Search result for

tangled

(32 entries)
(0.1384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tangled-, *tangled*, tangl, tangle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tangled    [ADJ] ซึ่งพันกันยุ่ง
tangled    [ADJ] ซึ่งสับสน, See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. confused, chaotic

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look like some tree got tangled up.ยังกะกิ่งไม้หักลงมาเสียบพลั่ว Casualties of War (1989)
My best guess, his baby's tangled in the large intestine.ให้ฉันเดานะ เด็กคงพันอยู่กับลำไส้แน่เลย Junior (1994)
It's all tangled up in the intestines.พันกันกับลำไส้ไปหมดเลย Junior (1994)
Long hair, dark, tangled...ผมของหล่อนสีเข้ม ยาว แล้วก็ยุ่งเหยิง Pola X (1999)
Then how did you manage to get tangled up with me inside the warehouse?แล้วไงคุณถึงมาติดเหง็กอยู่ใน โกดังได้อย่างไร? Inspector Gadget 2 (2003)
Well, Bill, I got tangled.ก็บิล, ชั้นติดอยู่ Walk the Line (2005)
"Oh what a tangled web we weaveช่างเป็นสายใยที่ยุ่งเหยิง The Perfect Man (2005)
I think it's very tangled.- แต่มันดูพันๆ กันนะ The Constant Gardener (2005)
I want them like that at all times. If the line's tangled, they'll fight.ผมอยากให้อยู่ในสภาพนี้ตลอด ถ้าพันกันล่ะก็ มันจะกัดกัน Eight Below (2006)
I appreciate that, but it still doesn't change a very tangled situation.ผมเข้าใจดี แต่นั่นยังไม่เปลี่ยนสถานการณ์ได้เท่าไหร่ ผมเข้าใจดี แต่นั่นยังไม่เปลี่ยนสถานการณ์ได้เท่าไหร่ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Got tangled up in a combine a few towns over.หล่นไปในเครื่องสีข้าว ห่างไปไม่กี่เมือง In the Beginning (2008)
Tangled up in my hair.ที่คลอเคลียกับเส้นผม Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tangledThe baby tangled the ball of yarn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีนุงตุงนัง    [ADJ] tangled, Syn. รุงรัง, Example: ความต้องการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเต็มไปด้วยเบื้องหน้าเบื้องหลังที่อีนุงตุงนังอย่างที่สุด, Thai definition: ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง
น่องแน่ง    [V] connect, See also: tangled with others, disorder, Thai definition: ติดกันนุงนัง, เกี่ยวเนื่องกันยุ่ง
นัว    [ADV] entangledly, See also: tangledly, confusedly, Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง, Example: พวกช่างกลยกพวกตีกันนัววุ่นวายเต็มถนนเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre
ยุ่ง[v.] (yung) EN: be disheveled ; be tousled ; be entangled ; be in disorder ; be in a mess ; be in confusion   

CMU English Pronouncing Dictionary
TANGLED    T AE1 NG G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tangled    (v) (t a1 ng g l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P) [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]
絡み合う(P);搦み合う;からみ合う[からみあう, karamiau] (v5u,vi) to be(come) intertwined; to be entangled; (P) [Add to Longdo]
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
错综复杂[cuò zōng fù zá, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, / ] tangled and complicated (成语 saw) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tangle \Tan"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Tangled}; p. pr. & vb. n.
   {Tangling}.] [A frequentative fr. tang seaweed; hence, to
   twist like seaweed. See {Tang} seaweed, and cf. {Tangle}, n.]
   1. To unite or knit together confusedly; to interweave or
    interlock, as threads, so as to make it difficult to
    unravel the knot; to entangle; to ravel.
    [1913 Webster]
 
   2. To involve; to insnare; to entrap; as, to be tangled in
    lies. "Tangled in amorous nets." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When my simple weakness strays,
       Tangled in forbidden ways.      --Crashaw.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tangled
   adj 1: in a confused mass; "pushed back her tangled hair"; "the
       tangled ropes" [ant: {untangled}]
   2: highly complex or intricate and occasionally devious; "the
     Byzantine tax structure"; "Byzantine methods for holding on
     to his chairmanship"; "convoluted legal language";
     "convoluted reasoning"; "the plot was too involved"; "a
     knotty problem"; "got his way by labyrinthine maneuvering";
     "Oh, what a tangled web we weave"- Sir Walter Scott;
     "tortuous legal procedures"; "tortuous negotiations lasting
     for months" [syn: {Byzantine}, {convoluted}, {involved},
     {knotty}, {tangled}, {tortuous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top