Search result for

swarm

(78 entries)
(0.0103 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swarm-, *swarm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swarm[N] ฝูงแมลง, See also: ฝูงผึ้ง, Syn. a large group of insects
swarm[N] กลุ่มคนหรือสัตว์จำนวนมากมาย, See also: กลุ่มใหญ่, Syn. large mass, crowd, throng, horde
swarm[VI] จับเป็นกลุ่ม, See also: รวมเป็นฝูง, Syn. crowd, throng, mass
swarm[VI] เคลื่อนไปเป็นกลุ่ม, See also: อพยพไปเป็นกลุ่ม, Syn. move in a crowd
swarm[VI] ปีนป่าย, See also: ปีน, Syn. climb, shin
swarm up[PHRV] ปีนป่ายรวดเร็วและง่ายดาย, See also: ปีนคล่องแคล่ว, ปีนว่องไว, Syn. shin down, shin up, skid up
swarm over[PHRV] จับกลุ่มผ่าน (สถานที่), See also: รวมกลุ่มกันจำนวนมาก, Syn. swarm through
swarm with[PHRV] ห้อมล้อมด้วย, Syn. abound in, abound with, teem with
swarm round[PHRV] เปลี่ยนที่, Syn. swap around
swarm through[PHRV] จับกลุ่มผ่าน (สถานที่), See also: รวมกลุ่มกันจำนวนมาก, Syn. swarm over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swarm(สวอร์ม) n. ฝูงผึ้ง,ฝูง,กลุ่มใหญ่,จำนวนมากมาย. -v. (ผึ้ง) อพยพออกจากรัง,ไปเป็นกลุ่มใหญ่,จับกลุ่ม,มีมากเกินไป,เต็มไปด้วย,ปีนป่าย,ปีนต้นไม้,ปีนเสา, See also: swarmer n., Syn. mass,throng,
aswarm(แอสวอม') adj. เต็มไปด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
swarm(n) กลุ่ม,ฝูง,จำนวนมากมาย
swarm(vi,vt) กลุ้มรุม,จับกลุ่ม,ออ,ตอม,ไต่,ปีนป่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swarm cellสวอร์มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
swarm sporeสปอร์เคลื่อนที่ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Except for all the government officials who'd be swarmingยกเว้นที่นั่นมีเจ้าหน้าที่รัฐเต็มไปหมด Safe and Sound (2008)
- Swarmers.- กระสุนแตกตัวนำวิถีN Gamer (2009)
- Swarmers.- กระสุนแตกตัวนำวิถี Gamer (2009)
This place is swarming with MNU. I will be searched.สถานที่นี้กำลังถูกล้อม District 9 (2009)
Once we locate the main swarm, we're going to have to find...ถ้าเราเจอฝูงหลักของมัน เราก็จะเจอ... .. Water (2009)
After a grueling 15 overtime innings, the mound is swarmed with victorious players!หลังจาก 15 อินนิ่งที่สาหัสในช่วงต่อเวลา ตอนนี้ที่จุดขว้างเต็มไปด้วยผู้เล่นทีมชนะครับ Summer Wars (2009)
This whole place is swarming with cops.มอร์แกนตรวจดูพื้นที่อยู่ Reckoner (2009)
There will be swarms of Jedi nearby.มีกลุ่มเจไดอยู่ใกล้แค่เอื้อม Holocron Heist (2009)
It'll be swarming with reporters and it'll be very uncomfortable.ที่นั่นมีแต่ฝูงนักข่าว วุ่นวายเปล่าๆ The Accidental Couple (That Fool) (2009)
I'm gonna post all this on my blog tonight, and by tomorrow morning, this whole town will be swarming with UFO nuts.ฉันจะโพสต์ข้อความเหล่านี้ ในบล็อกคืนนี้เลย และเช้าพรุ่งนี้ ทั้งเมืองนี้ จะต้องแตกตื่นเรื่องของ UFO The X in the File (2010)
Then the North Korean agents swarmed in.แล้วพวกเกาหลีเหลือก็บุกเข้ามา Airiseu: Deo mubi (2010)
Swarm of venom-mitesตอนที่ฝูงเวนอมไมท์ Voyage of Temptation (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swarmAnts are swarming around the sugar.
swarmA swarm of bees attacked us without mercy.
swarmA swarm of mosquitoes followed him.
swarmAt the pop star's concert the fans were swarming around the foot of the stage.
swarmLocusts came in big swarms.
swarmSt Mark's Square in Venice is always swarming with tourists in the summer.
swarmThe beach is swarming with people.
swarmWe were attacked by swarms of bees.
swarmWow, it's swarming with tourists!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุม[V] crowd, See also: swarm, throng, congregate, flock, stream, Example: แมลงรุมเข้ามาทำความเสียหายแก่พืชผักของชาวสวน, Thai definition: อาการที่คนหลายคนหรือสัตว์หลายตัวรวมกันเข้ามาทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แก่ผู้หนึ่งหรือสิ่งหนึ่งอย่างไม่มีระเบียบ
พลุกพล่าน[V] swarm, See also: be busy, be crowded, be congested, Syn. ขวักไขว่, วุ่นวาย, จอแจ, คับคั่ง, Example: คลองที่เราจัดเดินเรือนี้ มันไม่พลุกพล่านเหมือนคลองแสนแสบ
เฮ[V] flock, See also: swarm, crowd, throng, Syn. เฮโล, Example: ที่ห้องนายสถานีมีคนมุงกันอยู่กลุ่มใหญ่ ประเดี๋ยวก็ฮือแตกกระจายออกมา ประเดี๋ยวเฮกันเข้าไป, Thai definition: อาการที่คนหมู่มากพรูกันไปยังที่แห่งเดียวกัน
เฮโล[V] flock, See also: swarm, crowd, throng, Syn. เฮ, Example: เมื่อร้านอาหารที่สนามมวยราชดำเนินเปิดขาย ผู้คนจึงเฮโลไปอุดหนุนกันอย่างคับคั่ง, Thai definition: ฮือกันไป
ตอม[V] swarm, See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng, Syn. บินวนเวียน, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: แมลงวันตอมซากหนูตายที่คนทิ้งไว้ในถังขยะ, Thai definition: กริยาที่แมลงตัวเล็กๆ เช่น แมลงวัน เป็นต้น มาเกาะหรือจับหรือบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
ตอม[V] swarm, See also: fly around, crowd, flock, mass, stream, throng, Syn. บินวนเวียน, ห้อมล้อม, รุมล้อม, Example: แมลงวันตอมซากหนูตายที่คนทิ้งไว้ในถังขยะ, Thai definition: กริยาที่แมลงตัวเล็กๆ เช่น แมลงวัน เป็นต้น มาเกาะหรือจับหรือบินวนเวียนอยู่ใกล้ๆ
ยั้วเยี้ย[ADV] swarm, See also: be crowded, be thickly dotted, Syn. ยั้ว, Example: น้ำเอ่อขึ้นมามากจนถึงกลางตลิ่ง ไส้เดือนหนีน้ำเป็นกลุ่มก้อนพันกันยั้วเยี้ยตามริมฝั่ง, Thai definition: อาการที่คนหรือสัตว์จำนวนมากเคลื่อนไหวขวักไขว่ไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
โขยง[X] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock   FR: groupe de personnes [nm]
แมลงวันตอม[v. exp.] (malaēngwan tøm) EN: flies swarm on   
รุม[v.] (rum) EN: crowd ; swarm ; throng ; congregate ; flock ; stream   FR: affluer ; accourir
ตอม[v.] (tøm) EN: beset ; plague ; swarm on/over   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWARM    S W AO1 R M
SWARMS    S W AO1 R M Z
SWARMED    S W AO1 R M D
SWARMING    S W AO1 R M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swarm    (v) (s w oo1 m)
swarms    (v) (s w oo1 m z)
swarmed    (v) (s w oo1 m d)
swarming    (v) (s w oo1 m i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bienenschwarm {m} | Bienenschwärme {pl}swarm of bees | swarms of bees [Add to Longdo]
Schwarm {m} | Schwärme {pl}swarm | swarms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うじゃうじゃ[, ujauja] (adv,n,vs) in swarms [Add to Longdo]
うようよ[, uyouyo] (adv,vs) (on-mim) in swarms; crawling with [Add to Longdo]
わんさ[, wansa] (adv-to) (See わんさガール) in swarms; in great crowds [Add to Longdo]
雲霞の如く[うんかのごとく, unkanogotoku] (n) in swarms [Add to Longdo]
雲集[うんしゅう, unshuu] (n,vs) swarm; throng [Add to Longdo]
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n,vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering [Add to Longdo]
蚊柱[かばしら, kabashira] (n) mosquito swarm [Add to Longdo]
群がる(P);叢がる;簇がる[むらがる, muragaru] (v5r,vi) to swarm; to gather; (P) [Add to Longdo]
群れ[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P) [Add to Longdo]
群れる[むれる, mureru] (v1,vi) to crowd; to flock; to swarm; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swarm \Swarm\, v. i. [imp. & p. p. {Swarmed}; p. pr. & vb. n.
   {Swarming}.]
   1. To collect, and depart from a hive by flight in a body; --
    said of bees; as, bees swarm in warm, clear days in
    summer.
    [1913 Webster]
 
   2. To appear or collect in a crowd; to throng together; to
    congregate in a multitude. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. To be crowded; to be thronged with a multitude of beings
    in motion.
    [1913 Webster]
 
       Every place swarms with soldiers.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To abound; to be filled (with). --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   5. To breed multitudes.
    [1913 Webster]
 
       Not so thick swarmed once the soil
       Bedropped with blood of Gorgon.    --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swarm \Swarm\, v. i. [Cf. {Swerve}.]
   To climb a tree, pole, or the like, by embracing it with the
   arms and legs alternately. See {Shin}. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      At the top was placed a piece of money, as a prize for
      those who could swarm up and seize it.  --W. Coxe.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swarm \Swarm\, n. [OE. swarm, AS. swearm; akin to D. zwerm, G.
   schwarm, OHG. swaram, Icel. svarmr a tumult, Sw. sv[aum]rm a
   swarm, Dan. svaerm, and G. schwirren to whiz, to buzz, Skr.
   svar to sound, and perhaps to E. swear. [root]177. Cf.
   {Swerve}, {Swirl}.]
   1. A large number or mass of small animals or insects,
    especially when in motion. "A deadly swarm of hornets."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, a great number of honeybees which emigrate
    from a hive at once, and seek new lodgings under the
    direction of a queen; a like body of bees settled
    permanently in a hive. "A swarm of bees." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, any great number or multitude, as of people in
    motion, or sometimes of inanimate objects; as, a swarm of
    meteorites.
    [1913 Webster]
 
       Those prodigious swarms that had settled themselves
       in every part of it [Italy].     --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Multitude; crowd; throng.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swarm \Swarm\, v. t.
   To crowd or throng. --Fanshawe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swarm
   n 1: a moving crowd [syn: {drove}, {horde}, {swarm}]
   2: a group of many things in the air or on the ground; "a swarm
     of insects obscured the light"; "clouds of blossoms"; "it
     discharged a cloud of spores" [syn: {swarm}, {cloud}]
   v 1: be teeming, be abuzz; "The garden was swarming with bees";
      "The plaza is teeming with undercover policemen"; "her mind
      pullulated with worries" [syn: {teem}, {pullulate},
      {swarm}]
   2: move in large numbers; "people were pouring out of the
     theater"; "beggars pullulated in the plaza" [syn: {pour},
     {swarm}, {stream}, {teem}, {pullulate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top