Search result for

tangent

(58 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tangent-, *tangent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tangent[N] เส้นตรงหรือเส้นโค้งที่สัมผัสกับเส้นตรง/โค้งอื่นแต่ไม่ตัดกัน, See also: เส้นสัมผัสวง, การสัมผัสวง, Syn. touching, continguous
tangent[N] อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย
tangent[ADJ] ซึ่งสัมผัสกันที่จุดหนึ่งของเส้นตรง/เส้นโค้งแต่ไม่ตัดกัน
tangental[ADJ] ซึ่งสัมผัสแต่ไม่ตัดกัน, See also: ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง, Syn. digressing, diverging, divergent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tangent(แทน'เจินทฺ) adj. สัมผัสวง,สัมผัสที่จุดหนึ่งหรือตามเส้น,สัมผัสแต่ไม่ติด. n. เส้นสัมผัสวง,การสัมผัสวง,อัตราส่วนของด้านประชิดมุมน้อยกับด้านตรงข้ามมุมน้อย, Syn. tangential
tangential(แทนเจน'เชิล) adj. สัมผัสวง,ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง}

English-Thai: Nontri Dictionary
tangent(adj) สัมผัสกัน,สัมผัสวง
tangent(n) เส้นสัมผัส,การสัมผัสวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tangent๑. แทนเจนต์ [เขียนแทนด้วย tan หรือ tg]๒. เส้นสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ tangent line] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent lineเส้นสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ tangent ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangent planeระนาบสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tangentialขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangential induction factorตัวประกอบเหนี่ยวนำตามแนวสัมผัส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tangential sectionภาคตัดขนานเส้นสัมผัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tangentialityอาการตอบเฉียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
tangent line (to a curve)เส้นสัมผัส (เส้นโค้ง), เส้นตรงที่ผ่านจุด P ซึ่งอยู่บนเส้นโค้งและอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเส้นตรงที่ลากผ่านจุด P และอีกจุดหนึ่งบนเส้นโค้งซึ่งเกือบทับจุด P [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With the victim, even if it's tangential.กับเหยื่อ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงภายในกลุ่ม The Performer (2009)
When I was nine, i proved tangent minus 1x.ตอนที่ฉันอายุ 9 ขวบ ฉันทดลองจุดแทนเจนต์ 1x ได้ Episode #1.1 (2010)
Tangential to the primary story.มันวกกลับมาที่เรื่องเดิม The Spaghetti Catalyst (2010)
And now, as promised, the tangent.ทีนี้อย่างที่รับปากไว้ วกกลับมาไงล่ะ The Spaghetti Catalyst (2010)
Save yourself wasting time on that tangent.อย่าเสียเวลาพวกคุณกับเรื่องนี้เลย Emma Wilson's Father (2015)
Why going off in tangent?ทำไมออกมาจากวงละ? Confession of Pain (2006)
Or more tangential to the spine?ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา Hannibal Rising (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tangent"Eh? Is the tangent cosine divided by sine?" "Other way round!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทนเจนต์[N] tangent, Example: ส่วนคำนวณเลขโฟลติ้งพอยต์โดยทั่วไปแล้วจะเป็นโปรแกรมการบวก ลบ คูณ และหาร บางครั้งรวมโปรแกรมยกกำลัง หาค่าราก ไซน์โคไซน์ แทนเจนต์ และหาค่าลอการิทึ่ม, Thai definition: อัตราส่วนแห่งไซน์ของมุมหารด้วยโคไซน์ของมุมนั้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent   FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TANGENT    T AE1 N JH AH0 N T
TANGENTIAL    T AE0 N JH EH1 N CH AH0 L
TANGENTIALLY    T AE0 N JH EH1 N CH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tangent    (n) (t a1 n jh @ n t)
tangents    (n) (t a1 n jh @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tangente {f} [math.]tangent [Add to Longdo]
Tangente {f} | Tangenten {pl}tangent | tangents [Add to Longdo]
Tangentialebene {f} [math.]tangent plane [Add to Longdo]
Tangentkeil {m}tangent key [Add to Longdo]
tangential; Tangenten...; Tangential...tangential [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークコタンジェント[, a-kukotanjiento] (n) arccotangent; arc-cotangent [Add to Longdo]
アークタンジェント[, a-kutanjiento] (n) arctangent [Add to Longdo]
コタンジェント[, kotanjiento] (n) cotangent [Add to Longdo]
タンジェント;タンゲント(ik)[, tanjiento ; tangento (ik)] (n) tangent [Add to Longdo]
正切[せいせつ, seisetsu] (n) tangent (in trigonometry) [Add to Longdo]
正接[せいせつ, seisetsu] (n,adj-no) tangent [Add to Longdo]
切線;接線[せっせん, sessen] (n,adj-no) tangent (in trigonometry) [Add to Longdo]
接点(P);切点[せってん, setten] (n) (1) {math} tangent point; point of contact; (2) contact (electrical, etc.); point of agreement; interaction; (3) {comp} single-bit IO point; (P) [Add to Longdo]
誘電正接[ゆうでんせいせつ, yuudenseisetsu] (n) dielectric tangent [Add to Longdo]
余切[よせつ, yosetsu] (n) cotangent (in trigonometry) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切向[qiē xiàng, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ, ] tangent direction [Add to Longdo]
切向力[qiē xiàng lì, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, ] tangential force [Add to Longdo]
切向速度[qiē xiàng sù dù, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄙㄨˋ ㄉㄨˋ, ] tangential velocity [Add to Longdo]
切向量[qiē xiàng liàng, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] tangent vector [Add to Longdo]
切平面[qiē píng miàn, ㄑㄧㄝ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, ] tangent plane (to a surface) [Add to Longdo]
切线[qiē xiàn, ㄑㄧㄝ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] tangent line (geometry) [Add to Longdo]
正切[zhèng qiē, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄝ, ] tangent (of angle), written tan θ [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
タンジェント[たんじえんと, tanjiento] tangent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tangent \Tan"gent\, a. [L. tangens, -entis, p. pr.]
   Touching; touching at a single point; specifically (Geom.)
   meeting a curve or surface at a point and having at that
   point the same direction as the curve or surface; -- said of
   a straight line, curve, or surface; as, a line tangent to a
   curve; a curve tangent to a surface; tangent surfaces.
   [1913 Webster]
 
   {Tangent plane} (Geom.), a plane which touches a surface in a
    point or line.
 
   {Tangent scale} (Gun.), a kind of breech sight for a cannon.
    
 
   {Tangent screw} (Mach.), an endless screw; a worm.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tangent \Tan"gent\, n. [L. tangens, -entis, p. pr. of tangere to
   touch; akin to Gr. ? having seized: cf. F. tangente. Cf.
   {Attain}, {Contaminate}, {Contingent}, {Entire}, {Tact},
   {Taste}, {Tax}, v. t.] (Geom.)
   A tangent line curve, or surface; specifically, that portion
   of the straight line tangent to a curve that is between the
   point of tangency and a given line, the given line being, for
   example, the axis of abscissas, or a radius of a circle
   produced. See {Trigonometrical function}, under {Function}.
   [1913 Webster]
 
   {Artificial tangent}, or {Logarithmic tangent}, the logarithm
    of the natural tangent of an arc.
 
   {Natural tangent}, a decimal expressing the length of the
    tangent of an arc, the radius being reckoned unity.
 
   {Tangent galvanometer} (Elec.), a form of galvanometer having
    a circular coil and a short needle, in which the tangent
    of the angle of deflection of the needle is proportional
    to the strength of the current.
 
   {Tangent of an angle}, the natural tangent of the arc
    subtending or measuring the angle.
 
   {Tangent of an arc}, a right line, as ta, touching the arc of
    a circle at one extremity a, and terminated by a line ct,
    passing from the center through the other extremity o.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tangent
   n 1: a straight line or plane that touches a curve or curved
      surface at a point but does not intersect it at that point
   2: ratio of the opposite to the adjacent side of a right-angled
     triangle [syn: {tangent}, {tan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top