Search result for

team

(131 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -team-, *team*
Possible hiragana form: てあん
English-Thai: Longdo Dictionary
blow off steam(vt phrase) ปลดปล่อยอารมณ์ (ที่เก็บกดไว้, ที่เก็บอัดไว้) เช่น How did you blow off steam after the first week of classes?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
team[N] กลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกัน, See also: คณะทำงาน, Syn. partners, troupe, company
team[N] กลุ่มสัตว์ที่ใช้เทียมรถ, See also: สัตว์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปที่ใช้ในการลากยานพาหนะ
team[VI] จัดทีม, See also: จัดกลุ่ม, ตั้งทีม, ตั้งกลุ่ม
team[VT] จัดทีม, See also: จัดกลุ่ม, ตั้งทีม, ตั้งกลุ่ม
team[VI] ขับยานพาหนะที่ใช้กลุ่มสัตว์ลากไป, Syn. pull, haul
team[VT] ขนย้ายโดยใช้สัตว์หลายตัวลากไป, Syn. pull, haul
team up[PHRV] ทำงานร่วมทีม
teammate[N] ผู้ร่วมกลุ่ม, See also: ผู้ร่วมคณะ, สมาชิกในคณะเดียวกัน, Syn. associate
teamster[N] คนขับรถบรรทุก, See also: คนขับรถสิบล้อ
teamwork[N] การกระทำร่วมกัน, See also: การร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ, Syn. collaboration, partisanship, union

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
team(ทีม) n. กอง,หน่วย,คณะ,ชุดนักกีฬา,กลุ่มคน,กลุ่มสัตว์. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่มหรือหน่วย,ขนส่งเป็นกลุ่ม,ใช้สัตว์เลี้ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงินให้เหมาทำ,ประสานกัน. adj. เกี่ยวกับ team ดังกล่าว., Syn. unit,crew,group
teammaten. ผู้รวมกลุ่ม,ผู้รวมคณะ,สมาชิกในคณะเดียวกัน
teamster(ทีม'สเทอะ) n. ผู้มีอาชีพขับรถบรรทุก,คนขับรถที่ใช้สัตว์หลายตัวลาก
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน
steam(สทีม) n. ไอน้ำ,ไอ,หมอก,กำลัง,พลังงาน,อำนาจvi. ปล่อยไอน้ำ,พ่นไอ,เป็นไอ,เคลื่อนที่ด้วยพลังไอน้ำ,โกรธ,แสดงความโกรธ vt. นึ่ง,อบ,ต้ม. adj. ด้วยไอน้ำ,ใช้ไอน้ำ,ทำไอน้ำ,เกี่ยวกับไอน้ำ.
steam bathn. การอบไอน้ำ (ชำระล้างร่างกายและทำให้สดชื่น) ,ห้องอบไอน้ำ
steam boilern. หม้อต้มน้ำให้เป็นไอ,หม้อไอน้ำ
steam enginen. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ., See also: steam-engine adj.
steam ga(u) ge เครื่องวัดความกดดันของไอน้ำ
steam roomห้องอบไอน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
team(n) พวก,ชุด,หน่วย,กอง,คณะ,กลุ่ม,ทีม
team(vi) รวมเป็นชุด,ขับรถบรรทุก,ขับรถไปเป็นทีม
teamster(n) คนขี่ม้าชุด,คนขับรถบรรทุก,สิงห์รถบรรทุก
teamwork(n) การทำงานเป็นพวก,การทำงานเป็นทีม,การกระทำร่วมกัน
STEAM steam engine(n) กลจักรไอน้ำ
steam(n) หมอก,ไอน้ำ,พลังงาน,กำลัง,อำนาจ
steam(vi) พ่นไอ,เป็นไอ,แล่น,อบ,นึ่ง
steamboat(n) เรือกลไฟ
steamer(n) หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ
steamroller(n) รถบดถนน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Team Buildingการสร้างทีมงาน [การจัดการความรู้]
Team Learningการเรียนรู้เป็นทีม [การจัดการความรู้]
Team policingการจัดชุดปฏิบัติการตำรวจ [TU Subject Heading]
Team Thailandทีมประเทศไทย หมายถึง รูปแบบของการทำงานที่เป็นเอกภาพของหน่วยราชการไทยในการปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อช่วยประหยัดงบประมาณ ขจัดความซ้ำซ้อน ลดการทำงานที่ไม่จำเป็นให้หมดไป และช่วยให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของการทำงาน แนวคิดเรื่องทีมประเทศไทยเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานของหน่วยงานไทย ในต่างประเทศ โดยเน้นให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจในต่างประเทศทำงานร่วมกัน อย่างมีเอกภาพ ไม่ซ้ำซ้อน มีทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันบนพื้นฐานของแผน งานรวมที่เป็นเอกภาพ (unified work plan) มีสำนักงานที่เป็นเอกภาพ (unified structure) และมีกรอบการประสานงานที่เป็นเอกภาพ (unified command) โดยมีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งรับผิดชอบภาพรวมของการดำเนินความสัมพันธ์กับ ต่างประเทศทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมในการประสานงาน ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการในต่างประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 [การทูต]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]
Teamersคนขับรถบรรทุกเป็นทีม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, apparently, half the soccer team at st jude'ใช่ เห็นได้ชัดว่า ครึ่งนึงของทีมฟุตบอลที่เซนต์ จูด Chuck in Real Life (2008)
Oh, it's so weird that you're on a team nowโอ้ มันแปลกๆที่พี่มาอยู่ในทีมตอนนี้ Chuck in Real Life (2008)
I mean, we do make a good team, but don't let our cover go to that big old head of yours.เราเป็นทีมที่ดี, แต่อย่าได้คิดอะไรเกินเลยกว่าเพื่อนร่วมทีมหล่ะ Committed (2008)
Sir, the last few teams have all disappeared.ท่านครับ ทีมงานของได้หายสาบสูญไปกันหมด Odyssey (2008)
My team is dead.ทีมฉันตายหมด Dead Space: Downfall (2008)
Once Kyne has studied the Marker, you can have your team run a full analysis.พอ ไคน์ศึกษาสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อย\\\ คุณตั้งทีมวิเคราะห์เต็มทีมได้เลย Dead Space: Downfall (2008)
Then out of nowhere, he kills two members of his dig team.แต่อยู่ดีๆ เขาก็ฆ่าลูกทีมตัวเองสองคน Dead Space: Downfall (2008)
We need to send a security team down there now, Captain.ตอนนี้เราต้องรีบส่งคนลงไปแล้วนะกัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
Dig team, come in. This is Ishimura, come in.ทีมขุดตอบด้วย ได้ยินอิชิมูระตอบด้วยเปลี่ยน Dead Space: Downfall (2008)
Sir, I need to take a team down there.ท่านค่ะ ฉันต้องนำลูกทีมลงไป Dead Space: Downfall (2008)
Vincent's team has secured the dock.ทีมวินเซนต์คุ้มกันลานจอดแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Vincent, get your team to A Deck mess hall on the double.วินเซนต์พาทีมไปที่ห้องโถงชั้นเอเดี๋ยวนี้ Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teamI heard the news that our team had won.
teamWe are happy to have you join our team.
teamOur team lost.
teamTo avoid confusion, the teams wore different colors.
teamThey participated in the team games.
teamOur team can easily beat your team in the first game.
teamHe is as good as any player on our team.
teamThis team is trained by a good coach.
teamTed is the second pitcher on the baseball team.
teamWhoever pitches, that team always loses.
teamIf it had not been for his timely hit, our team would have lost the game.
teamOur team competed with a powerful rival.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีมเวิร์ก[N] teamwork, Syn. คณะทำงาน, Example: การทำงานถ้าไม่เป็นทีมเวิร์กไม่เข้าคู่เข้าขางานก็ไม่ลื่นไหล
ลูกทีม[N] staff, See also: team, workforce, workers, staff member, Syn. สมาชิก, ผู้ร่วมทีม, Ant. หัวหน้าทีม, Example: ผู้นำพรรคที่ดีต้องสร้างผลงานให้ลูกทีมยอมรับ, Count unit: คน, Thai definition: สมาชิกที่ร่วมอยู่ในทีม
ทีม[N] team, See also: group, Syn. คณะ, พวก, กลุ่ม, กรุ๊ป, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ[n.] (ai) EN: gas ; vapour; steam   FR: vapeur [f]
ไอน้ำ[n. exp.] (ainām) EN: steam ; vapour   FR: vapeur (d'eau) [f]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite   FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; jeu [m] ; équipe [f] ; suite [f]
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ห่อหมก[n.] (hømok) EN: steamed fish curry in banana leaves ; seafood steamed in banana leaves   
ห่อหมกไก่[n. exp.] (hømok kai) EN: steamed chicken curry in banana leaves   
ห่อหมกหมู[n. exp.] (hømok mū) EN: steamed pork curry in banana leaves   
ห่อหมกปลา[n. exp.] (hømok plā) EN: steamed fish curry in banana leaves   FR: curry de poisson [m]
หัวหน้าทีม[n. exp.] (hūanā thīm) EN: team captain ; head   FR: capitaine (d'équipe)
จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน[n. exp.] (jittawitthayā kān phatthanā thīm ngān) EN: teamwork development psychology   

CMU English Pronouncing Dictionary
TEAM    T IY1 M
TEAMS    T IY1 M Z
TEAM'S    T IY1 M Z
TEAMED    T IY1 M D
TEAMER    T IY1 M ER0
TEAMS'    T IY1 M Z
TEAMING    T IY1 M IH0 NG
TEAMSTER    T IY1 M S T ER0
TEAMMATE    T IY1 M EY2 T
TEAMWORK    T IY1 M W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
team    (v) (t ii1 m)
teams    (v) (t ii1 m z)
teamed    (v) (t ii1 m d)
teaming    (v) (t ii1 m i ng)
teamster    (n) (t ii1 m s t @ r)
teamwork    (n) (t ii1 m w @@ k)
teamsters    (n) (t ii1 m s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeinschaftsarbeit {f} | Gemeinschaftsarbeiten {pl}team work; teamwork | team works [Add to Longdo]
Gemeinschaftsgeist {m}team spirit [Add to Longdo]
Gespann {n} | ein ideales Gespann bilden | ein merkwürdiges Gespann bildenteam | to make a perfect team | to make strange bedfellows [Add to Longdo]
Mannschaft {f} | Mannschaften {pl}team | teams [Add to Longdo]
Mannschaftsaufstellung {f}team selection; line-up [Add to Longdo]
Mannschaftsgeist {m}team spirit [Add to Longdo]
Mannschaftspiel {n} [sport]team game [Add to Longdo]
Mannschaftssport {m}team sport [Add to Longdo]
Mannschaftswertung {f}team classification [Add to Longdo]
Spielführer {m} | Spielführer {pl}team captain | team captains [Add to Longdo]
Team {n}; Arbeitsgruppe {f}team [Add to Longdo]
Teamwork {n}teamwork [Add to Longdo]
teamfähig {adj} | teamfähig seinable to work as part of a team; team-oriented | to be a good team player [Add to Longdo]
teamorientiert {adj}team-oriented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant [Add to Longdo]
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
ほかほか[, hokahoka] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) steamy hot food; warm(ly) [Add to Longdo]
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb [Add to Longdo]
むんむん;ムンムン[, munmun ; munmun] (adv,adv-to,vs) (on-mim) stuffy; steamy; sultry; sexy [Add to Longdo]
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
カージナルス[, ka-jinarusu] (n) Cardinals (US baseball team) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bān, ㄅㄢ, ] team; class; squad; work shift; classifier for groups; ranking; surname Ban, #1,195 [Add to Longdo]
队员[duì yuán, ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] team member, #1,661 [Add to Longdo]
团队[tuán duì, ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] team, #3,112 [Add to Longdo]
手球[shǒu qiú, ㄕㄡˇ ㄑㄧㄡˊ, ] team handball, #29,712 [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, / ] team of 4 horses, #63,897 [Add to Longdo]
队旗[duì qí, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧˊ, / ] team pennant, #65,202 [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手編み[てあみ, teami] das_Stricken_mit_der_Hand, das_Haekeln_mit_der_Hand, Handgestricktes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Team \Team\ (t[=e]m), n. [OE. tem, team, AS. te['a]m, offspring,
   progeny, race of descendants, family; akin to D. toom a
   bridle, LG. toom progeny, team, bridle, G. zaum a bridle,
   zeugen to beget, Icel. taumr a rein, bridle, Dan. t["o]mme,
   Sw. t["o]m, and also to E. tow to drag, tug to draw.
   [root]64. See {Tug}, and cf. {Teem} to bear.]
   1. A group of young animals, especially of young ducks; a
    brood; a litter.
    [1913 Webster]
 
       A team of ducklings about her.    --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a number of animals moving together.
    [1913 Webster]
 
       A long team of snowy swans on high.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Two or more horses, oxen, or other beasts harnessed to the
    same vehicle for drawing, as to a coach, wagon, sled, or
    the like. "A team of dolphins." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       To take his team and till the earth. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       It happened almost every day that coaches stuck
       fast, until a team of cattle could be procured from
       some neighboring farm to tug them out of the slough.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A number of persons associated together in any work; a
    gang; especially, a number of persons selected to contend
    on one side in a match, or a series of matches, in a
    cricket, football, rowing, etc.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) A flock of wild ducks.
    [1913 Webster]
 
   6. (O. Eng. Law) A royalty or privilege granted by royal
    charter to a lord of a manor, of having, keeping, and
    judging in his court, his bondmen, neifes, and villains,
    and their offspring, or suit, that is, goods and chattels,
    and appurtenances thereto. --Burrill.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Team \Team\, v. i.
   To engage in the occupation of driving a team of horses,
   cattle, or the like, as in conveying or hauling lumber,
   goods, etc.; to be a teamster.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Team \Team\, v. t.
   To convey or haul with a team; as, to team lumber. [R.]
   --Thoreau.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 team
   n 1: a cooperative unit (especially in sports) [syn: {team},
      {squad}]
   2: two or more draft animals that work together to pull
     something
   v 1: form a team; "We teamed up for this new project" [syn:
      {team}, {team up}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 team [tim]
   detachment
   team
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top