Search result for

survivor

(50 entries)
(0.978 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -survivor-, *survivor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
survivor[N] ผู้ที่อยู่รอด, See also: ผู้รอดชีวิต, ผู้ที่เหลืออยู่, Syn. relict, escaper, posterity, existent
survivorship[N] ความเป็นผู้รอดชีวิต, See also: การมีชีวิตเหลืออยู่, การรอดชีวิต
survivorship[N] กรรมสิทธิ์บนทรัพย์สินร่วมของผู้รอดชีวิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
survivor(เซอไว'เวอะ) n. อยู่รอด,ผู้รอดตาย,ผู้ที่เหลืออยู่,สิ่งที่เหลืออยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
survivor(n) ผู้อยู่ข้างหลัง,ผู้รอดชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
survivorผู้รอดชีพ, ผู้ทรงชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
survivorผู้รอดชีวิต, ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
survivorship annuityเงินรายปีสำหรับผู้มีชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
survivorship annuityเงินรายปีสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
survivorship functionฟังก์ชันการรอดชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
survivorship schedule of non-migrantตารางการรอดชีพของผู้ไม่ย้ายถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- There will be survivors. - (machine gun) Many of us, even, will survive training.พวกเราหลายคนแม้จะอยู่รอด การฝึกอบรม How I Won the War (1967)
Survivor of countless incursions behind enemy lines.รอดชีวิตจากการรุกรานที่นับไม่ถ้วนของศัตรู First Blood (1982)
There have to be survivors in Washington.-ฟังนะ ต้องมีคนรอดอยู่ในวอชิงตัน Day of the Dead (1985)
(MEN EXCLAIMING) There will be no survivors!จะไม่มีใครรอดชีวิตไปจากที่นี่! The Princess Bride (1987)
The Dread Pirate Roberts takes no survivors.โรเบิร์ตผู้ร้ายกาจ ... จะไม่ไว้ชีวิตใครทั้งนั้น The Princess Bride (1987)
We're taking the survivors to the border. Are you coming?เรากำลังพาคนที่รอดตายไปที่ชายแดน ไปด้วยกันมั้ย Rambo III (1988)
Russell's a survivor.รัสเซลเป็นผู้รอดชีวิต The Russia House (1990)
He's out there now, somewhere and whoever you are I and the other survivors of Flight 1 04 say thank you.ฮัลโลห ดูเหมือนว่าแกจะมีความสุขดีนะ นี่นายน่าจะมาร่วมกับเรานะ Hero (1992)
The survivors were shocked to learn that the hero who appeared and pulled them to safety was indigent and hadn't slept in a bed in more than three years.วันนี้ชั้นสนใจหัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์มากเลยล่ะ เรื่องคนที่มีเรื่องกับนักข่าว แฃ้วก้อคนที่เขียนข่าวมั่วๆ จะมาเปิดหนังสือพิมพ์ด้วยกัน Hero (1992)
Tomorrow you'll begin the process... of looking for survivors of your families.ตามหาญาติที่เหลืออยู่ แต่ส่วนใหญ่... Schindler's List (1993)
Okay, everybody, this is Rachel, another Lincoln High survivor.โอเค ทุกๆคนจ๊ะ นี่ราเชล เพื่อนสมัยมัธยมของฉันเอง The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
Oh, a survivor. Where's the rebel base? Talk!โอ้ ผู้รอดชีวิต พวกก่อกบฎอยู่ไหน บอกมาซะ Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
survivorHowever the survivors are unaware of that fact.
survivorThe pilots were among the 79 survivors consisting of passengers and crew.
survivorThe sole survivor of the crash was a baby.
survivorThey searched here and there looking for survivors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รอดชีวิต[N] survivor, Syn. ผู้มีชีวิตรอด, ผู้รอดตาย, Ant. ผู้ตาย, ผู้เสียชีวิต, Example: แผนปฏิบัติการในคราวนี้คือ ค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีชีวิตรอดพ้นอันตรายมาได้
เดนตาย[N] survivor, Example: เมื่อกองทัพถอยไปแล้วมีพวกเดนตายเหลืออยู่, Thai definition: ที่รอดตายมาได้ทั้งๆ ที่น่าจะตาย, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดนตาย[n.] (dēntāi) EN: survivor   FR: survivant [m]
ผู้รอดชีวิต[n. exp.] (phūrøtchīwit) EN: survivor   FR: survivant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURVIVOR    S ER0 V AY1 V ER0
SURVIVORS    S ER0 V AY1 V ER0 Z
SURVIVOR'S    S ER0 V AY1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
survivor    (n) (s @1 v ai1 v @ r)
survivors    (n) (s @1 v ai1 v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlebende {m,f}; Überlebender | Überlebenden {pl}; Überlebendesurvivor | survivors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺族給付[いぞくきゅうふ, izokukyuufu] (n) survivor's benefit [Add to Longdo]
遺族年金[いぞくねんきん, izokunenkin] (n) survivor's pension or annuity [Add to Longdo]
遺族扶助[いぞくふじょ, izokufujo] (n) survivor's benefit [Add to Longdo]
残存者[ざんそんしゃ;ざんぞんしゃ, zansonsha ; zanzonsha] (n) survivor; holdover [Add to Longdo]
生き残り[いきのこり, ikinokori] (n) survivor; (P) [Add to Longdo]
生還者[せいかんしゃ, seikansha] (n) survivor [Add to Longdo]
生残者;生存者[せいぞんしゃ(生存者);せいざんしゃ(生残者), seizonsha ( seizonsha ); seizansha ( nama zan mono )] (n) survivor [Add to Longdo]
遭難者[そうなんしゃ, sounansha] (n) victim; survivor; sufferer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸存[xìng cún, ㄒㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ, ] survivor (of a disaster) [Add to Longdo]
幸存者[xìng cún zhě, ㄒㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄓㄜˇ, ] survivor [Add to Longdo]
生还者[shēng huán zhě, ㄕㄥ ㄏㄨㄢˊ ㄓㄜˇ, / ] survivor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Survivor \Sur*viv"or\, n.
   1. One who survives or outlives another person, or any time,
    event, or thing.
    [1913 Webster]
 
       The survivor bound
       In filial obligation for some term
       To do obsequious sorrow.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The longer liver of two joint tenants, or two
    persons having a joint interest in anything. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 survivor
   n 1: one who lives through affliction; "the survivors of the
      fire were taken to a hospital" [syn: {survivor},
      {subsister}]
   2: one who outlives another; "he left his farm to his survivors"
   3: an animal that survives in spite of adversity; "only the
     fittest animals were survivors of the cold winters"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top