Search result for

sweetheart

(58 entries)
(0.0042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sweetheart-, *sweetheart*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sweetheart contract[สวีทฮ็าร์ต คอนแทร์คท์] (phrase ) หากแปลกันตรงๆ คือ "สัญญารัก" ในเนื้อหาชองสิทธิการจ้างงาน สามารถอธิบายว่าป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับเจ้าพนักงานสหภาพแรงงานที่ซึ่งอำนวยผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายบนค่าใช้จ่ายของพนักงาน In the context of employment rights, a sweetheart contract can describe a deal between an employer and trade union officials which benefits them both at the expense of employees.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sweetheart[N] คู่รัก, See also: แฟน, คนรัก, Syn. lover, boyfriend or girlfriend
sweetheart[N] ที่รัก (คำที่ใช้เรียกระหว่างคู่รัก), Syn. darling, dear
sweetheart[N] คนใจดี, See also: คนมีน้ำใจ, Syn. kind person, obliging person
sweetheart[N] ของรัก, See also: ของรักของหวง, สิ่งอันเป็นที่รัก, Syn. something cherished
sweetheart deal[SL] สัญญามิตรภาพ, See also: ข้อตกลงที่ให้ผลประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sweetheart(สวีท'ฮาร์ท) n. คนที่รัก,ที่รัก

English-Thai: Nontri Dictionary
sweetheart(n) ที่รัก,คู่รัก,ยอดรัก,สุดที่รัก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll meet again, sweetheartเราจะพบกันอีกครั้งที่รัก How I Won the War (1967)
Auf Wiedersehen, sweetheartลาก่อน รัก How I Won the War (1967)
Come on, sweetheart, this one's a heavyweight!ทาสิหวานใจคนนี้หนา! Mad Max (1979)
You better leave, sweetheart. You might get hurt up here.คุณไปได้แล้ว อยู่ตรงนี้อาจบาดเจ็บได้ Airplane! (1980)
Sweetheart to missที่รักที่จะคิดถึง The Blues Brothers (1980)
Sweetheart to missที่รักที่จะคิดถึง The Blues Brothers (1980)
It's good to see you, sweetheart!มันดีที่ได้พบคุณที่รัก The Blues Brothers (1980)
But you said you wanted to come, sweetheart.แต่เธอบอกว่าอยากไปนี่ สาวน้อย The Road Warrior (1981)
Come on, sweethearts!มาสิ คู่รัก First Blood (1982)
Go get him sweethearts! Here's your dinner!ไปจับเขาคู่รัก ที่นี่อาหารค่ำของคุณ First Blood (1982)
So you sweethearts... were about to have yourselves a little lynching party, huh ?Gimme those paddles! The Thing (1982)
Those aren't big birds, sweetheart.ผู้ที่ไม่ได้นกขนาดใหญ่สุดที่รัก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sweetheartI call my sweetheart darling.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวานใจ[N] sweetheart, See also: sweet, Example: เมื่อเขากลับถึงบ้าน เขาจะต้องโทรศัพท์ไปหาหวานใจเพื่อรายงานตัวทุกครั้ง, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้เป็นที่รัก
สุดที่รัก[N] sweetheart, See also: dear, darling, honey, beloved, love, Syn. ที่รัก, คนรัก, Example: เย็นนี้ผมต้องไปรับสุดที่รักไปทานข้าว, Count unit: คน
ยอดรัก[N] sweetheart, See also: dear, darling, beloved, love, Syn. ที่รัก, ดวงใจ, ยอดดวงใจ, Example: ผมไม่ยอมให้ยอดรักของผมต้องไปตกระกำลำบากที่นั่น, Thai definition: คำเรียกหญิงหรือชายผู้เป็นที่รักหรือเป็นที่ชอบพอรักใคร่
แฟน[N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, คู่รัก, เพื่อนชาย, เพื่อนหญิง, Example: ปัจจุบันผู้หญิงไทยเลือกทำงานมากกว่าจะเลือกมีแฟน, Count unit: คน, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่ขา[N] lover, See also: sweetheart, love, Syn. คู่รัก, ชู้รัก, คู่นอน, Notes: (ปาก)
คู่ควง[N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่รัก, แฟน, Example: ถ้าหญิงใดเปลี่ยนคู่ควงเป็นประจำหรือชอบไปเที่ยวกับชายมากหน้าหลายตาจะถูกติฉินนินทา, Count unit: คน, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
คู่รัก[N] sweetheart, See also: lover, one's beloved, darling, dear, sweetie, boyfriend, girlfriend, Syn. คนรัก, คู่ควง, แฟน, Example: เขาต้องการหาเพื่อนหญิงที่จะเป็นทั้งเพื่อนและคู่รักในคนคนเดียวกัน, Count unit: คู่, Thai definition: หญิงชายที่รักกันในเชิงชู้สาว
สาวคนรัก[N] girlfriend, See also: sweetheart, Syn. แฟนสาว, คนรัก, คู่รัก, Example: ี่เขาคงต้องปล่อยให้สาวคนรักรอเก้อไปอีกหลายปี เพราะสถานการณ์ทางการเงินไม่ดีเท่าที่ควร, Count unit: คน, Thai definition: หญิงอันเป็นที่รัก
คนรัก[N] lover, See also: sweetheart, beloved person, Syn. แฟน, คู่รัก, Example: ผู้ชายทั่วไปมักมองเห็นคนรักของตนสวยกว่าคนอื่นๆ, Count unit: คน
จอมขวัญ[N] honey, See also: sweetheart, darling, Syn. มิ่งขวัญ, ยอดขวัญ, ยอดรัก, จอมใจ, Example: ไมตรียกให้วนิดาเป็นจอมขวัญของเขา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นมิ่งขวัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชู้[n.] (chū) EN: adulterer ; paramour ; lover ; sweetheart   FR: amant [m] ; adultère [m]
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart   FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงแก้ว[n.] (dūangkaēo) EN: beloved person ; sweetheart ; loved one ; darling ; heart ; lover   
ดวงสมร[n.] (dūangsamøn) EN: sweetheart ; dearest woman ; beloved girl ; dearest   FR: chérie [f]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
คู่ขา[n.] (khūkhā) EN: lover ; sweetheart ; love   FR: amoureux [m]
คู่รัก[n.] (khūrak) EN: sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; boyfriend ; girlfriend   FR: amants [mpl]
ขวัญใจ[n.] (khwanjai) EN: darling ; sweetheart ; favorite ; beloved ; idol ; dear   FR: chéri [m] ; chérie [f] ; idole [m, f]
หวานใจ[n.] (wānjai) EN: sweetheart   
เยาวลักษณ์[n.] (yaowalak) EN: young lady ; sweetheart   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWEETHEART    S W IY1 T HH AA2 R T
SWEETHEARTS    S W IY1 T HH AA2 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sweetheart    (n) (s w ii1 t h aa t)
sweethearts    (n) (s w ii1 t h aa t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liebste {m,f}; Liebster | Liebsten {pl}sweetheart | sweethearts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スイートハート[, sui-toha-to] (n) sweetheart [Add to Longdo]
ハーニー[, ha-ni-] (n) honey; sweetheart [Add to Longdo]
意中の女[いちゅうのおんな, ichuunoonna] (n) sweetheart; girlfriend [Add to Longdo]
意中の人[いちゅうのひと, ichuunohito] (n) sweetheart; person in one's thoughts (heart) [Add to Longdo]
思い者[おもいもの, omoimono] (n) sweetheart [Add to Longdo]
情人[じょうじん;じょうにん, joujin ; jounin] (n) lover; sweetheart; mistress [Add to Longdo]
彼女[かのじょ, kanojo] (pn) (1) she; her; (adj-no) (2) her; (3) girl friend; girlfriend; sweetheart; (P) [Add to Longdo]
恋人[こいびと, koibito] (n) lover; sweetheart; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情侣[qíng lǚ, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄩˇ, / ] sweethearts; lovers [Add to Longdo]
意中人[yì zhōng rén, ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] sweetheart; one's true love; the person of one's thoughts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sweetheart \Sweet"heart`\, n.
   A lover of mistress.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sweetheart
   adj 1: privileged treatment of a favored person or corporation
       (sometimes unethically); "another sweetheart deal based
       on political influence"
   n 1: a person loved by another person [syn: {sweetheart},
      {sweetie}, {steady}, {truelove}]
   2: any well-liked individual; "he's a sweetheart"
   3: a very attractive or seductive looking woman [syn: {smasher},
     {stunner}, {knockout}, {beauty}, {ravisher}, {sweetheart},
     {peach}, {lulu}, {looker}, {mantrap}, {dish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top