Search result for

take for

(38 entries)
(2.6187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take for-, *take for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
take for[PHRV] นำไปเพื่อ, See also: พาไปเพื่อ, Syn. go for
take for[PHRV] สำคัญผิดหรือเข้าใจผิดว่าเป็น, Syn. confuse with, mistake for
take for[PHRV] ขโมย, See also: โกง
take forty winks[IDM] งีบสักพัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: หลับสักพัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How long does it take for your people to steal ours?ใช้เวลานานแค่ไหน สำหรับคนที่คุณจะขโมยของ เรา? 2010: The Year We Make Contact (1984)
Honey... it ain't worth the risks you take for $8,000. Like in "Risk versus reward."ทูนหัว 8 พันไม่คุ้มค่าเสี่ยงของเธอนะ Heat (1995)
Is there nothing you can take for your present relief?มีอะไรที่คุณต้องการ เพื่อบรรเทาอาการตอนนี้มั้ยครับ Episode #1.5 (1995)
How long will it take to decode it? It could take forever.นานแค่ไหนก็จะใช้เวลาใน การถอดรหัสมันได้หรือไม่ Contact (1997)
All right, what would it take for you to help us?เอาล่ะ ทำยังไงนะถึงจะยอมช่วยเรา The Jackal (1997)
How long does it take for the infection to take hold?ใช้เวลานานเท่าไร สำหรับเชื้อโรค eXistenZ (1999)
The life you know all the stuff that you take for granted it's not gonna last.ทุกสิ่งที่คุณทึกทักเอา ไม่ได้ไปถึงที่สุด Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
How long it gonna take for her memory to come back?ต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าความจำเธอจะกลับมาดี 50 First Dates (2004)
This will take forever.ชั้นต้องรอทั้งชาติเลยนะเนี่ย Art of Seduction (2005)
Master, how long will it take for me to attain your level of standard?อาจารย์ อีกนานเท่าไหร่ข้าถึงจะเก่งได้เท่ากับท่าน? Episode #1.9 (2006)
Also, never call 911. They take forever.และก็อย่าโทรไป 191 พวกเขาไม่เคยมาเร็ว Just My Luck (2006)
It blocked the route that the Adélie penguins take for their fishing waters.มันขัดขวางเส้นทาง ที่เพนกวินใช้หาปลาในน้ำ Eight Below (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take forHow long does it take for you to read this book?
take forHow long will it take for alterations?
take forHow much longer will it take for the tub to fill?
take forI take for granted that my answer is correct.
take forI take for granted that you agree with me.
take forI take for granted that you will be coming to the meeting.
take forI wonder which train I should take for Tokyo.
take forLittle children always question things we adults take for granted.
take forWe take for granted the public library as a citizen's right.
take forWhat will you take for this chair?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมมติ[V] suppose, See also: take for granted, assume, presume, Syn. สมมุติ, ตี๊ต่าง, Ant. ตามจริง, Example: คอมพิวเตอร์ไม่ใช้คน เราจะสมมติว่ามันรู้เท่าคนไม่ได้, Thai definition: คิดเรื่องที่มิได้เป็นจริงเสมือนว่าเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหมา[v.] (mao) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot   FR: assumer
รับฝาก[v. exp.] (rap fāk) EN: accept taking care of ; receive or undertake for delivery   
สมมต[v.] (sommot) EN: suppose ; take for granted ; assume ; presume ; make believe   FR: supposer ; imaginer
ยื้อแย่ง[v.] (yeūyaēng) EN: snatch ; take forcibly ; catch as catch can   FR: disputer ; batailler

Japanese-English: EDICT Dictionary
たくる[, takuru] (v5r) to pull in; to take for oneself; to tuck up (one's sleeves) [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
決め込む;決込む;極め込む;決めこむ[きめこむ, kimekomu] (v5m,vt) to take for granted; to assume; to pretend [Add to Longdo]
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P) [Add to Longdo]
心得る[こころえる, kokoroeru] (v1,vt) (1) to know; to understand; to be aware of; to regard as; to take for; (2) to consent; to agree; (P) [Add to Longdo]
体を成す[たいをなす, taiwonasu] (exp,v5s) to take form (shape) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 take for
   v 1: keep in mind or convey as a conviction or view; "take for
      granted"; "view as important"; "hold these truths to be
      self-evident"; "I hold him personally responsible" [syn:
      {deem}, {hold}, {view as}, {take for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top