Search result for

symmetrical

(33 entries)
(1.4497 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -symmetrical-, *symmetrical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
symmetrical[N] ซึ่งสมมาตรกัน, See also: ซึ่งมีสัดส่วนสมดุลกัน, Syn. balanced, well-formed, proportional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
symmetrical(ซิมี'ทริเคิล) adj. เป็นสัดส่วนรับกัน,สมมาตร,มีด้านหรือเหลี่ยมตรงข้ามที่เหมือนกัน, See also: symmetricalness n., Syn. well-proportioned
asymmetrical(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
symmetrical(adj) สมมาตร,ได้ส่วนกัน
asymmetrical(adj) ไม่สมดุล,ไม่สมมาตร,ไม่ได้ส่วนสัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
symmetrical-สมมาตร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
symmetrical foldชั้นหินคดโค้งสมมาตร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
symmetrical; symmetric-สมมาตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Symmetrical Folds ชั้นหินคดโค้งสมมาตร
ชั้นหินคดโค้ง ที่มีระนายแนวแกนอยู่ในแนวดิ่ง มีส่วนข้างที่เอียงเทเท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A somewhat risky, symmetrical, brotherly love.เขาเป็นคนที่ชอบหลงใหลในตัวเอง Ouran High School Host Club (2006)
And there's symmetrical 45 degree scarring on these walls.และมีเส้นสูง 45 องศาอยู่บนกำแพงด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Don't you want them to be symmetrical?เธอไม่อยากให้มันสมดุลกันเหรอ? The Ugly Truth (2009)
- Symmetrical?เท่ากันไหม? The Ugly Truth (2009)
There are symmetrical slice marks.พวกมันมีรอยตัด ที่เท่ากัน The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Wendell and I have been testing chicken factory implements in order to find something that would leave the symmetrical marks on the victim.เวนเดลกับผมได้ทำการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานไก่ เพื่อจะหาบางอย่างที่อาจทำให้เกิดบาดแผลแบบเดียวกันบนตัวเหยื่อ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Well, this... simple symmetrical bite.เอ่อ นี่... การกัดที่ได้สัดส่วนมาก The Predator in the Pool (2010)
Symmetrical thing...มันดูสมดุลกับ เอ่อ... Chuck Versus the Couch Lock (2010)
The first one is just an ordinary dodechahedron, namely 12 pentagonal faces arranged in a symmetrical manner.คนแรกเป็นเพียงออฟเฟนบาสามัญ คือ 12 ใบหน้าเหลี่ยม จัดเรียงในลักษณะสมมาตร Is There an Edge to the Universe? (2011)
So symmetrical.มีความสามารถที่เหมาะสมต่างหาก Upper West Side Story (2012)
Are they more or less symmetrical?สัดส่วนมันสมดุลกัน มากน้อยแค่ไหน? The Story of the 50 (2012)
A day laborer should present symmetrical wear to his joints.ลูกจ้างรายวันน่าจะมีข้อต่อที่สมมาตรกัน The Tiger in the Tale (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นสมมาตร[N] symmetrical line, Example: สามเหลี่ยมนี้มีเส้นสมมาตรตามแกนจากจุดยอดมาตั้งฉากกับฐานของสามเหลี่ยม, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นตรงที่ก่อให้เกิดสมมาตร

CMU English Pronouncing Dictionary
SYMMETRICAL    S AH0 M EH1 T R IH0 K AH0 L
SYMMETRICALLY    S AH0 M EH1 T R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
symmetrical    (j) (s i1 m e1 t r i k l)
symmetrically    (a) (s i1 m e1 t r i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
左右一対[さゆういっつい, sayuuittsui] (n) left-and-right pair; symmetrical pair [Add to Longdo]
整斉[せいせい, seisei] (n,adj-no) symmetrical [Add to Longdo]
対称リスト[たいしょうリスト, taishou risuto] (n) {comp} symmetrical list [Add to Longdo]
対称的[たいしょうてき, taishouteki] (adj-na) symmetrical [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
対称リスト[たいしょうリスト, taishou risuto] symmetrical list [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Symmetrical \Sym*met"ric*al\, a. [Cf. F. sym['e]trique. See
   {Symmetry}.]
   1. Involving or exhibiting symmetry; proportional in parts;
    having its parts in due proportion as to dimensions; as, a
    symmetrical body or building.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Having the organs or parts of one side
    corresponding with those of the other; having the parts in
    two or more series of organs the same in number;
    exhibiting a symmetry. See {Symmetry}, 2.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.)
    (a) Having an equal number of parts in the successive
      circles of floral organs; -- said of flowers.
    (b) Having a likeness in the form and size of floral
      organs of the same kind; regular.
      [1913 Webster]
 
   4. (Math.) Having a common measure; commensurable.
    (b) Having corresponding parts or relations.
      [1913 Webster]
 
   Note: A curve or a plane figure is symmetrical with respect
      to a given line, and a line, surface, or solid with
      respect to a plane, when for each point on one side of
      the line or plane there is a corresponding point on the
      other side, so situated that the line joining the two
      corresponding points is perpendicular to the line or
      plane and is bisected by it. Two solids are symmetrical
      when they are so situated with respect to an
      intervening plane that the several points of their
      surfaces thus correspond to each other in position and
      distance. In analysis, an expression is symmetrical
      with respect to several letters when any two of them
      may change places without affecting the expression; as,
      the expression a^{2}b + ab^{2} + a^{2}c + ac^{2} +
      b^{2}c + bc^{2}, is symmetrical with respect to the
      letters a, b, c.
      [1913 Webster] -- {Sym*met"ric*al*ly}, adv. --
      {Sym*met"ric*al*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 symmetrical
   adj 1: having similarity in size, shape, and relative position
       of corresponding parts [syn: {symmetrical}, {symmetric}]
       [ant: {asymmetric}, {asymmetrical}]
   2: exhibiting equivalence or correspondence among constituents
     of an entity or between different entities [syn:
     {harmonious}, {proportionate}, {symmetrical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top