Search result for

teacher

(89 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teacher-, *teacher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
teacher[N] ผู้สอน, See also: ครู, คุณครู, อาจารย์, Syn. instructor, tutor
teacher[N] สิ่งที่ทำให้ได้เรียนรู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teacher(ที'เชอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์., See also: teachership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน
schoolteacher(n) อาจารย์,ครู

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Teacher -librarianครูบรรณารักษ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Teacher effectivenessสัมฤทธิผลของครู [TU Subject Heading]
Teacher orientationการปฐมนิเทศครู [TU Subject Heading]
Teacher participation in administrationการมีส่วนร่วมทางการบริหารของครู [TU Subject Heading]
Teacher-Librariansครูบรรณารักษ์ [TU Subject Heading]
Teacher-principal relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูใหญ่ [TU Subject Heading]
Teacher-student relationshipsความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน [TU Subject Heading]
Teachersครู [TU Subject Heading]
Teachers and communityครูกับชุมชน [TU Subject Heading]
Teachers college graduatesบัณฑิตคุรุศาสตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Teacherอาจารย์ GTO (1999)
Teacher!คุณครู! Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
You were my father's favorite teacher.คุณเป็นคุณครูคนโปรดของคุณพ่อหนูเลยล่ะค่ะ New Haven Can Wait (2008)
My mom has never met a single one of my teachers.แม่ฉันไม่เคยไปพบครูของฉันแม้แต่ครั้งเดียว There Might be Blood (2008)
You're a post-Corneal transplant math teacher.คุณเป็นครูคณิตศาสตร์หลังจากปลูกถ่ายแก้วตา Not Cancer (2008)
I deduced that you were a blind math teacher.ผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นครูคณิตศาสตร์ตาบอดมาก่อน Not Cancer (2008)
She's sleeping with the math teacher to get a diploma.เธอมีอะไรกับครูคณิตศาสตร์ เพื่อประกาศนียบัตร Joy (2008)
All teachers are brought down by their best pupilsอาจารย์ชื่นชมภาพวาดของศิษย์ ที่มีฝีมือที่ดีที่สุดเท่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
Teacher!ท่านอาจารย์ Portrait of a Beauty (2008)
It's natural for a pupil to follow the style of his teacher but a flower... cannot come in full bloom without revealing its insideเป็นเรื่องปกติที่ศิษย์จะยึด เอกลักษณ์ของอาจารย์เป็นแนว แต่ดอกไม้งามนั้น... มิอาจจะเบ่งบานได้ หากไม่เริ่มผลิดอกเสียก่อน Portrait of a Beauty (2008)
Teacher,ท่านอาจารย์ Portrait of a Beauty (2008)
Teacher has always disapproved of my paintingsอาจารย์มักไม่พอใจ สิ่งที่หม่อมฉันวาดอยู่เสมอ Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teacherAccording to our teacher, she entered the hospital.
teacherAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
teacherAfter I talked with my teacher, I decide to work hard.
teacherA good teacher must be patient with his pupils.
teacherA great scholar is not necessarily a good teacher.
teacherAll students looked up to their homeroom teacher.
teacherAll teachers were young and loved teaching.
teacherAll the class waited for the new teacher.
teacherAll the students look up to their homeroom teacher.
teacherAll the students respect their home room teacher.
teacherAll things considered, he is a good teacher.
teacherAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว.ค.[N] teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
วค.[N] teacher's college, Syn. วิทยาลัยครู
อ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อ.จ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
อจ.[N] teacher; master; professor, Syn. อาจารย์
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, Count unit: คน
อาจารย์ผู้สอน[N] teacher, See also: instructor, lecturer, Example: อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน, Count unit: คน, Thai definition: อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
ศาสดา[N] prophet, See also: teacher, savant, instructor, tutor, master, religious founder, Ant. สาวก, Example: ศาสนาฮินดูและชินโตไม่มีศาสดา แต่คนก็ยังนับถือว่าเป็นศาสนา, Count unit: ท่าน, องค์, Thai definition: อาจารย์ผู้อบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผู้ตั้งลัทธิศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แม่พิมพ์[N] teacher, See also: instructor, tutor, master/mistress, mentor, schoolteacher, educator, Syn. แม่พิมพ์ของชาติ, Example: เด็กๆ จะดูตัวอย่างจากแม่พิมพ์ของเขา เพราะอยู่ใกล้ชิดกับเขารองจากพ่อแม่, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เป็นต้นแบบหรือเป็นแบบอย่าง เช่น คุณครู เป็นต้น
เกจิอาจารย์[N] instructor, See also: teacher, expert, Syn. อาจารย์, Example: บุคคลสำคัญและปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ พระมหากษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร วีรบุรุษ, นักเขียน, นักประพันธ์, กวี สงฆ์นักพัฒนา, เกจิอาจารย์ และผู้มีความสามารถในศิลปวิทยาการแขนง ต่างๆ, Count unit: ท่าน, คน, Thai definition: อาจารย์บางพวก, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn   FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[n. exp.] (ājān phūsøn) EN: teacher ; instructor ; lecturer   FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
บรมครู[n.] (børommakhrū) EN: great teacher   
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher   FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f]
ครูอาวุโส[n. exp.] (khrū āwusō) EN: veteran teacher   
เปลี่ยนใจตามคำปรึกษาของน้องครับ[n. exp.] (khrū bā ājān) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher   
ครูผู้สอน[n. exp.] (khrū phūsøn) EN: teacher ; instructor ; master ; school master ; school teacher   
ครูประจำชั้น[n. exp.] (khrū prajam chan) EN: class teacher ; class instructor   FR: professeur titualire [m] ; titulaire de classe [m]
ครูประถมศึกษา[n. exp.] (khrū prathomseuksā) EN: elementary school teacher   
ครูสอนภาษาอังกฤษ[n. exp.] (khrū søn phāsā Angkrit) EN: English teacher   FR: professeur d'anglais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TEACHER    T IY1 CH ER0
TEACHERS    T IY1 CH ER0 Z
TEACHER'S    T IY1 CH ER0 Z
TEACHERS'    T IY1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teacher    (n) (t ii1 ch @ r)
teachers    (n) (t ii1 ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrer {m}; Lehrerin {f} | Lehrer {pl}teacher | teachers [Add to Longdo]
Philologe {m}teacher (scholar) of language and literature; philologist [Am.] [Add to Longdo]
Romanist {m}; Romanistin {f}teacher (researcher) of Romance languages and Literature [Add to Longdo]
Sprachlehrer {m} | Sprachlehrer {pl}teacher of languages | teachers of languages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P) [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
カリスマ先生[カリスマせんせい, karisuma sensei] (n) (col) charismatic teacher; charming professor [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
ティーチャー;ティーチャ[, tei-cha-; tei-cha] (n) teacher [Add to Longdo]
愛弟子[まなでし, manadeshi] (n) favorite pupil; favourite pupil; teacher's pet [Add to Longdo]
英語教師[えいごきょうし, eigokyoushi] (n) English teacher [Add to Longdo]
縁覚[えんがく, engaku] (n) {Buddh} pratyekabuddha (one who achieves enlightenment without a teacher) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老师[lǎo shī, ㄌㄠˇ ㄕ, / ] teacher, #795 [Add to Longdo]
教学[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] teacher and student; education, #1,074 [Add to Longdo]
教师[jiào shī, ㄐㄧㄠˋ ㄕ, / ] teacher, #1,220 [Add to Longdo]
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, / ] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University), #11,698 [Add to Longdo]
教员[jiào yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] teacher; instructor, #18,822 [Add to Longdo]
教师节[Jiào shī jié, ㄐㄧㄠˋ ㄕ ㄐㄧㄝˊ, / ] Teachers' Day, #31,891 [Add to Longdo]
业师[yè shī, ㄧㄝˋ ㄕ, / ] teacher; one's teacher, #130,473 [Add to Longdo]
罢教[bà jiào, ㄅㄚˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] teacher's strike, #153,113 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teacher \Teach"er\, n.
   1. One who teaches or instructs; one whose business or
    occupation is to instruct others; an instructor; a tutor.
    [1913 Webster]
 
   2. One who instructs others in religion; a preacher; a
    minister of the gospel; sometimes, one who preaches
    without regular ordination.
    [1913 Webster]
 
       The teachers in all the churches assembled. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teacher
   n 1: a person whose occupation is teaching [syn: {teacher},
      {instructor}]
   2: a personified abstraction that teaches; "books were his
     teachers"; "experience is a demanding teacher"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top