Search result for

swindler

(34 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swindler-, *swindler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swindler[N] คนหลอกลวง, Syn. cheater

English-Thai: Nontri Dictionary
swindler(n) คนหลอกลวง,ผู้ฉ้อโกง,คนหลอกต้ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It looked like nothing but a Swindler's Hall to me though.It looked like nothing but a Swindler's Hall to me though. Akai ito (2008)
If you are a swindler, that means you have betrayed your country for at least a couple of times.ถ้าคุณเป็นคนโกง,นั่นหมายความว่าคุณได้ทรยศ ประเทศของคุณอย่างน้อยสองสามครั้ง Episode #1.4 (2010)
I'm a very good chess player, but I'm no swindler.ฉันเป็นเซียนหมากรุกแต่ไม่ใช่คนหลอกลวง Tower Heist (2011)
New evidence in the Arthur Shaw trial has prompted a new plea from the accused swindler.หลักฐานใหม่ในคดี อาร์เธอร์ ชอว์ ผลักดันให้ผู้ต้องหาคดีต้มตุ๋นยื่นอุทธรณ์ Tower Heist (2011)
Thinking again, there is no way a swindler would answer the telephone.แต่ว่า คนโกงจะรับโทรศัพท์ได้ไง Episode #1.1 (2011)
Yu Chae Ri, don't go to any of them. All of them are swindlers.อย่าไปหลงเชื่อพวกคนหลอกลวงพวกนั้นเลย พวกนั้นทั้งหมดน่ะเป็นแก๊งต้มตุ๋น Operation Proposal (2012)
It seems they really are swindlers.พวกนั้นเป็นพวกต้มตุ๋นจริงๆด้วย Operation Proposal (2012)
Are you a lawyer, or a swindler?คุณเป็นทนายจริง ๆ หรือพวกต้มตุ๋น? A Millionaire's First Love (2006)
I lost my family to a swindler.ผมต้องสูญเสียครอบครัวเพราะนักต้มตุ๋น Eiga: Kurosagi (2008)
I became a swindler myself to get revenge.ผมจึงกลายมาเป็นนักต้มตุ๋นเพื่อแก้แค้น Eiga: Kurosagi (2008)
A swindler who cons other swindlers.นักต้มตุ๋นที่โกงพวกนักต้มตุ๋นด้วยกันเอง Eiga: Kurosagi (2008)
Alone I will feed on... indulgent swindlers...ผมจะจัดการกับพวกนักต้มตุ๋นด้วยตัวของผมเอง Eiga: Kurosagi (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swindlerShe went so far as to say that he was a swindler.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักต้ม[N] swindler, See also: cheat, tricker, imposter, fraud, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวาง ดังนั้นจึงเป็นเป้าหมายของนักก่อกวน นักต้ม และอาชญากร, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หากินในทางหลอกลวงผู้อื่น, Notes: (ปาก)
นักต้มตุ๋น[N] swindler, See also: cheat, trickster, imposter, fraud, con man, shark, Syn. มิจฉาชีพ, นักต้ม, Example: นักต้มตุ๋นพวกหนึ่งโกงเอาเงินเขาไปพันบาท, Thai definition: ผู้ที่หลอกลวงผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทอง
คนโกง[N] swindler, Example: ฉันไม่อยากให้คนโกงมาร่วมงานกับเราเลย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมกลโกงหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์
สิบแปดมงกุฎ[N] swindler, See also: cheater, flimflammer, Syn. นักต้มตุ๋น, Example: เดี๋ยวนี้ต้องคอยระวังพวกสิบแปดมงกุฎที่อยู่ในคราบของผู้ดี, Thai definition: ผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมมากชอบหลอกลวงผู้อื่นให้หลงเชื่อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนโกง[n.] (khonkōng) EN: swindler   FR: tricheur [m] ; tricheuse [f] ; fraudeur [m] ; fraudeuse [m] ; escroc [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SWINDLER    S W IH1 N D AH0 L ER0
SWINDLERS    S W IH1 N D L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swindler    (n) (s w i1 n d l @ r)
swindlers    (n) (s w i1 n d l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペテン師;ぺてん師[ペテンし(ペテン師);ぺてんし(ぺてん師), peten shi ( peten shi ); petenshi ( peten shi )] (n) swindler; imposter; crook [Add to Longdo]
ポン引き;ぽん引き[ポンびき(ポン引き);ポンぴき(ポン引き);ぽんびき(ぽん引き);ぽんぴき(ぽん引き), pon biki ( pon biki ); pon piki ( pon biki ); ponbiki ( pon biki ); ponpiki ( pon b] (n) (1) tout; swindler; con-man; (2) pimp [Add to Longdo]
詐欺師[さぎし, sagishi] (n) swindler; imposter; crook; (P) [Add to Longdo]
寸借詐欺[すんしゃくさぎ, sunshakusagi] (n) petty swindling; petty swindler [Add to Longdo]
如何様師;いかさま師[いかさまし, ikasamashi] (n) cheat; swindler [Add to Longdo]
不徳漢[ふとくかん, futokukan] (n) crook; swindler [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
骗子[piàn zi, ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] swindler; a cheat, #7,118 [Add to Longdo]
江湖骗子[jiāng hú piàn zi, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] swindler; itinerant con-man, #100,504 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swindler \Swin"dler\, n. [G. schwindler, fr. schwindlen to be
   dizzy, to act thoughtlessly, to cheat, fr. schwindel
   dizziness, fr. schwinden to vanish, to disappear, to dwindle.
   See {Swim} to be dizzy.]
   One who swindles, or defrauds grossly; one who makes a
   practice of defrauding others by imposition or deliberate
   artifice; a cheat.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Sharper; rogue.
 
   Usage: {Swindler}, {Sharper}. These words agree in describing
      persons who take unfair advantages. A swindler is one
      who obtains money or goods under false pretenses. A
      sharper is one who cheats by sharp practice, as in
      playing at cards or staking what he can not pay.
      [1913 Webster]
 
         Fraud and injustice soon follow, and the dignity
         of the British merchant is sunk in the
         scandalous appellation of a swindler. --V. Knox.
      [1913 Webster]
 
         Perhaps you 'll think I act the same
         As a sly sharper plays his game. --Cotton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swindler
   n 1: a person who swindles you by means of deception or fraud
      [syn: {swindler}, {defrauder}, {chiseller}, {chiseler},
      {gouger}, {scammer}, {grifter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top