Search result for

tare

(62 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tare-, *tare*
Possible hiragana form: たれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tare[N] พืชประเภทถั่ว, See also: เมล็ดถั่ว
tare[N] น้ำหนักของพัสดุหรือสินค้าที่บรรจุหีบห่อแล้ว, See also: น้ำหนักของยานพาหนะที่ยังไม่บรรทุกสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tare(แทร์') n. น้ำหนักภาชนะหรือสิ่งห่อ,การหักน้ำหนักดังกล่าวออก,น้ำหนักพาหนะที่ไม่รวมน้ำหนักสินค้าหรือคนโดยสาร vt. หาน้ำหนักดังกล่าว, (slang) กลาสีเรือ ศิลปะ
centaren. ตารางเมตร., Syn. centaur
hectare(เฮค'แทร์) n. 100 ares,10,000ตารางหรือ2.471เอเคอร์., Syn. hektare
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye
votaress(โว'ทะริส) n. หญิงผู้อุทิศตัว,ศาสนิกชนที่เป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
tare(n) ผักเสี้ยน,น้ำหนักภาชนะ
hectare(n) พื้นที่ขนาด 10,000 ตารางเมตร
stare(n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง
stare(vi) จ้องเขม็ง,ถลึงตา,จ้องมอง
votaress(n) นางชี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tarek.ทาเร็ค The Visitor (2007)
- Tarek.- ทาเร็ค. The Visitor (2007)
- Tarek.- ทาเร็ค. The Visitor (2007)
Tarek?ทาเร็ค? The Visitor (2007)
Is Tarek home?ทาแร็คอยู่บ้านมั้ย? The Visitor (2007)
Tarek's been giving me drum lessons, and I was just practicing.ทาแร็คสอนผมให้เล่นกลอง ผมเลยฝึกซ้อมมันอยู่. อย่าคิดมาก. The Visitor (2007)
- What's up, Tarek?- เป็นไง ทาเร็ค? The Visitor (2007)
Tarek.ทาแร็ค. The Visitor (2007)
Tarek, you always say "No problem," and then you are late or you forget.ทาแร็ค คุณก็มีแต่พูด "ไม่มีปัญหา," แล้วคุณก็มาสายหรือไม่ก็ลืมฉันเลย. The Visitor (2007)
He closes at 5 p.m., Tarek.เขาปิดตอน 5 โมงเย็นน่ะ, ทาเร็ค. The Visitor (2007)
Got anything else, Tarek?มีอะไรอีก, ทาแร็ค? The Visitor (2007)
Where's Tarek?ทาแร็คอยู่ไหนล่ะ? The Visitor (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบส[n.] (bēs = bēs ) EN: bass ; bass guitar   FR: guitare bass [f]
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze   FR: regarder fixement
เบิ่งมอง[v. exp.] (boēng-møng) EN: stare ; gaze   FR: regarder fixement
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful   FR: taré
เฮคเตอร์ [n.] (hēktoē) EN: hectare   FR: hectare [m]
จ้อง[v.] (jøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องดู[v.] (jøngdū) EN: stare ; gaze ; look at   FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องเขม็ง[x.] (jøng khamēng) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at   
จ้องมอง[v.] (jøngmøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy   FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tare    (n) (t e@1 r)
tares    (n) (t e@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tara {n}; Verpackungsgewicht {n}; Leergewicht {n}tare (weight) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がしんたれ[, gashintare] (n) (ksb [Add to Longdo]
しみったれ[, shimittare] (n,adj-na,adj-no) (See しみったれる) stinginess; miser [Add to Longdo]
しみったれる[, shimittareru] (v1,vi) to be stingy; to be tightfisted [Add to Longdo]
しょんべんをたれる[, shonbenwotareru] (exp,v1) to pee; to piss [Add to Longdo]
じっと見る[じっとみる, jittomiru] (exp,v1) (See 凝乎と・2) to watch steadily; to stare [Add to Longdo]
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise [Add to Longdo]
へこたれる[, hekotareru] (v1,vi) to lose heart [Add to Longdo]
へたれ[, hetare] (n,adj-na) (col) (ksb [Add to Longdo]
アンタレス[, antaresu] (n) Antares [Add to Longdo]
インスタレーション[, insutare-shon] (n) installation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インタレース[いんたれーす, intare-su] interlace [Add to Longdo]
インタレストグループ[いんたれすとぐるーぷ, intaresutoguru-pu] interest group [Add to Longdo]
データレコード[でーたれこーど, de-tareko-do] data record (DR) [Add to Longdo]
ノンインタレース[のん'いんたれーす, non ' intare-su] non-interlace [Add to Longdo]
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder [Add to Longdo]
外部データレコード[がいぶデータレコード, gaibu de-tareko-do] external data record [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
命令ポインタレジスタ[めいれいポインタレジスタ, meirei pointarejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
垂れる[たれる, tareru] herunterhaengen, herunterhaengen_lassen, fallen, tropfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tear \Tear\ (t[^a]r), v. t. [imp. {Tore} (t[=o]r), ((Obs.
   {Tare}) (t[^a]r); p. p. {Torn} (t[=o]rn); p. pr. & vb. n.
   {Tearing}.] [OE. teren, AS. teran; akin to OS. farterian to
   destroy, D. teren to consume, G. zerren to pull, to tear,
   zehren to consume, Icel. t>ae/ra, Goth. gata['i]ran to
   destroy, Lith. dirti to flay, Russ. drate to pull, to tear,
   Gr. de`rein to flay, Skr. dar to burst. [root]63. Cf. {Darn},
   {Epidermis}, {Tarre}, {Tirade}.]
   1. To separate by violence; to pull apart by force; to rend;
    to lacerate; as, to tear cloth; to tear a garment; to tear
    the skin or flesh.
    [1913 Webster]
 
       Tear him to pieces; he's a conspirator. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to divide by violent measures; to disrupt; to rend;
    as, a party or government torn by factions.
    [1913 Webster]
 
   3. To rend away; to force away; to remove by force; to
    sunder; as, a child torn from its home.
    [1913 Webster]
 
       The hand of fate
       Hath torn thee from me.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To pull with violence; as, to tear the hair.
    [1913 Webster]
 
   5. To move violently; to agitate. "Once I loved torn ocean's
    roar." --Byron.
    [1913 Webster]
 
   {To tear a cat}, to rant violently; to rave; -- especially
    applied to theatrical ranting. [Obs.] --Shak.
 
   {To tear down}, to demolish violently; to pull or pluck down.
    
 
   {To tear off}, to pull off by violence; to strip.
 
   {To tear out}, to pull or draw out by violence; as, to tear
    out the eyes.
 
   {To tear up}, to rip up; to remove from a fixed state by
    violence; as, to tear up a floor; to tear up the
    foundation of government or order.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tare \Tare\, v. t. [imp. & p. p. {Tared}; p. pr. & vb. n.
   {Taring}.]
   To ascertain or mark the tare of (goods).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tare \Tare\, obs. imp. of {Tear}.
   Tore.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tare \Tare\, n. [Cf. Prov. E. tare brisk, eager, OE. tarefitch
   the wild vetch.]
   1. A weed that grows among wheat and other grain; -- alleged
    by modern naturalists to be the {Lolium temulentum}, or
    darnel.
    [1913 Webster]
 
       Didst not thou sow good seed in thy field? From
       whence then hath it tares?      --Matt. xiii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
       The "darnel" is said to be the tares of Scripture,
       and is the only deleterious species belonging to the
       whole order.             --Baird.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A name of several climbing or diffuse leguminous
    herbs of the genus {Vicia}; especially, the {Vicia
    sativa}, sometimes grown for fodder.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tare \Tare\, n. [F. tare; cf. Pr., Sp., Pg., & It. tara; all fr.
   Ar. tarah thrown away, removed, fr. taraha to reject,
   remove.] (Com.)
   Deficientcy in the weight or quantity of goods by reason of
   the weight of the cask, bag, or whatever contains the
   commodity, and is weighed with it; hence, the allowance or
   abatement of a certain weight or quantity which the seller
   makes to the buyer on account of the weight of such cask,
   bag, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tare
   n 1: an adjustment made for the weight of the packaging in order
      to determine the net weight of the goods
   2: any of several weedy vetches grown for forage
   3: weedy annual grass often occurs in grainfields and other
     cultivated land; seeds sometimes considered poisonous [syn:
     {darnel}, {tare}, {bearded darnel}, {cheat}, {Lolium
     temulentum}]
   4: the weight of a motor vehicle, railroad car, or aircraft
     without its fuel or cargo
   5: (chemical analysis) a counterweight used in chemical
     analysis; consists of an empty container that counterbalances
     the weight of the container holding chemicals

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top