Search result for

tab

(192 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tab-, *tab*
English-Thai: Longdo Dictionary
Table of Contents(n) สารบัญ
table salt(n ) เกลือบริโภค
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้,พยากรณ์ได้
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น
unbeatable(adj) ไม่มีทางแพ้, หาใครเทียบไม่ได้ เช่น You can get a quote right now for your van by soliciting our services and we will provide you with unbeatable van insurance immediately or your money back. , S. invincible,
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง
uninhabitable(adj ) ซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tab[SL] เม็ด
tab[SL] บุหรี่
tab[N] แถบเหล็กปิดเปิดเครื่องกระป๋อง, Syn. handhold, strip, flap
tab[N] ฉลาก, See also: แถบ, ป้าย, Syn. tag, label
tab[N] ราคา, See also: ค่าใช้จ่าย, Syn. check, cost, price, bill
tab[N] ปุ่มบนแป้นพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์
tab[N] เม็ด (ใช้กับยาเสพย์ติด)
tabby[N] แมวลายสีน้ำตาลหรือสีเทา
table[N] โต๊ะ, See also: โต๊ะอาหาร, Syn. desk, stand
table[N] ตาราง, See also: ตารางรายการ, บัญชี, รายการ, Syn. schedule, record, chart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
tab key(แป้นพิมพ์) แป้นตั้งระยะหมายถึง แป้นพิมพ์แป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ โดยปกติจะอยู่ริมด้านซ้ายสุดของแถวที่สองจากข้างบน อาจมีคำ tab บนแป้น บางทีมีเครื่องหมายลูกศรแทน การกดแป้นนี้ จะทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) เลื่อนไประยะหนึ่ง (แล้วแต่จะมีการกำหนดไว้) อาจเป็น 5- 10 ช่องว่าง มักใช้เมื่อต้องการย่อหน้าหรือต้องการจัดคอลัมน์ให้ตรงกัน (ไม่ควรกดคานเคาะ) นอกจากนั้น ในกรอบสนทนา การกดแป้นนี้หมายความว่า ให้กระโดดจากช่อง (ที่จะให้เติมข้อความ) ที่ 1 ไปช่องที่ 2 ไปช่องที่ 3....ต่อไป
tabernacle(แทบ'เบอนะเคิล) n. ปะรำ,กระโจม,ศาลเจ้า,ห้องพระ,ที่อยู่อาศัย,ที่พักอาศัยชั่วคราว vi. (จัดให้) อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราว., See also: tabernacular adj., Syn. tent
table(เท'เบิล) n. โต๊ะ,บัญชี,แผ่น,แผ่นไม้,แผ่นหิน,แผ่นจารึก,คำจารึก,ผิวหน้าเรียบ,บัวเสา,ตาราง,ที่ราบสูง,ชั้นแบน -Phr. (under the table เมาเหล้า ให้สินบน รับสินบน) ., Syn. catalogue,chart
table linenn. ผ้าปูโต๊ะ
table lookupการค้นตารางหมายถึงการเรียกหา ค้นหาข้อมูลจากในตาราง โดยใช้คำหลัก ดู keyword ประกอบ
table setn. ชุดรับประทานอาหาร
table tennisn. กีฬาปิงปอง, Syn. Ping Pong
tableau(แทบ'โล,เทโบล) n. ภาพ,รูป,ฉาก,ละครนิ่ง,เรื่องในละคร,ภาพวาด,ฉากหรือรูปปั้นที่มีชีวิตชีวา pl. tableaux, tableaus
tableau curtainn. ม่านเวทีละครชนิดเป็นกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
tab(n) แผ่นเหล็ก,ป้าย,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,แถบ,ชาย
tabby(n) แมวลาย,แพรลายในเนื้อ
tabernacle(n) ศาลเจ้า,ปะรำ,กระโจม,ห้องพระ
table(n) โต๊ะ,ตาราง,บัญชี,รายการ,แผ่นจารึก,ที่ราบสูง
table(vt) วางบนโต๊ะ,ทำบัญชี,ทำตาราง,บันทึกรายการ
tableau(n) ภาพ,ละครนิ่ง,รูป,ฉาก
tablecloth(n) ผ้าปูโต๊ะ
tableland(n) ที่ราบสูง,หลังคาแบน,โต๊ะเล่นการพนัน,โต๊ะอาหาร,บ่อน
tablespoon(n) ช้อนโต๊ะ
tablespoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tabจุดตั้งระยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tab characterอักขระตั้งระยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Tab keyแป้นตั้งระยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Tab keyแป้นตั้งระยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tabacism; tabacosis๑. การถูกพิษยาสูบ๒. โรคฝุ่นใบยาสูบจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabacosis; tabacism๑. การถูกพิษยาสูบ๒. โรคฝุ่นใบยาสูบจับปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabagism๑. ภาวะถูกพิษยาสูบ๒. ภาวะติดบุหรี่ [มีความหมายเหมือนกับ nicotinism; tobaccoism] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabes๑. ภาวะซูบโทรม๒. โรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalis] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabes dorsalis; ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabes spinalis; ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tableตาราง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tableตาราง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
tableตาราง
การจัดเรียงข้อมูลเป็นตารางเพื่อใช้งาน โดยที่แนวตั้งแต่ละแนวอาจมีชื่อเฉพาะ และตารางเองก็มีชื่อเรียกได้ [คอมพิวเตอร์]
Tableโต๊ะอาหาร [TU Subject Heading]
Table etiquetteมารยาทในการรับประทานอาหาร [TU Subject Heading]
table numberหมายเลขตาราง, ตัวเลขที่แสดงลำดับที่ของตารางสถิติ  (ดู statistical table  ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Table of contentสารบัญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of contentสารบัญ, สารบาญ
หน้าสารบัญ (table of contents)

การนำหัวข้อต่างๆ ในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงลำดับตั้งแต่หัวข้อแรก จนถึงหัวข้อสุดท้ายและกำกับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อนั้นๆ ปรากฏอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อเรื่อง ที่ต้องการอ่านในตัวเล่มได้รวดเร็วขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Table of contentสารบาญ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Table of illustrationสารบัญภาพ [เทคโนโลยีการศึกษา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
täbäk mountains (n) ภูเขาแทแบก(ทางภาคตะวันออกของประเทศเกาหลี-)
table (n ) โต๊ะ
table wine (n) ไวน์(เหล้าองุ่น)ที่ใช้เสริฟบนโต๊ะอาหาร ตามมาตรฐานสหรัฐจะต้องมีแอลกอฮอลล์ไม่เกินกว่าร้อยละ 14 (คิดตามปริมาตร-Volume/Volume) แต่ตามมาตรฐานยุโรปอนุญาตให้มีแอลกอฮอลล์ระหว่างร้อยละ 8.5 ถึง 14 (คิดตามปริมาตร-V/V) รวมถึงจะต้องไม่มีฟองด้วย
See also: S. light wine, R. wine

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The tab?ว่าจ้าง Pilot (2011)
Medicine cabinet, bedside table, underwear drawer?ตู้เก็บยา โต๊ะข้างเตียง หรือลิ้นชักกางเกงใน? Chuck in Real Life (2008)
Don't worry. I have a table for you. Wait!ไม่ต้องห่วง ผมมีโต๊ะ สำหรับพวกคุณ There Might be Blood (2008)
In the v.I.P. Section." kittens, please. I found her table.หยุด ก่อน แมวเหมียว ฉันหาโต๊ะเธอเจอแล้ว There Might be Blood (2008)
There's another one under the table that'll repel or attract, depending on how you shift them.แล้วก็มีอีกอันใต้แท่นบูชาซึ่งมันจะดูด\ หรือผลักกันแล้วแต่ว่านายจะยกมันอย่างไร Birthmarks (2008)
Aplastic anemia takes LAM off the table.โรคโลหิตจาง ทำให้เกิด lam ปิดโต๊ะ Lucky Thirteen (2008)
You, move that table in front of the other door.คุณ.. เอาโต๊ะไปขวางอีกประตู Last Resort (2008)
Gasoline tablets for better fuel efficiency and carsเบนซิน tablets สำหรับเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพดีกว่ารถยนต์ Gas Pills (2008)
why would they test the tablet?สาเหตุที่พวกเขาจะทดสอบป้าย? Gas Pills (2008)
- We're at the table.-พวกเราอยู่ที่โต๊ะ Pilot (2008)
Every time I see you sittin'at this table... hell, I do a double take.ทุกครั้งที่ฉันเห็นนายนั่งอยู่ที่โต๊ะนี้... ให้ตายสิ มันทำให้ฉันนึกถึงเขา Pilot (2008)
lean on God for support and write on the wooden tablet.เมื่อพวกเธอเป็นทุกข์ ก็มาขอพรกับพระเจ้า และเขียนบนแผ่นไม้ Akai ito (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tabA crystal chandelier was hanging over the table.
tabA fork fell off the table.
tabAfter supper she cleared the table.
tabAll of us were happy at the table.
tabAll the goods for sale are set out on the tables.
tabAlthough it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.
tabAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
tabA mouse went for a walk on the table.
tabAn old wooden box served as table.
tabA Persian cat was sleeping under the table.
tabA table has four legs.
tabAt least let me help with the table.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำต้องห้าม[N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
พัดลมตั้งโต๊ะ[N] table fan, See also: portable fan, stand-up fan, Syn. พัดลมตั้งพื้น, Ant. พัดลมแขวนเพดาน, พัดลมเพดาน, Example: พัดลมตั้งโต๊ะเป็นของขวัญที่นิยมซื้อให้กันในโอกาสขึ้นบ้านใหม่, Count unit: ตัว, Thai definition: พัดลมสำหรับตั้งบนพื้นราบ
ผ้าเช็ดปาก[N] table napkin, See also: napkin, serviette
ยาเม็ด[N] pill, See also: tablet, Ant. เม็ด, Example: เด็กๆ ชอบกินยาน้ำมากกว่ายาเม็ด
เกลือสมุทร[N] sea salt, See also: table salt, Syn. เกลือทะเล, เกลือแกง, Ant. เกลือสินเธาว์, เกลือบก, Example: มนุษย์รู้จักการทำเกลือตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ราว 10,000 ปีก่อนคริสตศักราช ทั้งเกลือสินเธาว์ในแผ่นดินและเกลือสมุทรแถบชายทะเล, Count unit: เม็ด, ถุง, กิโลกรัม, Thai definition: เกลือที่ได้จากน้ำทะเล
ปิงปอง[N] table tennis, See also: ping pong, Example: นักวิจัยบางท่านกล่าวว่าจะสามารถผลิตหุ่นยนต์ที่เล่นปิงปองกับคนได้, Thai definition: ชื่อกีฬาชนิดหนึ่ง ผู้เล่นใช้ไม้แบนตีลูกกลมๆ ซึ่งทำด้วยเซลลูลอยด์ข้ามตาข่ายที่ขึงอยู่บนโต๊ะสี่เหลี่ยมโต้กันไปมาทำนองเทนนิส, Notes: (อังกฤษ)
มุทิงค์[N] tabour, See also: two-faced drum, Syn. กลองสองหน้า, ตะโพน, Example: เสียงมุทิงค์และเสียงฉาบเร่งรัวขึ้น หลังจากที่เงียบเสียงไปชั่วระยะเวลาสั้นๆ, Count unit: ใบ, ลูก
เป็นตาราง[ADJ] tabular, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์นี้สามารถพิมพ์รายงานเป็นตารางต่างๆ ในกรณีที่มีข้อมูลเป็นจำนวนมาก
สารบบ[N] table of contents, See also: content, Syn. สารบับ, สารบัญ, สารบาญ, Example: คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นสารบบ, Thai definition: คำบอกเรื่อง, บัญชีเรื่อง
สารบัญ[N] table of contents, See also: content, index, Syn. สารบาญ, Example: การหาเรื่องที่ตนต้องการอ่านด้วยวิธีที่เร็วที่สุดคือเปิดดูที่สารบัญ, Thai definition: รายชื่อเรื่อง, บัญชีเรื่องต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
เอากลับคืน[v. exp.] (ao klapkheūn) FR: restaurer ; rétablir
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable   
อร่อย[adj.] (arøi) EN: good ; delicious ; palatable   FR: bon ; délicieux
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable

CMU English Pronouncing Dictionary
TAB    T AE1 B
TABB    T AE1 B
TABS    T AE1 B Z
TABAK    T AH0 B AE1 K
TABBY    T AE1 B IY0
TABAR    T AA0 B AA1 R
TABER    T EY1 B ER0
TABLE    T EY1 B AH0 L
TABOO    T AE0 B UW1
TABOR    T EY1 B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tab    (n) (t a1 b)
tabs    (n) (t a1 b z)
tabby    (n) (t a1 b ii)
table    (v) (t ei1 b l)
taboo    (v) (t @1 b uu1)
tabor    (n) (t ei1 b @ r)
tabard    (n) (t a1 b @ d)
tabled    (v) (t ei1 b l d)
tables    (v) (t ei1 b l z)
tablet    (n) (t a1 b l i t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
食べる[たべる, taberu] (vt) รับประทาน, กิน
多分[たぶん, tabun] (n adv) คาดว่าจะ, อาจจะ, สงสัยจะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination
食べる[たべる, taberu] Thai: รับประทาน หรือ กิน English: to eat
旅立つ[たびだつ, tabidatsu] Thai: ออกเดินทาง

German-Thai: Longdo Dictionary
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ
Essstäbchen(n) |das, pl. Essstäbchen| ตะเกียบ
Buchstabe(n) |der, pl. Buchstaben| ตัวอักษร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endlosformular {n}tab form [Add to Longdo]
Tabak {m}; Tabakpflanze {f} [bot.]tobacco (plant) [Add to Longdo]
Tab {m}; Reiter {m} (an Karteikarten)tab (on filing cards) [Add to Longdo]
Tabak {m} (zum Rauchen)tobacco; baccy [Add to Longdo]
Tabakanbau {m}cultivation of tobacco [Add to Longdo]
Tabakhändler {m} | Tabakhändler {pl}tobacconist | tobacconists [Add to Longdo]
Tabakqualm {m}tobacco smoke [Add to Longdo]
Tabaksbeutel {m} | Tabaksbeutel {pl}tobacco pouch | tobacco pouches [Add to Longdo]
Tabaksdose {f} | Tabaksdosen {pl}tobacco box | tobacco boxes [Add to Longdo]
Tabakwaren {pl}tobacco goods; tobacco products [Add to Longdo]
Tabakwarenladen {m}tobacconist's [Add to Longdo]
Tabellarisierung {f}tabulation [Add to Longdo]
Tabelle {f} | Tabellen {pl} | eingebundene Tabelletable | tables | attached table [Add to Longdo]
Tabelle {f}chart [Add to Longdo]
Tabelle {f} | Tabellen {pl}spreadsheet | spreadsheets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
あたぼう[, atabou] (adj-na) (sl) (from 当り前、べらぼうめ) (See 当り前・1,べらぼうめ) natural; reasonable; obvious [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
いいぞ[, iizo] (int) way to go!; attaboy!; hear, hear! [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuō, ㄓㄨㄛ, ] table, #3,532 [Add to Longdo]
桌子[zhuō zi, ㄓㄨㄛ ㄗ˙, ] table; desk, #5,632 [Add to Longdo]
平板[píng bǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄢˇ, ] tablet; flat, #5,953 [Add to Longdo]
乒乓球[pīng pāng qiú, ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ, ] table tennis; ping-pong; ping pong; table tennis ball, #6,954 [Add to Longdo]
禁忌[jìn jì, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˋ, ] taboo, #13,936 [Add to Longdo]
餐具[cān jù, ㄘㄢ ㄐㄩˋ, ] table ware; dinner service, #13,940 [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] Tabanus trigonus; house fly, #21,107 [Add to Longdo]
桌球[zhuō qiú, ㄓㄨㄛ ㄑㄧㄡˊ, ] table tennis, #29,890 [Add to Longdo]
小报[xiǎo bào, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄠˋ, / ] tabloid newspaper, #30,919 [Add to Longdo]
台子[tái zi, ㄊㄞˊ ㄗ˙, / ] table; desk, #31,973 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
クロス集計[クロスしゅうけい, kurosu shuukei] cross tabulation [Add to Longdo]
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet [Add to Longdo]
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]
シンボルテーブル[しんぼるてーぶる, shinborute-buru] symbol table [Add to Longdo]
ジャンパ選択可能[ジャンパせんたくかのう, janpa sentakukanou] jumper selectable [Add to Longdo]
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table [Add to Longdo]
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an) [Add to Longdo]
スタブ[すたぶ, sutabu] stub [Add to Longdo]
セグメントテーブル[せぐめんとてーぶる, segumentote-buru] segment table [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一覧表[いちらんひょう, ichiranhyou] tabellarische_Uebersicht, -Tafel [Add to Longdo]
多忙[たぼう, tabou] (sehr) beschaeftigt [Add to Longdo]
忌み言葉[いみことば, imikotoba] Tabu-Wort [Add to Longdo]
[たび, tabi] Reise [Add to Longdo]
旅人[たびびと, tabibito] Reisender, Wanderer [Add to Longdo]
旅先[たびさき, tabisaki] Reiseziel [Add to Longdo]
旅立つ[たびだつ, tabidatsu] eine_Reise_antreten [Add to Longdo]
[たば, taba] Buendel [Add to Longdo]
束ねる[たばねる, tabaneru] zusammenbinden, kontrollieren [Add to Longdo]
紫煙[しえん, shien] Tabakrauch, Zigarettenqualm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tab \Tab\, n. [Etymol. uncertain.]
   1. The flap or latchet of a shoe fastened with a string or a
    buckle.
    [1913 Webster]
 
   2. A tag. See {Tag}, 2.
    [1913 Webster]
 
   3. A loop for pulling or lifting something.
    [1913 Webster]
 
   4. A border of lace or other material, worn on the inner
    front edge of ladies' bonnets.
    [1913 Webster]
 
   5. A loose pendent part of a lady's garment; esp., one of a
    series of pendent squares forming an edge or border.
    [1913 Webster]
 
   6. a small projecting piece of a file folder, file card, or
    similar sheet used in a filing system, on which a notation
    is written to permit convenient search for the folder,
    card, etc.
    [PJC]
 
   7. a bill or check for some purchase, as in a restaurant; as,
    the salesman will pick up the tab.
    [PJC]
 
   8. a key on a typewriter or computer keyboard which advances
    the carriage or curser to the next (preset) tab position;
    -- used especially to type or print text or numbers in
    columns.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tab
   n 1: the bill in a restaurant; "he asked the waiter for the
      check" [syn: {check}, {chit}, {tab}]
   2: sensationalist journalism [syn: {yellow journalism},
     {tabloid}, {tab}]
   3: the key on a typewriter or a word processor that causes a
     tabulation [syn: {tab key}, {tab}]
   4: a short strip of material attached to or projecting from
     something in order to facilitate opening or identifying or
     handling it; "pull the tab to open the can"; "files with a
     red tab will be stored separately"; "the collar has a tab
     with a button hole"; "the filing cards were organized by
     cards having indexed tabs"
   5: a dose of medicine in the form of a small pellet [syn:
     {pill}, {lozenge}, {tablet}, {tab}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 tab
   loss
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top