Search result for

tabloid

(27 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tabloid-, *tabloid*, tabloi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tabloid[N] หนังสือพิมพ์ขนาดเล็กที่รวมเรื่องสั้นต่างๆ ไว้, See also: จุลสาร, Syn. newspaper, pulp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tabloid(แทบ'ลอยดฺ) n. จุลสาร,หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก adj. รวบรัด,เก็บสาระสำคัญ,ระทึกใจ,ชอบเป่าข่าว, Syn. newspaper,compresed

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's the old Violet Nottingham. Before she met me. Now it's up to me to keep my pooky-bear out of the spotlight and nightclubs and tabloids.ตอนนี้มีผมดูแลเธอให้ห่างจากของพวกนั้นแล้ว Bedtime Stories (2008)
What was the piece of tabloid sensationalism you sent me?ข่าวอะไรนะที่คุณส่งมาให้ผมนะ Confessions of a Shopaholic (2009)
General Kane's announcement of his engagement to dona Sophia Montoya has popped up in several tabloid magazines.พวกกบฎ ประกาศงานหมั้นของเขา กับ โดนา โซเฟีย มอนโตย่า มันมีป๊อบอัพ ขึ้นมาในนิตรยสาร tabloidPrincess Protection Program (2009)
No, it--it was this tabloid magazine thing.ไม่ เอ่อ มันก็แค่หนังสือพิมพ์หรือแมกกาซีนน่ะ Rufus Getting Married (2009)
The tabloid thing and the way you were weirded outเรื่องข่าวหน้าหนึ่งต่างๆ และที่เธอทำตัวแปลกๆ Rufus Getting Married (2009)
Then sells his story to the tabloids which are still published as a 'memoir' which is still a year after all this, Grace Allen's body turns up right next to a railway siding.จากนั้นก็ขายเรื่องราวของเขาให้กับหนังสือพิมพ์ ซึ่งยังมีการเผยแพยตีพิมพ์เรื่องดังมาเป็นเวลาหลายปี ทั้งหมดนี้ ศพของเกรซ อัลเลน ถูกพบทิ้งเอาไว้ข้างรางรถไฟ Episode #1.3 (2010)
You're officially fodder for the tabloids.คุณมันแค่นักนักสือพิมพ์เล็กๆ Supergirl (2010)
Can you imagine when the tabloids get hold of this?นึกออกมั้ยว่าพวกข่าวจะพาดหัวเรื่องนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ Over There: Part 2 (2010)
There was this thing during the all-star game... pictures of Doug in the tabloids with a cocktail waitress.มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเกมส์all star รูปของดั๊กในหนังสือพิมพ์ กับพนักงานเสิร์ฟค๊อกเทล Let Me Entertain You (2010)
And the tabloids.และข่าวซุบซิบ Sudden Death (2010)
- No, tabloids pay more money.- จะบ้ารึไง ต้องแทบลอยด์สิจ่ายเงินเยอะกว่า Attack the Block (2011)
The Van Der Woodsen family is no stranger to the tabloids, but this time it appears the mother of all scandals surrounds the mother.ครอบครัวแวนเดอร์วูดเซ่น ขาประจำของหน้าหนังสือพิมพ์ แต่คราวนี้ มีเรื่องอื้อฉาวของแม่ ล้อมรอบแม่ The Kids Stay in the Picture (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
TABLOID    T AE1 B L OY0 D
TABLOIDS    T AE1 B L OY0 D Z
TABLOIDIZATION    T AE2 B L OY0 D AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tabloid    (n) (t a1 b l oi d)
tabloids    (n) (t a1 b l oi d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boulevardpresse {f}tabloid press; gutter press [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タブロイド[, taburoido] (n) tabloid; (P) [Add to Longdo]
小型新聞[こがたしんぶん, kogatashinbun] (n) tabloid [Add to Longdo]
大衆紙[たいしゅうし, taishuushi] (n) popular newspaper; tabloid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小报[xiǎo bào, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄠˋ, / ] tabloid newspaper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tabloid \Tab"loid\, n. [A table-mark.]
   1. A compressed portion of one or more drugs or chemicals, or
    of food, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. a newspaper with pages about half the size of a
    standard-sized newspaper, especially one that has
    relatively short or condensed articles and a large
    porortion of pictorial matter.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tabloid \Tab"loid\ (t[a^]b"loid), a.
   1. Compressed or condensed, as into a tabloid; administrated
    in or as in tabloids, or small condensed bits; as, a
    tabloid form of imparting information.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. of or pertaining to a tabloid newspaper or the type of
    story typically contained in one, such as lurid or
    sensationalistic stories of scandal, crime, or violence.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tabloid
   n 1: sensationalist journalism [syn: {yellow journalism},
      {tabloid}, {tab}]
   2: newspaper with half-size pages [syn: {tabloid}, {rag},
     {sheet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top