Search result for

syphilis

(38 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -syphilis-, *syphilis*, syphili
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
syphilis[N] โรคซิฟิลิส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
syphilis(ซิส'ฟะลิส) n. โรคซิฟิลิส, See also: syphilitic adj.,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
syphilis(n) ซิฟิลิส,กามโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syphilis; great pox; luesโรคซิฟิลิส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Syphilisโรคซิฟิลิส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We already ruled out STDs, and even if we were wrong, that much arsenic in her system would've wiped out the syphilis.เราทำนอกตำราเสมอ และถ้าเราคิดผิด มีอาร์เซนิคมากไปในระบบเธอ อาจไปทำให้ซิฟิลิสหมดไป Emancipation (2008)
The first period came before he got syphilis.ช่วงแรกเป็นตอนก่อนติดเชื้อกามโรค The Love Guru (2008)
Then, after he got syphilis, he would say things like,ส่วนคำคมหลังติดเชื้อกามโรค The Love Guru (2008)
They said it was to check for syphilis, 'cause it affects the mind;พวกเขาบอกว่าเป็นการตรวจหนองใน เพราะว่ามันส่งผลกระทบกับสมอง Changeling (2008)
The idea that someone thinks you need to be checked for syphilis, does that upset you?การที่มีคนคิดว่าคุณควรถูกตรวจโรคหนองในนี่ ทำให้คุณโกรธหรือเปล่าครับ Changeling (2008)
- Is that a hive? - No, looks like syphilis to me.เป็นลมพิษรึป่าว ผมว่ามันดูเหมือนโรคซิฟิลิสมากกว่า(โรคทางเพศ) The Ugly Truth (2009)
You wouldn't even know what syphilis looks like if it weren't for my story.นายยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโรคซิฟิลิสมันเป็นยังไง The Ugly Truth (2009)
Is an extremely virulent form of syphilis.เป็นโรคซิฟิลิสขั้นรุนแรงในรูปแบบที่ทำให้ตายได้ The No-Brainer (2009)
And found a street 14 strain of drug-resistant Syphilis.และเจอตัวยาต้านซิฟิลิส 14 ชนิดในนั้น Remains to Be Seen (2009)
This Rose guy gets syphilis and fingered for murder?เจ้าโรสคนนี้เป็นซิฟิลิส และเป็นเบาะแสการฆาตกรรมงั้นหรอ? Remains to Be Seen (2009)
We found out has syphilis,เราพบเชื้อซิฟิลิสออกมาได้ Dirty Harry (2009)
- i figure if johnny has syphilis-ฉันว่า จอนนี่เป็นโรค ซิฟิลิส Dirty Harry (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
syphilisSyphilis is an infection that can be transmitted through sexual intercourse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซิฟิลิส[N] syphilis, Syn. โรคซิฟิลิส, Example: มารดาที่เป็นโรคซิฟิลิสขณะตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการรักษา บุตรในครรภ์อาจจะแท้ง, Thai definition: กามโรคชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Treponema pallidum ติดต่อโดยการสัมผัสหรือร่วมประเวณีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามโรค[n.] (kāmmarōk) EN: venereal disease   FR: maladie vénérienne [f] ; syphilis [f]
โรคผู้หญิง[n. exp.] (rōk phū ying) EN: venereal disease   FR: maladie vénérienne [f] ; syphilis [f]
โรคซิฟิลิส[n.] (rōk sifilis) EN: syphilis   FR: syphilis [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SYPHILIS    S IH1 F AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
syphilis    (n) (s i1 f i l i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Syphilis {f} [med.]syphilis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シフィリス[, shifirisu] (n) (See 梅毒) syphilis [Add to Longdo]
ジフィリス[, jifirisu] (n) (See シフィリス,梅毒) syphilis (ger [Add to Longdo]
マラリア療法[マラリアりょうほう, mararia ryouhou] (n) malaria therapy (formerly used to treat syphilis, etc.) [Add to Longdo]
進行麻痺[しんこうまひ, shinkoumahi] (n) progressive paralysis (due to neurosyphilis); general paresis [Add to Longdo]
先天梅毒[せんてんばいどく, sentenbaidoku] (n) congenital syphilis [Add to Longdo]
唐瘡[とうがさ, tougasa] (n) (arch) (See 梅毒) syphilis [Add to Longdo]
脳梅毒[のうばいどく, noubaidoku] (n) cerebral syphilis [Add to Longdo]
梅毒;黴毒[ばいどく, baidoku] (n) syphilis [Add to Longdo]
[くさ, kusa] (n) (1) pustule; scab; (2) syphilis; pox [Add to Longdo]
瘡っかき[かさっかき, kasakkaki] (n) (uk) (col) person with skin disease (esp. syphilis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梅毒[méi dú, ㄇㄟˊ ㄉㄨˊ, ] syphilis; pox [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Syphilis \Syph"i*lis\, n. [NL., fr. Syphilus, the name of a
   shepherd in the Latin poem of Fracastoro, "Syphilus, sive
   Morbus Gallicus," which was published in 1530; Gr. ? hog,
   swine + ? dear, loving. The term was introduced into nosology
   by Sauvages.] (Med.)
   The pox, or venereal disease; a chronic, specific, infectious
   disease, usually communicated by sexual intercourse or by
   hereditary transmission, and occurring in three stages known
   as primary, secondary, and tertiary syphilis. See under
   {Primary}, {Secondary}, and {Tertiary}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 syphilis
   n 1: a common venereal disease caused by the treponema pallidum
      spirochete; symptoms change through progressive stages; can
      be congenital (transmitted through the placenta) [syn:
      {syphilis}, {syph}, {pox}, {lues venerea}, {lues}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top