1 L AH0 S K OW2 P
TELESCOPES    T EH1 L AH0 S K OW2 P S
TELESCOPE'S    T EH1 L AH0 S K OW2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
telescope    (v) (t e1 l i s k ou p)
telescoped    (v) (t e1 l i s k ou p t)
telescopes    (v) (t e1 l i s k ou p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernrohr {n} | Fernrohre {pl}telescope | telescopes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガリレイ式望遠鏡[ガリレイしきぼうえんきょう, garirei shikibouenkyou] (n) Galilean telescope [Add to Longdo]
ケプラー式望遠鏡[ケプラーしきぼうえんきょう, kepura-shikibouenkyou] (n) Keplerian telescope [Add to Longdo]
スペーステレスコープ[, supe-suteresuko-pu] (n) space telescope [Add to Longdo]
テレスコープ[, teresuko-pu] (n) telescope [Add to Longdo]
ニュートン式望遠鏡[ニュートンしきぼうえんきょう, nyu-ton shikibouenkyou] (n) Newtonian telescope (having a secondary mirror at 45 degrees, reflecting light into the eyepiece) [Add to Longdo]
ハッブル宇宙望遠鏡[ハッブルうちゅうぼうえんきょう, habburu uchuubouenkyou] (n) Hubble Space Telescope [Add to Longdo]
ハッブル望遠鏡[ハッブルぼうえんきょう, habburu bouenkyou] (n) Hubble telescope [Add to Longdo]
宇宙望遠鏡[うちゅうぼうえんきょう, uchuubouenkyou] (n) space telescope [Add to Longdo]
遠眼鏡[とおめがね;えんがんきょう, toomegane ; engankyou] (n) (1) (obs) spectacles for far-sightedness; (2) telescope [Add to Longdo]
可視光望遠鏡[かしこうぼうえんきょう, kashikoubouenkyou] (n) optical telescope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
望远镜[wàng yuǎn jìng, ㄨㄤˋ ㄩㄢˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] telescope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Telescope \Tel"e*scope\, n. [Gr. ? viewing afar, farseeing; ?
   far, far off + ? a watcher, akin to ? to view: cf. F.
   t['e]lescope. See {Telegraph}, and {-scope}.]
   An optical instrument used in viewing distant objects, as the
   heavenly bodies.
   [1913 Webster]
 
   Note: A telescope assists the eye chiefly in two ways; first,
      by enlarging the visual angle under which a distant
      object is seen, and thus magnifying that object; and,
      secondly, by collecting, and conveying to the eye, a
      larger beam of light than would enter the naked organ,
      thus rendering objects distinct and visible which would
      otherwise be indistinct and or invisible. Its essential
      parts are the object glass, or concave mirror, which
      collects the beam of light, and forms an image of the
      object, and the eyeglass, which is a microscope, by
      which the image is magnified.
      [1913 Webster]
 
   {Achromatic telescope}. See under {Achromatic}.
 
   {Aplanatic telescope}, a telescope having an aplanatic
    eyepiece.
 
   {Astronomical telescope}, a telescope which has a simple
    eyepiece so constructed or used as not to reverse the
    image formed by the object glass, and consequently
    exhibits objects inverted, which is not a hindrance in
    astronomical observations.
 
   {Cassegrainian telescope}, a reflecting telescope invented by
    Cassegrain, which differs from the Gregorian only in
    having the secondary speculum convex instead of concave,
    and placed nearer the large speculum. The Cassegrainian
    represents objects inverted; the Gregorian, in their
    natural position. The Melbourne telescope (see Illust.
    under {Reflecting telescope}, below) is a Cassegrainian
    telescope.
 
   {Dialytic telescope}. See under {Dialytic}.
 
   {Equatorial telescope}. See the Note under {Equatorial}.
 
   {Galilean telescope}, a refracting telescope in which the
    eyeglass is a concave instead of a convex lens, as in the
    common opera glass. This was the construction originally
    adopted by Galileo, the inventor of the instrument. It
    exhibits the objects erect, that is, in their natural
    positions.
 
   {Gregorian telescope}, a form of reflecting telescope. See
    under {Gregorian}.
 
   {Herschelian telescope}, a reflecting telescope of the form
    invented by Sir William Herschel, in which only one
    speculum is employed, by means of which an image of the
    object is formed near one side of the open end of the
    tube, and to this the eyeglass is applied directly.
 
   {Newtonian telescope}, a form of reflecting telescope. See
    under {Newtonian}.
 
   {Photographic telescope}, a telescope specially constructed
    to make photographs of the heavenly bodies.
 
   {Prism telescope}. See {Teinoscope}.
 
   {Reflecting telescope}, a telescope in which the image is
    formed by a speculum or mirror (or usually by two
    speculums, a large one at the lower end of the telescope,
    and the smaller one near the open end) instead of an
    object glass. See {Gregorian, Cassegrainian, Herschelian,
    & Newtonian, telescopes}, above.
 
   {Refracting telescope}, a telescope in which the image is
    formed by refraction through an object glass.
 
   {Telescope carp} (Zool.), the telescope fish.
 
   {Telescope fish} (Zool.), a monstrous variety of the goldfish
    having very protuberant eyes.
 
   {Telescope fly} (Zool.), any two-winged fly of the genus
    {Diopsis}, native of Africa and Asia. The telescope flies
    are remarkable for having the eyes raised on very long
    stalks.
 
   {Telescope shell} (Zool.), an elongated gastropod ({Cerithium
    telescopium}) having numerous flattened whorls.
 
   {Telescope sight} (Firearms), a slender telescope attached to
    the barrel, having cross wires in the eyepiece and used as
    a sight.
 
   {Terrestrial telescope}, a telescope whose eyepiece has one
    or two lenses more than the astronomical, for the purpose
    of inverting the image, and exhibiting objects erect.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Telescope \Tel"e*scope\, v. i. [imp. & p. p. {Telescoped}; p.
   pr. & vb. n. {Telescoping}.]
   To slide or pass one within another, after the manner of the
   sections of a small telescope or spyglass; to come into
   collision, as railway cars, in such a manner that one runs
   into another; to become compressed in the manner of a
   telescope, due to a collision or other force. [Recent]
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Telescope \Tel"e*scope\, v. t.
   1. To cause to come into collision, so as to telescope.
    [Recent]
    [1913 Webster]
 
   2. to shorten or abridge significantly; as, to telescope a
    whole semester's lectures into one week.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Telescope \Tel"e*scope\ (t[e^]l"[-e]*sk[=o]p), a.
   Capable of being extended or compacted, like a telescope, by
   the sliding of joints or parts one within the other;
   telescopic; as, a telescope bag; telescope table, etc.; --
   now more commonly replaced by the term {telescoping}.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Telescoping \Tel"e*scop`ing\ (t[e^]l"[-e]*sk[=o]p`[i^]ng), a.
   Capable of being extended or compacted, like a telescope, by
   the sliding of sections or parts one within the other;
   telescopic; as, telescoping tripod legs; a telescoping table,
   etc.; -- a term replacing the formerly used {telescope}.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 telescope
   n 1: a magnifier of images of distant objects [syn: {telescope},
      {scope}]
   v 1: crush together or collapse; "In the accident, the cars
      telescoped"; "my hiking sticks telescope and can be put
      into the backpack"
   2: make smaller or shorter; "the novel was telescoped into a
     short play"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top