Search result for

tarnish

(40 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tarnish-, *tarnish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tarnish[VT] ทำให้ไม่แวววาว (เช่น มีสนิมเกาะ), See also: ทำให้คล้ำ, ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. sully, Ant. brighten
tarnish[VT] ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. blemish, soil
tarnish[N] ความไม่แวววาว, See also: ความดำคล้ำ, ความสกปรก, ความเปรอะเปื้อน
tarnish[N] ความเสื่อมเสีย, See also: ความมัวหมอง
tarnishable[ADJ] ซึ่งไม่แวววาว, See also: คล้ำ, เปรอะเปื้อน
tarnishable[ADJ] ซึ่งเสื่อมเสีย, See also: มีมลทิน, ชื่อเสียงหมอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tarnish(ทาร์'นิช) vt. (ทำให้) (กลายเป็น) (ความ) มัวหมอง,เศร้าหมอง,คล้ำ,เปรอะเปื้อน,เสื่อมเสีย n. ความมัวหมอง,สีคล้ำ,รอยด่าง,รอยด่างพร้อย,จุดด่างดำ,มลทิน., See also: tarnishable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only would your reputation be tarnishedไม่เพียงทำให้ชื่อเสียงท่านเสียหาย Three Kingdoms (2008)
That makes both yours and bennet's choices tarnished.นั่นจะทำให้ทั้งคุณและเบ็นเน็ต... ... ด่างพร้อย Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
This may tarnish the image of the national security office, and if that is the case, we will all be found guilty.นี่อาจเป็นภาพที่เสื่อมเสียขององค์กร และถ้าแบบนี้ พวกเราทุกคนจะมีความผิด Iris (2009)
A legend that has never been tarnished.ตำนาน ที่ไม่เคยมั่วหมอง Shadow Games (2010)
But you convinced him that it would tarnish his career.แต่คุณกล่อมเขา มันจะกระทบอาชีพเขา Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Now that woman tarnishes theบัดนี้ผู้หญิงคนนั้นได้ทำให้ The Mandalore Plot (2010)
I just don't want this to tarnishผมแค่ไม่อยากให้ชื่อเสียงวิทยาลัย The Science of Illusion (2010)
You really expect me to tarnish the high five for that?คุณจะให้ผมไฮไฟว์กับมุขเสื่อมๆนั่น จริงดิ? Abed's Uncontrollable Christmas (2010)
GooYa's Strong Iron swords won't lose it's quality because of such tarnishness.ดาบของคูยาจะไม่เสียคุณภาพเพราะสนิมแค่นี้หรอก Kim Soo Ro (2010)
you could have elevated the dunphy name, but instead, you chose to tarnish it, so, congratulations, ladies, you brought this family to a new low.You could have elevated the dunphy name, but instead, you chose to tarnish it, งั้น ยินดีด้วยนะสาวๆ You brought this family to a new low. Phil on Wire (2011)
He's got some major sponsor on the hook and doesn't want anyone in the pool who might tarnish the team's image.และไม่ต้องการใครก็ตามที่อยู่ในสระ ที่เป็นคนทำให้ภาพลักษณ์ของทีมเสื่อมเสีย The Naked Truth (2012)
But now you make one mistake and you're tarnished, never to be trusted again.เเต่ตอนนี้ คุณทำบางอย่างที่ผิดพลาด เเล้วก็ทำให้คุณเสื่อมเสีย ไม่มีใครไว้ใจอีก The Naked Truth (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty   FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded   FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
มัวหมอง[adj.] (mūamøng) EN: tainted ; tarnished ; reproachable ; blemished ; not completely exonerated ; in disgrace ; under a cloud   FR: sali ; terni
แปดเปื้อน[v.] (paētpeūoen) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain   
เปลืองตัว[v. exp.] (pleūang tūa) EN: be injurious to oneself ; smear one's reputation ; tarnish /sully one's reputation ; soil one's hand   FR: ternir sa réputation
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: discredit ; tarnish ; damage   FR: ternir ; discréditer ; saper (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TARNISH    T AA1 R N IH2 SH
TARNISHED    T AA1 R N IH2 SH T
TARNISHING    T AA1 R N IH2 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tarnish    (v) (t aa1 n i sh)
tarnished    (v) (t aa1 n i sh t)
tarnishes    (v) (t aa1 n i sh i z)
tarnishing    (v) (t aa1 n i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors [Add to Longdo]
曇らす[くもらす, kumorasu] (v5s,vt) to encloud; to make dim; to make dull; to tarnish; to obscure; to darken; to muffle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarnish \Tar"nish\, v. i.
   To lose luster; to become dull; as, gilding will tarnish in a
   foul air.
   [1913 Webster]
 
      Till thy fresh glories, which now shine so bright,
      Grow stale and tarnish with our daily sight. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarnish \Tar"nish\, n.
   1. The quality or state of being tarnished; stain; soil;
    blemish.
    [1913 Webster]
 
   2. (Min.) A thin film on the surface of a metal, usually due
    to a slight alteration of the original color; as, the
    steel tarnish in columbite.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tarnish \Tar"nish\, v. t. [imp. & p. p. {Tarnished}; p. pr. &
   vb. n. {Tarnishing}.] [F. ternir, fr. OHG. tarnen to darken,
   to conceal, hide; akin to OS. dernian to hide, AS. dernan,
   dyrnan, OHG. tarni hidden, OS. derni, AS. derne, dyrne. Cf.
   {Dern}, a., and see {-ish}.]
   To soil, or change the appearance of, especially by an
   alternation induced by the air, or by dust, or the like; to
   diminish, dull, or destroy the luster of; to sully; as, to
   tarnish a metal; to tarnish gilding; to tarnish the purity of
   color. "Tarnished lace." --Fuller. Used also figuratively;
   as, to tarnish one's honor.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To sully; stain; dim.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tarnish
   n 1: discoloration of metal surface caused by oxidation
   v 1: make dirty or spotty, as by exposure to air; also used
      metaphorically; "The silver was tarnished by the long
      exposure to the air"; "Her reputation was sullied after the
      affair with a married man" [syn: {tarnish}, {stain},
      {maculate}, {sully}, {defile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top