Search result for

taunt

(43 entries)
(1.6762 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taunt-, *taunt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taunt[N] คำพูดเสียดสี, Syn. insult, mockery, gibe
taunt[VT] พูดส่อเสียด, See also: เหน็บแนม, ดูถูก, Syn. insult, jeer, mock, tease
taunt with[PHRV] เยาะเย้ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
taunt(ทอนทฺ',ทานทฺ) vt.,n. (การ) เหน็บแนม,หัวเราะเยาะ,สบประมาท,ยั่วยุ,เยาะเย้ย., See also: taunter n. tauntingly adv.
greatauntดูgrandaunt

English-Thai: Nontri Dictionary
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
taunt(vt) เหน็บแนม,เยาะเย้ย,สบประมาท,ยั่วยุ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything is but a pretext for taunts, punishment and humiliation.ทุกบทลงโทษล้วนรุนแรง และเป็นที่น่าอับอาย Night and Fog (1956)
Joseph, this is no time to start taunting on each other.เอานี่ไปซื้อน้ำมานะ Full House (1987)
The Wong boys were taunting me about my parents' divorceที่พี่น้องตระกูลหว่องมาล้อฉันไง เรื่องพ่อแม่ฉันเลิกกัน Saving Face (2004)
Easy to taunt, easy to trick.เซอร์สิสฮุบเหยื่อแล้ว 300 (2006)
- Taunting me with that rat.-เอาหนูมาหลอกหลอนฉัน Ratatouille (2007)
Yeah. He's taunting us.ใช่ เขามันบ้า Paradise (2008)
He's taunting us,telling us he's smarter than we areเขาดูถูกพวกเรา เขาต้องการจะบอกว่าเขาฉลาดกว่า Catching Out (2008)
it was more like taunts.แต่เหมือนพูดดูถูกมากกว่า The Instincts (2008)
You've been taunting the team with what you've learnt, but you never came after me.คุณพึ่งสบประมาททีม กับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ แต่คุณไม่เคยทำตามฉัน Lucky Thirteen (2008)
You could have chosen to ignore his taunts.แต่ท่านสามารถเลือกที่จะนิ่งเฉยได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
He's taunting me.เขาคอยหลอกหลอนผม Wanted (2008)
well, maybe it's a taunt, to show the police how smart he is.อาจเป็นการประชด โชวออฟว่าข้าฉลาดกว่าตำรวจ The Big Wheel (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อนว่า[V] reproach intentionally, See also: taunt, upbraid, Syn. กระแนะกระแหน, Example: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป, Thai definition: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
ยั่วเย้า[V] tease, See also: taunt, tantalize, harass, kid, Syn. เย้า, เย้าแหย่, Example: บิดามารดาเด็กบางคนมีเหตุผลในการเลี้ยงดู ไม่ชอบยั่วเย้าให้เด็กอารมณ์เสียเสียก่อนจึงสนองตอบความต้องการของเด็ก, Thai definition: พูดหยอกล้อให้โกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool   FR: plaisanter
เย้า[v.] (yao) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib   FR: taquiner ; faire marcher
ยั่วเย้า[v.] (yūayao) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag   FR: taquiner ; asticoter (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TAUNT    T AO1 N T
TAUNTS    T AO1 N T S
TAUNTED    T AO1 N T AH0 D
TAUNTON    T AO1 N T AH0 N
TAUNTING    T AO1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taunt    (v) (t oo1 n t)
taunts    (v) (t oo1 n t s)
Taunton    (n) (t oo1 n t @ n)
taunted    (v) (t oo1 n t i d)
taunting    (v) (t oo1 n t i ng)
tauntingly    (a) (t oo1 n t i ng l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
erstaunt(adj adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1,vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish [Add to Longdo]
嘲罵[ちょうば, chouba] (n,vs) taunt; insult; abuse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taunt \Taunt\, a. [Cf. OF. tant so great, F. tant so much, L.
   tantus of such size, so great, so much.] (Naut.)
   Very high or tall; as, a ship with taunt masts. --Totten.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taunt \Taunt\, v. t. [imp. & p. p. {Taunted}; p. pr. & vb. n.
   {Taunting}.] [Earlier, to tease; probably fr. OF. tanter to
   tempt, to try, for tenter. See {Tempt}.]
   To reproach with severe or insulting words; to revile; to
   upbraid; to jeer at; to flout.
   [1913 Webster]
 
      When I had at my pleasure taunted her.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To deride; ridicule; mock; jeer; flout; revile. See
     {Deride}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Taunt \Taunt\, n.
   Upbraiding language; bitter or sarcastic reproach; insulting
   invective.
   [1913 Webster]
 
      With scoffs, and scorns, and contemelious taunts.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      With sacrilegious taunt and impious jest. --Prior.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 taunt
   n 1: aggravation by deriding or mocking or criticizing [syn:
      {twit}, {taunt}, {taunting}]
   v 1: harass with persistent criticism or carping; "The children
      teased the new teacher"; "Don't ride me so hard over my
      failure"; "His fellow workers razzed him when he wore a
      jacket and tie" [syn: {tease}, {razz}, {rag}, {cod},
      {tantalize}, {tantalise}, {bait}, {taunt}, {twit}, {rally},
      {ride}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top