Search result for

tangle

(71 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tangle-, *tangle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tangle[VI] ยุ่งเหยิง, See also: พัวพัน, สับสน, Syn. involve, confuse, complicate
tangle[VT] ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้ยุ่ง, ทำให้พันกันยุ่ง, Syn. involve, confuse, complicate
tangle[N] การทะเลาะเบาะแว้ง, See also: การโต้เถียง
tangle[N] ความยุ่งเหยิง, See also: ความพัลวัน, ความสับสน
tangled[ADJ] ซึ่งพันกันยุ่ง
tangled[ADJ] ซึ่งสับสน, See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. confused, chaotic
tangle up[PHRV] พันกันยุ่ง, See also: ทำใหยุ่งเหยิง, ทำให้พันกัน
tangle with[PHRV] คัดค้าน, See also: ต่อสู้, ต่อต้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tangle(แทง'เกิล) vi.,vt. (ทำให้) ยุ่งเหยิง,พัวพัน,ต่อสู้,โต้เถียง. n. เรื่องยุ่งเหยิง,การต่อสู้,การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,ความสับสน,ความพัวพัน., See also: tanglement n. tangler n. tangly adv.
disentanglevt.,vi. ปลด,เปลื้อง, ทำให้หายยุ่ง,ชำระสะสาง
entanglementn. การทำให้พัวพัน,ภาวะที่ถูกพัวพัน,สิ่งพัวพัน,ขดลวดที่กีดขวาง,ความซับซ้อน, Syn. complex
rectangle(เรค'แทงเกิล) n. สี่เหลี่ยมมุมฉาก
wire entanglementn. กำแพงลวดตาข่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
tangle(vi) พันกันยุ่ง,ยุ่งเหยิง,โต้เถียง,ต่อสู้
tangle(vt) พันกันยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง
disentangle(vt) คลาย,คลี่คลาย,ชำระสะสาง
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
rectangle(n) รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look like some tree got tangled up.ยังกะกิ่งไม้หักลงมาเสียบพลั่ว Casualties of War (1989)
Better not tangle with Slim.เขาไม่ควรหาเรื่องกับสลิม Of Mice and Men (1992)
My best guess, his baby's tangled in the large intestine.ให้ฉันเดานะ เด็กคงพันอยู่กับลำไส้แน่เลย Junior (1994)
It's all tangled up in the intestines.พันกันกับลำไส้ไปหมดเลย Junior (1994)
Long hair, dark, tangled...ผมของหล่อนสีเข้ม ยาว แล้วก็ยุ่งเหยิง Pola X (1999)
Then how did you manage to get tangled up with me inside the warehouse?แล้วไงคุณถึงมาติดเหง็กอยู่ใน โกดังได้อย่างไร? Inspector Gadget 2 (2003)
Well, Bill, I got tangled.ก็บิล, ชั้นติดอยู่ Walk the Line (2005)
They don't tangle up very much, and you can cast 'em about as far as you want to throw 'em.มันไม่พันกันมาก คุณจะจับได้แน่ อยู่ที่คุณจะขว้างไปถึง Walk the Line (2005)
"Oh what a tangled web we weaveช่างเป็นสายใยที่ยุ่งเหยิง The Perfect Man (2005)
I think it's very tangled.- แต่มันดูพันๆ กันนะ The Constant Gardener (2005)
I want them like that at all times. If the line's tangled, they'll fight.ผมอยากให้อยู่ในสภาพนี้ตลอด ถ้าพันกันล่ะก็ มันจะกัดกัน Eight Below (2006)
I appreciate that, but it still doesn't change a very tangled situation.ผมเข้าใจดี แต่นั่นยังไม่เปลี่ยนสถานการณ์ได้เท่าไหร่ ผมเข้าใจดี แต่นั่นยังไม่เปลี่ยนสถานการณ์ได้เท่าไหร่ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tangleThe baby tangled the ball of yarn.
tangleThis thread tangles easily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีนุงตุงนัง[ADJ] tangled, Syn. รุงรัง, Example: ความต้องการที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเต็มไปด้วยเบื้องหน้าเบื้องหลังที่อีนุงตุงนังอย่างที่สุด, Thai definition: ยุ่งใหญ่, พันกันยุ่ง
ความทุลักทุเล[N] tangle, See also: disorderliness, confusion, chaos, Syn. ความยากลำบาก, Example: เขาขับรถมาตามถนนดินลูกรังด้วยความทุลักทุเล, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างขลุกขลัก ยุ่งยาก วุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบ
น่องแน่ง[V] connect, See also: tangled with others, disorder, Thai definition: ติดกันนุงนัง, เกี่ยวเนื่องกันยุ่ง
นัว[ADV] entangledly, See also: tangledly, confusedly, Syn. ยุ่ง, นุง, นุงนัง, Example: พวกช่างกลยกพวกตีกันนัววุ่นวายเต็มถนนเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม[n. exp.] (khwām yāo røp rūp sīlīem) FR: périmètre d'un rectangle [m]
มีมุมแหลม[adj.] (mī mum laēm) FR: acutangle
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up   FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (rūp sāmlīem mumchāk) EN: right-angled triangle   FR: triangle rectangle [m]
รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม[n. exp.] (rūp sāmlīem mum laēm) EN: acute triangle ; acute-angled triangle   FR: triangle acutangle [m] ; triangle oxygone [m]
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (rūp sīlīem mumchāk) EN: rectangle   FR: rectangle [m]
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า[n. exp.] (rūp sīlīem pheūnphā) EN: rectangle   FR: rectangle [m]
สาง[v.] (sāng) EN: clear up ; solve ; disentangle ; unravel ; put in order   FR: débrouiller ; démêler
สี่เหลี่ยม[n.] (sīlīem) EN: rectangle ; square ; quadrilateral   FR: rectangle [m] ; quadrilatère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TANGLE    T AE1 NG G AH0 L
TANGLED    T AE1 NG G AH0 L D
TANGLES    T AE1 NG G AH0 L Z
TANGLEWOOD    T AE1 NG G AH0 L W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tangle    (v) (t a1 ng g l)
tangled    (v) (t a1 ng g l d)
tangles    (v) (t a1 ng g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]
一辺[いっぺん, ippen] (n) side of a geometric shape (e.g. triangle or rectangle) [Add to Longdo]
解きほぐす(P);解き解す;解解す[ときほぐす, tokihogusu] (v5s,vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P) [Add to Longdo]
解く(P);梳く(iK)[とく, toku] (v5k,vt) (1) (解く only) to solve; to answer; (2) (解く only) to untie; (3) (esp. 梳く) to comb; to untangle (hair); (P) [Add to Longdo]
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease [Add to Longdo]
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (See 角形・かくけい) square shape; oblong; rectangle [Add to Longdo]
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P) [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葛藤[gé téng, ㄍㄜˊ ㄊㄥˊ, ] tangle of vines; fig. complications [Add to Longdo]
错综复杂[cuò zōng fù zá, ㄘㄨㄛˋ ㄗㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ, / ] tangled and complicated (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切取り枠[きりとりわく, kiritoriwaku] clip rectangle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tangle \Tan"gle\, v. i.
   To be entangled or united confusedly; to get in a tangle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tangle \Tan"gle\, n.
   1. [Cf. Icel. [thorn]["o]ngull. See {Tang} seaweed.] (Bot.)
    Any large blackish seaweed, especially the {Laminaria
    saccharina}. See {Kelp}.
    [1913 Webster]
 
       Coral and sea fan and tangle, the blooms and the
       palms of the ocean.          --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   2. [From {Tangle}, v.] A knot of threads, or other thing,
    united confusedly, or so interwoven as not to be easily
    disengaged; a snarl; as, hair or yarn in tangles; a tangle
    of vines and briers. Used also figuratively.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. An instrument consisting essentially of an iron bar to
    which are attached swabs, or bundles of frayed rope, or
    other similar substances, -- used to capture starfishes,
    sea urchins, and other similar creatures living at the
    bottom of the sea.
    [1913 Webster]
 
   {Blue tangle}. (Bot.)See {Dangleberry}.
 
   {Tangle picker} (Zool.), the turnstone. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tangle \Tan"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Tangled}; p. pr. & vb. n.
   {Tangling}.] [A frequentative fr. tang seaweed; hence, to
   twist like seaweed. See {Tang} seaweed, and cf. {Tangle}, n.]
   1. To unite or knit together confusedly; to interweave or
    interlock, as threads, so as to make it difficult to
    unravel the knot; to entangle; to ravel.
    [1913 Webster]
 
   2. To involve; to insnare; to entrap; as, to be tangled in
    lies. "Tangled in amorous nets." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       When my simple weakness strays,
       Tangled in forbidden ways.      --Crashaw.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tangle
   n 1: a twisted and tangled mass that is highly interwoven; "they
      carved their way through the tangle of vines"
   2: something jumbled or confused; "a tangle of government
     regulations" [syn: {tangle}, {snarl}, {maze}]
   v 1: force into some kind of situation, condition, or course of
      action; "They were swept up by the events"; "don't drag me
      into this business" [syn: {embroil}, {tangle}, {sweep},
      {sweep up}, {drag}, {drag in}]
   2: tangle or complicate; "a ravelled story" [syn: {ravel},
     {tangle}, {knot}] [ant: {ravel}, {ravel out}, {unknot},
     {unpick}, {unravel}, {unscramble}, {untangle}]
   3: disarrange or rumple; dishevel; "The strong wind tousled my
     hair" [syn: {tousle}, {dishevel}, {tangle}]
   4: twist together or entwine into a confusing mass; "The child
     entangled the cord" [syn: {entangle}, {tangle}, {mat},
     {snarl}] [ant: {disentangle}, {straighten out}, {unsnarl}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top