Search result for

sustain

(87 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sustain-, *sustain*
English-Thai: Longdo Dictionary
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sustain[VT] รักษาไว้, See also: ดำรง, จรรโลง, ทำให้มีต่อไป, Syn. maintain, continue, prolong
sustain[VT] ประสบ, See also: ได้ผ่าน, ทนทุกข์, Syn. experience, suffer, undergo
sustain[VT] สนับสนุน, See also: ค้ำจุน, ช่วยเหลือ, Syn. assist, nourish, support, uphold
sustainer[N] ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ค้ำจุน, สิ่งที่ค้ำจุน, Syn. sponsor, supporter
sustain in[PHRV] ทำให้รักษา (บางสิ่ง) ไว้, See also: ช่วยประคอง (บางสิ่ง) ให้อยู่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sustain(ซัสเทน') vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ประคองไว้,รับภาระ,รักษาไว้,ยังชีพ,ผดุงไว้,ช่วยเหลือ,ทำต่อไป,ยืนยัน., See also: sustainable adj. sustainedly adv. sustainingly adv. sustainment n., Syn. support,maintain
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
sustain(vt) ค้ำจุน,ได้รับ,เห็นพ้อง,สนับสนุน,ผดุงไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sustainยืนตาม, เห็นชอบด้วย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sustained backfireไฟย้อนกลับติด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sustainable agricultureเกษตรกรรมแบบยั่งยืน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sustainable agricultureเกษตรกรรมยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable architectureสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable developmentการพัฒนาแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable Development การพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาประเทศในระยะยาว รวมถึงการสร้างสถาบันหรือองค์กรทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อให้มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องกันไป ทั้งนี้จะรวมเอาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า พันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เพื่ออนุชนรุ่นหลังเข้าไว้ด้วย การพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ได้รับการกล่าวถึงมากในปัจจุบัน ซึ่งโลกกำลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมในทุกๆ ด้าน และในการประชุมสิ่งแวดล้อมโลกเมื่อ พ.ศ. 2535 ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ได้มีการวางแผนและกำหนดโครงการต่างๆ ของโลกในศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ [สิ่งแวดล้อม]
sustainable developmentการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาใด ๆ ที่ไม่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบเสียหายและเกิดการ เสื่อมโทรม [การทูต]
Sustainable development reportingการรายงานการดำเนินงานการพัฒนาแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable Economic Growth Rate อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่ง ชาติ หรือรายได้ประชาชาติในแต่ละปี ในอัตราที่สอดคล้องกับผลิตภาพ และความสามารถในการผลิตของประเทศในขณะนั้น อัตราความเจริญเติบโตที่สูงกว่านี้จะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ และการเพิ่มขึ้นของปัญหาการขาดดุลการค้าและดุลการชำระเงินได้ [สิ่งแวดล้อม]
Sustainable fisheries ประมงแบบยั่งยืน [TU Subject Heading]
Sustainable level of lendingระดับการให้กู้ยืมที่เหมาะสม [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sustainable developmentการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has not sustained extensive damage.มันยังไม่ได้เสียหายหนักเท่าไหร่ Destroy Malevolence (2008)
Doubt can be a bond as powerful and sustaining as certainty.ความไม่แน่ใจเป็นพันธนาการที่มีอำนาจและคงอยู่ ได้เท่ากันกับความแน่ใจ. Doubt (2008)
- Come on! - [ Sustained Beep ]ไม่เอาน่า City of Ember (2008)
Programs exist that guarantee sustainable forest management.แบบแผนที่ใช้อยู่สามารถยืนยันได้ ถึงการจัดการป่าไม้อย่างสร้างสรรค์ Home (2009)
At this point, we can confirm that FBI ages entered the White House moments ago, and there were reports of sustained gunfire.ขณะนี้ เราสามารถยืนยันว่า FBI ได้บุกเข้าไปข้างในทำเนียบ เมื่อไม่นาน และเราได้รับรายการว่า Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
He is alive, but he sustained a gunshot wound to the chest.เค้ายังไม่ตาย แต่อาการสาหัส ถูกยิงที่หน้าอกครับ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Madam President, we have your husband, but he sustained a gunshot wound to the chest.ท่านปธน.เราได้ตัวสามีท่านแล้วครับ แต่ เขาบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่หน้าอก Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Why is it that you can't sustain one?ทำไมแม่รักษาไว้ไม่ได้สักครั้ง Look What He Dug Up This Time (2009)
- Sustained.- สนับสนุน Hey! Mr. Pibb! (2009)
Your book has sustained him.เชื่อผมเถอะ ในระยะเวลา 10 ปีมานี่ เข้าต้องอ่านตัวหนังสือพวกนั้นเป็นพันๆ ครั้ง Omnivore (2009)
I sustained some damage in an asteroid storm and had to make a landing.ยานข้าได้รับความเสียหายจากฝนดาวตก ทำให้ข้าต้องลงจอด เจ้าจะทำยังไงกับมันก็ได้ Dooku Captured (2009)
She's trying to reignite the 1962 China-India Border War which ended in an uneasy truce when neither country could withstand the losses they were sustaining in those remote and desolate mountains.เธอพยายามกำลังจุดชนวนสงคราม จีน-อินเดีย ปี1962 อีกครั้ง ซึ่งมันจบไม่ได้ง่ายนัก เมือทั้งสองประเทศไม่สามารถ ทนต่อความพ่ายแพ้ได้ Cowboys and Indians (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sustainEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
sustainHeavy posts are needed to sustain this bridge.
sustainHe sustained an injury which will take a month to heal completely.
sustainI had a sustaining breakfast.
sustainI sustain my family.
sustainSuch drastic economic growth cannot be sustained.
sustainThe bridge couldn't sustain the force of the strong current and collapsed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
ทรง[V] sustain, See also: support, bear, Syn. รองรับ, Example: ธรรมย่อมทรงผู้ประพฤติธรรม
ทรหึง[ADJ] for a long time, See also: sustainable, lasting, enduring, long-lasting, long, boisterous, Syn. นาน, เนิ่น, ช้า, นานนม, Ant. รวดเร็ว
ดำรงฐานะ[V] maintain one's status, See also: sustain, hold, bear, lead, Syn. เป็น, ครอบครอง, Example: ปัจจุบันท่านดำรงฐานะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายค้าน
ยังชีพ[V] support life, See also: sustain, maintain, keep up, preserve, Syn. เลี้ยงชีพ, เลี้ยงชีวิต, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Example: น้ำที่มนุษย์ต้องการใช้ยังชีพกำลังจะเป็นพิษขึ้นทุกที, Thai definition: ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
จรรโลง[V] sustain, See also: maintain, support, Syn. ส่งเสริม, Ant. ทำลาย, Example: การใช้ภาษาในทางที่ถูกที่ควรเป็นการสร้างสรรค์ และจรรโลงความมั่นคงของชาติสืบไป, Thai definition: ช่วยให้ดียิ่งขึ้น
ยังชีพ[V] support life, See also: sustain, maintain, keep up, preserve, Syn. เลี้ยงชีพ, เลี้ยงชีวิต, เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Example: น้ำที่มนุษย์ต้องการใช้ยังชีพกำลังจะเป็นพิษขึ้นทุกที, Thai definition: ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thāna) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead   
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojaisai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster   FR: prendre soin
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance   FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน[n. exp.] (kān jaroēn-toēptō yāng yangyeūn) EN: sustainable growth   FR: croissance soutenable.[[f]
การพัฒนาที่ยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā thī yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
การพัฒนาอย่างยั่งยืน [n. exp.] (kān phatthanā yāng yangyeūn) EN: sustainable development   FR: développement durable [m] ; développement soutenable [m]
หนุน[v.] (nun) EN: support ; bolster ; prop up ; back up ; hold up ; uphold ; maintain ; preserve ; sustain ; bolster   FR: supporter ; soutenir
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold   FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tūa) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet   

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSTAIN    S AH0 S T EY1 N
SUSTAINS    S AH0 S T EY1 N Z
SUSTAINED    S AH0 S T EY1 N D
SUSTAINING    S AH0 S T EY1 N IH0 NG
SUSTAINABLE    S AH0 S T EY1 N AH0 B AH0 L
SUSTAINABILITY    S AH0 S T EY2 N AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sustain    (v) (s @1 s t ei1 n)
sustains    (v) (s @1 s t ei1 n z)
sustained    (v) (s @1 s t ei1 n d)
sustaining    (v) (s @1 s t ei1 n i ng)
sustainable    (n) (s @ s t ei1 n @ b @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サステイナビリティ;サステナビリティ[, sasuteinabiritei ; sasutenabiritei] (n) sustainability [Add to Longdo]
サステイナブル[, sasuteinaburu] (adj-f) sustainable [Add to Longdo]
サステイナブルディベロップメント[, sasuteinaburudeiberoppumento] (n) sustainable development [Add to Longdo]
サステイニングプログラム[, sasuteiningupuroguramu] (n) sustaining program; sustaining programme [Add to Longdo]
サステイン[, sasutein] (n) sustain [Add to Longdo]
サスプロ[, sasupuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme [Add to Longdo]
サセプロ[, sasepuro] (n) (abbr) sustaining program; sustaining programme [Add to Longdo]
パーマカルチャー[, pa-makarucha-] (n) permaculture; sustainable living practices [Add to Longdo]
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] (n) {comp} sustainable throughput [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可持续发展[kě chí xù fā zhǎn, ㄎㄜˇ ㄔˊ ㄒㄩˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] sustainable development [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR) [Add to Longdo]
持続可能[じぞくかのう, jizokukanou] sustainable [Add to Longdo]
持続可能セルレート[じぞくかのうセルレート, jizokukanou serure-to] sustainable cell rate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sustain \Sus*tain"\, v. t. [imp. & p. p. {Sustained}; p. pr. &
   vb. n. {Sustaining}.] [OE. sustenen, susteinen, OF. sustenir,
   sostenir, F. soutenir (the French prefix is properly fr. L.
   subtus below, fr. sub under), L. sustinere; pref. sus- (see
   {Sub-}) + tenere to hold. See {Tenable}, and cf.
   {Sustenance}.]
   1. To keep from falling; to bear; to uphold; to support; as,
    a foundation sustains the superstructure; a beast sustains
    a load; a rope sustains a weight.
    [1913 Webster]
 
       Every pillar the temple to sustain.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to keep from sinking, as in despondence, or the
    like; to support.
    [1913 Webster]
 
       No comfortable expectations of another life to
       sustain him under the evils in this world.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. To maintain; to keep alive; to support; to subsist; to
    nourish; as, provisions to sustain an army.
    [1913 Webster]
 
   4. To aid, comfort, or relieve; to vindicate. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His sons, who seek the tyrant to sustain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. To endure without failing or yielding; to bear up under;
    as, to sustain defeat and disappointment.
    [1913 Webster]
 
   6. To suffer; to bear; to undergo.
    [1913 Webster]
 
       Shall Turnus, then, such endless toil sustain?
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       You shall sustain more new disgraces. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To allow the prosecution of; to admit as valid; to
    sanction; to continue; not to dismiss or abate; as, the
    court sustained the action or suit.
    [1913 Webster]
 
   8. To prove; to establish by evidence; to corroborate or
    confirm; to be conclusive of; as, to sustain a charge, an
    accusation, or a proposition.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To support; uphold; subsist; assist; relieve; suffer;
     undergo.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sustain \Sus*tain"\, n.
   One who, or that which, upholds or sustains; a sustainer.
   [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      I waked again, for my sustain was the Lord. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sustain
   v 1: lengthen or extend in duration or space; "We sustained the
      diplomatic negotiations as long as possible"; "prolong the
      treatment of the patient"; "keep up the good work" [syn:
      {prolong}, {sustain}, {keep up}]
   2: undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a
     fracture in the accident"; "He had an insulin shock after
     eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He
     got his arm broken in the scuffle" [syn: {suffer}, {sustain},
     {have}, {get}]
   3: provide with nourishment; "We sustained ourselves on bread
     and water"; "This kind of food is not nourishing for young
     children" [syn: {nourish}, {nurture}, {sustain}]
   4: supply with necessities and support; "She alone sustained her
     family"; "The money will sustain our good cause"; "There's
     little to earn and many to keep" [syn: {sustain}, {keep},
     {maintain}]
   5: be the physical support of; carry the weight of; "The beam
     holds up the roof"; "He supported me with one hand while I
     balanced on the beam"; "What's holding that mirror?" [syn:
     {hold}, {support}, {sustain}, {hold up}]
   6: admit as valid; "The court sustained the motion"
   7: establish or strengthen as with new evidence or facts; "his
     story confirmed my doubts"; "The evidence supports the
     defendant" [syn: {confirm}, {corroborate}, {sustain},
     {substantiate}, {support}, {affirm}] [ant: {contradict},
     {negate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top