Search result for

tag end

(39 entries)
(2.0659 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tag end-, *tag end*, tag en
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tag end มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tag end*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tag end[N] ปลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ladies and gentlemen, the captain has estimated the day's run, ending at midday tomorrow at 515 miles.Meine Damen und Herren! Der Kapitän hat die Tagesfahrt, die morgen Mittag endet, mit 515 Meilen geschätzt. Dip in the Pool (1958)
On that day, our troubles are over.An diesem Tag enden die Probleme. Les tricheurs (1958)
Then, after many years, the day came.Dann, nach vielen Jahren, schien der Tag endlich gekommen zu sein. Jack the Giant Killer (1962)
The day is leaving us.Der Tag endet langsam. Snow White: A Tale of Terror (1997)
I don't know how this day will end.Ich weiß nicht, wie dieser Tag enden wird. I Stand Alone (1998)
I want to die at the end of the day, in the high seas, with my face towards the sky when it seems like agony is just a dream and the soul, a bird ascending in flight."Ich will sterben, wenn der Tag endet auf hoher See," "mit dem Gesicht zum Himmel," "wenn der Schmerz Traum zu sein scheint und die Seele..." Before Night Falls (2000)
This is how every day should always end.So müsste jeder Tag enden. All the Way (2001)
And football and Sunday does not end... Untill Monday night.Und die Football Sessions am Sonntag enden... nicht vor Montag abend. Repli-Kate (2002)
"It can't end just like that "on Valentine's Day. ""So kann es doch nicht am Valentinstag enden." The Lake House (2006)
Why does everyone have it in for me today!Jeder hat es heute auf mich abgesehen. Wann ist der Tag endlich vorbei? The Caiman (2006)
And now the big day is finally here.Und jetzt ist der große Tag endlich da. Poison Ivy (2007)
Ships passing in the night. Yep.- Ich habe gedacht, der Tag endet nie. Chapter Seventeen: Bye, Bye Baby (2008)
I've been praying for this day to come.Ich hab gebetet, dass dieser Tag endlich kommt. Traitor (2008)
As evening shadows fall, there's the smell of curry in the alley~ Der Tag endete und von irgendwo her... ~ ~ ...kommt mir der Duft von Curry entgegen. ~ 20th Century Boys 3: Redemption (2009)
As evening shadows fall.~ Der Tag endete und von irgendwo her kommt mir der Duft von Curry entgegen. ~ 20th Century Boys 2: The Last Hope (2009)
I'm so happy this day is finally here.Ich bin froh, dass der Tag endlich gekommen ist. The Dirteaters (2010)
Your days ends at 2:30.Dein Tag endet um 14:30 Uhr. Boys' Night (2011)
Because this day has come, Mother.- Weil der Tag endlich gekommen ist! Double Trouble (2011)
At the end of the day, one of these people will be gone.Wenn dieser Tag endet ist einer dieser Menschen weg. Pilot (2011)
And we went back to being friends by the end of the day. That's it!Und bevor der Tag endete, waren wir wieder Freunde. Chuck Versus the Frosted Tips (2011)
And you'll be best friends by the end of the day?- und bevor der Tag endet, seit ihr beste Freunde? Chuck Versus the Frosted Tips (2011)
They hit a fast food joint one night, then they end up dead in a lab the next? What gives?Sie überfallen an einem Abend eine Fast-Food-Bude und am nächsten Tag enden sie tot in einem Labor? Devil's Triangle (2011)
You're about to have a bad day, John Redcorn.Dein Tag endet übel, John Redcorn. The Baytown Outlaws (2012)
Remind me again who's gonna have a bad day?Wessen Tag endet übel? The Baytown Outlaws (2012)
First day of work ends with you and me at La Caravelle.Ihr erster Arbeitstag endet mit Ihnen und mir im "La Caravelle". The Other Woman (2012)
I gotta say, now that the day is finally here, I'm starting to get a little freaked out.Ich muss sagen, jetzt wo der Tag endlich da ist, fange ich an, ein wenig auszuflippen. Any Moment (2012)
The day starts and ends without Titus ever being able to see Berenice, without my being able to see Titus the entire day."Dass der Tag beginnt und der Tag endet, ohne dass Titus jemals sehen darf Bérénice, ohne dass ich den ganzen Tag lang sehen darf Titus?" Clara's End (2012)
But the day was finally upon me.Aber irgendwann war der Tag endlich da. The Submission of Emma Marx (2013)
But I want to make some new memories, good memories, so it's not as if all our happiness was before.Aber ich brauche neue Erinnerungen, schöne Erinnerungen, damit unser Glück nicht an dem Tag endet. Episode #4.6 (2013)
Sleeping wherever we ended up.Wir haben geschlafen, wo immer der Tag endete. Winter Sleep (2014)
But no matter what the outcome of today, You will always know the truth.Aber egal, wie der heutige Tag enden wird... du wirst immer die Wahrheit wissen: Magnum Opus (2014)
The next day, the accountant ended up in an alley with his throat slashed.Am nächsten Tag endete der Buchhalter in einer Gasse mit durchgeschnittener Kehle. Skip (2015)
Rose, I don't want this playdate to end.Ich will nicht, dass der Nachmittag endet. Nutcrackers (2016)
_ Each day ends with another Mayhem Party at the finish line to celebrate the winners.Jeder Tag endet mit einer neuen Mayhem-Party an der Ziellinie, um den Gewinner zu feiern. The F...ing Cop (2017)
Without the sun to remind me, I'd hardly know where one dull day ends and the next begins. I...Ohne die Sonne wüsste ich nicht, wann ein öder Tag endet und der nächste anfängt. Playing House (2017)
O, eternal god, who alone spreadest out the heavens and rulest the raging sea, who has compassed the waters with bounds until night and day come to an end receive into thy almighty and most gracious protection the persons of us, thy servants and the fleet in which we serve.Oh ewiger Gott, der du bist im Himmel, die wilde See beherrschst und das Wasser einschließt bis Nacht und Tag enden. Empfange in deine allmächtige und gesegnete Obhut die unter uns, deine Diener und die Flotte, der wir dienen. Mutiny on the Bounty (1935)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tag end
      n 1: a small piece of cloth or paper [syn: {rag}, {shred},
           {tag}, {tag end}, {tatter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top