Search result for

surveillance

(37 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surveillance-, *surveillance*
English-Thai: Longdo Dictionary
surveillance camera(n) กล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surveillance[N] การตรวจตรา, See also: การควบคุมดูแล, Syn. inspection, observation, supervision, close watch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surveillance(เซอเว'เลินซฺ) n. การควบคุม,การตรวจตรา,การดูแล, Syn. watch,care,

English-Thai: Nontri Dictionary
surveillance(n) ความระวังระไว,ความดูแล,การตรวจตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surveillanceการสอดส่องดูแล, การระแวดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surveillanceการตรวจสอบภาวะตลาด
การเฝ้าดูภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์หากพบภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใดผิดไปจาก สภาพปกติที่ผ่านมา ก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติดังกล่าวเป็นการกระทำผิดกฎ การซื้อขายหลักทรัพย์หรือไม่ เช่น Insider Trading หรือ Price Manipulation เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนงานหนึ่งในฝ่ายห้องค้า และกำกับการซื้อขายรับผิดชอบงานด้านนี้ และมีระบบคอมพิวเตอร์ ชื่อ ATOMS ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านนี้ [ตลาดทุน]
Surveillance operationsปฏิบัติการเฝ้าตรวจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I ran his photo through every surveillance camera north of 60 degrees latitude.ฉันหาภาพของเขาผ่านกลัองค้นหา ที่เส้นรุ้ง60องศาทางตอนเหนือทุกตัว Odyssey (2008)
Surveillance.ให้มาดูแล Akai ito (2008)
Thank god, you were taped by a surveillance camera.ขอบคุณพระเจ้า,คิดว่าถ่ายละครรึไง Baby and I (2008)
We've had Michael X under surveillance for quite a while.เราได้จับตามองไมเคิล เอ็กซ์ มานานพอสมควร The Bank Job (2008)
Well, you're gonna need some more human surveillance loaners from Jordanian Intelligence.สงสัย เราคงต้องวิงวอนขอความเมตตา จากหน่วยงานข่าวกรองจอร์แดนแล้ว Body of Lies (2008)
I would need your help with surveillance, sir.เราคงต้องให้ท่านช่วยจับตา Body of Lies (2008)
I'm not sure about this GID surveillance.ไม่ค่อยไว้ใจพวกข่าวกรองจอร์แดน Body of Lies (2008)
The images of the bombing were captured on location surveillance cameras.ภาพการระเบิดถูกบันทึกไว้ได้ ด้วยกล้องวงจรปิด Body of Lies (2008)
Resuming game site surveillance.** ดำเนินการตรวจสอบเวปเกมส์ ** WarGames: The Dead Code (2008)
Video cameras, street surveillance. They're tracking me.กล้องตรวจการณ์ กำลังตามผมอยู่ WarGames: The Dead Code (2008)
Nice coffee. We have you under satellite surveillance, 24 hours a day.กาแฟอร่อยมาก เรามีดาวเทียมที่คอยระวัง พวกนายอยู่24ช.ม.ต่อวัน Taken (2008)
Use every surveillance satellite, every drone aircraft, every freeway camera.ใช้ดาวเทียมสังเกตการณ์ทุกดวง และเครื่องบินสำรวจทุกลำ The Day the Earth Stood Still (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surveillanceEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.

CMU English Pronouncing Dictionary
SURVEILLANCE    S ER0 V EY1 L AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surveillance    (n) (s @@1 v ei1 l @ n s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsichtsbehörde {f}surveillance authority; regulatory authority [Add to Longdo]
Überwachung {f} | Überwachungen {pl}surveillance | surveillances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C [Add to Longdo]
ウォッチドッグ[, uocchidoggu] (n) watchdog; surveillance [Add to Longdo]
オンラインリアルタイム監視[オンラインリアルタイムかんし, onrainriarutaimu kanshi] (n) {comp} online real-time surveillance [Add to Longdo]
サーベイランス[, sa-beiransu] (n) surveillance; (P) [Add to Longdo]
海洋監視衛星[かいようかんしえいせい, kaiyoukanshieisei] (n) ocean surveillance satellite [Add to Longdo]
監視[かんし, kanshi] (n,vs) observation; guarding; inspection; surveillance; (P) [Add to Longdo]
監視カメラ[かんしカメラ, kanshi kamera] (n) surveillance camera [Add to Longdo]
監視モニター[かんしモニター, kanshi monita-] (n) surveillance monitor [Add to Longdo]
監視下[かんしか, kanshika] (adj-no) supervised; under surveillance [Add to Longdo]
監視体制[かんしたいせい, kanshitaisei] (n) surveillance system; monitoring system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侦察机[zhēn chá jī, ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄐㄧ, / ] surveillance aircraft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surveillance \Sur*veil"lance\, n. [F., fr. surveiller to watch
   over; sur over + veiller to watch, L. vigilare. See {Sur-},
   and {Vigil}.]
   Oversight; watch; inspection; supervision.
   [1913 Webster]
 
      That sort of surveillance of which . . . the young have
      accused the old.             --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surveillance
   n 1: close observation of a person or group (usually by the
      police)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top