Search result for

systematic

(62 entries)
(0.8601 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -systematic-, *systematic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
systematic[ADJ] ซึ่งเป็นระบบ, Syn. orderly, well-organized

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
systematic(ซิสทะแมท'ทิค) adj. เป็นระบบ,เป็นระบอบ,มีกฎเกณฑ์,มีหลักเกณฑ์, Syn. systematical.

English-Thai: Nontri Dictionary
systematic(adj) ตามระบบ,มีแนวการ,มีระเบียบ,มีกฎเกณฑ์
systematically(adv) ตามระบบ,ตามแนวการ,อย่างเป็นระบบ,อย่างมีระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
systematic-เป็นระบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
systematic botany; plant taxonomyอนุกรมวิธานพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
systematic palaeontologyบรรพชีวานุกรมวิธาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
systematic sampleตัวอย่างจากการเลือกอย่างมีระบบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
systematic samplingการชักตัวอย่างแบบมีระบบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
systematic transcriptionการถอดเสียงจำกัดสัญลักษณ์ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
systematic vertigo; vertigo, rotatory; vertigo, subjectiveอาการรู้สึกตนเองหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Systematic Planningกระบวนการวางแผนอย่างมีระบบ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Systematic problem solvingการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ [การจัดการความรู้]
systematic samplingการสุ่มอย่างเป็นระบบ, การสุ่มอย่างเป็นระบบนิยมใช้กับกรอบตัวอย่างที่มีหน่วยตัวอย่างเรียงกันหรือจัดให้เรียงกันได้ เช่น รายชื่อพนักงานบริษัทที่เรียงตามลำดับการเข้าทำงานก่อนหลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know the prisoners here are being robbed systematically.ฉันรู้ว่าเชลยกำลังถูก รวมหัวปล้น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But over two million civilians, mostly peasants farmers and their families, have been systematically slaughtered by invading Russian armies.ประชากรมากกว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร ชาวไร่Nชาวนากับครอบครัวพวกเขา กำลังถูกกองทัพรัสเซียรุกราน เข่นฆ่า Rambo III (1988)
Cortical Systematics is the latest and the hottest.ระบบประมวลคอร์ทิคอล มันใหม่สุดและร้องแรงสุด ไม่ใช่แค่เกมมาใหม่ eXistenZ (1999)
And speaking of our enemies, it's important that you go back to work at Cortical Systematics.และเราพูดกับศัตรู มันสำคัญ ที่คุณจะไปทำงานที่คอร์ทิคอล eXistenZ (1999)
It's owned by Cortical Systematics?มันเป็นของคอร์ทิคอลเหรอ eXistenZ (1999)
Nader was a mole for Cortical Systematics.ในคอร์ทิคอล eXistenZ (1999)
He's a double agent for Cortical Systematics.เขาเป็นสายสองหน้า สำหรับคอทิคอล eXistenZ (1999)
Yes, Cortical Systematics.ใช่ คอร์ทิคอล ซิสเต็มเมติคส์ eXistenZ (1999)
It's basically a methodology which helps us when we work with our clients to go through a very systematic thoughtful process in order to be able to help our clients identify what the resources are that they have.โดยพื้นฐานแล้วมันเป็นวิธีวิทยาอย่างหนึ่ง xxxx ซึ่งช่วยเราในการทำงานกับลูกค้า มันต้องผ่านกระบวนการคิดที่เป็นระบบมาก The Corporation (2003)
her doctor,her uncle -- everyone who ever knew her systematically wiped off the map one at a time.หมอของแม่,ลุงของแม่-- ทุกคนที่เคยรู้จักกับแม่ ถูกลบออกจากโลกอย่างต่อเนื่อง ไปทีละคนๆ The Kids Are Alright (2007)
It is a three step systematic attack on the entire national infrastructure.มันเป็นการโจมตีระบบ 3 ลำดับ / โดยไม่ทำลายพื้นฐานโครงสร้างของประเทศ Live Free or Die Hard (2007)
Kendrick and his company Ultima National Resources have systematically ravaged the environment.เคนดริกกับบริษัทอัลติม่า เนชั่นแนล ของเขามี ระบบที่ทำลายสภาวะแวดล้อม A Pretty Girl in a Leotard (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
systematicHe decided to perform systematic research.
systematicThis book aims to provide an explanation of modern Japanese grammar that is as systematic and as easily understood as possible.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีระบบ[ADV] systematically, See also: methodically, in an orderly way, Syn. มีระบบระเบียบ, Example: ในแผนกของเรานั้นทำงานกันอย่างมีระบบ
มีระเบียบ[ADJ] orderly, See also: systematic, methodical, Syn. มีระบบระเบียบ, Example: พ่อแม่มีส่วนสำคัญที่จะสร้างให้ลูกเป็นคนมีระเบียบ, Thai definition: เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นระเบียบ
อย่างเป็นระบบ[ADV] systematically, See also: orderly, methodically, Syn. อย่างมีระบบ, Example: ค่านิยมทางสังคมที่แฝงเร้นอยู่ในละครทีวีถูกฉายออกมาให้เห็นอย่างเป็นระบบ
กิจจะลักษณะ[ADV] formally, See also: systematically, seriously, officially, regularly, methodically, Example: เราได้รู้จักกันอย่างเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น, Thai definition: เป็นการเป็นงาน, เป็นเรื่องเป็นราว, เป็นระเบียบเรียบร้อย, เป็นทางการ
เป็นระบบ[ADJ] systematic, Thai definition: มีส่วนสัมพันธ์ประสานเข้ากันเป็นอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   
มีระเบียบ[adj.] (mī rabīep) EN: orderly ; systematic ; methodical   FR: ordonné ; méthodique ; systématique
มวยวัด[n. exp.] (mūay wat) EN: unsystematic boxing ; unorthodox boxing ; untrained boxing   FR: combat peu académique [m]
เป็นการเป็นงาน[adv.] (pen kān pen ngān) EN: seriously ; earnestly ; systematically ; conscientiously ; in a businesslike manner   
เป็นระบบ[adj.] (pen rabop) EN: systematic   FR: systématique
ซึ่งเป็นระบบ[adj.] (seung pen rabop) EN: systematic   
ทำงานลักลั่น[v. exp.] (thamngān laklan) EN: work unsystematically ; work unmethodically   
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ[n. exp.] (withī sum tūayāng baēp pen rabop) EN: systematic random sampling   
อย่างเป็นระบบ[adj.] (yāng pen rabop) EN: systematical   
อย่างเป็นระบบ[adv.] (yāng pen rabop) EN: systematically ; orderly ; methodically   FR: méthodiquement ; avec méthode ; systématiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
SYSTEMATIC    S IH2 S T AH0 M AE1 T IH0 K
SYSTEMATICS    S IH2 S T AH0 M AE1 T IH0 K S
SYSTEMATICALLY    S IH2 S T AH0 M AE1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
systematic    (j) (s i2 s t @ m a1 t i k)
systematically    (a) (s i2 s t @ m a1 t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ところてん式に[ところてんしきに, tokorotenshikini] (adv) systematically; in turn [Add to Longdo]
システマチック;システマティック;システマティク[, shisutemachikku ; shisutemateikku ; shisutemateiku] (adj-na) systematic [Add to Longdo]
規則正しい;規則正い(io)[きそくただしい, kisokutadashii] (adj-i) regular; well-regulated; systematic [Add to Longdo]
規則的[きそくてき, kisokuteki] (adj-na) systematic; regular; routine [Add to Longdo]
規律正しい[きりつただしい, kiritsutadashii] (adj-i) well-ordered; systematic [Add to Longdo]
系統神学[けいとうしんがく, keitoushingaku] (n) systematic theology [Add to Longdo]
系統的[けいとうてき, keitouteki] (adj-na,n) systematic [Add to Longdo]
系統的脱感作[けいとうてきだっかんさ, keitoutekidakkansa] (n) systematic desensitization [Add to Longdo]
計画的[けいかくてき, keikakuteki] (adj-na) systematic; (P) [Add to Longdo]
出鱈目(ateji)[でたらめ(P);デタラメ, detarame (P); detarame] (adj-na,n) (1) (uk) irresponsible utterance; nonsense; bullshit; codswallop; (2) random; haphazard; unsystematic; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有系统[yǒu xì tǒng, ㄧㄡˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] systematic [Add to Longdo]
系统性[xì tǒng xìng, ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] systematic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Systematic \Sys`tem*at"ic\, Systematical \Sys`tem*at"ic*al\, a.
   [Gr. ?: cf. F. syst['e]matique.]
   1. Of or pertaining to system; consisting in system;
    methodical; formed with regular connection and adaptation
    or subordination of parts to each other, and to the design
    of the whole; as, a systematic arrangement of plants or
    animals; a systematic course of study.
    [1913 Webster]
 
       Now we deal much in essays, and unreasonably despise
       systematical learning; whereas our fathers had a
       just value for regularity and systems. --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       A representation of phenomena, in order to answer
       the purposes of science, must be systematic.
                          --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding according to system, or regular method; as, a
    systematic writer; systematic benevolence.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the system of the world; cosmical.
    [1913 Webster]
 
       These ends may be called cosmical, or systematical.
                          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) Affecting successively the different parts of the
    system or set of nervous fibres; as, systematic
    degeneration.
    [1913 Webster]
 
   {Systematic theology}. See under {Theology}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 systematic
   adj 1: characterized by order and planning; "the investigation
       was very systematic"; "a systematic administrator" [ant:
       {unsystematic}]
   2: of or relating to taxonomy; "taxonomic relations"; "a
     taxonomic designation" [syn: {taxonomic}, {taxonomical},
     {systematic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top