หรือคุณหมายถึง techniqü?
Search result for

technique

(75 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -technique-, *technique*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
technique[N] เทคนิค, See also: กลวิธี (เฉพาะด้าน), Syn. procedure, system, way, method
technique[N] หลักวิชา, See also: วิชาการ
technique[N] ความสามารถพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
technique(เทคนิค') n. เทคนิค,กลวิธี,ศิลปะ,ฝีมือ,หลักวิชา,ความสามารถทางเทคนิค,วิธีการดึงดูดความสนใจ, Syn. craft,style,formula

English-Thai: Nontri Dictionary
technique(n) ศิลปะ,วิธีการ,หลักวิชา,เทคนิค,ฝีมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
techniqueกลวิธี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Techniqueเทคนิค [TU Subject Heading]
techniqueเทคนิค, วิธีการหรือความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've got a different technique.ฉันมีเทคนิคที่แตกต่างกัน 12 Angry Men (1957)
The technique of classical ballet...เทคนิคของบัลเล่ต์คลาสสิค... Suspiria (1977)
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ Airplane! (1980)
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives.เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา First Blood (1982)
And we don't have enough fuel to slow ourselves down so we are about to use a technique called aero-braking.และเราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียง พอที่จะชะลอตัว ตัวเองลงเพื่อให้เรามีเกี่ยวกับ จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเบรก อากาศ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I was probing to determining muscle tone and skeletal girth. it's a new technique!ผมกำลังวัดแนวกล้ามเนื้อ และโครงกระดูก มันเป็นเทคนิคใหม่ Spies Like Us (1985)
You taught me using any technique that works never to limit myself to one style to keep an open mind.คุณสอนผมใช้เทคนิคที่ทำงานใด ๆ ... ... ไม่เคยที่จะ จำกัด ตัวเองให้รูปแบบหนึ่ง ... ... เพื่อให้เปิดใจ Bloodsport (1988)
No, I have actually. I mean, nothing so extraordinary as Jenner, obviously... but l-- l used my cryogenic technique to freeze one of my own eggs.ฉันเคยทำนะ ถึงจะไม่บ้าบิ่นเหมือนเจนเนอร์ก็เถอะ แต่ฉัน ฉันใช้เทคนิกงานของฉัน แช่แข็งกับไข่ของตัวเอง Junior (1994)
Got my technique down and everything. I don't be tickling' or nothin'.มีเทคนิคของฉันลงและทุกอย่าง ฉันไม่ได้รับการ ticklin 'หรือไม่มีอะไร Pulp Fiction (1994)
Technique.เทคนิค Heat (1995)
Even though a more current technique would be harder to trace it might also arouse suspicion about Colonel Malles' role in this affair.ถึงแม้ว่าเทคนิคนี้จะแกะรอยได้ยากก็เถอะ- แต่มันก็สร้างข้อสงสัยในตัวพันเอกมาเลซได้ Ghost in the Shell (1995)
Engraved with a technique I lost by the time of the Han Dynasty.เทคนิคการแกะสลัก ที่ศูญไปในสมัยราชวงค์ แฮน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
techniqueA confidence man polishes his "hood winking" or "eye-washing" techniques before bilking a new victim.
techniqueA good diplomat is a person who practices the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
techniqueA good diplomat is a person who practises the technique of letting someone else let the cat out of the bag.
techniqueHe has excellent techniques which would outdo a specialist.
techniqueHer technique is superb, but she needs to play with more expression.
techniqueHis technique was absolutely amazing.
techniqueHis technique was unique and absolutely amazing.
techniqueI found out about a back-door registration technique from his secretary.
techniqueIn judo technique is more important than strength.
techniqueIt doesn't taste all that great for all the effort and technique the chef put into it.
techniqueI think that against somebody like that, it's when my seemingly-elegant techniques are seen through that I am defeated.
techniqueIt is the correct approach to modern ski technique.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคล็ด[N] technique, See also: knack, trick, Syn. เทคนิค, เคล็ดลับ, กลยุทธ์, Example: วิศวกรรู้เคล็ดในการควบคุมเครื่องจักรแบบใหม่, Count unit: ข้อ, Thai definition: วิธีการที่ฉลาด พลิกแพลง ใช้ในการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เคล็ด[N] trick, See also: technique, Syn. กลเม็ด, กลยุทธ, Example: รัฐบาลทำการแก้เคล็ดเพื่อปรับปรุงต่ออายุรัฐบาล โดยการใช้แผนสายฟ้าฟาดตัดสินใจในการปรับคณะรัฐมนตรี, Count unit: ข้อ, Thai definition: การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นวิธีปัดเป่าหรือกันภัยหรือเหตุร้ายที่จะมีมา เช่น ต้นไม้บางชนิดไม่มีลูก เชื่อกันว่าถ้าเอามีดไปสับต้นเป็นเคล็ดแล้วจะมีลูก
ลูกไม้[N] technique, See also: trick, trickery, game, dirty trick, Syn. กระบวนท่า, Example: พี่เลี้ยงแนะนำให้นักมวยรู้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้และแนะลูกไม้ในการชกต่อย, Count unit: กระบวน, ท่า, ไม้, Thai definition: ท่ามวยหรือกระบี่กระบองซึ่งมีพลิกแพลงไปจากท่าปกติ
ลูกไม้[N] technique, See also: trick, trickery, game, dirty trick, Syn. กระบวนท่า, Example: พี่เลี้ยงแนะนำให้นักมวยรู้จุดอ่อนของคู่ต่อสู้และแนะลูกไม้ในการชกต่อย, Count unit: กระบวน, ท่า, ไม้, Thai definition: ท่ามวยหรือกระบี่กระบองซึ่งมีพลิกแพลงไปจากท่าปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างเขียนแบบ[n. exp.] (chang khīenbaēp) EN: draughtsman ; draftsman   FR: dessinateur industriel [m] ; dessinateur technique [m]
เคล็ด[n.] (khlet) EN: technique ; knack ; trick ; secret   FR: technique [f] ; secret [m] ; ficelles [fpl] (fig.)
เคล็ดลับ[n.] (khletlap) EN: secret ; secret technique ; secret mechanism ; secret key   FR: secret [m] ; truc [m] ; astuce [f] ; ficelles [fpl] (fig.) ; clé = clef [f]
กลเม็ดเด็ดพราย[n. exp.] (konlamet det phrāi) EN: trick ; finesse ; stratagem ; artifice ; ingenious device ; technique   
กระบวน[n.] (krabūan) EN: process ; strategy ; technique ; procedure ; method ; course   FR: procédé [m] ; procédure [f[ ; méthode [f]
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse   
หนังสือวิชาการ[n. exp.] (nangseū wichākān) EN: technical book   FR: livre technique [m]
โรงเรียนวิชาการ[n. exp.] (rōngrīen wichākān) EN: technical school ; vocational school   FR: école technique [f] ; école professionnelle [f]
ศัพท์เฉพาะ[n. exp.] (sap chaphǿ) EN: terminology ; technical term   FR: terme technique [m] ; terminologie [f]
ศิลป์[n.] (sin) EN: art ; arts ; technique   

CMU English Pronouncing Dictionary
TECHNIQUE    T EH0 K N IY1 K
TECHNIQUES    T EH0 K N IY1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
technique    (n) (t e1 k n ii1 k)
techniques    (n) (t e1 k n ii1 k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคนิค English: technique

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Technik {f} | Techniken {pl}technique | techniques [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P) [Add to Longdo]
ガウンテクニック;ガウン・テクニック[, gauntekunikku ; gaun . tekunikku] (n) gown technique (i.e. use of gowns in sterile environments) [Add to Longdo]
キックステップ[, kikkusuteppu] (n) kick step (mountaineering technique) [Add to Longdo]
セックステ[, sekkusute] (n) (abbr) (See セックステクニック) sexual technique [Add to Longdo]
セックステクニック[, sekkusutekunikku] (n) sexual technique [Add to Longdo]
テク[, teku] (n) (1) (abbr) technology; (2) (sl) technique; (P) [Add to Longdo]
テクニック[, tekunikku] (n) technique; (P) [Add to Longdo]
デルファイ法[デルファイほう, derufai hou] (n) Delphi technique [Add to Longdo]
ドライビングテクニック[, doraibingutekunikku] (n) driving technique [Add to Longdo]
ドラテク[, dorateku] (n) (abbr) (See ドライビングテクニック) driving technique [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手法[shǒu fǎ, ㄕㄡˇ ㄈㄚˇ, ] technique; trick; skill [Add to Longdo]
笔法[bǐ fǎ, ㄅㄧˇ ㄈㄚˇ, / ] technique of writing; calligraphy; or drawing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テクニック[てくにっく, tekunikku] technique [Add to Longdo]
ページング技法[ページんぐぎほう, pe-ji ngugihou] paging technique [Add to Longdo]
ランダマイズ技法[ランダマイズぎほう, randamaizu gihou] randomizing technique [Add to Longdo]
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique) [Add to Longdo]
暗号手法[あんごうしゅほう, angoushuhou] cryptography, cryptographic technique [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique [Add to Longdo]
技法[ぎほう, gihou] technique [Add to Longdo]
手法[しゅほう, shuhou] technique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Technique \Tech`nique"\, n. [F.]
   1. The method or manner of performance in any art; -- also
    called {technic}.
    [1913 Webster]
 
   2. The body of technical methods and procedures used in a
    science or craft.
    [PJC]
 
   3. the detailed movements used for executing an artistic
    performance; technical skill; artistic execution; as, a
    pianist's fingering technique.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 technique
   n 1: a practical method or art applied to some particular task
   2: skillfulness in the command of fundamentals deriving from
     practice and familiarity; "practice greatly improves
     proficiency" [syn: {proficiency}, {technique}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 technique [tɛknik]
   technics; technique
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top