Search result for

swab

(39 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swab-, *swab*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swab[N] สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล, See also: สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับซับแผลหรือทายา, Syn. gauze, absorbent cotton
swab[N] ผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดลำกล้องปืน
swab[N] ผ้าหรือฟองน้ำสำหรับถูพื้น, Syn. mop, sponge
swab[N] กะลาสีเรือ (คำสแลง), Syn. sailor
swab[VT] ทำความสะอาดแผลด้วยสำลีหรือผ้าก็อซ, See also: ซับหรือทาแผลด้วยสำลีหรือผ้าก็อซ, Syn. wash, clean
swab[VT] ทำความสะอาดพื้นด้วยผ้าหรือฟองน้ำ, See also: ถูพื้นด้วยผ้าหรือฟองน้ำ, Syn. mop, wash, scrub, wipe
swab out[PHRV] เช็ดหรือล้างด้วยผ้าหนาและน้ำจำนวนมาก, Syn. swob out
swab down[PHRV] เช็ดหรือล้างด้วยผ้าหนาและน้ำจำนวนมาก, Syn. swob down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swab(สวอบ) n. ฟองน้ำ ผ้า สำลีหรือวัตถุซับอื่น ๆ ที่ใช้ซับแผลหรือทายาหรือซับพื้น,กลาสีเรือ,อินทรธนู. vt. ซับล้างหรือทา (ด้วย swab) ,เช็ด ลากหรือซับพื้นด้วย, Syn. swob

English-Thai: Nontri Dictionary
swab(n) เครื่องเช็ดล้าง,ไม้กวาด
swab(vt) เช็ดล้าง,กวาด,ซับล้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swab๑. สิ่งป้ายกวาด๒. ป้ายกวาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Swab.เช็ดเหงื่อซิ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We need that DNA swab. DNA swab now!เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอก่อน เก็บไปตรวจเดี๋ยวนี้! The Day the Earth Stood Still (2008)
Swab.- ช่วยซับเลือดหน่อย The Breath (2009)
- Swab.- ซับอยู่ครับ.. The Breath (2009)
Swab.ซับอยู่ The Breath (2009)
We have the killer's DNA, so we're gonna be sending you out with kits to swab potential suspects.โอกาสที่เราจะพบบรู้ค ลอมบาดินี่ ตอนยังมีชิวิตอยู่นั้นน้อย Cold Comfort (2009)
That was the lab with the DNA results on those swabs.เค้ามาทำอะไรที่นี้? Cold Comfort (2009)
LET ME SWAB IT AND GET IT BACK TO THE LAB.ผมจะเก็บตัวอย่างไปตรวจที่แล็บ Zoe's Reprise (2009)
The blood you swabbed showed shit-all on the DNA front.เลือดที่นายถูมา บอกแต่เรื่อง Living the Dream (2009)
If Trinity works in the public school system and we can't get the okay to swab these guys, we are beyond boned.ถ้า ทรินิตี้ ทำงานในโรงเรียนของรัฐ และเราไม่ได้รับอนุมัติ ให้ตรวจดีเอ็นเอ ของคนพวกนั้น เราก็ไม่มีวัน จะได้ข้อมูลเลย Lost Boys (2009)
Masuka, write up a protocol for random field swabbingมาซุกะ ร่างระเบียบการ การสุ่มเก็บดีเอ็นเอมาที Road Kill (2009)
- yeah, we're gonna do random cheek swabsใช่ เราจะตรวจจากน้ำลาย Road Kill (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ถูพื้น[N] swab

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยากวาด[n.] (yākwāt) EN: medicine used to swab the throat   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWAB    S W AA1 B
SWABS    S W AA1 B Z
SWABY    S W AA1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swab    (v) (s w o1 b)
swabs    (v) (s w o1 b z)
swabbed    (v) (s w o1 b d)
swabbing    (v) (s w o1 b i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
綿棒;めん棒[めんぼう, menbou] (n) cotton swab [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拭子[shì zi, ㄕˋ ㄗ˙, ] swab; cotton pad; smear (for medical test) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swab \Swab\, v. t. [imp. & p. p. {Swabbed}; p. pr. & vb. n.
   {Swabbing}.] [See {Swabber}, n.]
   To clean with a mop or swab; to wipe when very wet, as after
   washing; as, to swab the desk of a ship. [Spelt also {swob}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swab \Swab\, n. [Written also swob.]
   1. A kind of mop for cleaning floors, the desks of vessels,
    etc., esp. one made of rope-yarns or threads.
    [1913 Webster]
 
   2. A bit of sponge, cloth, or the like, fastened to a handle,
    for cleansing the mouth of a sick person, applying
    medicaments to deep-seated parts, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) An epaulet. [Sailor's Slang] --Marryat.
    [1913 Webster]
 
   4. A cod, or pod, as of beans or pease. [Obs.] --Bailey.
    [1913 Webster]
 
   5. A sponge, or other suitable substance, attached to a long
    rod or handle, for cleaning the bore of a firearm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swab
   n 1: implement consisting of a small piece of cotton that is
      used to apply medication or cleanse a wound or obtain a
      specimen of a secretion
   2: cleaning implement consisting of absorbent material fastened
     to a handle; for cleaning floors [syn: {swab}, {swob}, {mop}]
   v 1: wash with a swab or a mop; "swab the ship's decks" [syn:
      {swab}, {swob}]
   2: apply (usually a liquid) to a surface; "dab the wall with
     paint" [syn: {dab}, {swab}, {swob}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 swab
  /swob/
 
   [From the mnemonic for the {PDP-11} ?SWAp Byte? instruction, as
   immortalized in the dd(1) option conv=swab (see {dd})]
 
   1. vt. To solve the {NUXI problem} by swapping bytes in a file
 
   2. n. The program in V7 Unix used to perform this action, or anything
   functionally equivalent to it. See also {big-endian}, {little-endian},
   {middle-endian}, {bytesexual}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top