Search result for

swift

(95 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swift-, *swift*
English-Thai: Longdo Dictionary
swift code(n) รหัสของแต่ละธนาคารซึ่งได้รับมาตรฐานจากสถาบัน the International Organization for Standardization มีชื่อเรียกอีกว่า Bank Identifier Code คำว่า swift ย่อมาจาก Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, S. ISO9362, BIC code

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swift[ADJ] ฉับพลัน, See also: ฉับไว, ทันที, Syn. prompt, sudden
swift[ADJ] ว่องไว, See also: คล่องแคล่ว, รวดเร็ว, Syn. quick, fast, speedy, rapid
swift[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างทันควัน, Syn. quickly, suddenly, rapidly
swift[N] นกชนิดหนึ่งคล้ายนกนางแอ่น
swift[N] จิ้งจก, See also: จิ้งจกขนาดเล็กซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, Syn. lizard
swift[N] กระสวยด้าย, See also: เครื่องกรอ, Syn. reel, cylinder
swiftly[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างว่องไว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉับพลัน, Syn. quickly, instantaneously, rapidly
swiftlet[N] นกขนาดเล็กคล้ายนกนางแอ่น, Syn. swift

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swift(สวิฟทฺ) adj.,adv. รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,ทันที,ทันควัน n. นกปีกยาวคล้ายนกนางแอ่น,ตะกร้าด้าย,จิ้งจก, See also: swiftness n., Syn. rapid

English-Thai: Nontri Dictionary
swift(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน
swiftness(n) ความว่องไว,ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความฉับไว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swift witnessพยานเอนเอียงอย่างออกนอกหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swiftsนกนางแอ่น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
swift (adj) adj. สวิฟท (En.) 1. รวดเร็ว, ว่องไว, ฉับพลัน, ทันควัน : He took a swift look around the room.= เขากวาดสายตาอย่างรวดเร็วไปรอบห้อง ; There was a swift change of plans.= มีการเปลี่ยนแผน (จากแผนหนึ่งไปใช้อีกแผนหนึ่ง) โดยรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Swiftly we must move if we are to recapture himเราต้องรีบดำเนินการ ถ้าอยากจะจับตัวเขา Cloak of Darkness (2008)
If we don't swiftly find a solution, all the blame will rest upon you.หากเราไม่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้, ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทั้งหมด The Kingdom of the Winds (2008)
If we are to strike Jolbon, we must swiftly deploy as well.ถ้าเราโจมตีโชบุล, เราต้องเตรียมการอย่างรวดเร็ว The Kingdom of the Winds (2008)
These gifts, this favor will go as swiftly as it came.ของขวัญเหล่านี้ สิทธิพิเศษนี้ ได้มาเร็วก็จะหายไปเร็วเช่นกัน The Other Boleyn Girl (2008)
Because they get anything on you and those criminals are back on the streets, followed swiftly by you and me.ถ้ามันจับผิดอะไรได้ละก็ อาชญากรพวกนั้นเดินกลับอยู่บนท้องถนน คุณกลับผมจะได้ตามไปด้วย The Dark Knight (2008)
Is he in some kind of trouble or something? This will go a lot swifter if you let me ask the questions.มันจะไวกว่าเยอะถ้าให้ผมเป็นฝ่ายถามคุณ Jumper (2008)
He has the power to do so swiftly.เขา.. มีอำนาจที่จะทำอย่างรวดเร็ว Episode #1.7 (2008)
Mr. President, Swifty Lazar is here.ท่านปธน.ครับ คุณสวิฟที้ เลเซอร์ มาถึงแล้ว Frost/Nixon (2008)
Swifty Lazar. I represent President Nixon.อีฟวิง เลเซอร์ ผมเป็นตัวแทนของปธน.นิกสัน Frost/Nixon (2008)
Remember, ride swiftly and carefullyจำไว้ ควบม้าเร็วๆและระวังให้มาก Three Kingdoms (2008)
We are confident that the juma regime will collapse swiftly,ฉันมั่นใจว่าระบอบการปกครองของนายพลจูม่า ต้่องล้มเหลวอย่างรวดเร็ว Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
You swear to follow his will and his word as swiftly and obediently as you did your own father's?นายสาบานที่จะทำตามพระประสงค์และบัญชา อย่างเคร่งครัดและเชื่อฟัง อย่างที่นายเคยทำกับพ่อ When the Levee Breaks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swiftA swallow flies very swiftly.
swiftHe is not swift but sure.
swiftHer fingers ran swiftly over the keys.
swiftHowever he has to take it at fixed intervals, just one day without taking it is swiftly fatal.
swiftLife is short and time is swift.
swiftShareholders were concerned about the company's swift expansion overseas.
swiftThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
swiftThe kite soared upwards with the swiftness of a bird.
swiftThe race is not to the swift.
swiftThe spider responds with a swift attack.
swiftThe stream is not very swift.
swiftThe swallow is swift in flight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรื๋อ[ADV] swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
ไว[ADV] swiftly, See also: fast, quickly, rapidly, speedily, promptly, Thai definition: ลักษณะที่เคลื่อนไหว หรือสามารถคิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที
ลม[N] swift land crab, Syn. ปูลม, Example: ลูกๆ วิ่งจับปูลมอยู่ที่ชายหาดอย่างสนุกสนาน, Thai definition: ชื่อปูชนิด Ocypode ceratophthalma ในวงศ์ Ocypodidae ก้านตายาว วิ่งเร็ว อยู่ตามหาดทรายชายทะเล
ผล็อย[ADV] quickly, See also: swiftly, rapidly, precipitately, suddenly, Example: เธอคงเหนื่อยมาก พอขึ้นรถก็หลับผล็อย, Thai definition: โดยเร็ว, โดยพลัน
หมับ[ADV] swiftly, See also: quickly, rapidly, Example: เธอถูกเขาคว้าหมับเข้าที่แขน ลากถูลู่ถูกังออกมา, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด
หมุบ[ADV] swiftly, See also: quickly, Example: ทันทีที่แม่นำของว่างมาวางที่โต๊ะ น้องก็หยิบหมุบในทันทีทันใด, Thai definition: อาการที่หยิบหรือกัด หรือเคี้ยวโดยเร็ว
ตื๋อ[ADV] quickly, See also: swiftly, rapidly, fast, Syn. เร็ว, เร็วมาก, Example: เด็กน้อยวิ่งตื๋อไปหาแม่ที่เพิ่งกลับจากทำงาน
ปราด[ADV] swiftly, See also: quickly, speedily, rapidly, Syn. ปรี่, พุ่ง, Example: มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดกับขอบถนน, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว
ปรูดปราด[ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, Example: เด็กชายวิ่งปรูดปราดตัดหน้ารถยนต์, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด[ADV] swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: swift ; rapid ; turbulent ; torrential ; strong   FR: rapide ; courant ; turbulent ; fort
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely   FR: rapidement
ฮวบฮาบ[adv.] (hūaphāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly   
ความเร็ว[n.] (khwāmreo) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness   FR: vitesse [f] ; rapidité [f] ; vélocité [f] ; célérité [f]
ลหุ[adj.] (lahu) EN: rapid ; quick ; fast ; swift   FR: rapide
โลด[adv.] (lōt) EN: fast ; quickly ; swiftly   
นกแอ่น[n.] (nok aen ) EN: swift   FR: martinet [m]
นกแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok aen bān) EN: House Swift ; Little Swift   FR: Martinet des maisons [m] ; Martinet à croupion blanc [m] ; Martinet à dos blanc [m] ; Martinet cul-blanc [m]
นกแอ่นบินเร็ว[n. exp.] (nok aen bin reo) EN: swift   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWIFT    S W IH1 F T
SWIFTS    S W IH1 F T S
SWIFT'S    S W IH1 F T S
SWIFTER    S W IH1 F T ER0
SWIFTLY    S W IH1 F T L IY0
SWIFTEST    S W IH1 F T AH0 S T
SWIFTNESS    S W IH1 F T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swift    (n) (s w i1 f t)
swifts    (n) (s w i1 f t s)
swifter    (j) (s w i1 f t @ r)
swiftly    (a) (s w i1 f t l ii)
swiftest    (j) (s w i1 f t i s t)
swiftness    (n) (s w i1 f t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schnell; zügig {adj} | schneller; zügiger | am schnellsten; am zügigstenswift | swifter | swiftest [Add to Longdo]
schnellfüßigswift footed [Add to Longdo]
Schwalbensittich {m} [ornith.]Swift Parrot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
するすると;するする[, surusuruto ; surusuru] (adv) smoothly; swiftly [Add to Longdo]
アフリカ腰白雨燕[アフリカこしじろあまつばめ;アフリカコシジロアマツバメ, afurika koshijiroamatsubame ; afurikakoshijiroamatsubame] (n) (uk) white-rumped swift (Apus caffer) [Add to Longdo]
ガッと[, gatsu to] (adv) vigorously; swiftly [Add to Longdo]
スイフト[, suifuto] (n) (abbr) swift ball [Add to Longdo]
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup) [Add to Longdo]
ヨーロッパ雨燕[ヨーロッパあまつばめ;ヨーロッパアマツバメ, yo-roppa amatsubame ; yo-roppaamatsubame] (n) (uk) common (Eurasian) swift (Apus apus) [Add to Longdo]
一瀉千里[いっしゃせんり, isshasenri] (n) one swift effort; rush through one's work; fast-talking, writing, etc. [Add to Longdo]
因果覿面[いんがてきめん, ingatekimen] (n) the swiftness of retributive justice [Add to Longdo]
雨燕[あまつばめ;アマツバメ, amatsubame ; amatsubame] (n) (1) (uk) swift (any bird of family Apodidae); (2) fork-tailed swift (Apus pacificus) [Add to Longdo]
雨鳥[あまどり, amadori] (n) (arch) (See 雨燕・2) fork-tailed swift (Apus pacificus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘忽[piāo hū, ㄆㄧㄠ ㄏㄨ, / ] swiftly moving; fleet; to sway, #36,161 [Add to Longdo]
剽悍[piāo hàn, ㄆㄧㄠ ㄏㄢˋ, ] swift and fierce, #50,755 [Add to Longdo]
[zǎn, ㄗㄢˇ, ] swift [Add to Longdo]
雨燕[yǔ yàn, ㄩˇ ㄧㄢˋ, ] swift; Apodidae (the swift family) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pine \Pine\, n. [AS. p[imac]n, L. pinus.]
   1. (Bot.) Any tree of the coniferous genus {Pinus}. See
    {Pinus}.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are about twenty-eight species in the United
      States, of which the {white pine} ({Pinus Strobus}),
      the {Georgia pine} ({Pinus australis}), the {red pine}
      ({Pinus resinosa}), and the great West Coast {sugar
      pine} ({Pinus Lambertiana}) are among the most
      valuable. The {Scotch pine} or {fir}, also called
      {Norway} or {Riga pine} ({Pinus sylvestris}), is the
      only British species. The {nut pine} is any pine tree,
      or species of pine, which bears large edible seeds. See
      {Pinon}.
      [1913 Webster] The spruces, firs, larches, and true
      cedars, though formerly considered pines, are now
      commonly assigned to other genera.
      [1913 Webster]
 
   2. The wood of the pine tree.
    [1913 Webster]
 
   3. A pineapple.
    [1913 Webster]
 
   {Ground pine}. (Bot.) See under {Ground}.
 
   {Norfolk Island pine} (Bot.), a beautiful coniferous tree,
    the {Araucaria excelsa}.
 
   {Pine barren}, a tract of infertile land which is covered
    with pines. [Southern U.S.]
 
   {Pine borer} (Zool.), any beetle whose larv[ae] bore into
    pine trees.
 
   {Pine finch}. (Zool.) See {Pinefinch}, in the Vocabulary.
 
   {Pine grosbeak} (Zool.), a large grosbeak ({Pinicola
    enucleator}), which inhabits the northern parts of both
    hemispheres. The adult male is more or less tinged with
    red.
 
   {Pine lizard} (Zool.), a small, very active, mottled gray
    lizard ({Sceloporus undulatus}), native of the Middle
    States; -- called also {swift}, {brown scorpion}, and
    {alligator}.
 
   {Pine marten}. (Zool.)
    (a) A European weasel ({Mustela martes}), called also
      {sweet marten}, and {yellow-breasted marten}.
    (b) The American sable. See {Sable}.
 
   {Pine moth} (Zool.), any one of several species of small
    tortricid moths of the genus {Retinia}, whose larv[ae]
    burrow in the ends of the branchlets of pine trees, often
    doing great damage.
 
   {Pine mouse} (Zool.), an American wild mouse ({Arvicola
    pinetorum}), native of the Middle States. It lives in pine
    forests.
 
   {Pine needle} (Bot.), one of the slender needle-shaped leaves
    of a pine tree. See {Pinus}.
 
   {Pine-needle wool}. See {Pine wool} (below).
 
   {Pine oil}, an oil resembling turpentine, obtained from fir
    and pine trees, and used in making varnishes and colors.
    
 
   {Pine snake} (Zool.), a large harmless North American snake
    ({Pituophis melanoleucus}). It is whitish, covered with
    brown blotches having black margins. Called also {bull
    snake}. The Western pine snake ({Pituophis Sayi}) is
    chestnut-brown, mottled with black and orange.
 
   {Pine tree} (Bot.), a tree of the genus {Pinus}; pine.
 
   {Pine-tree money}, money coined in Massachusetts in the
    seventeenth century, and so called from its bearing a
    figure of a pine tree. The most noted variety is the {pine
    tree shilling}.
 
   {Pine weevil} (Zool.), any one of numerous species of weevils
    whose larv[ae] bore in the wood of pine trees. Several
    species are known in both Europe and America, belonging to
    the genera {Pissodes}, {Hylobius}, etc.
 
   {Pine wool}, a fiber obtained from pine needles by steaming
    them. It is prepared on a large scale in some of the
    Southern United States, and has many uses in the economic
    arts; -- called also {pine-needle wool}, and {pine-wood
    wool}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swift \Swift\, adv.
   Swiftly. [Obs. or Poetic] --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Ply swift and strong the oar.      --Southey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swift \Swift\, n.
   1. The current of a stream. [R.] --Walton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of numerous species of small, long-winged,
    insectivorous birds of the family {Micropodidae}. In form
    and habits the swifts resemble swallows, but they are
    destitute of complex vocal muscles and are not singing
    birds, but belong to a widely different group allied to
    the humming birds.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common European swift ({Cypselus apus} syn.
      {Micropus apus}) nests in church steeples and under the
      tiles of roofs, and is noted for its rapid flight and
      shrill screams. It is called also {black martin},
      {black swift}, {hawk swallow}, {devil bird},
      {swingdevil}, {screech martin}, and {shriek owl}. The
      common American, or chimney, swift ({Chaetura
      pelagica}) has sharp rigid tips to the tail feathers.
      It attaches its nest to the inner walls of chimneys,
      and is called also {chimney swallow}. The Australian
      swift ({Chaetura caudacuta}) also has sharp naked tips
      to the tail quills. The European Alpine swift
      ({Cypselus melba}) is whitish beneath, with a white
      band across the breast. The common Indian swift is
      {Cypselus affinis}. See also {Palm swift}, under
      {Palm}, and {Tree swift}, under {Tree}.
      [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any one of several species of lizards, as the pine
    lizard.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The ghost moth. See under {Ghost}.
    [1913 Webster]
 
   5. [Cf. {Swivel}.] A reel, or turning instrument, for winding
    yarn, thread, etc.; -- used chiefly in the plural.
    [1913 Webster]
 
   6. The main card cylinder of a flax-carding machine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swift \Swift\ (sw[i^]ft), a. [Compar. {Swifter}
   (sw[i^]ft"[~e]r); superl. {Swiftest}.] [AS. swift; akin to
   sw[=a]pan to sweep, swipu a whip; cf. sw[imac]fan to move
   quickly, to revolve. See {Swoop}, v. i., and cf. {Swivel},
   {Squib}.]
   1. Moving a great distance in a short time; moving with
    celerity or velocity; fleet; rapid; quick; speedy; prompt.
    [1913 Webster]
 
       My beloved brethren, let every man be swift to hear,
       slow to speak, slow to wrath.     --James i. 19.
    [1913 Webster]
 
       Swift of dispatch and easy of access. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       And bring upon themselves swift destruction. --2
                          Pet. ii. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. Of short continuance; passing away quickly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Swift is often used in the formation of compounds which
      are generally self-explaining; as, swift-darting,
      swift-footed, swift-winged, etc.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Quick; fleet; speedy; rapid; expeditious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swift
   adj 1: moving very fast; "fleet of foot"; "the fleet scurrying
       of squirrels"; "a swift current"; "swift flight of an
       arrow"; "a swift runner" [syn: {fleet}, {swift}]
   n 1: United States meat-packer who began the use of refrigerated
      railroad cars (1839-1903) [syn: {Swift}, {Gustavus Franklin
      Swift}]
   2: an English satirist born in Ireland (1667-1745) [syn:
     {Swift}, {Jonathan Swift}, {Dean Swift}]
   3: a small bird that resembles a swallow and is noted for its
     rapid flight
   4: common western lizard; seen on logs or rocks [syn: {western
     fence lizard}, {swift}, {blue-belly}, {Sceloporus
     occidentalis}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SWIFT
     Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
 (org., banking)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top