หรือคุณหมายถึง surpaß?
Search result for

surpass

(62 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surpass-, *surpass*, surpas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surpass    [VT] เกินกว่า, See also: ล้ำหน้ากว่า, เลยกว่า, Syn. excel, outdo
surpass in    [PHRV] เหนือกว่า, See also: เก่งกว่า, ดีกว่า
surpassing    [ADJ] โดดเด่น, See also: เลิศ, Syn. exceeding, excelling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surpass(เซอพาส') vt. เลย,ล้ำ,เกิน,เลยเถิด,ล้ำ,เหนือกว่า,ดีกว่า,ข้าม, See also: surpassable adj., Syn. exceed,better,outdo
surpassing(เซอพาส'ซิง) adj.,adv. มากมาย,เลย,เกิน,เลยเถิด,พิเศษ,เลิศล้ำ, See also: surpassingness n. surpassingly adv., Syn. excellent

English-Thai: Nontri Dictionary
surpass(vt) มากกว่า,ดีกว่า,เหนือกว่า,เกิน,ล้ำ,ข้าม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's trying to surpass his limit.เขากำลังทำเกินกำลังของเขา. Episode #1.5 (2008)
And generating one of the world's largest private fortunes, surpassing Bill Gates practically, over night.นั่นทำให้ก่อกำเนิด อภิมหาเศรษฐี อันดับหนึ่ง Nใหม่ล่าสุด ที่เอาชนะ บิลเกตส์ ได้ Nเพียงแค่ในเวลาชั่วข้ามคืนเท่านั้น Gamer (2009)
I have watched all of my colleagues and friends surpass me in every way imaginable, and within 18 months,ผมเห็นเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนของผมทุกคน เหนือกว่าผมทุกด้าน และภายใน 18 เดือน Bit by a Dead Bee (2009)
THE AVERAGE UPTICK HASN'T SURPASSED 5% IN THE PAST 10 YEARS N CLEVELAND11เปอร์เซ็นในไตรมาศนี้ ปกติเฉลี่ยแล้วไม่เคยเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ในคลิฟแลนด์10ปีที่ผ่านมา Zoe's Reprise (2009)
You have surpassed expectations, Bagwell.นายทำได้เกินคาดทีเดียว แบ็คเวลล์ S.O.B. (2009)
The brain has corridors surpassing material place."สมองเป็นมีทางเดินที่ดีเลิศ สู่สถานที่ที่เหมาะสม" Haunted (2009)
You have surpassed the expectations of your instructors.ปัญญาเธอเป็นเลิศเหนือความคาดหมายของบรรดาอาจารย์ Star Trek (2009)
Global Families Incorporated surpassed their expectations.องค์กรครอบครัวทั่วโลกว่า เราบรรลุผลเกินที่คาดหวังไว้ Sex and the City 2 (2010)
I don't think I could surpass that performance with you.เค้าคิดว่าเค้าไม่มีความสามารถพอที่จะเล่นคู่กับรุ่นพี่ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
The numbers have already surpassed pay-per-view, thanks to the Frankenstein commercial.ตัวเลขที่มี payperview surpassed already, ขอบคุณ Frankenstei เชิงพาณิชย์ Death Race 2 (2010)
The video has just surpassed three million hits.มีคนชมคลิป เลย 3 ล้านไปแล้ว Bad Reputation (2010)
Although that is for political purpose, it has also surpassed 10,000,000,000 won.แม้ว่าเขาจะพูดเพื่อการหาเสียง แต่เขาก็มีเงินมากกว่า 10,000,000,000 Dream High (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surpassI'm always surpassed at the way he talks to girls.
surpassI was surpassed because he lifted me up with ease.
surpassJapan surpasses China in economic power.
surpassNobody can surpass him.
surpassShe surpasses her sister in beauty.
surpassShe surpasses me in English.
surpassSurpassing labour intensive, capital intensive, the age has shifted greatly to knowledge intensive.
surpassThe beauty of the sunset surpassed description.
surpassThis is the one I meant when I said, 'A man who comes after me has surpassed me because he was before me.'
surpassThis was he of whom I said, "He who comes after me has surpassed me because he was before me."

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นหน้า[v. exp.] (kheun nā) FR: devancer ; surpasser
กินขาด[v.] (kinkhāt) EN: be superior ; be much better ; be much superior   FR: être supérieur ; surpasser
เกิน[v.] (koēn) EN: exceed ; go beyond ; surpass   FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene   FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass   
เลย[v.] (loēi) EN: surpass ; exceed ; top ; go beyond   FR: dépasser ; excéder ; surpasser
แซง[v.] (saēng) EN: overtake ; get ahead of ; surpass   FR: dépasser ; doubler ; surpasser
ทะลุเป้า[v. exp.] (thalu pao) EN: top ; break ; surpass   

CMU English Pronouncing Dictionary
SURPASS    S ER0 P AE1 S
SURPASSED    S ER0 P AE1 S T
SURPASSES    S ER0 P AE1 S AH0 Z
SURPASSING    S ER0 P AE1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surpass    (v) (s @1 p aa1 s)
surpassed    (v) (s @1 p aa1 s t)
surpasses    (v) (s @1 p aa1 s i z)
surpassing    (v) (s @1 p aa1 s i ng)
surpassingly    (a) (s @1 p aa1 s i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour) [Add to Longdo]
越す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See お越し) to go; to come; (P) [Add to Longdo]
何にも勝る[なににもまさる, naninimomasaru] (exp,adj-f) (1) surpassing everything; better than anything; (exp,v5r) (2) (obsc) to be better than anything [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
冠絶[かんぜつ, kanzetsu] (n,vs) unique; unsurpassed; ranking foremost [Add to Longdo]
群を抜く[ぐんをぬく, gunwonuku] (exp,v5k) (See 抜群) to surpass the rest (e.g. of a large group); to stand out from the crowd; to be the best by far [Add to Longdo]
古今独歩[ここんどっぽ, kokondoppo] (exp) unsurpassed in history [Add to Longdo]
秀でる[ひいでる, hiideru] (v1,vi) to excel; to surpass; (P) [Add to Longdo]
出藍の誉れ[しゅつらんのほまれ, shutsurannohomare] (exp,n) surpassing one's master [Add to Longdo]
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
优于[yōu yú, ㄧㄡ ㄩˊ, / ] surpass [Add to Longdo]
智谋过人[zhì móu guò rén, ㄓˋ ㄇㄡˊ ㄍㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] surpassingly resourceful; super-intelligent [Add to Longdo]
超物理[chāo wù lǐ, ㄔㄠ ˋ ㄌㄧˇ, ] surpassing the physical world; metaphysical [Add to Longdo]
超群[chāo qún, ㄔㄠ ㄑㄩㄣˊ, ] surpassing; preeminent; outstanding [Add to Longdo]
飞越[fēi yuè, ㄈㄟ ㄩㄝˋ, / ] surpass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surpass \Sur*pass"\, v. t. [imp. & p. p. {Surpassed}; p. pr. &
   vb. n. {Surpassing}.] [F. surpasser; sur over + passer to
   pass. See {Sur-}, and {Pass}.]
   To go beyond in anything good or bad; to perform (an
   activity) better than; to exceed; to excel.
   [1913 Webster]
 
      This would surpass
      Common revenge and interrupt his joy.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To exceed; excel; outdo; outstrip.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surpass
   v 1: distinguish oneself; "She excelled in math" [syn: {excel},
      {stand out}, {surpass}]
   2: be or do something to a greater degree; "her performance
     surpasses that of any other student I know"; "She outdoes all
     other athletes"; "This exceeds all my expectations"; "This
     car outperforms all others in its class" [syn: {surpass},
     {outstrip}, {outmatch}, {outgo}, {exceed}, {outdo},
     {surmount}, {outperform}]
   3: move past; "A black limousine passed by when she looked out
     the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line
     of soldiers surpassed the other" [syn: {travel by}, {pass
     by}, {surpass}, {go past}, {go by}, {pass}]
   4: be greater in scope or size than some standard; "Their
     loyalty exceeds their national bonds" [syn: {exceed},
     {transcend}, {surpass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top