Search result for

survival

(64 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -survival-, *survival*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
survival[N] การอยู่รอด, See also: การคงอยู่, การดำรงอยู่, การรอดตาย, Syn. continuation, existence
survival[N] สิ่งที่ดำรงอยู่, See also: สิ่งที่คงทนอยู่, Syn. remainder, relic
survival of the fittest[IDM] คนที่เก่งที่สุดจะอยู่รอด
survival of the fittest[N] หลักการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม, See also: หลักการอยู่รอดอย่างเหมาะสม, Syn. natural selection, selection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
survival(เซอไว'เวิล) n. การอยู่รวด,การรอดตาย,การดำรงอยู่,การเหลืออยู่,สิ่งที่ดำรงอยู่,บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่,สิ่งหรือบุคคลที่เหลืออยู่. adj. เกี่ยวกับเครื่องยังชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
survival(n) การมีอายุยืนกว่า,การรอดชีวิต,การดำรงอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
survival actionsคดีที่ไม่ระงับไปเพราะการตายของผู้เสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
survival certificateใบรับรองการทรงชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
survival certificateใบรับรองการทรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
survival rateอัตรารอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
survival ratioอัตราส่วนรอดชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
survival ratio methodวิธีคิดจากอัตราส่วนรอดชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
survival statutesบทกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีที่ไม่ระงับไปเพราะการตายของผู้เสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
survival of the fittestการอยู่รอดของผู้เหมาะสม, กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกว่าสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปได้  (ดู natural selection ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Survival rateอัตราการมีชีวิตรอด [TU Subject Heading]
Survival skillsทักษะการเอาตัวรอด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
survival of the fittest[เซอร์ไววัล ออฟ เดอะ ฟิตเทส] (phrase ) การอยู่รอดของคนที่เก่งที่สุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You, when you find yourself surrounded by the enemy with no hope of survival, you must organise yourself into a defensive locality and hold out.โดยศัตรูกับแทบไม่มีความหวัง ของการอยู่รอดคุณต้องจัด ระเบียบตัวเอง เป็นท้องที่ป้องกันและถือออก How I Won the War (1967)
-It is our only reason for survival.เป็นทางเดียวที่เราจะอยู่รอด Beneath the Planet of the Apes (1970)
If there's nameless despair in executive offices what can there be 60 stories below, where the hungry and the homeless the brutalized and the addicted, fight their daily battle for survival?เธออจะสวย / สวย? พูดเรื่องอะไรน่ะ ดูหนังหน้าเธอสิ นี่มันอะไรกัน Hero (1992)
The transmitted specs never said anything about any chair or a restraining harness or survival gear.รายละเอียดไม่เคยส่ง พูดอะไรเกี่ยวกับเก้าอี้ใด ๆ หรือเทียมรั้ง Contact (1997)
It is a fine match with Hockley. It will ensure our survival.จับคู่กับฮ็อคลี่ย์ เป็นหลักประกันความอยู่รอดของเรา Titanic (1997)
Survival of the fittest - and we've got the fucking gun!ผู้แข็งแรงกว่าจะอยู่รอด แมกซ์ และกูมีปืนโว้ย ! Pi (1998)
the survival rate for everyone drops to zero.เวลาจะขึ้นหรือจะลง ผมจะภาวนาให้มันชน Fight Club (1999)
is this essential to our survival in the hunter-gatherer sense? No.ประกันชีวิตอาจไม่ได้ รวมถึงเรื่องนี้, ก็เลย-- Fight Club (1999)
On a long enough time line.... ..the survival rate for everyone drops to zero.อยากทำงานอะไร, เรย์มอนด์ เค.เฮสเซิล? (กริ๊ก) Fight Club (1999)
Reform is vital for my country's survival.การปฎิรูป เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการอยู่รอดของประเทศของฉัน Anna and the King (1999)
Out here, you always fight for survival.ข้างนอก คุณต้องสู้ เพื่อความอยู่รอด Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I've spoken with your husband about his survival.ผมคุยกับสามีคุณถึงการรอดชีวิตครั้งนี้ Unbreakable (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
survivalAir pollution will be a threat to our survival.
survivalI gave up all hope of survival.
survivalNature provides them with the means of survival.
survivalThe company is struggling for survival.
survivalThe explosion ruled out their survival.
survivalThe instinct for survival is inherent in every living thing.
survivalThe instinct for survival is inherent in everyone.
survivalThis is an example of the survival of the fittest, as it is called.
survivalWe have learned much about survival from lower forms of animal life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางรอด[N] survival, Syn. ทางออก, Example: ทางรอดด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียน่าจะขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อผู้นำประเทศ
ความอยู่รอด[N] survival, See also: existence, living, Example: รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของประชาชน
การอยู่รอด[N] survival, See also: living, existence, Syn. การมีชีวิตอยู่, การดำรงชีวิต, Example: ธรรมชาติของสัตว์ป่านั้นจะพยายามต่อสู้เพื่อการอยู่รอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอยู่รอด[n.] (kān yūrøt) EN: survival ; living ; existence   
ความอยู่รอด[n.] (khwām yūrøt) EN: survival   

CMU English Pronouncing Dictionary
SURVIVAL    S ER0 V AY1 V AH0 L
SURVIVALIST    S ER0 V AY1 V AH0 L AH0 S T
SURVIVALISTS    S ER0 V AY1 V AH0 L AH0 S T S
SURVIVALISTS    S ER0 V AY1 V AH0 L AH0 S S
SURVIVALISTS    S ER0 V AY1 V AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
survival    (n) (s @1 v ai1 v @ l)
survivals    (n) (s @1 v ai1 v @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlebensrate {f}survival rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サバイバル[, sabaibaru] (n) survival; (P) [Add to Longdo]
サバイバルウエア[, sabaibaruuea] (n) survival wear [Add to Longdo]
サバイバルゲーム[, sabaibaruge-mu] (n) survival game [Add to Longdo]
サバイバルフーズ[, sabaibarufu-zu] (n) survival foods [Add to Longdo]
サバイバルマニュアル[, sabaibarumanyuaru] (n) survival manual [Add to Longdo]
サバイバル技術[サバイバルぎじゅつ, sabaibaru gijutsu] (n) survival skills [Add to Longdo]
サバゲ[, sabage] (n) (abbr) survival game [Add to Longdo]
フラグ[, furagu] (n) (1) flag; (suf) (2) (sl) tag indicating a future role or status for a character in anime, games, etc (e.g. death, love, survival) [Add to Longdo]
活路[かつろ, katsuro] (n) means of survival; means of escape; (P) [Add to Longdo]
危急存亡[ききゅうそんぼう, kikyuusonbou] (n) life-and-death matter; an emergency or crisis where survival is threatened [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适者生存[shì zhě shēng cún, ㄕˋ ㄓㄜˇ ㄕㄥ ㄘㄨㄣˊ, / ] survival of the fittest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Survival \Sur*viv"al\, n. [From {Survive}.]
   1. A living or continuing longer than, or beyond the
    existence of, another person, thing, or event; an
    outliving.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arhaeol. & Ethnol.) Any habit, usage, or belief,
    remaining from ancient times, the origin of which is often
    unknown, or imperfectly known.
    [1913 Webster]
 
       The close bearing of the doctrine of survival on the
       study of manners and customs.     --Tylor.
    [1913 Webster]
 
   {Survival of the fittest}. (Biol.) See {Natural selection},
    under {Natural}.
    [1913 Webster] Survivance

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 survival
   n 1: a state of surviving; remaining alive [syn: {survival},
      {endurance}]
   2: a natural process resulting in the evolution of organisms
     best adapted to the environment [syn: {survival}, {survival
     of the fittest}, {natural selection}, {selection}]
   3: something that survives

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top